Plan naukowy


KARTA PRACY PLANOWEJ Nr 4.21 4/021/2012Pobieranie 484.32 Kb.
Strona15/17
Data30.10.2017
Rozmiar484.32 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

KARTA PRACY PLANOWEJ Nr 4.21 4/021/2012


(PRACA KONTYNUOWANA – Nr 4.31 w Planie Naukowym 2013

PRACA KONTYNUOWANA – Nr 4.20 w Planie Naukowym 2014)Optymalizacja leczenia chirurgicznego chorych ze schorzeniami hematologicznymi oraz bez zaburzeń hematologicznych
Wstęp: Klinika Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej uczestniczy w projektach naukowych

I edukacyjnych, których celem jest optymalizacja leczenia chirurgicznego u chorych ze schorzeniami hematologicznymi, a zwłaszcza z wrodzonymi i nabytymi skazami krwotocznymi.Hipoteza badawcza: Prace obecnego projektu będą koncentrować się wokół hipotez:

a) Sformułowanie algorytmu postępowania chirurgicznego w rzadkich skazach krwotocznych pokrewnych hemofilii; b) Skuteczność splenektomii w rzadkich schorzeniach śledziony; c) Opracowanie strategii leczenia omijającegoinhibitor czynnika VIII u chorych na hemofilię po zabiegach endoskopowych.Dotychczasowa realizacja celów badania: Przedstawiono pracę dotyczącą leczenia chirurgicznego uwięźniętej przepukliny zachyłka krętniczo-kątniczego ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki tego rzadkiego schorzenia. Przedstawiono również sposób postępowania chirurgicznego w przypadku martwicy skóry – rzadkiego powikłania po endoprotezoplastyce kolana u chorego na hemofilię A.

Proponowane modyfikacje planu realizacji projektu wraz z uzasadnieniem: bez zmian.

Przewidywane wyniki i potencjalne skutki praktyczne: Aktualizacja stanu wiedzy dotyczącej leczenia chirurgicznego chorych za skazami krwotocznymi i innymi schorzeniami hematologicznymi umożliwiające optymalne postępowanie diagnostyczno-lecznicze.

Rodzaj pracy: praca rozwojowa

Referencje:

F.Peyvandi, Epidemiology and treatment of congenital fibrynogen deficiency, Tromb Res 2012 Dec;130 Suppl 2:S7

L. Bornikova, F. Peyvandi, G. Allen, J. Bernstein, MJ. Manco-Johnson, Hemophilia and Thrombosis Center, Department of Medicine, University of Colorado, Aurora, CO 80045, USA, Fibrinogen replacement therapy for congenital fibrinogen deficiency, J Thromb Haemost.2011 Sep;9(9):1687-704. Doi: 10.1111/j.1538-7836.2011.04424.x.

K. Tziomalos, S. Vakalopoulou, V. Perifanis, V. Garipidou, Second Propedeutic Department of Internal Medicine, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, Hippokration Hospital, Thessaloniki Greece. ktziomalos@yahoo.com., Treatment of congenital fibrinogen deficiency: overview and recent findings, Vasc Health Risk Manag. 2009;5:843-8. Epub 2009 Oct 12.

F. Peyvandi, R. Palla, M. Menegatti, PM. Mannucci, Angelo Bianchi Bonomi Hemophilia and Thrombosis Center, IRCCS Maggiore Hospital, Mangiagalli and Regina Elena Foundation, University of Milan, Milan, Italy.flora.peyvandi@unimi.it, Introduction. Rare bleeding disorders: general aspects of clinical features, diagnosis, and management., Semin Thromb Hemost. 2009 Jun;35(4)Ł349+55.

F. Pezvandi, PH. Bolton-Maggs, A. Batorova, P. De Moerloose, A. Bianchi Bonomi Haemophili and Thrombosis Center, Fondazione IRCCS Ca’Granada Ospedale Maggiore Policlinico, Universita degli Studi di Milano and Luigi Villa Foudation, Milan, Italy. flora.peyvandi@unimi.it, Rare bleeding disorders., Haemophilia. 2012 Jul; 18 Suppl 4:148-53.Okres realizacji pracy: 3 lata

Zadania do wykonania w 2015 r.: Analiza leczenia chirurgicznego pacjentów z rzadkimi, wrodzonymi skazami krwotocznymi i rzadkimi schorzeniami śledziony.

Forma rozliczenia pracy w 2015 r.: Praca przygotowana do druku.

Wykonawcy: A.B. Szczepanik, K. Pielaciński, S. Gajda
PRACE DOKTORSKIE

KARTA PRACY PLANOWEJ D-1/2014 Nr 4/009/2013

(PRACA KONTYNUOWANA – Nr 4.30 w Planie Naukowym 2013PRACA KONTYNUOWANA – Nr 4.23 w Planie Naukowym 2014)

Ocena wpływu wybranych czynników serologicznych i molekularnych

na przebieg alloimmunologicznej małopłytkowości płodowo/noworodkowej spowodowanej przeciwciałami anty-HPA-1a

(PRACA DOKTORSKA)
Wstęp: Alloimmunologiczna małopłytkowość płodu/noworodka (AIMP/N) występuje z częstością 1/1000 żywo urodzonych dzieci. Jest wynikiem konfliktu między matką i płodem w zakresie antygenów płytek krwi (HPA) i w ok. 90% dotyczy niezgodności w zakresie układu antygenowego HPA-1. Skutkiem konfliktu jest niszczenie płytek dziecka przez matczyne alloprzeciwciała wytwarzane w wyniku uczulenia HPA-1a ujemnej matki antygenem HPA-1a płodu odziedziczonym po ojcu. AIMP/N może prowadzić do wylewu do ośrodkowego układu nerwowego, a w 10-20% przypadków nawet do śmierci płodu lub noworodka; może występować już w pierwszej ciąży (1-4).Nie wszystkie kobiety HPA-1a ujemne wytwarzają p-ciała anty-HPA-1a. W indukcji ich tworzenia uczestniczą limfocyty T, których odpowiedź zależy od repertuaru antygenów HLA DR. Wiadomo, że czynnikiem rokowniczym wytworzenia przeciwciał jest obecność u matki allelu DRB3*0101; jednak tylko ok. 30% kobiet z tym allelem wytwarza przeciwciała anty-HPA-1a (5). Czynnikiem predykcyjnym może być dawka genu kodującego ten allel (6) lub obecność innych alleli HLA, w tym HLA DQB1, HLA DRB4 i DRB5, które mogą uczestniczyć w prezentowaniu antygenu HPA-1a limfocytom T i tym samym indukować wytwarzanie przeciwciał anty-HPA-1a. Osobnym zagadnieniem jest przewidywanie ciężkości małopłytkowości u kobiet HPA-1a ujemnych z przeciwciałami. Wiadomo, że nie u wszystkich kobiet z przeciwciałami anty-HPA-1a dochodzi do niszczenia płytek płodu i wystąpienia małopłytkowości. Uważa się, że czynnikami rokowniczymi ciężkości przebiegu klinicznego AIMP/N mogą być: 1/ stężenie przeciwciał anty-HPA-1a u matki, 2/ równoczesna obecność przeciwciał anty-HLA niewiążących dopełniacza, które mogą hamować niszczenie płytek dziecka poprzez blokowanie aktywności niszczących je makrofagów. Nie można także wykluczyć zwiększonego niszczenia płytek płodu przez te p-ciała (7), 3/ stężenie naturalnych przeciwciał skierowanych do antygenów układu ABO (8, 9). Obecność takich przeciwciał zmniejsza prawdopodobnie ryzyko wystąpienia małopłytkowości u płodu (10).Przeprowadzenie w/w badań u zimmunizowanych kobiet ciężarnych HPA-1a ujemnych mogłoby być przydatne w podjęciu odpowiedniego ich leczenia w ciąży, mającego na celu zapobiec lub zmniejszyć objawy AIMP/N. Należy jednak potwierdzić związek wymienionych czynników z wytwarzaniem przeciwciał i ciężkością małopłytkowości.

Hipoteza badawcza: Dawka genu DRB3*0101 oraz obecność alleli HLA DQB1, HLA DRB4 i DRB5 mogą być czynnikiem predykcyjnym wytworzenia przeciwciał anty-HPA1a i wystąpienia AIMP/N. Ocena stężenia przeciwciał anty-HPA-1a, anty-HLA niewiążących dopełniacza i przeciwciał grupowych mogą być pomocne w ocenie ciężkości przebiegu AIMP/N.

Dotychczasowa realizacja celów badania: Uporządkowano dane retrospektywne na temat przebiegu ciąży i stanu klinicznego dzieci 49 kobiet, diagnozowanych w Pracowni Immunologii Płytek i Leukocytów pod kątem konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenu HPA-1a. Uporządkowano dane prospektywne na temat przebiegu ciąży oraz stanu klinicznego dzieci kobiet na bieżąco diagnozowanych w Pracowni Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi IHiT pod kątem konfliktu w zakresie antygenu HPA-1a. Sporządzono rejestr badanych matek i ich dzieci z AIMP/N. Oceniono aktywność przeciwciał anty-HPA-1a w 53 surowicach pochodzących od 36 kobiet ciężarnych, u których zdiagnozowano konflikt w HPA-1a. W celu zdobycia większej liczby próbek do badań prospektywnych zaadaptowano i udoskonalono cytometryczną metodę szybkiego i niedrogiego oznaczania antygenu HPA-1 u kobiet ciężarnych (11).

Proponowane modyfikacje planu realizacji projektu: brak.

Przewidywane wyniki i potencjalne skutki praktyczne: Jeżeli stwierdzimy korelację przeprowadzonych badań serologicznych i molekularnych z ciężkością przebiegu AIMP/N, to mogą być one wprowadzone do praktyki klinicznej.

Rodzaj pracy: Badanie naukowe podstawowe.

Referencje:

1. Husebekk A, Skogen B, Killie MK et al. Foetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT). ISBT Science series 2011, 6: 261-264.

2. Maślanka K, Guz K, Żupańska B. Antenatal screening of unselected pregnant women for HPA-1a antigen, antibody and alloimmune thrombocytopenia. Vox Sang. 2003;85: 326-327.

3. Kamphuis MM, Paridans N, Porcelijn L, Haas de M et al. Screening in pregnancy for fetal or neonatal alloimmune thrombocytopenia:systematic review. Jour. Obstet. Gynecol. 2010, 1335-1343.

4. Uhrynowska M., Maślanka K., Żupańska B. Kliniczne i immunologiczne obserwacje w alloimmunologicznej małopłytkowości płodowo-noworodkowej. Pediat. Pol., 2002, 3, 197-202.

5. Wu S, Maslanka K, Gorski J. An integrin polymorphism that defines reactivity with alloantibodies generates an anchor for MHC class II peptide binding a model for undirectional alloiimune response. J.Immunol. 1997; 158: 3221-3226.

6. Sarab GA, Moss M, Barker RN, Urbaniak SJ. Naturally processed peptides spanning the HPA-1a polymorphism are efficiently generated and displayed from platelet glycoprotein by HLA-DRB3*0101-positive antigen-presenting cells. Blood 2009;114:1954-1957.

7. Tad de MW, Klohe E, Grosset A et al. Neonatal alloimmune thrombocytopenia with HLA alloimmunization: case report with immunohematologic and placental findings. Pediatr. Develop. Pathol. 2002, 5: 200-205.

8. Thude H, Schorner U, Helfricht C et al. Neonatal alloimmune thrombocytopoenia caused by human leucocyte antigen-B-27 antibody. Transf. Med. 2006, 16: 143-149.

9. Curtis BR, Fick A, Lochowicz AJ, McFarland JG et al. Neonatal alloimune thrombocytopenia associated with maternal-fetal incompatibility for blood group B. 2008, Transfusion; 48: 358-364.

10. Ahlen MT, Husebekk A, Killie MK et al. The development of severe neonatal alloimmune thrombocytopenia due to anti-HPA-1a antiobodies is correlated to maternal ABO genotypes. Clin.Develop. Immuno. 2012, 67:1-5.

11. Killie M.K., Kjeldsen-Kragh J., Randen I, Skogen B., Husebekk A. Evaluation of a new flow cytometric HPA 1a screening method. A rapid and reliable tool for HPA 1a screening of blood donors and pregnant women. Transfusion and Apheresis Science, 2004; 30:89-92.


Pozostały okres realizacji pracy: 2 lata.

Zadania do wykonania w 2015 roku: Oznaczenie genotypu HPA-1a (RQ-SSP) i potwierdzenie serologiczne fenotypu HPA1bb u kobiet diagnozowanych z powodu podejrzenia wystąpienia konfliktu HPA-1a (badanych prospektywnie). Oznaczenie allelu DRB3*0101 (PCR-SSP); dawki genu DRB3*0101 (RQ-PCR) i obecności alleli HLA DQB1, HLA DRB4 i DRB5 (Luminex) u wszystkich pacjentek. Ilościowe badania przeciwciał anty-HPA-1a (technika MAIPA) u w/w kobiet. Ocena p-ciał anty-HLA niewiążących dopełniacza (test ELISA) u kobiet, u których badanie to nie było wykonane oraz u kobiet badanych prospektywnie. Ocena miana p-ciał z układu ABO (test aglutynacji/kolumnowy) u kobiet, u których badanie to nie było wykonane oraz u kobiet badanych prospektywnie.

Forma rozliczenia pracy w 2015 r.: Raport.

Nazwiska wykonawców: A. Wróbel
KARTA PRACY PLANOWEJ D-2/2014 Nr 4/012/2011

(PRACA KONTYNUOWANA - Nr 4.12 w Planie Naukowym 2013

PRACA KONTYNUOWANA - Nr 4.8 w Planie Naukowym 2014)

Podłoże genetyczne i obraz kliniczny skazy krwotocznej u pacjentów

z niedoborem czynnika krzepnięcia VII w Polsce

(PRACA DOKTORSKA)Pobieranie 484.32 Kb.

Share with your friends:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna