Plan naukowyPobieranie 484.32 Kb.
Strona1/17
Data30.10.2017
Rozmiar484.32 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

PLAN NAUKOWY

INSTYTUTU HEMATOLOGII

I TRANSFUZJOLOGII

NA ROK 2015

Warszawa, czerwiec 2014

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Działalność naukowa Instytutu Hematologii i Transfuzjologii finansowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność statutową, Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) - projekty badawcze (granty) oraz dofinansowywana przez IHiT ze środków własnych.
Prace naukowe przewidywane do realizacji w 2015 r. zgrupowano w 4 tematach głównych:
Temat 1 – Hematologia a zdrowie publiczne

Temat 2 - Bezpieczna krew

Temat 3 - Komórkowe i molekularne składniki krwi w stanach zdrowia i choroby

Temat 4 - Specjalistyczne metody diagnostyki i terapii chorób krwi
i grantach:
1. „Tumor suppressor function of FOXO1 in diffuse large B-cell lymphomas: mechanisms of regulation and personalized rational targeting strategies”

(kierownik – prof. nadzw. dr hab. P. Juszczyński)


2. „Prevention of foetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT) in Polish new-borns” (kierownik – prof. dr hab. E. Brojer)
3. „Fosforylacja kinazy SYK jako czynnik patogenetyczny, marker prognostyczny

i racjonalny cel terapeutyczny w ostrej białaczce szpikowej” (kierownik – mgr A. Polak)


4. „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED - Terapie epigenetyczne

w onkologii” (kierownik – prof. nadzw. dr hab. P. Juszczyński)Łącznie Plan naukowy IHiT na 2015 r. obejmuje 39 prac (w tym 7 prac doktorskich) (czerwiec 2014 r.)

II. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ZAKŁADÓW, KLINIK I SAMODZIELNYCH PRACOWNI

Zakład Diagnostyki Hematologicznej

 1. Pracownia Genetyki

 2. Pracownia Immunofenotypowania

 3. Pracownia Hematologii Doświadczalnej

 4. Pracownia Patomorfologii

 5. Pracownia Analityki Medycznej


Pracownia Genetyki

Pracownicy Służby Zdrowia:

Dr Katarzyna Borg - kierownik

Dr Iwona Solarska

Dr Urszula Bany-Łasiewicz

Mgr Hanna Makuch-Łasica

Mgr Grażyna Nowak

Iwona Kania


Pracownia Immunofenotypowania

Adiunkci:

Dr Jolanta Woźniak - kierownik

Dr Urszula Podstawka

Pracownicy Służby Zdrowia:

Mgr Agnieszka Krzywdzińska


Pracownia Hematologii Doświadczalnej

Samodzielny pracownik nauki:

Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Juszczyński - kierownik
Dr Emilia Białopiotrowicz

Dr Ewa Jabłońska

Dr Maciej Szydłowski

Mgr Przemysław Kiliszek

Mgr Anna Polak

Mgr Tomasz Sewastianik


Pracownia Patomorfologii

Samodzielny pracownik nauki:

Prof. nadzw. dr hab. Monika Prochorec-Sobieszek - kierownik

Adiunkt:


Dr Anna Szumera-Ciećkiewicz

Pracownicy Służby Zdrowia:

Lek. Olga Szymańska-Giemza

Mgr Edyta Derezińska


W 2015 roku realizowane będą następujące projekty:
1. Projekt dotyczący stworzenia Banku Tkanek. Badania naukowe prowadzone w Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej wymagają planowego gromadzenia i bankowania odpowiedniego materiału biologicznego. Stworzenie banku tkanek będzie miało priorytetowe znaczenie dla działalności Zakładu.

2. Grant TEAM FNP, dotyczący roli czynnika transkrypcyjnego FOXO1 w DLBCL i mechanizmów jego regulacji. Czynniki transkrypcyjne tej rodziny regulują szeroki zakres funkcji komórki, w tym cykl komórkowy, przebieg apoptozy, odpowiedź na uszkodzenia DNA, metabolizm glukozy i odpowiedź na stres oksydacyjny. Czynniki transkrypcyjne rodziny FOXO są regulowane poprzez układy sygnałowe związane z receptorami cytokinowymi, czynniki wzrostu, dostępność substancji odżywczych, stres oksydacyjny i sygnał z receptora B-komórkowego. Transdukcja sygnału z w/w układów powoduje modyfikacje potranslacyjne FOXO1, które wpływają na subkomórkową lokalizację FOXO i rodzaj genów regulowanych przez FOXO1. Jednym z głównych szlaków sygnałowych wpływających na aktywność FOXO jest szlak kinazy PI3K-AKT. Wskutek aktywności tego szlaku, FOXO1 jest fosforylowany przez AKT i zostaje wykluczony z jądra komórkowego. Ponieważ aktywność szlaku sygnałowego PI3K-AKT może być wyzwolona poprzez receptor B-komorkowy, fosforylacja i inaktywacja FOXO może być istotnym elementem antyapoptotycznego działania tego receptora. FOXO1 jest również sensorem i efektorem stresu oksydacyjnego, a wpływ na ten aspekt fizjologii i patologii komórkowej zależy od stanu acetylacji FOXO1. W ramach projektu, badane będą mechanizmy inaktywujące FOXO1 poprzez różne modyfikacje potranslacyjne i ich antyapoptotyczna rola. Ponieważ enzymy regulujące te modyfikacje mogą być celem interwencji terapeutycznych, zrozumienie i pełna charakteryzacja tych mechanizmów może otworzyć drogę do klinicznego zastosowania celowanych inhibitorów tych szlaków w klinice.

3. Kontynuowane będą rozpoczęte w 2013 r. prace dotyczące roli kinaz PIM w nowotworach układu chłonnego (PMLBCL, szpiczak plazmocytowy). W nowotworach tych, kinazy PIM mogą przynajmniej częściowo pośredniczyć w procesie transformacji nowotworowej w mechanizmie zależnym od aktywacji osi AKT, stabilizacji MYC, inaktywacji antyapoptotycznego białka BAD, nasilenia translacji białek poprzez fosforylację białek S6K i 4EBP1.

Priorytetowe projekty naukowe:

Zakład Diagnostyki Hematologicznej prowadzi aktualnie grant n.t. cz.t. FOXO1 (FNP) oraz dotyczący roli SYK w AML (NCN).

Zakład Transfuzjologii

  1. Pracownia Zapewnienia Jakości

  2. Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi

  3. Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych

  4. Pracownia Organizacji Służby Krwi

  5. Ośrodek Dawców Szpiku

  6. Pracownia Mikrobiologii


Samodzielni pracownicy nauki:

Prof. dr hab. Magdalena Łętowska - kierownik

Prof. dr hab. Halina Seyfried - konsultant
Pracownia Zapewnienia Jakości

Adiunkt:

Dr Elżbieta Lachert – kierownikAsystent:

Mgr Jolanta KubisPracownicy Służby Zdrowia:

Mgr Ewa Potocka

Mgr Agata Płodzich

Tech. Elżbieta Wiśniakowska

Elżbieta Kowalczyk
Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi

Samodzielny pracownik nauki:

Prof. nadzw. dr hab. Ryszard Pogłód – kierownikPracownicy Służby Zdrowia:

Lek. Lech Rzymkiewicz

Mgr Karolina Milewska

Mgr Beata Wiśniewska

Mgr Marta Zagórska

Iwona Dziarnowska

Bożena Knyt

Monika Matusz

Ewa Pietrowiak

Milena Prusaczyk

Ewa Szczepańska

Marzena Wójcik

Elżbieta Zawirska
Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwiotwórczych Komórek

Pracownicy Służby Zdrowia:

Mgr Karolina Janik

Mgr Tomasz Jankowski

Mgr Karolina Pieńko

Tech. Andrzej Bogdanik

Tech. Małgorzata Pawlik


Pracownia Organizacji Służby Krwi

Adiunkt:

Dr Aleksandra RosiekPracownicy Służby Zdrowia:

Mgr Anna Tomaszewska – kierownik

Mgr Krystyna Dudziak

Inż. Krzysztof Sutkowski - st. inspektor ds. informatyki

Paweł Kłobukowski - st. inspektor ds. informatyki
Ośrodek Dawców Szpiku

Adiunkci:

Dr Aleksandra Dąbrowska

Dr Aleksandra Rosiek

Pracownik Służby Zdrowia:

Lek. Monika Grzegorek – kierownik

Lek. Lech Rzymkiewicz

Mgr Aleksandra Czajkowska

Monika Kacprzak
Pracownia Mikrobiologii

Pracownicy Służby Zdrowia:

Mgr Ewa Mik - kierownik

Mgr Anna Kuziak

Tech. Bożena Wasilewska


Działalność naukowa Zakładu Transfuzjologii w 2015 roku obejmować będzie przede wszystkim prace związane z realizacją tematów nr 2 „Bezpieczna krew” oraz nr 4 ,,Specjalistyczne metody diagnostyki i terapii chorób krwi’’. W ramach współpracy z innymi Pracowniami i Zakładami zostaną wykonane prace, takie jak:

 1. Ocena nieinwazyjnej metody oznaczania stężenia hemoglobiny we krwi przy użyciu spektroskopowej metody (Haemospect). Celem tej pracy jest sprawdzenie, czy nieinwazyjna metoda oznaczania stężenia hemoglobiny we krwi przy użyciu aparatu Haemospect może być stosowana dla kwalifikacji dawców do pobrania krwi.

 2. Analiza poważnych niepożądanych zdarzeń i poważnych niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych w Polsce w latach 2011-2014. Analiza tych zdarzeń i reakcji pozwoli na ustalenie ich najczęstszych przyczyn oraz wskazanie okoliczności sprzyjających ich wystąpieniu. Wyniki pracy będą podstawą do opracowania wytycznych dotyczących postępowania i doskonalenia systemu szkolenia lekarzy i pracowników służby krwi.

 3. Hemafereza lecznicza w IHiT w latach 2007-2014 – rodzaje zabiegów i zasadność ich stosowania. Celem pracy będzie optymalizacja zasad stosowania w IHiT zabiegów hemaferezy leczniczej przy uwzględnieniu aktualnych rekomendacji.


Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej


 1. Pracownia Konsultacyjna Immunologii Krwinek Czerwonych

 2. Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi

 3. Pracownia Immunopatologii Ciąży

 4. Pracownia Genetyki Komorek Krwi i Chimeryzmu

 5. Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie

 6. Pracownia Grup Krwi i Prób Zgodności


Samodzielni pracownicy nauki:


Pobieranie 484.32 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna