Plan naukowy


Prof. dr hab. Ewa Brojer - kierownikPobieranie 484.32 Kb.
Strona2/17
Data30.10.2017
Rozmiar484.32 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Prof. dr hab. Ewa Brojer - kierownik


Prof. dr hab. Krystyna Maślanka

Adiunkci:

Dr Katarzyna Guz

Dr Agnieszka Orzińska

Dr Małgorzata UhrynowskaAsystent:

Mgr Justyna SpychalskaPracownicy Służby Zdrowia:

Dr Bogumiła Michalewska

Mgr Pamela Bartoszewicz

Mgr Justyna Bednarz

Mgr Anna Główka

Mgr Ewa Gołaszewska

Mgr Edyta Klimczok Jajor

Mgr Agnieszka Kowalska

Mgr Magdalena Krzemienowska

Mgr Katarzyna Kuziora

Mgr Patrycja Łopacz

Mgr Hanna Łopieńska

Mgr Magdalena Michalik

Mgr Maria Nowaczek-Migas

Mgr Justyna Pastuszka

Mgr Monika Pelc-Kłopotowska

Mgr Anna Piekarska

Mgr Hanna Pyl

Mgr Joanna Skulimowska

Mgr Justyna Smolarczyk-Wodzyńska

Mgr Beata Wojciechowska

Mgr Agnieszka Wróbel

Inż. Jadwiga Sak-Budzisz

Ewa Dudnikow

Halina Nasiegniewska

Beata Sierocka


W roku 2015 rozpoczniemy prace nad utworzeniem w Polsce Rejestru i Banku krwi dawców krwi nie posiadających tzw. antygenów powszechnie występujących. Do identyfikacji alleli wystandaryzujemy metody molekularne, a do wykonywania badań wykorzystamy system oparty na zastosowaniu biorobotów, który opracowaliśmy ostatnio w ramach grantu PREVFNAIT. W dziedzinie badań nad konfliktem matczyno-płodowym skoncentrujemy się nad konfliktem w antygenie HPA-1a. W ramach grantu PREVFNAIT pt. ”Zapobieganie alloimmunologicznej małopłytkowości płodów i noworodków w Polsce” będziemy dążyć do opracowania systemu powszechnych badań przeglądowych antygenu HPA–1a i analizy ich efektywności i kosztów. Określimy częstość alloimmunizacji tym antygenem oraz wartość predykcyjną nowych i znanych biomarkerów AIMP/N. W ramach grantu utworzymy biobank próbek oraz informacji klinicznych od kobiet w ciąży. Równolegle, w ramach pracy doktorskiej będą prowadzone badania retrospektywne czynników predykcyjnych AIMPN. Kontynuować będziemy prace nad udoskonaleniem badań biochemicznych i molekularnych talasemii oraz badania antygenów płytek i granulocytów u dawców w celu uaktualniania rejestru dawców o homozygotycznych genotypach, niezbędnego narzędzia do diagnostyki serologicznej i dla zapewnienia bezpiecznej krwi do przetoczeń u chorych zimmunizowanych.
Priorytetowe projekty naukowe:

1. Badania wybranych antygenów grup krwi w Polsce w celu identyfikacji dawców bez antygenów powszechnie występujących.

2. Zapobieganie alloimmunologicznej małopłytkowości płodów i noworodków w Polsce – w ramach grantu z programu Polsko-Norweska Współpraca Naukowo-Badawcza.

Zakład Wirusologii

 1. Pracownia Serodiagnostyki Wirusów,

 2. Pracownia Biologii Molekularnej Wirusów.


Samodzielny pracownik nauki:

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Grabarczyk - kierownikPracownicy Służby Zdrowia:

Dr Krystyna Mikulska

Mgr Aleksandra Kalińska

Mgr Aneta Kopacz

Mgr analityki med. Dorota Kubicka-Russel

Mgr Grzegorz Liszewski

Mgr Joanna Sierżęga

Mgr Ewa Sulkowska

Mgr Katarzyna Tkaczuk

Mgr Ewelina Wernio

Mgr Paulina Zwolińska

Tech. Anna Chrzanowska

Tech. Ewa Noceń

Tech. Anna Potępa

Zofia Grzywacz
W 2014 roku Zakład Wirusologii (ZW) będzie kontynuował działalność naukową związaną z jego zadaniami dotyczącymi polskiego krwiodawstwa. Prowadzone będą analizy danych epidemiologicznych gromadzonych przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Podnoszenie jakości przeglądowych badań czynników zakaźnych będzie realizowane przez doskonalenie analizy danych dotyczących kontroli jakości. Rutynowe badania służące opiniowaniu testów i systemów do prowadzenia badań przeglądowych w krwiodawstwie będą poszerzane o analizy służące zdobyciu bardziej szczegółowej wiedzy na temat ich czułości klinicznej. Zostaną przeprowadzone pilotażowe badania epidemiologiczne dotyczące wirusów zapalenia wątroby typu E (HEV). W krajach Europy Zachodniej i Południowej zakażenia tymi wirusami, które określane są mianem wyłaniających się czynników zakaźnych przenoszonych drogą krwi, stanowią narastający problem epidemiologiczny. W ramach współpracy wieloośrodkowej wykonamy analizę markerów zakażenia wśród osób z B19V i na tej podstawie sformułowane zostaną zalecenia dotyczące prowadzenia diagnostyki ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży oraz pacjentów klinik hematologicznych i onkologicznych. Prowadzone będą badania dot. czynników warunkujących eliminację lub przetrwanie zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) we wczesnej fazie zakażenia. Analizowane będzie zmienność genetyczna wirusa oraz odpowiedź immunologiczna (grant NCN).
Finansowanie badań w ZW w 2015 roku:

1/ Środki na działalność statutową IHiT.

2/ NCN - pracownicy ZW (kierownik w roli głównego wykonawcy) będą realizować projekt (Opus) pt.: „Badanie czynników warunkujących eliminację lub przetrwanie zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) we wczesnej fazie zakażenia: wpływ zmienności genetycznej wirusa oraz odpowiedzi immunologicznej”.

3/ Podjęta będzie ponowna próba uzyskania środków na realizację badań dotyczących wyłaniających się czynników zakaźnych istotnych dla bezpieczeństwa transfuzji krwi w Polsce – projekt był opisywany bardziej szczegółowo w Planie Naukowym IHiT na rok 2014.Współfinasowanie.

3/ Producenci testów stosowanych do prowadzenia badań diagnostycznych i przeglądowych.

4/ Planowane projekty w dużej mierze będą opierały się na analizie wyników rutynowych badań diagnostycznych.

5/ Część badań będzie finansowana przez ośrodki/laboratoria współpracujące z ZW.


Priorytetowe projekty naukowe:

„Badanie czynników warunkujących eliminację lub przetrwanie zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) we wczesnej fazie zakażenia: wpływ zmienności genetycznej wirusa oraz odpowiedzi immunologicznej”.

Celem projektu jest zbadanie czynników oddziałujących we wczesnej fazie zakażenia, które warunkują eliminację lub przetrwanie zakażenia HCV. Analizowane będą czynniki zarówno ze strony gospodarza: aktywacja odpowiedzi układu immunologicznego i uwarunkowania genetyczne (genotyp IL28B), jak również ze strony wirusa: złożoność populacji oraz występowanie charakterystycznych motywów sekwencji HVR1 i 5’UTR HCV przy użyciu technik głębokiego sekwencjonowania. Badaniami objęci zostaną dawcy krwi, u których w trakcie badań przeglądowych stwierdzono HCV w tzw. okienku serologicznym, na wczesnym etapie zakażenia (RNA HCV dodatni, anty-HCV ujemni).

Charakter projektu - badania podstawowe.

Instytucja i rodzaj konkursu, do którego była adresowana aplikacja – NCN, grant Opus, badania będą prowadzone we współpracy z prof. M. Radkowskim (Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski; Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych), Pracownicy ZW IHiT w projekcie występują w roli wykonawców badań (kierownik ZW w roli głównego wykonawcy).
Dodatkowo podjęta zostanie ponowna próba uzyskania środków na finansowanie (NCN/NCBiR) badań dotyczących wyłaniających się czynników zakaźnych istotnych dla bezpieczeństwa transfuzji krwi w Polsce, w tym wirusa zapalenia wątroby typu E (HEV) – projekt był opisywany szczegółowo w Planie naukowym IHiT na rok 2014.

Zakład Immunogenetyki

 1. Pracownia Zgodności Tkankowej

 2. Pracownia Doboru Dawców Komórek Krwiotwórczych


Samodzielni pracownicy nauki:

Prof. nadzw. dr hab. Jacek Nowak - kierownikPracownicy Służby Zdrowia:

Dr Urszula Szlendak

Mgr Agnieszka Witkowska (Długokęcka)

Mgr Joanna Dziopa

Mgr Elżbieta Graczyk-Pol

Mgr Renata Mika-Witkowska

Mgr Anna Marosz-Rudnicka (1/2 etatu)

Mgr Klaudia Nestorowicz (1/2 etatu)

Mgr Marta Rogatko-Koroś

Mgr Emilia Wojciechowska

Agnieszka Gawron
Działalność naukowa Zakładu Immunogenetyki w 2015 r. będzie kontynuacją działalności prowadzonej w poprzednich latach i obejmować będzie następujące kierunki:

1) Kontynuacja opracowania tematu częstości populacyjnej par HLA/KIR w polskiej populacji.

2) Kontynuacja opracowania tematu znaczenie niezgodności HLA i KIR w transplantacjach komórek krwiotwórczych.

3) Badania w zakresie ekspresji cząsteczek HLA w zależności od ich związku z nocną napadową hemoglobinurią.

4) Kontynuacja opracowań wyników badań PCR-RFLP do genotypowania polimorfizmu genów MHC klasy III: NFKBIL1, HSPA1A i B oraz NOTCH4 celem dokładniejszej charakterystyki wpływu niezgodności haplotypów MHC na przebieg po transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy.

5) Określenie zasad modyfikacji algorytmu doboru niespokrewnionego dawcy krwiotwórczych komórek macierzystych z uwzględnieniem liczby niezgodnych szerokich haplotypów MHC.


Priorytetowe projekty naukowe:

Ocena procesu doboru dawcy i klinicznego wyniku transplantacji KKM w zależności od czasu trwania doboru, pochodzenia etnicznego dawców i stopnia zgodności szerokich haplotypów MHC.Klinika Hematologii


 1. Oddział Diagnostyki Hematologicznej

 2. Oddział Chorób Układu Krwiotwórczego

 3. Oddział Chorób Układu Chłonnego

 4. Oddział Intensywnej Opieki Hematologicznej

 5. Poradnia Hematologiczna


Samodzielni pracownicy nauki:

Prof. dr hab. Krzysztof Warzocha - kierownik

Prof. nadzw. dr hab. Ewa Lech-Marańda - z-ca kierownika

Prof. nadzw. dr hab. Joanna Góra-Tybor - kierownik Oddziału Chorób Układu Krwiotwórczego

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Jamroziak - kierownik Oddziału Chorób Układu Chłonnego

Adiunkci:

Dr Ewa Mendek-Czajkowska

Dr Ilona Seferyńska - kierownik Oddziału Intensywnej Opieki Hematologicznej

Pracownicy Służby Zdrowia:

Dr Bożena Budziszewska - kierownik Oddziału Diagnostyki Hematologicznej

Dr Aleksandra Hołowiecka

Dr Izabela Kopeć - Poradnia Hematologiczna dla Kobiet w Ciąży

Dr Agata Malenda

Dr Elżbieta Mądro

Lek. Jolanta Bianketti

Lek. Monika Chełstowska

Lek. Monika Dąbrowska - kierownik Poradni Hematologicznej

Lek. Anna Ejduk

Lek. Małgorzata Jarzembowska

Lek. Agnieszka Kołkowska

Lek. Agnieszka Końska

Lek. Kinga Kos-Zakrzewska

Lek. Beata Kwaśniak

Lek. Wioletta Makowska

Lek. Anna Paczek

Lek. Elżbieta Patkowska

Lek. Joanna Sawczuk-Chabin

Lek. Urszula Walczak

Lek. Joanna Wasilewska

Lek. Ewa Zaczek

Lek. Dorota Żuchowicz
W 2015 roku planowana jest kontynuacja wdrażania i optymalizacji nowych metod diagnostycznych oraz nowych metod leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego. Większość nowych metod terapii będzie realizowana w ramach badań prowadzonych we współpracy z Polską Grupą ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG), Polską Grupą Badawczą Chłoniaków (PLRG), Polską Grupą Szpiczakową (PGSz) oraz Polskim Konsorcjum Szpiczakowym (PKSz) – stowarzyszeniem powołanym w 2014 r., którego celem jest propagowanie rozwoju badań klinicznych inicjowanych przez badacza dotyczących terapii szpiczaka plazmocytowego w Polsce.

W temacie optymalizacji nowych metod diagnostycznych najważniejszym badaniem jest projekt prowadzony w ramach PLAG dotyczący oceny choroby resztkowej w ostrej białaczce limfoblastycznej (OBL) metodą molekularną oraz projekt dotyczący oceny immunogenności Peg-Asparaginazy u chorych leczonych z powodu OBL. Wdrażanie nowych metod leczniczych będzie realizowane w ramach badań klinicznych sponsorowanych, prowadzonych w Klinice oraz badań klinicznych własnych prowadzonych w ramach PALG (protokół ALL6, protokół dotyczący oceny odpowiedzi w + 7 dobie po chemioterapii indukującej u chorych na ostre białaczki szpikowe) i PLRG (badanie PLRG8, badanie dotyczące profilaktyki zajęcia ośrodkowego układu nerwowego u chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B, badanie dotyczące zastosowania bendamustyny u pacjentów z nawrotową postacią chłoniaka Hodgkina, badanie nad zastosowaniem radioterapii na węzły chłonne śródpiersia jako leczenia uzupełniającego pierwszej linii u chorych na pierwotnego chłoniaka śródpiersia). Ważnym elementem działalności Kliniki będzie kontynuacja badań epidemiologicznych dotyczących zachorowalności na nowotwory układu krwiotwórczego. Dane epidemiologiczne pochodzące z utworzonego w 2004 r. w IHiT Rejestru Zachorowań na Ostre Białaczki u Dorosłych w Polsce, zostaną porównane z danymi z Rejestru prowadzonego przez NFZ. Uzyskane informacje mogą być pomocne do oszacowania zapotrzebowania na specjalistyczne leczenie hematologiczne w kraju, a także mogą posłużyć do oceny potencjalnej liczby chorych mogących wziąć udział w planowanych badaniach klinicznych.

Nowym elementem działalności Kliniki będzie rozpoczęcie badań nad znaczeniem obecności minimalnej choroby resztkowej (MRD, minimal residual disease) oznaczanej metodą immunofenotypowania u chorych na ostre białaczki szpikowe (OBS) na poszczególnych etapach leczenia (kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor). Metoda ta oparta jest o identyfikację fenotypów charakterystycznych dla blastów białaczkowych, tzw. LAPs (leukemia associated phenotypes), co jest możliwe u około 80-90% chorych. Dotychczasowe obserwacje wskazują, że ocena MRD po leczeniu indukującym remisję może być ważnym czynnikiem prognostycznym, a także może przyczynić się do indywidualizacji terapii poremisyjnej. Projekt badawczy będzie miał następujące cele: 1) scharakteryzowanie rodzajów LAPs u chorych na OBS; 2) ocena częstości występowania dodatniej MRD w poszczególnych grupach ryzyka OBS (niskie, pośrednie, wysokie); 3) ustalenie zależności pomiędzy obecnością dodatniej MRD a ryzykiem wznowy, czasem do progresji (PFS) i całkowitym czasem przeżycia (OS).
Najważniejsze badania dotyczące nauk podstawowych, które będą prowadzone przez pracowników Kliniki w 2015 roku przedstawiono poniżej.
Priorytetowe projekty naukowe:

1. Tytuł projektu: Ekspresja genów i białek CRBN, CUL4A i DDB1 u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym i zespołem 5q- jako biomarker odpowiedzi na leki immunomodulujące (kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. n. med. E. Lech-Marańda)Ekspresja białka CRBN (cereblon) jest niezbędna do przeciwnowotworowego działania leków immunomodulujących (IMiDs). Utrata lub niska ekspresja CRBN może stanowić biomarker oporności na IMIDs u chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP). Znaczenie ekspresji pozostałych białek kompleksu (DDB1 i CUL4A) dla odpowiedzi na IMiDs nie jest znane. Ponieważ lenalidomid wykazuje również skuteczność u chorych z zespołem mielodysplastycznym (MDS) 5q-, można oczekiwać, że CRBN, a prawdopodobnie również pozostałe białka tego kompleksu, są niezbędne do uzyskania efektu terapeutycznego tego leku w MDS 5q-. W dotychczas przeprowadzonych badaniach oceniono ekspresję dwóch białek kompleksu tj. CUL4A i DDB1 metodą immunohistochemiczną w materiale archiwalnym (trepanobiopsje) pochodzącym od chorych na SzP i MDS 5q-. Wysoką ekspresję CUL4A i DDB1 stwierdzono u 83% chorych na SzP. Obserwowano dodatnią korelację pomiędzy ekspresją białek CUL4A i DDB1 (p= 0,001, 2 test). Ponadto, u chorych na SzP, którzy odpowiedzieli na leczenie lenalidomidem w porównaniu z pacjentami nieodpowiadającymi na terapię, zaobserwowano tendencję do wyższej ekspresji DDB1 (89,5% vs. 10,5%, p= 0,06, 2 test). Nie stwierdzono różnic w ekspresji CUL4A w odniesieniu do odpowiedzi na leczenie lenalidomidem, jednak częstość zgonów związanych z progresją SzP była wyższa u pacjentów z niską ekspresją CUL4A w porównaniu do tych z wysoką ekspresją CUL4A (75% vs. 28%, p=0,07, 2 test). U chorych na MDS 5q- nie obserwowano korelacji pomiędzy ekspresją białek CUL4A i DDB1 a odpowiedzią na leczenie lenalidomidem. W 2015 roku planowana jest dalsza ocena ekspresji białek kompleksu CRBN u chorych na SzP leczonych lenalidomidem i talidomidem oraz ich potencjalnych korelacji z odpowiedzią na leczenie i rokowaniem u chorych. Z kolei u pacjentów z MDS zostaną ocenione korelacje pomiędzy obecnością transkryptów dla poszczególnych białek (RNA wyekstrahowanego z osadów chromosomowych) a odpowiedzią na leczenie IMIDs i przeżyciem chorych. W 2015 roku planujemy również rozszerzyć zakres prowadzonych badań o ocenę ekspresji genów i białek kompleksu DDB1/CUL4A/CRBN w ustalonych liniach komórkowych SzP i w komórkach wyizolowanych ze szpiku kostnego od chorych na SzP, przed, w trakcie oraz po zakończeniu terapii lenalidomidem lub talidomidem. W doświadczeniach wykorzystane zostaną ludzkie linie komórkowe SzP wrażliwe na działanie IMiDs (SKMM1, H929, RPMI 8226, MM1s, U266). Ekspresja białek CRBN, DDB1, CUL4A zbadana zostanie za pomocą metody Western blotting oraz immunohistochemii. Dodatkowo planujemy ocenić rolę kompleksu DDB1/CUL4A/CRBN w przeciwnowotworowym działaniu IMiDs na podstawie badań czynnościowych z wykorzystaniem ustalonych linii komórkowych SzP. W tym celu będziemy oceniać wpływ ekspresji wyżej wymienionych genów i białek na wrażliwość komórek szpiczakowych na talidomid oraz lenalidomid. Wykorzystamy między innymi strategię związaną z manipulowaniem ekspresją (knockdown strategy) poszczególnych genów przy użyciu małego interferującego RNA (siRNA, small interfering RNA). Rozszerzenie zakresu badań ma pomóc w udowodnieniu hipotezy, że skuteczność kliniczna IMiDs zależy od integralności kompleksu białek DDB1/CUL4A/CRBN. Wykazanie obniżonej ekspresji białek CRBN, CUL4A i DDB1 przy jednoczesnym braku odpowiedzi na stosowane IMIDs może mieć przełożenie na konkretne decyzje kliniczne, a także może zracjonalizować stosowanie IMIDs w leczeniu SzP. W celu przeprowadzenia dodatkowych zadań badawczych będziemy aplikować o grant Narodowego Centrum Nauki

Charakter projektu: badania podstawowe.

Instytucja, do której zostanie adresowana aplikacja: Narodowe Centrum Nauki.
2. Tytuł projektu: Ocena możliwości indukcji ekspresji CD38 za pomocą ATRA i zastosowania terapii przeciwciałami anty-CD38 u chorych na ostre białaczki (kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak)
Ostre białaczki, w tym ostra białaczka szpikowa (OBS) i ostra białaczka limfoblastyczna (OBL), charakteryzują się złym rokowaniem u osób dorosłych. Wprowadzenie do terapii przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciwko powierzchniowym antygenom komórek nowotworowych stanowi teoretyczną szansę poprawienia skuteczności leczenia tych chorób, szczególnie w skojarzeniu ze standardową chemioterapią. Wykazano, że komórki białaczkową większości pacjentów z OBL i części pacjentów z OBS wykazują ekspresję białka CD38. Nowe przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko CD38, np. daratumumab, znajdują się w obecnie fazie badań klinicznych, szczególnie w terapii SzP, wykazującego szczególnie wysoką ekspresję CD38. Stwierdzono in vitro, że ekspresja genu CD38 podlega indukcji przez retinoidy za pomocą stymulacji elementu odpowiedzi na kwas retinowy RARE (retinoic acid response elements). Spośród retinoidów kwas all-trans retinowy (ATRA) jest zarejestrowanym lekiem stosowanym głównie w ostrej białaczce promielocytowej. Możliwość zwiększenie ekspresji CD38 za pomocą ATRA została udowodniona in vitro na komórkach linii komórkowych SzP oraz ex vivo na komórkach SzP i przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL). Na podstawie tych danych można przypuszczać, że u części chorych z OBL i OBS zastosowanie przeciwciał anty-CD38 może być celowe oraz, że przedleczenia za pomocą ATRA może zwiększyć ekspresję CD38 i tym samym poprawić skuteczność takiej terapii. W ramach projektu planowane są następujące zadania badawcze: 1) retrospektywna analiza immunofenotypu komórek białaczkowych chorych z OBL i OBS leczonych w Klinice Hematologii IHiT pod kątem występowania i nasilenia ekspresji CD38 oraz jej znaczenia prognostycznego; 2) analiza ekspresji CD38 w wybranych liniach komórkowych OBL i OBS oraz próba indukcji ekspresji CD38, w tym za pomocą ATRA; 3) ocena możliwością indukcji ekspresji CD38 ex vivo w komórkach białaczkowych wyizolowanych od pacjentów z OBS i OBL. Uzyskane wynik mogą przyczynić się do poprawy leczenia ostrych białaczek u dorosłych w przyszłości.

Charakter projektu: badania podstawowe.

Instytucja, do której zostanie adresowana aplikacja: Narodowe Centrum Nauki.

Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych

 1. Oddział Kliniczny

 2. Poradnia Potransplantacyjna

Dr Kazimierz Hałaburda - kierownikAdiunkci:

Dr Barbara Nasiłowska-Adamska

Dr Agnieszka Tomaszewska

Asystent:

Dr Andrzej Szczepiński


W 2015 r. będą kontynuowane lub podejmowane kolejne zagadnienia badawcze dotyczące różnych aspektów transplantacji komórek krwiotwórczych. Dotyczą one przede wszystkim diagnostyki i profilaktyki powikłań potransplantacyjnych. Priorytetowym zagadnieniem, którym Zespół Kliniki będzie zajmował się w 2015 r., jest terapia cGvHD z zastosowaniem sirolimusu i takrolimusu. Na koniec 2015 roku zostanie dokonana wstępna ocena skuteczności tego leczenia i ewentualnych działań niepożądanych z nim związanych. W 2015 r. będzie także kontynuowana praca planowa polegająca na ocenie znaczenia wyników badania przy użyciu testu QuantiFERON-TB Gold In-Tube w kierunku zakażenia prątkiem gruźlicy chorych zakwalifikowanych do przeszczepienia allogenicznych komórek krwiotwórczych. Badanie pozwoli ocenić częstość utajonego zakażenia gruźlicą w populacji chorych kwalifikowanych do alloHSCT w KTKK oraz ocenić ryzyko reaktywacji zakażenia Mycobacterium tuberculosis u pacjentów w stanie immunosupresji (okres potransplantacyjny, GvHD). Nowym zagadnieniem, które Zespół Kliniki planuje podjąć, będzie badanie integracji chromosomowej HHV-6 (CI-HHV-6) u biorców i dawców komórek krwiotwórczych w kontekście powikłań poprzeszczepowych. Ponadto we współpracy z Kliniką Onkologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie i Instytutem Kardiologii w Aninie będzie prowadzone badanie prospektywne oceniające wpływ chemioterapii/radioterapii mieloablacyjnej na występowanie wczesnych i późnych powikłań kardiologicznych pt.: „Kardiotoksyczność wysokodawkowanej chemioterapii z następowym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych w materiale wieloośrodkowym”.

Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych


1) Oddział Zaburzeń Hemostazy

2) Oddział Chorób Wewnętrznych

3) Poradnia Kinezyterapii
Samodzielny pracownik nauki:

Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Windyga - kierownikAdiunkt:

Dr Anna SikorskaPracownicy Służby Zdrowia:

Dr n. med. Magdalena Górska-Kosicka

Dr Robert Wasilewski

Lek. Anna Buczma

Lek. Adela Gwozdowska

Lek. Sławomir Jurek

Lek. Anna Paczek

Lek. Joanna Sowińska (rezydent)


Zakład Hemostazy i Chorób Metabolicznych


1) Pracownia Hemostazy

2) Pracownia Choroby von Willebranda

3) Pracownia Porfirii
Samodzielni pracownicy nauki:

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jerzy Windyga - kierownik

Prof. dr hab. n. med. Ksenia Bykowska

Pracownicy Służby Zdrowia:

Dr n. med. Agnieszka Lipniacka

Dr n. med. Edyta Odnoczko

Lek. Ewa Stefańska-Windyga (Przychodnia Specjalistyczna)

Mgr Paulina Adamczyk-Wojciechowska

Mgr Beata Baran

Mgr Ewelina Ejchman-Pac

Mgr Magdalena Marchewka


Działalność naukowa Kliniki i Zakładu dotyczy różnych problemów hemostazy, skaz krwotocznych i zakrzepic oraz porfirii. W 2015 r. prowadzone będą badania w głównych tematach nr 1 i 4 Planu naukowego IHiT. Celem nowego projektu „Metody chromogenne pomiaru aktywności anty-Xa oraz test generacji trombiny (TGA) w monitorowaniu leczenia antykoagulacyjnego preparatami hamującymi działanie aktywnego czynnika X (Xa)” jest ocena przydatności TGA oraz dwóch testów służących oznaczaniu anty-Xa w monitorowaniu leczenia doustnymi bezpośrednimi inhibitorami aktywnego czynnika X. Drugi nowy temat badawczy, to „Ocena biosyntezy i klirensu czynnika von Willebranda (vWF) metodą oznaczania propeptydu czynnika von Willebranda (vWFpp) u chorych z wrodzoną chorobą von Willebranda (vWD) i nabytym zespołem von Willebranda (AVWS)”, zaś trzeci, to „Optymalizacja rozpoznawania i leczenia zaburzeń hemostazy - hemofilii powikłanej inhibitorem, choroby i zespołu von Willebranda, rzadkich skaz krwotocznych pokrewnych hemofilii oraz stanów prozakrzepowych, m.in. wywołanych niedoborem ADAMTS13”. Ponadto kontynuowane będą prace: „Ocena czułości i specyficzności testu aktywności czynnika von Willebranda metodą z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych (mAb), w diagnostyce oraz monitorowaniu leczenia substytucyjnego choroby von Willebranda (VWD)” oraz „Weryfikacja wartości referencyjnych dla aktywności deaminazy porfobilinogenu w erytrocytach oraz ocena przydatności oznaczania tego enzymu w diagnostyce pacjentów z ostrą przerywaną porfirią i członków ich rodzin”.
Priorytetowe projekty naukowe:

„Metody chromogenne pomiaru aktywności anty-Xa oraz test generacji trombiny (TGA) w monitorowaniu leczenia antykoagulacyjnego preparatami hamującymi działanie aktywnego czynnika X (Xa)”Cel projektu: Powikłania zakrzepowo-zatorowe stanowią jeden z najpoważniejszych problemów medycznych ze względu na ich częste występowanie oraz poważne konsekwencje medyczne, finansowe i społeczne. Szacuje się, że w Polsce rocznie kilkaset tysięcy osób wymaga leczenia antykoagulacyjnego. U podłoża mechanizmów działania leków przeciwkrzepliwych leży hamowanie syntezy lub aktywności kluczowych proteaz serynowych biorących udział w krzepnięciu krwi m.in. czynnika Xa oraz IIa (trombiny). Ze względu na różnorodny mechanizm działania, każdy z leków przeciwkrzepliwych w różny sposób wpływa na podstawowe oraz specyficzne testy hemostazy, jak też wymaga innej metody monitorowania. Mimo przewidywalnej farmakokinetyki i farmakodynamiki doustnych bezpośrednich inhibitorów Xa, w wielu przypadkach klinicznych, konieczne jest określenie ich aktywności w osoczu. Wiedza o wpływie tych leków na testy hemostazy oraz dobór specyficznej metody pomiaru aktywności anty-Xa, pozwoli na optymalizację leczenia przeciwzakrzepowego. Cele badania: a) porównanie dwóch metod chromogennych oceniających aktywność anty-Xa: zestaw zawierający dodatek egzogennej antytrombiny (Berichrom Heparin®, Siemens) vs. zestaw bez dodatku egzogennej antytrombiny (Technochrom® anti-Xa, Technoclone); b) ocena przydatności testu generacji trombiny (TGA) w ocenie aktywności antykoagulacyjnej oraz monitorowaniu leczenia preparatami o działaniu anty-Xa; c) analiza wpływu antykoagulantów anty-Xa na podstawowe testy hemostazy; d) optymalizacja opieki nad pacjentami wymagającymi leczenia antykoagulacyjnego. Do badania włączonych zostanie około 100 pacjentów będących pod opieką Poradni Zaburzeń Hemostazy oraz Kliniki Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych otrzymujących doustne bezpośrednie inhibitory Xa. U każdego pacjenta wykonane zostaną testy przesiewowe hemostazy (PT, TT, APTT, fibrynogen) oraz zabezpieczony zostanie materiał do wykonania pomiaru aktywności anty-Xa dwiema metodami chromogennymi (Berichrom Heparin®, Siemens i Technochrom® anti-Xa, Technoclone). Zostanie także oznaczone stężenie generowanej trombiny w teście TGA. Zostanie także podjęta próba określenia klinicznej przydatności oznaczania wyżej wymienionych parametrów.

Charakter projektu: badanie stosowane.

Oznaczenia zostaną wykonane w ramach świadczeń kontraktowanych z NFZ oraz na rzecz podmiotów prywatnych w ramach badań komercyjnych.Klinika Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej

 1. Oddział Chirurgii Ogólnej

 2. Oddział Chirurgii Hematologicznej

 3. Pracownia Endoskopowa

 4. Poradnia Chirurgiczna


Samodzielni pracownicy naukowi:

Prof. dr hab. Andrzej B.Szczepanik - kierownik

Dr hab. Marek Dedecjus

Prof. dr hab. Alfred Jerzy Meissner - konsultantAdiunkci:

Dr Wojciech Jaśkowiak

Dr Andrzej Misiak

Dr Konrad PielacińskiPracownicy służby zdrowia:

Dr Sławomir Huszcza

Lek. Wojciech Dąbrowski

Lek. Sławomir Gajda


Kontynuowana będzie praca oceniająca wpływ implantu częściowo wchłanialnego na jakość życia chorych i częstość nawrotów operowanych metodą całkowicie zaotrzewnową z powodu przepuklin pachwinowych. To prospektywne, randomizowane badanie będzie przeprowadzone u chorych obciążonych wrodzonymi skazami krwotocznymi.

Kontynuowane będzie również prospektywne, randomizowane badanie oceniające przydatność ciągłej stymulacji nerwu błędnego w prewencji uszkodzenia nerwów krtaniowych wstecznych podczas operacji wycięcia tarczycy.

Wdrożona zostanie praca oceniająca zastosowanie rekombinowanego aktywnego czynnika VII u chorych z wrodzonym niedoborem czynnika VII poddanych leczeniu chirurgicznemu. Oceniony zostanie zaproponowany przez Instytut schemat stosowania rF VII a zabezpieczający hemostazę śród- i pooperacyjną.

Klinika Chirurgii Naczyniowej


   1. Oddział Chirurgii Naczyniowej

   2. Poradnia Chirurgii Naczyniowej


Samodzielni pracownicy naukowi:

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Szopiński - kierownikAdiunkt:

Dr Eliza PlebanAsystent:

Dr Adam WiszniewskiPracownicy Służby Zdrowia:

Dr Marcin Janas

Dr Jacek Michalak

Dr Maciej Stryga

Lek. Radosław Bilski

Lek. Tomasz Dobrowolski

Lek. Marcin Sitarz
Działania naukowe Kliniki w 2015 r. będą obejmowały przygotowanie materiałów i kontynuację prac związanych z prowadzeniem dwóch projektów, dotyczących oceny wpływu skuteczności leczenia cukrzycy na wynik angioplastyki tętnic podudzia po PTA, wykonanym cewnikiem balonowym pokrytym paclitaxelem, a także oceny skuteczności leczenia tętnic w odcinku udowo-podkolanowym metodą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) u chorych po klasycznej angioplastyce wykonanej zwykłym cewnikiem balonowym oraz cewnikiem balonowym pokrytym paclitaxelem w korelacji z okresem przyjmowania clopidogrelu, po 12 miesiącach od zabiegu. Powyższe projekty będą przeprowadzone i podsumowane publikacjami naukowymi. Planowane jest także rozpoczęcie prac z nowego tematu „Badanie biologicznych markerów progresji bezobjawowego zwężenia tętnic szyjnych”. Organizowane będą ponadto szkolenia indywidualne oraz prowadzone warsztaty z zakresu chirurgii naczyniowej dla lekarzy z Polski i zagranicy oraz dla pielęgniarek.


Zakład Radiologii Diagnostycznej i Zabiegowej
1) Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii

2) Pracownia Tomografii Komputerowej

3) Pracownia Angiografii

Temat 1 „Hematologia a zdrowie publiczne”
Pobieranie 484.32 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna