Państwowa Wyższa Szkoła ZawodowaPobieranie 175.5 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar175.5 Kb.

x60Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Zasady ustalania wyniku finansowego banku
Jarosław 2005

Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działa na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.

Wynik finansowy banku stanowi wyrażone w pieniądzu odzwierciedlenie rezultatu działalności i może być zyskiem albo stratą. Wynik finansowy ustala się przez porównanie osiągniętych przychodów z poniesionymi kosztami. Wynik finansowy jest różnicą pomiędzy osiąganymi przez bank przychodami a kosztami ich uzyskania, pomniejszoną o podatek dochodowy.

Głównym celem banku, jak i każdego przedsiębiorstwa, jest osiągnięcie zysku. Bank może osiągnąć zysk lub stratę. Wynik finansowy banku ilustruje poziom przychodów i kosztów ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością. Istotną rolę odgrywa poprawnie skonstruowany system rachunkowości mający za zadanie odpowiednie do potrzeb grupowanie przychodów i kosztów z uwzględnieniem zasad i metod prowadzenia rachunkowości.

Na kontach Zespołu 7- Koszty i Zespołu 8 –Przychody ewidencjonowane są operacje czynne i bierne będące następstwem umów zawieranych z klientami oraz operacje własne banku, stanowiące rezultaty decyzji kierownictwa dotyczących źródeł pozyskania kapitału.

Zasady grupowania kosztów i przychodów

Zespoły 7 i 8 obejmują konta wynikowe, których zapisy wpływają na końcowy wynik działalności banku. Zespół 7 obejmuje konta kosztów i ma nazwę „Koszty i straty”.

Zespół 8 obejmuje konta grupujące przychody i ma nazwę „Przychody i zyski”.

W zespole 7 koszty zostały podzielone i ujęte w 9 grup.

Pierwsze trzy grupy są to koszty ponoszone przez bank w związku z jego działalnością podstawową dotyczącą rozliczeń z podmiotami finansowymi, niefinansowymi oraz z sektorem budżetowym z tytułu różnych operacji czynnych i biernych. Są to:

-grupa 70 Koszty operacji z podmiotami finansowymi

-grupa 71 Koszty operacji z podmiotami niefinansowymi

-grupa 72 70 Koszty operacji z instytucjami rządowymi i samorządowymi

Również następne dwie grupy kont zaliczane są do kont grupujących koszty podstawowej działalności banku:

-grupa 73 Koszty operacji z papierami wartościowymi

-grupa 74 Inne koszty z operacji finansowych

Zespół 8


-grupa 80 przychody z operacji z podmiotami finansowymi

-grupa 81 przychody z operacji z podmiotami niefinansowymi

-grupa 82 przychody z operacji z instytucjami rządowymi i samorządowymi

Następne przychody związane z podstawową działalnością banku, to przychody z operacji papierami wartościowymi (grupa 83) i inne przychody z operacji finansowych (grupa 84).

W zespole kont kosztowych (7) znajduje się konto pozycji kosztów 75 – „Koszty działania banku i amortyzacja”. W Zespole 7 „ Koszty i straty” występuje grupa „Odpisy na rezerwy”,a w zespole 8 „Przychody i zyski” jest grupa 86 „Przychody z tytułu rozwiązania rezerw”. Jednym z podstawowych kont kosztów jest konto 760 „Odpisy z tytułu rezerw celowych na należności”. Grupa 86 obejmuje przychody w momencie rozwiązania rezerwy. Następne dwie grupy kosztów i przychodów noszą nazwę „pozostałe przychody operacyjne” (87) i „pozostałe koszty operacyjne” (77). Ostatnia grupa kont Zespołów 7 i 8 „Straty nadzwyczajne” (78) i „zyski nadzwyczajne” (88) służy do ewidencji wyłącznie strat i zysków spowodowanych zdarzeniami nadzwyczajnymi.
Koszty i przychody z operacji z podmiotami finansowymi, niefinansowymi i sektorem budżetowym
Do ewidencji kosztów działalności podstawowej banku dotyczących operacji z wyodrębnionymi podmiotami służą następujące grupy kont:

-grupa 70 Koszty operacji z podmiotami finansowymi

-grupa 71 Koszty operacji z podmiotami niefinansowymi

-grupa 72 Koszty operacji z instytucjami rządowymi i samorządowymi

Zasady ewidencji na tych kontach są takie same. Odsetki nalicza się sukcesywnie. Dla celów podatkowych odsetki naliczone a nie rozliczone, nie są kosztem uzyskania przychodów.

Zapisy na kontach 700, 710 i 720 oznaczają koszty pozyskania środków pieniężnych od podmiotów finansowych , niefinansowych i sektora budżetowego. Na koncie 702 „Prowizje” księguje się prowizje płacone w obrocie krajowym i zagranicznym , a głównie prowizje płacone od operacji refinansowych z tytułu kredytu refinansowego i redyskonta weksli. Na kontach 707, 717, 727 „Inne koszty” ewidencjonuje się wszystkie pozostałe koszty ( poza odsetkami i prowizjami). Konto 800 „Odsetki” uznaje się z tytułu odsetek od należności od podmiotów finansowych, przypadających za okres sprawozdawczy , niezależnie od terminu płatności. Struktura grupy 81 „Przychody z operacji z operacji z podmiotami niefinansowymi jest identyczna jak grupy 80. Odsetki od kredytów zagrożonych są przychodami zastrzeżonymi, księgujemy je na koncie 540 „Odsetki zastrzeżone”.

Odsetki naliczone, ale nie zrealizowane kasowo, nie są przychodem podatkowym.
Na koncie 812 „Prowizje” po stronie Ma księguje się przychody z tytułu pobranych prowizji od operacji z podmiotami niefinansowymi. Grupa kont 82 „Przychody z operacji z jednostkami sektora budżetowego ma takie same konta jak w grupie 80 i 81, tzn. 820 „Odsetki”, 822 „Prowizje” i 827 „Inne przychody”. Przychody danego okresu sa przenoszone na stronę Ma konta 650 „Wynik finansowy w trakcie zatwierdzania”. Przychody od należności zagrożonych są zapisywane na koncie 810 „Przychody z tytułu odsetek” dopiero po ich otrzymaniu.
Przychody i koszty operacji papierami wartościowymi i niektórych operacji finansowych

Do ewidencji przychodów osiąganych z operacji papierami wartościowymi przeznaczona jest grupa kont 83 „Przychody z operacji papierami wartościowymi”. Konto 830 „Odsetki od operacji papierami wartościowymi z przyrzeczeniem odkupu” służy do ewidencji odsetek od należności z tytułu nabytych przez bank papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu. Wyróżnia się „Przychody z operacji papierami wartościowymi przeznaczonymi do obrotu” (831) i „Przychody z operacji papierami wartościowymi utrzymywanymi do terminu zapadalnosci” (833) . Konto 837 „Inne przychody” służy do ewidencji innych przychodów z operacji papierami wartościowymi, między innymi należnych dywidend od akcji. Podstawowym kontem tej grupy jest konto 841 „Przychody z operacji wymiany”. Konto 842 „Przychody z operacji spekulacyjnymi instrumentami finansowymi” służy do ewidencji przychodów z postaci marż, zwyżki zapłaconych premii, związanych z przeprowadzanymi operacjami finansowymi. Konto 847 „inne przychody” służy między innymi do ewidencji przychodów z udziałów rejestrowanych w zespole 0.

Do ewidencji kosztów, dotyczących operacji papierami wartościowymi i operacji finansowych, we WPKB służą dwie grupy kont wynikowych:

-73 „Koszty operacji papierami wartościowymi”

-74 „Inne koszty na operacjach finansowych”

Konto 741 „Koszty operacji wymiany”- księguje się na nim koszty z tytułu operacji walutowych. Konto 745 „Koszty z tytułu różnic wyceny złota i metali szlachetnych; w grupie kont walorów kasowych jako majątek finansowy występuje konto 102 „Złoto niemonetarne i metale szlachetne”.

Przychody z operacji działalności podstawowej pomniejszone o koszty tworzą wynik działalności bankowej.
Koszty działania banku i przychody uboczne
Do ewidencji kosztów własnych banku służy grupa kont 75 „Koszty działania banku i amortyzacja”, w której są następujące konta”:

-750 „koszty osobowe”

-751 „Koszty rzeczowe”

-752 „Podatki i opłaty”

-753 „Koszty ponoszone na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”

-754 „Koszty uboczne”

-755 „Odpisy amortyzacyjne”

-757”Inne koszty”


Grupa kont 84 „Przychody uboczne” służy do ewidencji przychodów m.in. ze sprzedaży towarów handlowych w bufetach prowadzonych we własnym zakresie, sprzedaży numizmatów, portfeli oraz pobieranego czynszu za wynajem własnych lokali.

Konto 755 „Odpisy amortyzacyjne” służy do ewidencji kosztów amortyzacji. Amortyzacji podlega rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne których wartość początkowa jest wyższa niż 3500 zł. Środki trwałe o wartości równej lub niższej niż 3500 zł mogą być odpisane w koszty jednorazowo.

Na koniec roku obrotowego salda grupy 75 „Koszty działania banku i amortyzacja” przenosi się na konto 650 „Wynik finansowy w trakcie zatwierdzania”.
Ustalanie wyniku finansowego

Artykuł 43 ustawy o rachunkowości określa strukturę wyniku finansowego banku, a kolejność jego ustalania jest następująca:  1. wynik działalności bankowej – jako rezultat netto operacji, do wykonania których bank został powołany, są to rezultaty operacji odsetkowych, różnicy prowizji pobranych i płaconych, przychody z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, wyniki na operacjach finansowych i wymiany.

  2. wynik działalności operacyjnej- ustalany jest przez skorygowanie wyniku na działalności bankowej: kosztami działania banku i kosztami amortyzacji, różnicami wartości tworzonych i rozwiązywanych rezerw na należności i aktualizacją wartości innych aktywów oraz różnicą pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

  3. wynik finansowy brutto – jest to wynik z działalności operacyjnej skorygowany o zyski i straty nadzwyczajne.

  4. Wynik finansowy netto – czyli wynik finansowy brutto pomniejszony o podatek dochodowy i ewentualne inne obowiązkowe obciążenia, wykazywany jest w bilansie jako zysk lub strata.

Bibliografia:  1. Jankowska Kira, Baliński Kazimierz „Rachunkowość bankowa”

  2. Ryszard Doll „Rachunkowość bankowa”
Pobieranie 175.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna