Poś Szadek


Program Ochrony Środowiska Województwa ŁódzkiegoPobieranie 3.31 Mb.
Strona11/12
Data28.10.2017
Rozmiar3.31 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

6.2. Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego


Równolegle z realizacją polityki ekologicznej Państwa są tworzone, aktualizowane i realizowane wojewódzkie programy ochrony środowiska określające cele i zadania realizowane w zakresie ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim. „Program Ochrony Środowiska województwa łódzkiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015” określa cel nadrzędny, zgodny ze „Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2020”, a brzmi on następująco: Poprawa warunków życia mieszkańców regionu przez poprawę jakości środowiska, likwidację zaniedbań w jego ochronie i racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Cel podstawowy, cele uzupełniające i odpowiadające im priorytety ekologiczne zapisane w wojewódzkim Programie ochrony środowiska są następujące:

CEL PODSTAWOWY: OCHRONA I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA

 • PRIORYTET I: Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych wraz z poprawą ich jakości oraz ochrona przed powodzią,

 • PRIORYTET II: Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją,

 • PRIORYTET III: Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz wzrost lesistości,

 • PRIORYTET IV: Racjonalna gospodarka odpadami,

 • PRIORYTET V: Poprawa jakości powietrza.


CEL UZUPEŁNIAJĄCY I: PRZECIWDZIAŁANIE POZOSTAŁYM ZAGROŻENIOM POCHODZENIA ANTROPOGENICZNEGO

 • PRIORYTET VI: Redukcja emisji ponadnormatywnego hałasu,

 • PRIORYTET VII: Ograniczenie możliwości wystąpienia poważnych awarii

 • PRIORYTET VIII: Utrzymanie obowiązujących standardów w zakresie promieniowania elektromagnetycznego,

 • PRIORYTET IX: Racjonalizacja wykorzystania materiałów i surowców

CEL UZUPEŁNIAJĄCY II: PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA

 • PRIORYTET X: Kształtowanie postaw ekologicznych.

Dla osiągnięcia wyznaczonych celów i priorytetów wskazano kierunki działań oraz zadania, tj. konkretne przedsięwzięcia prowadzące do ich realizacji. Założono, że ze względu na skalę i złożoność zamierzeń realizacyjnych, niektóre z nich będą musiały być kontynuowane po roku 2011, a więc po okresie, na który został opracowany Program i wymagają uwzględnienia w kolejnej jego aktualizacji.

Główne kierunki działań zmierzające do realizacji założonych celów:


 • Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi i zapewnienie dobrej jakości wody pitnej,

 • Ochrona przed zanieczyszczeniami ze źródeł punktowych i obszarowych,

 • Ochrona przed powodzią i skutkami suszy,

 • Ochrona gleb użytkowanych rolniczo przed degradacją,

 • Rekultywacja terenów zdegradowanych,

 • Ochrona różnorodności biologicznej,

 • Ochrona i zwiększanie zasobów leśnych,

 • Objęcie ochroną prawną obszarów i obiektów o największych walorach przyrodniczych,

 • Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów,

 • Eliminowanie uciążliwości związanych z niewłaściwym postępowaniem z odpadami,

 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych,

 • Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

 • Zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego w przemyśle i gospodarce komunalnej,

 • Ochrona przed hałasem komunikacyjnym,

 • Ograniczenie skutków awarii przemysłowych i chemicznych,

 • Zapobieganie i ograniczenie skutków awarii związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych szlakami,

 • Zachowanie stref bezpieczeństwa przy lokalizacji obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne,

 • Zmniejszenie materiałochłonności produkcji,

 • Racjonalna eksploatacja kopalin,

 • Edukacja ekologiczna,

 • Upowszechnianie informacji o środowisku.

6.3. Program Ochrony Środowiska Powiatu Zduńskowolskiego

Polityka ekologiczna dla Powiatu Zduńskowolskiego oparta została na Polityce Ekologicznej Państwa, Programie Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego oraz istniejących uwarunkowaniach prawnych z uwzględnieniem dostosowania polskiego prawa do prawa wspólnotowego Unii Europejskiej. W przedmiotowym Programie określono cele i priorytety, które mają być realizowane na terenie wszystkich gmin powiatu zduńskowolskiego w celu ogólnej poprawy środowiska przyrodniczego na terenie powiatu, tj.:CEL 1. RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW NATURALNYCH:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego,

 • zwiększenie powierzchni obszarów chronionych,

 • podniesienie poziomu lesistości powiatu zduńskowolskiego oraz zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów,

 • wyznaczenie granic polno – leśnych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego każdej gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

 • zwiększenie zadrzewień i zakrzewień – w szczególności dla terenów zabudowanych.

CEL 2. GLEBY:

 • doprowadzenie gleb zdegradowanych do właściwej kultury,

 • podniesienie poziomu wiedzy użytkowników gleb i gruntów w zakresie możliwości eksploatacji gleb,

 • wprowadzanie w rolnictwie sposobu produkcji zgodnego z ustawą o rolnictwie ekologicznym,

 • identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie prac na rzecz rekultywacji terenów zdegradowanych,

 • eliminacja upraw na cele konsumpcyjne z terenów zagrożonych skażeniem metalami ciężkimi i innymi związkami niebezpiecznymi.

CEL 3. KOPALINY I WODY PODZIEMNE:

 • zmniejszenie wydobycia kopalin,

 • ochrona zasobów wód podziemnych przed zanieczyszczeniem poprzez m.in. ustanawianie stref ochronnych ujęć,

 • ograniczenie zużycia wód podziemnych do celów przemysłowych.

CEL 4. GOSPODAROWANIE ODPADAMI:

 • zmniejszenie masy odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie na składowisku poprzez wzrost odzysku surowców z odpadów,

 • podjęcie działań w celu minimalizacji niekontrolowanego składowania odpadów, w szczególności komunalnych, w lasach, zagłębieniach terenu i innych miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz spalania ich w paleniskach domowych,

 • utworzenie gminnych systemów zbierania wyselekcjonowanych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych (np. baterie, akumulatory, lampy fluoroscencyjne, przeterminowane leki, opakowania po substancjach niebezpiecznych, odpady zawierające azbest),

 • utworzenie systemu zapewniającego pełną informację o przepływie strumieni odpadów na terenie powiatu, w szczególności odpadów niebezpiecznych,

 • edukację społeczeństwa w zakresie postępowania z odpadami.

CEL 5. STOSUNKI WODNE, JAKOŚĆ WÓD I OCHRONA PRZED POWODZIĄ:

 • zwiększenie retencji wody i likwidacja deficytów wody przy równoczesnej minimalizacji zagrożeń powodziowych poprzez budowę zbiorników wodnych (rozwój małej retencji) i odbudowa rowów melioracyjnych,

 • zapewnienie adekwatnego do potrzeb zaopatrzenia w wodę odpowiedniej jakości,

 • zmniejszenie wodochłonności w przemyśle (stosowane zamkniętych obiegów wody) oraz stosowanie najlepszych dostępnych technik/technologii (BAT) w instalacjach produkcyjnych,

 • zmniejszenie nieuzasadnionego wykorzystywania wód podziemnych przez przemysł,

 • zapewnienie 75% redukcji ładunku substancji biogennych ze _cieków komunalnych (do roku 2015),

 • ograniczenie ładunków zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przemysłowych i przestrzennych (rozproszonych) oraz powierzchniowych i rolniczych, a także sanitacja terenów o zabudowie rozproszonej,

 • likwidacja nielegalnego odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi i ograniczanie ładunków zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do środowiska,

 • budowa małych wiejskich oczyszczalni ścieków i przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na obszarach wiejskich,

 • rozbudowa sieci kanalizacyjnej i likwidacja przydomowych zbiorników bezodpływowych.

CEL 6. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA I ENERGIA ODNAWIALNA:

 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z obiektów przemysłowych,

 • wprowadzanie budownictwa energooszczędnego i termomodernizacja budynków,

 • stosowania systemów grzewczych przyjaznych dla środowiska w obiektach nowo oddawanych do użytkowania (np. kotłowniach lokalnych szkół) - poprzez wprowadzanie paliw powodujących niższą emisję do środowiska, np. oleju opałowego, gazu, biomasy,

 • likwidacja niskiej emisji - poprzez ograniczenie roli indywidualnych palenisk węglowych,

 • zastępowanie energii konwencjonalnej energii ze źródeł odnawialnych (słoneczna, wiatrowa, wodna itp.).

CEL 7. ODDZIAŁYWANIE HAŁASU I PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH:

 • ograniczenie hałasu na obszarach miejskich wokół terenów przemysłowych oraz głównych dróg i szlaków kolejowych do poziomu równoważnego nieprzekraczającego w porze nocnej 55 dB,

 • wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed hałasem, z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania wokół terenów przemysłowych oraz głównych dróg i szlaków kolejowych wszędzie tam, gdzie przekraczany jest równoważny poziom hałasu wynoszący 55 dB w porze nocnej,

 • uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego danych o źródłach promieniowania elektromagnetycznego, obszarach ograniczonego użytkowania w celu zapobiegania lokalizacji inwestycji uciążliwych z zakresu promieniowania elektromagnetycznego przekraczającego dopuszczalne normy,

 • lokalizowanie obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne w miejscach o minimalnym oddziaływaniu na zdrowie ludzi.

CEL 8. POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE:

 • zapewnienie bezpieczeństwa ludności mieszkającej w bliskości zakładu (zakładów) o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz zapewnienie bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych.

6.4. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Szadek

Cele i kierunki działań dla Gminy i Miasta Szadek zostały także określone w oparciu o Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Szadek. Przyjęty dokument prezentuje określone cele i działania polegające na ogólnej poprawie sytuacji analizowanego obszaru. Podstawą osiągnięcia celów polityki przestrzennej i określenia kierunków rozwoju przestrzennego jest wykorzystanie uwarunkowań wynikających ze środowiska przyrodniczego i kulturowego, położenia i powiązań zewnętrznych gminy, dotychczasowego zainwestowania i zagospodaro-wania gminy.

Cele i działania zapisane w przedmiotowym dokumencie mają przyczynić się do poprawy środowiska przyrodniczego na terenie gminy. Szansę dla ochrony środowiska przyrodniczego Gminy i Miasta Szadek stwarzają niektóre cele, tj.:


 • rozwój intensywnego rolnictwa na obszarach o korzystnych warunkach naturalnych, wprowadzenie nowych technologii w produkcji roślinnej i zwierzęcej (rolnictwo ekologiczne, specjalistyczne),

 • podniesienie standardu dróg - rozwój sieci komunikacyjnej sprzyja uaktywnieniu działalności handlowo-gastronomicznej oraz różnych form działalności gospodarczej

 • rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej.

Wśród zakładanych przemian do najważniejszych zadań powinny należeć:

 • kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, działania
  edukacyjne i proeuropejskie,

 • podniesienie lesistości gminy przy jednoczesnym eliminowaniu z użytkowania
  rolniczego gleb słabych i zagospodarowywaniu nieużytków oraz gleb nie
  nadających się do prowadzenia produkcji rolnej,

 • wzrost znaczenia gospodarki leśnej w rozwoju obszarów wiejskich,

 • modernizacja i powstawanie nowych urządzeń infrastruktury technicznej,
  zwłaszcza w zakresie kanalizacji i oczyszczalni ścieków, redukcja
  indywidualnych konwencjonalnych źródeł energii i stosowanie źródeł
  zorganizowanych, opartych na paliwach ekologicznie czystych.

W ramach opracowanego „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Szadek” przewiduję się wykonanie wielu zadań inwestycyjnych, które w znaczący sposób wpłynął pozytywnie na poprawę środowiska przyrodniczego.


7. GŁÓWNE USTALENIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

7.1. Cele ekologiczne dla Gminy i Miasta Szadek

W celu realizacji przyjętych założeń ustalono główne zasady polityki ekologicznej w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska. Wymaga to wyznaczenia: • szczegółowych celów ekologicznych - celów, po osiągnięciu, których ma nastąpić poprawa danego elementu środowiska, stanowiących ostateczny efekt podejmowanych działań,

 • kierunków działań - kierunków służących do osiągnięcia wyznaczonych celów ekologicznych,

 • zadań ekologicznych - konkretnych przedsięwzięć, prowadzących do realizacji wyznaczonych kierunków, a tym samym celów ekologicznych. Działania te mają charakter długookresowy, aż do osiągnięcia założonego celu.

Uwzględniając założenia wojewódzkiego oraz powiatowego Programu Ochrony Środowiska, dla Gminy i Miasta Szadek wyznaczono szczegółowe cele ekologiczne, których realizacja poprzez konkretne kierunki i zadania ekologiczne przyczyni się do poprawy poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego.

Ogólną charakterystykę celów ekologicznych dla Gminy i Miasta Szadek przedstawiono poniżej:


 • I. CEL EKOLOGICZNY: Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych wraz z poprawą ich jakości oraz ochrona przed powodzią,

 • II. CEL EKOLOGICZNY: Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją,

 • III. CEL EKOLOGICZNY: Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz wzrost lesistości,

 • IV. CEL EKOLOGICZNY: Racjonalna gospodarka odpadami,

 • V. CEL EKOLOGICZNY: Poprawa jakości powietrza,

 • VI. CEL EKOLOGICZNY: Redukcja emisji ponadnormatywnego hałasu,

 • VII. CEL EKOLOGICZNY: Ograniczenie możliwości wystąpienia poważnych awarii,

 • VIII. CEL EKOLOGICZNY: Utrzymanie obowiązujących standardów w zakresie promieniowania elektromagnetycznego,

 • IX. CEL EKOLOGICZNY: Racjonalizacja wykorzystania materiałów i surowców,

 • X. CEL EKOLOGICZNY: Kształtowanie postaw ekologicznych.

Realizacja celów będzie się odbywała poprzez kierunki działań i określone zadania ekologiczne (przedsięwzięcia) w okresach: • krótkookresowym (lata 2012-2015),

 • długoterminowym (lata 2016-2019).


7.1.1. Cele i zadania Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Szadek
I. CEL EKOLOGICZNY: Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych

wraz z poprawą ich jakości oraz ochrona przed powodzią
Kierunek działań: Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi i zapewnienie dobrej jakości wody pitnej

Głównym celem polityki ekologicznej gminy w zakresie racjonalizacji użytkowania wody jest zmniejszenie zapotrzebowania na wodę w przemyśle i rolnictwie oraz minimalizacja wykorzystania wód podziemnych do celów przemysłowych. W celu racjonalizacji gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapewnienia dobrej jakości wody pitnej wyznaczono następujące zadania ekologiczne, tj.:Zadania własne:

 • kontynuacja modernizacji sieci wodociągowych w celu zmniejszenia strat wody w systemach przesyłowych,

 • zwiększenie wydajności i bezawaryjności stacji wodociągowych oraz udoskonalenie technologii uzdatniania wody poprzez modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody,

 • dalsza rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej.

Zadania koordynowane:

 • minimalizacja wykorzystania wód podziemnych do celów przemysłowych,

 • zmniejszenie zapotrzebowania na wodę w przemyśle oraz rolnictwie,

 • wspieranie działań promocyjnych mających na celu zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych,

 • doskonalenie nadzoru nad przestrzeganiem ustaleń zwartych w decyzjach dotyczących ustanawiania stref ochronnych ujęć,

 • gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat jakości wody przeznaczonej do picia oraz jakości wody w kąpieliskach.

Kierunek działań: Ochrona wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł punktowych i obszarowych

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) ustalająca ramy działań w dziedzinie polityki wodnej za jeden z podstawowych celów stawia wdrożenie zintegrowanej polityki wodnej obejmującej całość wód śródlądowych oraz powiązanych z nimi ekosystemów (Dyrektywa 2000/60/WE). Operacyjnym elementem Dyrektywy jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich części wód poprzez określenie i wdrożenie koniecznych działań w ramach zintegrowanych programów działań w Państwach członkowskich do 2015 roku. W celu ochrony wód przez zanieczyszczeniami ze źródeł punktowych i obszarowych wyznaczono następujące zadania ekologiczne, tj.:Zadania własne:

 • rozwój systemów kanalizacyjnych oraz modernizacja istniejącej już sieci ogólnospławnej na sieć rozdzielczą, tj. deszczową oraz sanitarną,

 • zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód poprzez modernizację istniejących i budowę nowych oczyszczalni ścieków,

 • budowa oczyszczalni przydomowych w tych miejscach, gdzie jak wynika z planu zagospodarowania przestrzennego brak będzie kanalizacji w okresie perspektywicznym,

 • likwidacja „nielegalnych” odprowadzeń ścieków komunalnych do cieków wodnych,

Zadania koordynowane:

 • propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne,

 • prowadzenie szkoleń dla rolników w zakresie prawidłowego postępowania z nawozami i środkami ochrony roślin,

 • edukacja oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody,

 • ochrona i właściwe kształtowanie pasów roślinności wzdłuż brzegów cieków wodnych.

Kierunek działań: Ochrona przed powodzią i skutkami suszy

Działania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy są prowadzone zgodnie z wytycznymi regionalnych zarządów gospodarki wodnej. W zakresie ochrony przed powodzią wyznaczono następujące zadania ekologiczne, tj.:Zadania własne:

 • bezwzględne reagowanie na nielegalne podnoszenie rzędnych terenów zalewowych,

 • dążenie do egzekwowania od mieszkańców naturalnej retencji wód opadowych w obrębie swojej działki (ograniczanie terenów utwardzonych),

 • kształtowanie bezpiecznego zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią – wyznaczanie i wprowadzanie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego granic bezpośredniego oraz potencjalnego zagrożenia powodzią,

 • przygotowanie koncepcji budowy zbiorników retencyjnych realizowanych zgodnie z „Programem Małej Retencji dla Województwa Łódzkiego”, tj. koncepcja budowy zbiornika na prawobrzeżnym dopływie rzeki Pichna Szadkowicka (,,Prusinowice A”), a na rzece Pichna Szadkowicka (,,Prusinowice B”).


Zadania koordynowane:

 • budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych,

 • odbudowa i prawidłowa eksploatacja systemów melioracyjnych,

 • zwiększenie naturalnej retencji (zalesiana, zadrzewienia, odtwarzania terenów zalewowych, ochrona stawów wiejskich, oczek wodnych oraz mokradeł),

 • utrzymanie zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych i budowli hydrotechnicznych.


II. CEL EKOLOGICZNY: Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją
Kierunek działań: Ochrona gleb przed degradacją

Ochrona powierzchni ziemi zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, polega na zapewnieniu jej jak najlepszej jakości. W celu ochrony gleb wyznaczono następujące zadania ekologiczne, tj.:Zadania własne:

 • promowanie różnorodności produkcji na terenach wiejskich,

 • wspieranie i rozwijanie rolnictwa ekologicznego poprzez promowanie gospodarstw ekologicznych,

 • przestrzeganie oraz promowanie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR) w zakresie ochrony gleb użytkowanych rolniczo,

 • bieżąca likwidacja „dzikich” składowisk odpadów.

Zadania koordynowane:

 • podejmowanie działań zmniejszających poziom zakwaszenia gleb poprzez ich wapnowanie,

 • wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

Kierunek działań: Rekultywacja terenów zdegradowanych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rekultywacja to nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie własności fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg. W celu rekultywacji terenów zdegradowanych na terenie gminy wyznaczono następujące zadania ekologiczne:Zadania koordynowane:

 • rekultywacja terenów poeksploatacyjnych,

 • ponowne włączanie zdegradowanych powierzchni do obiegu gospodarczego,

 • zagospodarowanie gruntów porolnych, nieużytków i odłogów głównie poprzez zalesianie.


III. CEL EKOLOGICZNY: Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz wzrost lesistości
Kierunek działań: Ochrona różnorodności biologicznej

Zachowanie równowagi ekologicznej związane jest z ochroną wszystkich zasobów przyrodniczych. Ma to prowadzić do zachowania istniejącego stanu (różnorodności gatunkowej) oraz ma stwarzać warunki do jak najlepszego rozwoju. W celu ochrony różnorodności biologicznej, wyznaczono następujące zadania ekologiczne, tj.:Zadania własne:

 • realizacja terenów zieleni urządzonej,

 • popularyzowanie terenów atrakcyjnych przyrodniczo,

 • skuteczna opieka i prawidłowe dokumentowanie pomników przyrody,

Zadania koordynowane:

 • organizowanie szkoleń dla przedstawicieli administracji, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw zakresie dostępu do informacji,

 • przeprowadzenie kompleksowej waloryzacji przyrodniczej (inwentaryzacji flory, fauny, zbiorowisk fitosocjologicznych oraz typów krajobrazów)ze szczególnym uwzględnieniem najcenniejszych przyrodniczo obszarów gminy,

 • utrzymanie istniejących zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz innych obiektów przyrodniczych,

 • przeciwdziałanie wiosennemu wypalaniu traw i zespołów szuwarowych, niszczącemu siedliska występowania lęgu ptaków wodnych oraz wielu innych gatunków zwierząt kręgowych i bezkręgowych,

 • tworzenie ciągów zieleni przyulicznej, przeciwwietrznych pasów tzw. zielonych ekranów, towarzyszących głównym ciągom komunikacyjnym,

 • tworzenie i rozwijanie ekologicznych korytarzy umożliwiających przenikanie gatunków w głąb obszarów zurbanizowanych,

 • organizowanie działalności edukacyjnej na obszarze cennych przyrodniczo środowisk m.in. poprzez wytyczanie przyrodniczych ścieżek dydaktycznych, przeznaczonej zwłaszcza dla młodzieży szkolnej,

 • budowa przejść dla zwierząt i likwidacja barier w calu zachowania drożności korytarzy ekologicznych,

 • objęcie ochroną prawną nowych, cennych przyrodniczo obszarów o znaczeniu regionalnym i krajowym, a w szczególności tworzenie nowych form ochrony przyrody,

 • wyznaczenie nowych, cennych przyrodniczo i godnych ochrony lądowych i wodnych ekosystemów,

Kierunek działań: Ochrona i zwiększenie zasobów leśnych

Użytkowanie lasu jest oparte na zasadach trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, co oznacza działalność zmierzającą do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania teraz i w przyszłości wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów. W ramach realizacji założonego celu przyjęto następujące zadania ekologiczne:Zadania koordynowane:

 • prowadzenie zalesień na gruntach porolnych trwale wyłączonych z produkcji rolnej, siedliskach odłogowych, a także w zdegradowanych fragmentach leśnych, a także przywracanie istniejącym kompleksom leśnym, zwłaszcza w obszarze korytarzy ekologicznych ich naturalnego składu gatunkowego,

 • sukcesywna przebudowa drzewostanów z dostosowaniem do warunków glebowo – siedliskowych,

 • rozszerzenie zakresu zalesień poprzez weryfikację klasyfikacji gruntów oraz aktualizację granicy polno-leśnej w miejskich planach zagospodarowania przestrzennego,

 • zapobieganie zaśmiecaniu zbiorników leśnych, rzek i starorzeczy poprzez organizowanie cyklicznych akcji promujących czyste środowisko.


IV. CEL EKOLOGICZNY: Racjonalna gospodarka odpadami
Kierunek działań: Poprawa systemu gospodarki odpadami

Odpady stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń środowiska przyrodniczego oraz stwarzają potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Należy zadbać o dobrze funkcjonujący system gospodarowania odpadami oraz rozwinąć selektywną zbiórkę odpadów, tj. zbiórkę odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych. W celu poprawy systemu gospodarki odpadami w gminie wyznaczono następujące zadania ekologiczne, tj.:Zadania własne:

 • systematyczne informowanie mieszkańców gminy o zasadach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie oraz o metodach które pomagają eliminować wytwarzane odpady ,

 • objęcie umowami na odbiór zmieszanych odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy,

 • opracowanie dokumentu „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Szadek do roku 2032” oraz realizacja założeń programu,

 • prowadzenie ciągłej kontroli wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych,

 • organizacja akcji edukacyjnych związanych z segregacją odpadów w gminie,

 • systematyczna likwidacja dzikich składowisk odpadów.

Kierunek działań: Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz prowadzenie nowoczesnego systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów

W celu minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz prowadzenia nowoczesnego systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy, wyznaczono określone zadania ekologiczne, których realizacja przyczyni się do zrealizowania ww. kierunku.Zadania własne:

 • rozwój selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych,

 • rozwój selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

 • rozwój selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych ze strumienia odpadów komunalnych,

 • określenie zasad zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

 • zakup odpowiedniego sprzętu (pojemniki, worki) w celu utworzenia systemu zbierania odpadów ulegających biodegradacji,

 • organizacja systemu transportu selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

 • rozwój selektywnego zbierania odpadów budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych,

 • określenie zasad zbiórki odpadów budowlanych w gminie oraz stworzenie możliwości ich zagospodarowania,

 • rozwój działań kontrolnych nad podmiotami posiadającymi zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 • rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zadania koordynowane:

 • systematyczna kontrola przedsiębiorstw w zakresie zgodności wytwarzanych odpadów z wydanymi decyzjami,

 • organizacja akcji edukacyjnych w zakresie nowoczesnych metod zagospodarowania odpadów dla mieszkańców gminy oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.


V. CEL EKOLOGICZNY: Poprawa jakości powietrza
Kierunek działań: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych

Mając na względzie ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska jako całości, szczególnie ważna jest walka z emisjami zanieczyszczeń u źródła oraz identyfikacja i wdrażanie na szczeblu lokalnym, krajowym i wspólnotowym najskuteczniejszych środków mających na celu redukcję emisji. W celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wyznaczono następujące zadania ekologiczne, tj.:Zadania własne:

 • kontynuacja programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony powietrza,

 • realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z sektora komunalnego, poprzez działania termo modernizacyjne budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych,

 • redukcja zanieczyszczeń pochodzących z transportu poprzez budowę oraz modernizację dróg i ciągów komunikacyjnych w celu upłynnienia ruchu,

 • promocja korzystania z publicznych środków transportu,

 • wsparcie finansowe dla mieszkańców zmieniających ogrzewanie tradycyjne węglowe na ekologiczne w tym węglowe z kontrolą emisji i wykonujących inwestycje termomodernizacyjne,

 • eliminowanie paliw konwencjonalnych w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych,

 • zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego poprzez zmianę technologii opalania paliwami konwencjonalnymi na gaz przewodowy w kotłowniach lokalnych oraz gospodarce komunalnej,

 • budowa lokalnej sieci gazowej na terenie gminy.

Zadania koordynowane:

 • edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz korzystania ze środków transportu publicznego,

 • budowa i organizacja tras rowerowych,

 • usprawnienie systemu kontroli przestrzegania przepisów dot. ochrony środowiska, w tym także ochrony powietrza,

 • wspieranie działań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza podejmowanych przez podmioty gospodarcze.

Kierunek działań: Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Wykorzystanie większości odnawialnych źródeł energii wiąże sie z minimalnym wpływem na środowisko i przynosi wymierne efekty ekologiczno-ekonomiczne. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym ma wpływ na oszczędność surowców energetycznych oraz poprawę stanu środowiska poprzez redukcje emisji szkodliwych substancji. W zakresie wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na analizowanym terenie wyznaczono następujące zadania ekologiczne, tj.:Zadania własne:

 • promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii,

Zadania koordynowane:

 • rozpoznanie zasobów i możliwości oraz realizacja wykorzystania źródeł energii odnawialnej,

 • budowa obiektów i urządzeń wykorzystujących niekonwencjonalne źródła energii zgłoszonych przez prywatnych inwestorów,

 • promocja stosowania biopaliw w transporcie.


VI. CEL EKOLOGICZNY: Redukcja emisji ponadnormatywnego hałasu
Kierunek działań: Ochrona przed hałasem i wibracjami

Dominującym źródłem hałasu na terenie gminy jest ruch drogowy, który charakteryzuje się takimi czynnikami jak natężenie ruchu, struktura strumienia pojazdów, płynność ruchu oraz jego organizacja. Najwyższe poziomy hałasu występują zazwyczaj przy ulicach o dużym natężeniu ruchu, o złym stanie nawierzchni, z zabudową położoną w niewielkiej odległości od jezdni. W celu poprawy klimatu akustycznego gminy wyznaczono następujące zadania ekologiczne, tj.:Zadania własne:

 • redukcja zanieczyszczeń pochodzących z transportu poprzez budowę oraz modernizację dróg i ciągów komunikacyjnych,

 • uwzględnienie zapisów dotyczących ochrony przed hałasem w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

 • budowa ekranów akustycznych w miejscach występowania szczególnych uciążliwości akustycznych dla mieszkańców,

Zadania koordynowane:

 • budowa obwodnicy w celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta,

 • opracowanie programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony przed hałasem,

 • ograniczenie hałasu poprzez zastosowanie ekranów akustycznych oraz pasów zieleni wzdłuż uciążliwych odcinków dróg,

 • monitorowanie poziomu hałasu w jednostkach gospodarczych.VII. CEL EKOLOGICZNY: Ograniczenie możliwości wystąpienia poważnych awarii
Kierunek działań: Zapobieganie i ograniczenie skutków poważnych awarii

W brzemieniu ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r., poważną awarię nazywamy zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. W celu realizacji zdefiniowanego kierunku działań określono następujące zadania ekologiczne, tj.:Zadania koordynowane:

 • sporządzenie listy obiektów mogących być przyczyną poważnej awarii (zakłady o zwiększonym i dużym stopniu ryzyka) oraz wyegzekwowanie od nich sporządzenia: raportów bezpieczeństwa, zakładowych planów zarządzania ryzykiem oraz planów operacyjno – ratowniczych, prewencyjnych programów zapobiegania awariom,

 • monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii pod kątem spełniania przez nich wymogów bezpieczeństwa,

 • przygotowywanie planów i programów zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych awarii,

 • prowadzenie szkoleń dla pracowników administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych w zakresie zapobiegania poważnym awariom,

 • bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych, w tym minimalizacja transportu substancji niebezpiecznych przez obszary zamieszkałe,

 • wsparcie jednostek straży pożarnej w zakresie wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczych, zapobiegania i przeciwdziałania poważnym awariom oraz zagrożeniom.

 • informowanie i ostrzeganie mieszkańców o zagrożeniach,

 • usuwanie skutków zagrożeń środowiska oraz bezpieczne, tymczasowe magazynowanie odpadów powstałych w czasie usuwania skutków poważnej awarii,

 • wyznaczenie optymalnych tras transportu substancji niebezpiecznych oraz stworzenie stanowisk postojowych i parkingów dla pojazdów przewożących takie substancje.


VIII. CEL EKOLOGICZNY: Utrzymanie obowiązujących standardów w zakresie

promieniowania elektromagnetycznego
Kierunek działań: Zapobieganie wystąpienia negatywnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na mieszkańców gminy

Ilość źródeł promieniowania elektromagnetycznego w ostatnich latach znacznie wzrosła. Słuszne, zatem będzie ograniczenie oddziaływania promieniowania poprzez odpowiednie działania techniczne oraz administracyjne. W celu zapobiegania wystąpienia negatywnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na mieszkańców gminy proponuje się realizować następujące zadania ekologiczne, tj.:Zadania własne:

 • opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zagrożeń promieniowaniem niejonizującym,

Zadania koordynowane:

 • rozeznanie skali zagrożenia promieniowaniem niejonizującym poprzez prowadzenie badań zagrożenia promieniowaniem niejonizującym,

 • ograniczenie emisji promieniowania niejonizującego do środowiska poprzez preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego,

 • podnoszenie świadomości społeczeństwa o źródłach i stopniu oddziaływania pól elektromagnetycznych.


IX. CEL EKOLOGICZNY: Racjonalizacja wykorzystania materiałów i surowców
Kierunek działań: Zmniejszenie materiałochłonności produkcji

Szansą na uzyskanie dalszej poprawy stanu środowiska jest zmniejszenie materiałochłonności produkcji, które doprowadzą m.in. do wdrożenia standardów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska. W celu realizacji zmniejszenia materiałochłonności wyznaczono następujące zadania ekologiczne, tj.:Zadania koordynowane:

 • Optymalizacja zużycia wody przez zapobieganie stratom wody na przesyle oraz wprowadzenie zamkniętych obiegów wody w przemyśle,

 • minimalizacja zanieczyszczeń i zapobieganie zanieczyszczeniom, uciążliwościom i zagrożeniom u źródła poprzez wprowadzenie technologii małoodpadowych,

 • zwiększenie recyklingu i odzysku materiałowego i energetycznego,

 • modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych oraz ich automatyzacja,

 • wdrażanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku (BAT).

Kierunek działań: Racjonalna eksploatacja kopalin

W myśl przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, złoża kopalin podlegają ochronie, której wyrazem jest m. in. zabezpieczenie warunków do ich eksploatacji (obecnie lub w przyszłości). W celu ochrony złóż kopalin w gminie oraz prowadzenia racjonalnej eksploatacji kopalin wyznaczono następujące zadania ekologiczne, tj.:Zadania koordynowane:

 • ochrona obszarów występowania złóż kopalin poprzez sporządzanie wytycznych do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

 • kontynuowanie prac w zakresie poszukiwania, rozpoznania i dokumentowania nowych złóż kopalin,

 • rekultywacja terenów poeksploatacyjnych,

 • zagospodarowywanie wyrobisk poeksploatacyjnych, np. dla potrzeb małej retencji,

 • prowadzenie bieżącej kontroli w zakresie wydawanych koncesji oraz eliminacja nielegalnego ich wydobywania.


X. CEL EKOLOGICZNY: Kształtowanie postaw ekologicznych
Kierunek działań: Edukacja ekologiczna

Koncepcja kształcenia i wychowywania mieszkańców w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego jest znaczącym punktem w zapewnieniu odpowiedniego stanu środowiska przyrodniczego. Dzięki działaniom edukacyjnym propagowane są konkretne zachowania korzystne dla środowiska naturalnego. W celu podniesienia świadomości ekologicznej na terenie gminy będą realizowane następujące zadania ekologiczne, tj.:Zadania własne:

 • uświadomienie społeczeństwu zagrożeń środowiska przyrodniczego postępowania w celu zachowania istniejących osobowości przyrodniczych,

 • opracowanie i wdrażanie Programu Edukacji Ekologicznej,

 • kontynuacja współudziału w akcjach ekologicznych, tj. „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”,

 • utworzenie ścieżek dydaktyczno – przyrodniczych,

 • prowadzenie programu edukacji ekologicznej w szkołach – konkursy ekologiczne, wycieczki, pogadanki.

Zadania koordynowane:

 • organizowanie szkoleń dla przedstawicieli administracji, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw zakresie dostępu do informacji,

 • wzrost świadomości mieszkańców w zakresie istnienia i ochrony zasobów przyrodniczych,

 • promocja proekologicznych źródeł energii oraz informowanie społeczeństwa w zakresie pozyskiwania środków z funduszy pomocowych.


7.1.2. Harmonogram realizacji zadań ekologicznych dla Gminy i Miasta Szadek
Wyznaczone cele ekologiczne i kierunki działań, jakie należy podjąć w zakresie ochrony środowiska, stanowią podstawę do realizacji konkretnych zadań w okresie do 2019 roku. Spośród szeregu zadań koniecznych do osiągnięcia wybrano zadania priorytetowe, do realizacji w okresie 2012-2015. Wśród najważniejszych kryteriów, branych pod uwagę przy formułowaniu priorytetów należy wymienić:

 • wymogi wynikające z aktualnego prawa (ustawy: Prawo ochrony środowiska,
  o odpadach, Prawo wodne, o ochronie przyrody),

 • priorytetowy wymiar przedsięwzięcia w skali gminnej,

 • ponadlokalny wymiar przedsięwzięcia,

 • zgodność przedsięwzięcia z zapisami „Strategii Rozwoju Gminy Szadek”.

 • możliwość uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego,

 • obecne zaawansowanie inwestycji.

Przedsięwzięcia priorytetowe są działaniami krótkoterminowymi, które będą realizowane na przełomie lat 2012 – 2015. Natomiast przedsięwzięcia które mają być wykonywane w kolejnych latach zostały ujęte w przedziale czasowym 2016-2019 i są nazwane działaniami długoterminowymi. Harmonogram działań krótkoterminowych na lata 2012-2015 oraz działań długoterminowych na lata 2016–2019 jest przedstawiony w postaci planu operacyjnego, który został ujęty w tabeli 34. Spośród określonych zadań, występują zadania o charakterze ciągłym, które będą realizowane jako działania krótkookresowe (priorytetowe) oraz zadania o charakterze długoterminowym, a więc obejmą horyzont czasowy od 2012 roku do 2019.

W harmonogramie program zadaniowy ujęto z podziałem na zadania własne (przedsięwzięcia), zadania realizowane na terenie gminy, które są własnymi zadaniami i będą finansowane w całości lub częściowo ze środków budżetowych gminy, oraz zadania koordynowane – zadania realizowane na terenie gminy, które są zadaniami innych jednostek, które gmina może wspierać lub brać w nich udział i są one finansowane z powiatowych środków budżetowych, ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego.Tabela 34.

Krótkoterminowy i długoterminowy harmonogram – plan operacyjny Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Szadek na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019

Kierunek

działania

Zadanie

ekologiczne

Jednostka

realizująca

Okres realizacji

Źródła finansowania

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. CEL EKOLOGICZNY: OCHRONA ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH WRAZ Z POPRAWĄ ICH JAKOŚCI ORAZ OCHRONA PRZED POWODZIĄ

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi

i zapewnienie dobrej jakości wody pitnej


ZADANIA WŁASNE:
1. Kontynuacja modernizacji sieci wodociągowych w celu zmniejszenia

strat wody w systemach przesyłowychGmina, Przedsiębiorstwa

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie, Środki UE

2. Zwiększenie wydajności i bezawaryjności stacji wodociągowych oraz udoskonalenie technologii uzdatniania wody poprzez modernizację

i rozbudowę stacji uzdatniania wodyGmina, Przedsiębiorstwa

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie, Środki UE

3. Dalsza rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej

Gmina, Przedsiębiorstwa

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie, Środki UE

ZADANIA KOORDYNOWANE:
1. Minimalizacja wykorzystania wód podziemnych do celów przemysłowych

Przedsiębiorstwa

Własne środki finansowe przedsiębiorstw, Środki UE

2. Zmniejszenie zapotrzebowania na wodę w przemyśle oraz rolnictwie

Przedsiębiorstwa, Właściciele gospodarstw rolnych

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie
3. Wspieranie działań promocyjnych mających na celu zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych

Gmina, Powiat, Przedsiębiorstwa, Ekologiczne organizacje pozarządowe

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska, Fundusze unijne


4. Doskonalenie nadzoru nad przestrzeganiem ustaleń zwartych w decyzjach dotyczących ustanawiania stref ochronnych ujęć

Powiat

Zadanie ciągłe

Budżet Powiatu

5. Gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji mieszkańcom gminy na temat jakości wody przeznaczonej do picia oraz jakości wody w kąpieliskach zlokalizowanych na terenie gminy

Zarządcy ujęć,

PSSE


Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie

Ochrona wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł punktowych i obszarowych

ZADANIA WŁASNE:
1. Rozwój systemów kanalizacyjnych oraz modernizacja istniejącej już sieci ogólnospławnej na sieć rozdzielczą, tj. deszczową oraz sanitarną

Gmina

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Budżet Gminy2. Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych

do wód poprzez modernizację istniejących i budowę nowych oczyszczalni ściekówGmina

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Budżet Gminy


3. Budowa oczyszczalni przydomowych

w tych miejscach, gdzie jak wynika z planu zagospodarowania przestrzennego brak będzie kanalizacji w okresie perspektywicznymGmina, zainteresowane podmioty, właściciele nieruchomości

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Budżet Gminy,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska4. Likwidacja „nielegalnych” odprowadzeń ścieków komunalnych

do cieków wodnychGmina, Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne

Budżet Gminy,

Środki UEZADANIA KOORDYNOWANE:
1. Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych

przez związki biogenneGmina, Powiat

ARiMR, Ośrodek Doradztwa RolniczegoZadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska


2. Prowadzenie szkoleń dla rolników w zakresie prawidłowego postępowania

z nawozami i środkami ochrony roślinGmina, Powiat

ARiMR, Ośrodek Doradztwa RolniczegoZadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska


3. Edukacja oraz propagowanie postaw

i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wodyOrganizacje pozarządowe, Gmina, Zainteresowane podmioty

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe organizacji pozarządowych

4. Ochrona i właściwe kształtowanie pasów roślinności wzdłuż brzegów cieków wodnych

Administratorzy cieków

Zadanie ciągłe

Budżet Państwa

Ochrona przed powodzią i skutkami suszy

ZADANIA WŁASNE:
1. Bezwzględne reagowanie na nielegalne podnoszenie rzędnych terenów zalewowych (zasypywanie dolin rzecznych, naturalnych polderów),

Gmina, WZMiUW, RZGW Poznań, WIOŚ

Budżet Gminy, Środki zainteresowanych podmiotów
2. Dążenie do egzekwowania od mieszkańców naturalnej retencji wód opadowych w obrębie swojej działki (ograniczanie terenów utwardzonych)

Gmina, Zainteresowane podmioty

Budżet Gminy, Środki zainteresowanych podmiotów

3. Kształtowanie bezpiecznego zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią – wyznaczanie i wprowadzanie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego granic bezpośredniego oraz potencjalnego zagrożenia powodzią

Gmina

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Budżet Gminy4. Przygotowanie koncepcji budowy zbiorników retencyjnych realizowanych zgodnie z „Programem Małej Retencji dla Województwa Łódzkiego”, tj. koncepcja budowy zbiornika na prawobrzeżnym dopływie rzeki Pichna Szadkowicka (,,Prusinowice A”), a na rzece Pichna Szadkowicka (,,Prusinowice B”)

Gmina

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Budżet Gminy,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska
ZADANIA KOORDYNOWANE:
1. Budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych

WZMiUW, RZGW,

Gmina


Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Budżet Państwa,

Budżet Gminy

Środki UE2. Odbudowa i prawidłowa eksploatacja systemów melioracyjnych

WZMiUW, RZGW,

Gmina, Miejsko Gminna Spółka Wodno MelioracyjnaZadanie ciągłe

Budżet Państwa,

Budżet Gminy

Środki UE


3. Zwiększenie naturalnej retencji (zalesiana, zadrzewienia, odtwarzania terenów zalewowych, ochrona stawów wiejskich, oczek wodnych oraz mokradeł)

WZMiUW, RZGW,

Gmina


Zadanie ciągłe

Budżet Państwa,

Budżet Gminy

Środki UE

4. Utrzymanie zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych i budowli hydrotechnicznych

WZMiUW, RZGW,

Gmina


Zadanie ciągłe

Budżet Państwa,

Budżet Gminy

Środki UE


II. CEL EKOLOGICZNY: OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB PRZED DEGRADACJĄ

Ochrona gleb przed degradacją
ZADANIA WŁASNE:
1. Promowanie różnorodności produkcji na terenach wiejskich

Gmina, Powiat

ARiMR, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izba Rolnicza, Związki Zawodowe, StowarzyszeniaZadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska


2. Wspieranie i rozwijanie rolnictwa ekologicznego poprzez promowanie gospodarstw ekologicznych

Gmina, Powiat

ARiMR, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izba Rolnicza, Związki Zawodowe, StowarzyszeniaZadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska


3. Przestrzeganie oraz promowanie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR) w zakresie ochrony gleb użytkowanych rolniczo,

Gmina, Powiat

ARiMR, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izba Rolnicza, Związki Zawodowe, StowarzyszeniaZadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska


4. Bieżąca likwidacja „dzikich” składowisk odpadów

Gmina, Nadleśnictwa, zainteresowane podmioty

Zadanie ciągłe

Budżet Gminy


ZADANIA KOORDYNOWANE:
1. Podejmowanie działań zmniejszających poziom zakwaszenia gleb poprzez ich wapnowanie

OSChR,

Gmina


Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska


2. Wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych wzdłuż ciągów komunikacyjnych

Zarządcy dróg, Gmina, Powiat

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska

Rekultywacja terenów zdegradowanychZADANIA KOORDYNOWANE:
1. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych

Właściciele terenów zdegradowanych, Podmioty gospodarcze

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie

2. Ponowne włączanie zdegradowanych powierzchni do obiegu gospodarczego

Właściciele terenów zdegradowanych, Podmioty gospodarcze,

Gmina


Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie

3. Zagospodarowanie gruntów porolnych, nieużytków i odłogów głównie poprzez zalesianie

Nadleśnictwa,

Powiat, Zainteresowane podmiotyZadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie

III. CEL EKOLOGICZNY: OCHRONA I WZROST RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZOWEJ ORAZ WZROST LESISTOŚCI

Ochrona różnorodności biologicznejZADANIA WŁASNE:
1. Realizacja terenów zieleni urządzonej


Gmina

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie

2. Popularyzowanie terenów atrakcyjnych przyrodniczo

Gmina, Organizacje pozarządowe

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie

3. Skuteczna opieka i prawidłowe dokumentowanie pomników przyrody

Gmina

Zadanie ciągłe

Budżet Gminy


ZADANIA KOORDYNOWANE:
1. Organizowanie szkoleń dla przedstawicieli administracji,

organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw zakresie dostępu

do informacji


Gmina, Powiat, Nadleśnictwa, Organizacje pozarządowe, Placówki oświatowe

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Budżet Państwa


2. Przeprowadzenie kompleksowej waloryzacji przyrodniczej (inwentaryzacji flory, fauny, zbiorowisk fitosocjologicznych oraz typów krajobrazów)ze szczególnym uwzględnieniem najcenniejszych przyrodniczo obszarów gminy

Gmina,

Organizacje ekologiczneBudżet Gminy

3. Utrzymanie istniejących zadrzewień

i zakrzewień śródpolnych oraz innych obiektów przyrodniczychGmina,

NadleśnictwaZadanie ciągłe

Budżet Gminy

4. Przeciwdziałanie wiosennemu wypalaniu traw i zespołów szuwarowych, niszczącemu siedliska występowania lęgu ptaków wodnych oraz wielu innych gatunków zwierząt kręgowych i bezkręgowych

Gmina, Organizacje pozarządowe, Osoby fizyczne

Zadanie ciągłe

Budżet Gminy

5. Tworzenie ciągów zieleni przyulicznej, przeciwwietrznych pasów tzw. zielonych ekranów, towarzyszących głównym ciągom komunikacyjnym

Zarządcy dróg, Gmina, Powiat, Wojewoda, Organizacje pozarządowe

Środki UE, Budżet Gminy, Budżet Powiatu

6. Tworzenie i rozwijanie ekologicznych korytarzy umożliwiających przenikanie gatunków w głąb obszarów zurbanizowanych

Gmina,

Organizacje ekologiczneBudżet Gminy

7. Organizowanie działalności edukacyjnej na obszarze cennych przyrodniczo środowisk m.in. poprzez wytyczanie przyrodniczych ścieżek dydaktycznych, przeznaczonej zwłaszcza dla młodzieży szkolnej

Gmina,

Organizacje ekologiczne, Nadleśnictwa, Placówki oświatoweWłasne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Budżet Gminy8. Budowa przejść dla zwierząt i likwidacja barier w calu zachowania drożności korytarzy ekologicznych

Zarządcy dróg, Nadleśnictwa, RDLP

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Budżet Państwa


9. Objęcie ochroną prawną nowych, cennych przyrodniczo obszarów

o znaczeniu regionalnym i krajowym,

a w szczególności tworzenie nowych form ochrony przyrody


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Gmina, Administratorzy cieków, Organizacje ekologiczne

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Budżet Państwa10. Wyznaczenie nowych, cennych przyrodniczo i godnych ochrony lądowych i wodnych ekosystemów

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Gmina, Administratorzy cieków

Budżet Państwa

Ochrona i zwiększenie

zasobów leśnychZADANIA KOORDYNOWANE:
1. Prowadzenie zalesień na gruntach porolnych trwale wyłączonych z produkcji rolnej, siedliskach odłogowych, a także w zdegradowanych fragmentach leśnych, a także przywracanie istniejącym kompleksom leśnym, zwłaszcza w obszarze korytarzy ekologicznych ich naturalnego składu gatunkowego

Nadleśnictwa,

Powiat, GminaZadanie ciągłe

Budżet Państwa,

Budżet Powiatu2. Sukcesywna przebudowa drzewostanów z dostosowaniem do warunków glebowo – siedliskowych

Nadleśnictwa,

RDLP


Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Budżet Państwa3. Rozszerzenie zakresu zalesień poprzez weryfikację klasyfikacji gruntów oraz aktualizację granicy polno-leśnej w miejskich planach zagospodarowania przestrzennego

Nadleśnictwa,

Gmina


Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

4. Zapobieganie zaśmiecaniu zbiorników leśnych, rzek i starorzeczy poprzez organizowanie cyklicznych akcji promujących czyste środowisko

Organizacje pozarządowe, Gmina, Nadleśnictwo

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe organizacji pozarządowych

IV. CEL EKOLOGICZNY: RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI

Poprawa systemu gospodarki odpadami
ZADANIA WŁASNE:
1. Systematyczne informowanie mieszkańców gminy o zasadach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie oraz o metodach, które pomagają eliminować wytwarzane odpady

Gmina

Zadanie ciągłe

Budżet Gminy

2. Objecie umowami na odbiór zmieszanych odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy

Gmina

Budżet Gminy

3. Opracowanie dokumentu „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Szadek do roku 2032” oraz realizacja założeń programu

Gmina

Budżet Gminy,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska,

BOŚ


4. Prowadzenie ciągłej kontroli wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych

Gmina,

PrzedsiębiorstwaZadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Budżet Gminy5. Organizacja akcji edukacyjnych związanych z segregacją odpadów

w gminieGmina

Budżet Gminy

6. Systematyczna likwidacja dzikich składowisk odpadów

Gmina

Zadanie ciągłe

Budżet Gminy

Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz prowadzenie nowoczesnego systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów
ZADANIA WŁASNE:
1. Rozwój selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych

Gmina,

PrzedsiębiorstwaWłasne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Fundusze unijne2. Rozwój selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych

Gmina

PrzedsiębiorstwaWłasne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Fundusze unijne3. Rozwój selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych ze strumienia odpadów komunalnych

Gmina

PrzedsiębiorstwaWłasne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Fundusze unijne3.1. Określenie zasad zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Gmina

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie

3.2. Zakup odpowiedniego sprzętu (pojemniki, worki) w celu utworzenia systemu zbierania odpadów ulegających biodegradacji

Gmina, Przedsiębiorstwa

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie

3.3. Organizacja systemu transportu selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Gmina, Przedsiębiorstwa

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie

4. Rozwój selektywnego zbierania odpadów budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych

Gmina

Budżet Gminy

4.1. Określenie zasad i stworzenie systemu zbiórki odpadów budowlanych w gminie oraz stworzenie możliwości ich zagospodarowania

Gmina

Budżet Gminy
5. Rozwój działań kontrolnych nad podmiotami posiadającymi zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Gmina

Zadanie ciągłe

Budżet Gminy

6. Rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Gmina, Przedsiębiorstwa

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie


ZADANIA KOORDYNOWANE:
2. Systematyczna kontrola przedsiębiorstw w zakresie zgodności wytwarzanych odpadów z wydanymi decyzjami

Powiat, Marszałek,

RDOŚ na terenach zamkniętych,

WIOŚ


Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie

3. Organizacja akcji edukacyjnych

w zakresie nowoczesnych metod zagospodarowania odpadów dla mieszkańców powiatu oraz małych i średnich podmiotów gospodarczychMarszałek, Organizacje pozarządowe,

Powiat, GminaZadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Fundusze unijne,

Środki z Funduszy

Ochrony ŚrodowiskaV. CEL EKOLOGICZNY: POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych
ZADANIA WŁASNE:
1. Kontynuacja programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony powietrza


Gmina, Organizacje pozarządowe

Zadanie ciągłe

Budżet Gminy,

Budżet Organizacji pozarządowych2. Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z sektora komunalnego, poprzez działania termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych

Gmina

Zadanie ciągłe

Budżet Gminy
3. Redukcja zanieczyszczeń pochodzących z transportu poprzez budowę oraz modernizację dróg i ciągów komunikacyjnych w celu upłynnienia ruchu

Gmina,

Zarządcy drógZadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Fundusze unijne,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska4. Promocja korzystania z publicznych środków transportu

Gmina, Zarządcy dróg, Organizacje pozarządowe

Zadanie ciągłe

Budżet Gminy

5. Wsparcie finansowe dla mieszkańców zmieniających ogrzewanie tradycyjne węglowe na ekologiczne w tym węglowe z kontrolą emisji i wykonujących inwestycje termomodernizacyjne

Gmina

Budżet Gminy,

Fundusze unijne,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska6. Eliminowanie paliw konwencjonalnych

w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowychGmina,

Osoby fizyczneZadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie, Środki UE

7. Zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego poprzez zmianę technologii opalania paliwami konwencjonalnymi na gaz przewodowy w kotłowniach lokalnych oraz gospodarce komunalnej

Gmina,

Osoby fizyczne, Podmioty gospodarczeZadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie, Środki UE

8. Budowa lokalnej sieci gazowej na terenie gminy

Gmina, Gestor Sieci gazowej

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie, Środki UE

ZADANIA KOORDYNOWANE:
1. Edukacja ekologiczna społeczeństwa

w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz korzystania ze środków transportu publicznegoMarszałek, Powiat, Gmina, Użytkownicy Środowiska, Ekologiczne Organizacje pozarządowe

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie, Fundusze unijne,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska, Budżet Państwa,

NFOŚ i GW2. Budowa i organizacja tras rowerowych

Gmina, Powiat, Zarządcy dróg

Zadanie ciągłe

Budżet Gminy, Budżet Powiatu, Środki UE

3. Usprawnienie systemu kontroli przestrzegania przepisów dot. ochrony środowiska, w tym także ochrony powietrza

WIOŚ

Budżet Państwa

4. Wspieranie działań inwestycyjnych

w zakresie ochrony powietrza podejmowanych przez podmioty gospodarczeGmina

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie, Fundusze unijne,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii
ZADANIA WŁASNE:
1. Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii

Gmina, Przedsiębiorcy, Biura Doradztwa Energetycznego, Organizacje ekologiczne, Organizacje pozarządowe,

Osoby fizyczne,Zadanie ciągłe

Środki finansowe Biura Doradztwa Energetycznego

ZADANIA KOORDYNOWANE:
1. Rozpoznanie zasobów i możliwości

oraz realizacja wykorzystania źródeł energii odnawialnejBiura Doradztwa Energetycznego, Organizacje ekologiczne, Organizacje pozarządowe,

Osoby fizyczne, Gmina, PrzedsiębiorcyZadanie ciągłe

Środki finansowe Biura Doradztwa Energetycznego

2. Budowa obiektów i urządzeń wykorzystujących niekonwencjonalne źródła energii zgłoszonych przez prywatnych inwestorów

Prywatni przedsiębiorcy

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie, Fundusze unijne,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska


3. Promocja stosowania biopaliw

w transporcieGmina, Organizacje pozarządowe, Powiat

Zadanie ciągłe

Budżet Państwa, Budżet Gminy, Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska, Środki finansowe organizacji pozarządowychVI. CEL EKOLOGICZNY: REDUKCJA EMISJI PONADNORMATYWNEGO HAŁASU

Ochrona przed hałasem i wibracjami
ZADANIA WŁASNE:
1. Redukcja zanieczyszczeń pochodzących z transportu poprzez budowę oraz modernizację dróg i ciągów komunikacyjnych

Gmina,

Zarządcy drógZadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Fundusze unijne,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska2. Uwzględnienie zapisów dotyczących ochrony przed hałasem w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Gmina

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie
3. Budowa ekranów akustycznych w miejscach występowania szczególnych uciążliwości akustycznych dla mieszkańców

Gmina, Powiat, Podmioty gospodarcze

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Fundusze unijne,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska
ZADANIA KOORDYNOWANE:
1. Budowa obwodnicy w celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego

z centrum miastaGmina, Powiat

Zarządcy drógWłasne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Fundusze unijne,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska2. Opracowanie programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony przed hałasem

Organizacje pozarządowe, Powiat, Gmina

Środki finansowe organizacji pozarządowych,

Budżet Gminy3. Ograniczenie hałasu poprzez zastosowanie ekranów akustycznych

oraz pasów zieleni wzdłuż uciążliwych odcinków drógGmina, Powiat

Zarządcy drógZadanie ciągłe

Budżet Państwa,

Budżet Gminy,

Budżet Powiatu


4. Monitorowanie poziomu hałasu

w jednostkach gospodarczychWIOŚ

Zadanie ciągłe

Budżet Państwa,

Środki przedsiębiorstwVII. CEL EKOLOGICZNY: OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII

Zapobieganie i ograniczenie skutków poważnych awarii
ZADANIA KOORDYNOWANE:
1. Sporządzenie listy obiektów mogących być przyczyną poważnej awarii (zakłady o zwiększonym i dużym stopniu ryzyka) oraz wyegzekwowanie od nich sporządzenia: raportów bezpieczeństwa, zakładowych planów zarządzania ryzykiem oraz planów operacyjno – ratowniczych, prewencyjnych programów zapobiegania awariom

Wojewoda, Powiat, Przedsiębiorcy

Budżet Państwa,

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


2. Monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii pod kątem spełniania przez nich wymogów bezpieczeństwa

Wojewoda, Powiat, Przedsiębiorcy, WIOŚ

Zadanie ciągłe

Budżet Państwa, Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3. Przygotowywanie planów i programów zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych awarii

Wojewoda, Powiat, Przedsiębiorcy, WIOŚ

Zadanie ciągłe

Budżet Państwa, Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4. Prowadzenie szkoleń dla pracowników administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych w zakresie zapobiegania poważnym awariom

Wojewoda, Powiat, Przedsiębiorcy, WIOŚ

Zadanie ciągłe

Budżet Państwa, Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

5. Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych, w tym minimalizacja transportu substancji niebezpiecznych przez obszary zamieszkałe

Wojewoda Samorządy lokalne, Zarządcy Dróg

Zadanie ciągłe

Budżet Państwa,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska, Fundusze pomocowe UE, Programy operacyjne


6. Wsparcie jednostek straży pożarnej

w zakresie wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczych, zapobiegania i przeciwdziałania poważnym awariom oraz zagrożeniomWojewoda,

Marszałek, GIOŚ,

WIOŚ, PSP, Policja


Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie

7. Informowanie i ostrzeganie mieszkańców o usuwanie skutków zagrożeń środowiska oraz bezpieczne, tymczasowe magazynowanie odpadów powstałych w czasie usuwania skutków poważnej awarii zagrożeniach

Wojewoda,

KW Policji,

PSP, WIOŚ


Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie

8. Wyznaczenie optymalnych tras transportu substancji niebezpiecznych oraz stworzenie stanowisk postojowych

i parkingów dla pojazdów przewożących takie substancjeZarządcy dróg

Budżet Państwa,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska, Fundusze pomocowe UE, Programy operacyjne


VIII. CEL EKOLOGICZNY: UTRZYMANIE OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW W ZAKRESIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Zapobieganie wystąpienia negatywnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na mieszkańców gminyZADANIA WŁASNE:
1. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego

z uwzględnieniem zagrożeń promieniowaniem niejonizującymGmina

Zadanie ciągłe

Budżet Gminy


ZADANIA KOORDYNOWANE:
1. Rozeznanie skali zagrożenia promieniowaniem niejonizującym

poprzez prowadzenie badań zagrożenia promieniowaniem niejonizującymWIOŚ

Budżet Państwa

2. Ograniczenie emisji promieniowania niejonizującego do środowiska poprzez preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego

Gmina,

Powiat


Zadanie ciągłe

Budżet Gminy

3. Podnoszenie świadomości społeczeństwa o źródłach i stopniu oddziaływania pól elektromagnetycznych

WIOŚ, Wojewoda,

Marszałek, Powiat, GminaZadanie ciągłe

Budżet Państwa,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska, Fundusze pomocowe UE, Programy operacyjne


IX. CEL EKOLOGICZNY: RACJONALIZACJA WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW I SUROWCÓW

Zmniejszenie materiałochłonności produkcji
ZADANIA KOORDYNOWANE:
1. Optymalizacja zużycia wody przez zapobieganie stratom wody na przesyle oraz wprowadzenie zamkniętych obiegów wody w przemyśle

Gmina, Właściciele nieruchomości,

Podmioty gospodarczeZadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Budżet Gminy,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska, Fundusze unijne


2. Minimalizacja zanieczyszczeń

i zapobieganie zanieczyszczeniom, uciążliwościom i zagrożeniom u źródła poprzez wprowadzenie technologii małoodpadowychPrzedsiębiorcy

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie, Fundusze unijne,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska


3. Zwiększenie recyklingu i odzysku materiałowego i energetycznego

Przedsiębiorcy

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie, Fundusze unijne,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska


4. Modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych oraz ich automatyzacja

Przedsiębiorcy

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie, Fundusze unijne,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska


5. Wdrażanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku (BAT)

Przedsiębiorcy

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie, Fundusze unijne,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska

Racjonalna eksploatacja kopalin
ZADANIA KOORDYNOWANE:
1. Ochrona obszarów występowania złóż kopalin poprzez sporządzanie wytycznych do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Gmina

Zadanie ciągłe

Budżet Gminy,

Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska


2. Kontynuowanie prac w zakresie poszukiwania, rozpoznania i dokumentowania nowych złóż kopalin

Koncesjonariusze

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie
3. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych

Przedsiębiorstwa posiadające

koncesje


Obowiązani do rekultywacji

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie

4. Zagospodarowywanie wyrobisk poeksploatacyjnych, np. dla potrzeb małej retencji

Przedsiębiorstwa posiadające

koncesje,

Obowiązani do rekultywacji


Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie

5. Prowadzenie bieżącej kontroli

w zakresie wydawanych koncesji oraz eliminacja nielegalnego ich wydobywaniaOkręgowy Urząd Górniczy, Geolog Wojewódzki,

Powiat


Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie

X. CEL EKOLOGICZNY: KSZTAŁTOWANIE POSTAW EKOLOGICZNYCH

Edukacja ekologiczna
ZADANIA WŁASNE:
1. Uświadomienie społeczeństwu zagrożeń środowiska przyrodniczego postępowania w celu zachowania istniejących osobowości przyrodniczych

Gmina

Zadanie ciągłe

Budżet Gminy

2. Opracowanie i wdrażanie Programu Edukacji Ekologicznej

Gmina

Budżet Gminy

3. Kontynuacja współudziału w akcjach ekologicznych, tj. „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”

Gmina,

Powiat


Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie

4. Utworzenie ścieżek dydaktyczno – przyrodniczych

Gmina,

NadleśnictwaZadanie ciągłe

Budżet Państwa,

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie


5. Prowadzenie programu edukacji ekologicznej w szkołach – konkursy ekologiczne, wycieczki, pogadanki.

Gmina,

NadleśnictwaZadanie ciągłe

Budżet Państwa, Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie


ZADANIA KOORDYNOWANE:
1. Organizowanie szkoleń dla przedstawicieli administracji, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw zakresie dostępu do informacji

Powiat, Gminy, Organizacje pozarządowe, Przedsiębiorstwa

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie, Środki z Funduszy

Ochrony Środowiska,

Środki UE


2. Wzrost świadomości mieszkańców

w zakresie istnienia i ochrony zasobów przyrodniczychGminy, Organizacje pozarządowe, Nadleśnictwa

Zadanie ciągłe

Budżet Gminy,

Budżet Państwa3. Promocja proekologicznych źródeł energii oraz informowanie społeczeństwa w zakresie pozyskiwania środków funduszy pomocowych

Organizacje pozarządowe, Placówki oświatowe, Powiat, Gmina

Zadanie ciągłe

Własne środki finansowe jednostek realizujących zadanie,

Budżet PaństwaŹródło: Opracowanie własne

8. INSTRUMENTY REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA


Realizacja zadań wytyczonych w Programie wiąże się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi. Większość instytucji, które udzielają dotacji lub korzystnie oprocentowanych kredytów na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska (gospodarki odpadami, gospodarki wodnościekowej) wymaga, żeby inwestycja osiągnęła odpowiednio duży efekt ekologiczny i objęła swym zasięgiem możliwie największą liczbę mieszkańców. Dlatego w przypadku Gminy i Miasta Szadek należy dążyć aby podejmowane działania obejmowały swym zasięgiem kilka gmin (np. międzygminne działania na rzecz ochrony środowiska, związkowy model gospodarki odpadami).

Wspólne działanie kilku gmin nie tylko ma wpływ na finansowanie inwestycji (obniży koszty, które będzie musiała ponieść pojedyncza gmina), ale również obniży koszty eksploatacyjne. Oznacza to, że przedsięwzięcie winno być realizowane wspólnie.

Należy zaznaczyć, że wszystkie instytucje udzielające pomocy finansowej
w dziedzinie ochrony środowiska wymagają od inwestora nie tylko wypełnienia odpowiedniego formularza, ale również przedstawienia szeregu opracowań
i dokumentacji planującej czy opisującej dane przedsięwzięcie. Są to między innymi:


 • Plan zagospodarowania przestrzennego i strategie rozwoju powiatu lub gminy,

 • Program ochrony środowiska, Plan gospodarki odpadami, Koncepcje gospodarki wodnościekowej, Plan zalesiania itp.,

 • projekt budowlany i wykonawczy wraz ze źródłową dokumentacją ekonomiczną, finansową i przetargową,

 • Studium wykonalności (lub biznes plan w przypadku przedsięwzięć komercyjnych),

 • wymagane przez prawo zezwolenia na realizację projektu.

Poniżej przedstawiono źródła pozyskiwania środków na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska.

Pobieranie 3.31 Mb.

Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu