Pan Tomasz Budasz Prezydent Miasta GnieznaPobieranie 66.29 Kb.
Data02.11.2017
Rozmiar66.29 Kb.PS-Pi.431.2.5.2015.1
Pan

Tomasz Budasz

Prezydent Miasta Gniezna

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), w dniach od 25 maja do 16 czerwca 2015 r., z przerwą w dniach 4 i 5 czerwca 2015 r., została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie kontrola
w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85 203 Ośrodki wsparcia – Środowiskowe Domy Samopomocy oraz oceny wykonania dochodów budżetowych związanych z realizacją przedmiotowego zadania. W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Czynności kontrolne przeprowadził, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.321.2015.1 z 13 maja 2015 r., kontroler - Iwona Palicka, starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana


o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-Pi.431.2.5.2015.1 z 15 maja 2015 r.

Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wykorzystania i rozliczenia środków publicznych przekazanych tej jednostce w 2014 r.


ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85 203, a także w obszarze terminowości i rzetelności przekazywania należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych pobranych przez tę jednostkę w związku z realizacją przedmiotowego zadania.
Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych dziewięciu nieprawidłowości i jednego uchybienia, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej
w obszarze zakreślonym celami kontroli.

Ocenę pozytywną uzasadnia:

 • wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonej z budżetu państwa
  w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85 203 Ośrodki wsparcia na realizację Zadania w 2014 r.;

 • brak zastrzeżeń do rzetelności ustalenia należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych pobranych przez Miasto Gniezno w związku z realizacją Zadania
  w 2014 r.;

 • brak zastrzeżeń do zgodności działania z przepisami prawa w zakresie odliczenia dochodów własnych Miasta Gniezna uzyskanych w związku z realizacją Zadania
  w 2014 r.;

 • brak zastrzeżeń do rzetelności i terminowości sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych (Rb-50, Rb-27ZZ);

 • brak zastrzeżeń do rzetelności danych wykazanych w „Informacjach o liczbie osób uczestniczących w zajęciach” przekazanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Anki” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Tęcza” do Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w 2014 r.;

 • brak zastrzeżeń do zgodności działania z przepisami prawa przy procedurze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, w wyniku którego Zadanie realizował Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Anki”, ul. Poznańska 15/28, 62-200 Gniezno (zwany dalej ŚDS „Dom Anki”) prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Concordia” (zwane dalej Stowarzyszeniem „Concordia”) i Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Tęcza”, ul. Zabłockiego 12, 62-200 Gniezno (zwany dalej ŚDS „Dom Tęcza”) prowadzony przez Stowarzyszenie MAKI.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. W 1 przypadku na 74 zbadane, ŚDS „Dom Anki” dokonał zapłaty za usługi
  z uchybieniem terminu określonego przez Wystawcę na dokumencie źródłowym, co było niezgodne z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 2. W 2 przypadkach na 85 zbadanych w „Sprawozdaniu z wykonania wydatków” załączonym do sprawozdania końcowego (korekty z 12 lutego 2015 r.) z wykonania zadania publicznego: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób
  z Niepełnosprawnością Intelektualną złożonego przez Stowarzyszenie MAKI oraz
  w 34 przypadkach na 74 zbadane w „Sprawozdaniu z wykonania wydatków” załączonym do sprawozdania końcowego (korekty z 10 kwietnia 2015 r.) z wykonania zadania publicznego: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób
  z Zaburzeniami Psychicznymi „Dom Anki” złożonego przez Stowarzyszenie „Concordia” wykazano niepoprawne informacje.

 3. W 2 przypadkach zapisy Raportu kasowego nr 12/2014 r. za okres od 01 do 31 grudnia 2014 r. nie zostały sporządzone przez ŚDS „Dom Anki” zgodnie
  z dokumentami źródłowymi.

 4. Raport kasowy nr 12/2014 r. za okres od 01 do 31 grudnia 2014 r., o którym mowa powyżej, został sporządzony nierzetelnie poprzez wpisanie niezgodnych
  ze stanem faktycznym treści operacji kasowych.

 5. Stowarzyszenie „Concordia” w 2014 r. pobrało w nadmiernej wysokości dotację celową w kwocie 19 849,48 zł.

 6. Stowarzyszenie „Concordia” dokonało zwrotu części dotacji niewykorzystanej w roku budżetowym 2014 w kwocie 0,02 zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
  w Gnieźnie z uchybieniem terminu określonego w § 9 Umowy nr WS.O.8122.1.2014 zawartej 1 stycznia 2014 r. pomiędzy Miastem Gniezno a Stowarzyszeniem „Concordia” dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Dom Anki”.

 7. Miasto Gniezno nie dokonało zwrotu części dotacji niewykorzystanej w roku budżetowym 2014 w kwocie 0,02 zł na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy
  o finansach publicznych
  .

 8. Miasto Gniezno nie dokonało zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie „Concordia” w 2014 r. w kwocie 925,65 zł na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 9. W przypadku 6 rachunków wystawionych w dniach: 10 grudnia 2014 r., 29 grudnia
  2014 r. i 30 grudnia 2014 r. przez osoby wykonujące zlecenia zgodnie z zawartymi
  w 2014 r. umowami, stwierdzono poświadczenie przez księgową ŚDS „Dom Anki” nieprawdy.

Ad. 1


W 1 przypadku (poz. 14 „Zestawienia skontrolowanych wydatków poniesionych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Anki” w Gnieźnie, ul. Poznańska 15/28, ze środków z dotacji w związku z realizacją Zadania w miesiącu grudniu 2014 r.) na 74 zbadane, wskazany ŚDS dokonał zapłaty za usługi z uchybieniem terminu określonego przez Wystawcę na dokumencie źródłowym, co było niezgodne z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości
i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. na fakturze VAT nr 60199157/57R/2014 z 15 grudnia 2014 r. z tytułu dostawy energii elektrycznej za okres od 15 października 2014 r. do 10 grudnia 2014 r. (kwota do zapłaty 772,70 zł) wystawca określił termin płatności na dzień 29 grudnia 2014 r., zapłaty dokonano 31 grudnia 2014 r., tj. 2 dni po terminie.

Przyczyną nieprawidłowości była nieuwaga pracownika ŚDS „Dom Anki” dokonującego zapłaty.

Należy zaznaczyć, że Wystawca ww. faktury miał podstawę do obciążenia ŚDS „Dom Anki” odsetkami z tytułu nieterminowej zapłaty, co skutkowałoby dodatkowymi, nieuzasadnionymi wydatkami jednostki.
Ad. 2

W 2 przypadkach na 85 zbadanych w „Sprawozdaniu z wykonania wydatków” załączonym do sprawozdania końcowego (korekty z 12 lutego 2015 r.) z wykonania zadania publicznego: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, złożonego przez Stowarzyszenie MAKI, wykazano niepoprawne informacje


w kolumnie „Data zapłaty”, tj.:

 • poz. 398: jest 31.12.2014 r., powinno być 04.12.2014 r. i 18.12.2014 r.;

 • poz. 399: jest 29.12.2014 r., powinno być 22.12.2014 r. (dot. kwoty 5 300,00 zł)
  i 29.12.2014 r. (dot. kwoty 23 279,37 zł).

Jako przyczynę nieprawidłowości wskazano pomyłkę pracownika sporządzającego dokument.

Tego samego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono również w „Sprawozdaniu z wykonania wydatków” załączonym do sprawozdania końcowego (korekty z 10 kwietnia 2015 r.)


z wykonania zadania publicznego: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Dom Anki” złożonego przez Stowarzyszenie „Concordia”.
W wyniku porównania danych ujętych w ww. „Sprawozdaniu z wykonania wydatków”
z dowodami księgowymi stwierdzono, że w 35 przypadkach na 74 zbadane, w sprawozdaniu sporządzonym przez Stowarzyszenie „Concordia” wykazano nierzetelne informacje, z tego: 15 błędów wystąpiło w kolumnie „Data zapłaty”, 3 błędy w kolumnie „Numer dokumentu księgowego”, 1 błąd w kolumnie „Data wystawienia dokumentu księgowego”, 16 błędów w kolumnie „Z tego ze środków z dotacji”, tj.:

w kolumnie „Data zapłaty”: • poz. 24/12: jest 12.12.2014 r., powinno być 15.12.2014 r.;

 • poz. 54: jest 1 100 zł - 11.12.2014r., powinno być 928 zł -11.12.2014 r., 99 zł –
  15.01.2015 r., 73 zł – 02.02.2015 r.;

 • poz. 55: jest 1 100 zł - 31.12.2014 r., powinno być 928 zł - 30.12.2014 r., 99 zł - 15.01.2015 r., 73 zł – 02.02.2015 r.;

 • poz. 56: jest 31.12.2014 r., powinno być 15.01.2015 r. i 02.02.2015 r.

 • poz. 57: jest 2 194,00 zł - 11.12.2014 r. i 31.12.2014 r., powinno być 2 194,00 zł 11.12.2014 r.;

 • poz. 57: jest 234 zł i 172 zł – 31.12.2014 r., powinno być 234 zł – 15.01.2015 r., 172 zł – 02.02.2015 r.;

 • poz. 58: jest 270 zł i 200 zł – 31.12.2014 r., powinno być 270 zł – 15.01.2015 r., 200 zł – 02.02.2015 r.;

 • poz. 59: jest 700 zł – 11.12.2014 r., powinno być 590 zł – 11.12.2014 r., 63 zł –
  15.01.2015 r., 47 zł – 02.02.2015 r.;

 • poz. 60: jest 700 zł – 31.12.2014 r., powinno być 590 zł – 31.12.2014 r., 63 zł –
  15.01.2015 r., 47 zł – 02.02.2015 r.;

 • poz. 61: jest ZUS za XI.2014 -5 801,50 zł – 31.12.2014 r., powinno być 11.06.2015 r.;

 • poz. 61: jest podatek dochodowy XI.2014 - 989 zł – 31.12.2014 r., powinno być
  02.02.2015 r.

 • poz. 61: jest ZUS za XII 2014 – 5 801,50 zł – 31.12.2014 r., powinno być 15.01.2015 r.
  i 11.06.2015 r.

 • poz. 61: jest podatek dochodowy XI.2014 – 989 zł – 31.12.2014 r., powinno być 02.02.2015 r.;

 • poz. 63: jest 10 688,71 zł – 31.12.2014 r., powinno być 6 173, 23 zł – 31.12.2014 r.;

 • poz. 64/12: nie wskazano, powinno być 26.12.2014 r.;

w kolumnie „Numer dokumentu księgowego”:

 • poz. 45/12: jest faktura VAT nr FKL/14/90, powinno być FVKL/14/90;

 • poz. 47/12: jest faktura VAT nr HO1/008/14/004771, powinno być HO1/008/14/004171;

 • poz. 64/12: jest Wb, powinno być Wb nr 12/2014;

w kolumnie „Data wystawienia dokumentu księgowego”:

 • poz. 64/12: brak wskazania daty, powinno być 31.12.2014 r.;

w kolumnie „Z tego ze środków z dotacji (zł)”:

 • poz. 26/12: jest Razem: 301,84 zł, powinno być 301,64 zł;

 • poz. 54/12: jest 1 100 zł, powinno być 928 zł;

 • poz. 55/12: jest 1 100 zł, powinno być 928 zł;

 • poz. 56/12: jest 180,00 zł i 133,00 zł Razem: 313,00 zł, powinno być 0;

 • poz. 57/12: jest ZUS za XI 2014 - 234,00 zł, powinno być ZUS za XI 2014 - 0;

 • poz. 57/12: jest Podatek dochodowy za XI 2014 r. -172,00 zł, powinno być Podatek dochodowy za XI 2014 r. - 0;

 • poz. 58/12: jest ZUS za XII 2014-270,00 zł, powinno być ZUS za XII 2014 – 0;

 • poz. 58/12: jest Podatek dochodowy za XII 2014 r. -200,00 zł, powinno być Podatek dochodowy za XII 2014 r. - 0;

 • poz. 59/12: jest 700,00 zł, powinno być 590,00 zł;

 • poz. 60/12: jest 700,00 zł, powinno być 590 zł;

 • poz. 61/12: jest ZUS za XI 2014 – 5 801,50 zł, powinno być ZUS za XI 2014 – 0;

 • poz. 61/12: Podatek dochodowy XI 2014 – 989,00 zł, powinno być Podatek dochodowy XI 2014 - 0;

 • poz. 61/12: jest ZUS za XII 2014 – 5 801,50 zł, powinno być ZUS za XII 2014 – 0;

 • poz. 61/12: Podatek dochodowy XI 2014 – 989,00 zł, powinno być Podatek dochodowy za XII 2014 – 0;

 • poz. 62/12: jest Podatek dochodowy korekta za III/2014 - (-) 14,00 zł, powinno być 0;

 • poz. 63/12: jest 10 688,71 zł, powinno być 6 173, 23 zł.

W wyjaśnieniach złożonych 12 czerwca 2015 r. przez księgową ŚDS „Dom Anki”, jako przyczynę nieprawidłowości wskazano cyt. „(…) księgi rachunkowe nie były prowadzone
w systemie komputerowym, ponieważ próba księgowania w ten sposób zakończyła się niepowodzeniem (brak odpowiednich umiejętności, brak czasu na przeszkolenie). W związku z tym przeszłam na ponowne księgowanie ręczne, w tzw. Dzienniku tabelarycznym „amerykanka”. Następstwem tego były błędy w sprawozdaniach i regularnym rozliczaniu sprawozdań częściowych i końcowego za 2014 rok z realizacji zadania.”.

W konsekwencji opisanej nieprawidłowości sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w roku 2014” złożone przez Stowarzyszenie „Concordia” w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie nie odzwierciedla rzetelnie przebiegu realizacji Zadania.


Ad. 3 i 4

Raport kasowy nr 12/2014 r. za okres od 01 do 31 grudnia 2014 r. nie był sporządzony zgodnie z dokumentami źródłowymi, tj. ze stanem rzeczywistym. Z analizy dowodów księgowych wyszczególnionych w „Zestawieniu skontrolowanych wydatków poniesionych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Anki” w Gnieźnie, ul. Poznańska 15/28, ze środków z dotacji w związku z realizacją Zadania w miesiącu grudniu 2014 r.” wynika, że kwoty wykazane ww. Raporcie księgowym (poz. 51 i 55) różnią się od kwot wykazanych


w dokumentach źródłowych, tj. listach wypłat, rachunkach wystawionych w związku
z zawartymi umowami zlecenie, karcie wydatków ZUS:

- poz. 51: jest - ZUS składki społeczne XI, XII/2014 – 8 606,17 zł, powinno być 11 349,52 zł,

- poz. 55: jest Urząd Skarbowy podatek dochodowy XII/2014 – 2 265,00 zł, powinno być

2 385,00 zł.

Ponadto wpisy ww. Raporcie kasowym RK nr 12/2014 dokonane pod poz. 51, 52, 53, 54
i 55, mające potwierdzać wypłatę z kasy ŚDS „Dom Anki” gotówki w dniu 31 grudnia
2014 r. w związku z dokonaniem w tym dniu płatności gotówkowych, potwierdzonych dowodami wpłat, na ogólną kwotę 14 695,56 zł były nieprawdziwe. Zgodnie z przedłożonymi dowodami „Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa” operacje gotówkowe obejmujące płatności wyrażone pod wskazami pozycjami Raportu kasowego miały miejsce:


 • 15 stycznia 2015 r. – opłata należności z tytułu składek za grudzień 2014 r.:

– ubezpieczenie społeczne – 4 479,61 zł,

- Fundusz Pracy – 554,56 zł,

- ubezpieczenie zdrowotne – 2 765,83 zł,


 • 2 lutego 2015 r. – opłata należności z tytułu podatku dochodowego za listopad 2014 r. – 504 zł,

 • 2 lutego 2015 r. – opłata należności z tytułu podatku dochodowego za grudzień
  2014 r. – 2 265 zł,

 • 11 czerwca 2015 r. – opłata należności z tytułu składek za listopad 2014 r.:

– ubezpieczenie społeczne – 3 850,18 zł,

- Fundusz Pracy – 337,48 zł,

- ubezpieczenie zdrowotne – 1 231,79 zł,


 • 11 czerwca 2015 r. – opłata należności z tytułu składek – ubezpieczenie społeczne za luty 2014 r. – 4 021,26 zł.

Z wyjaśnień złożonych przez księgową ŚDS „Dom Anki” wynika, że cyt. (…) Raport kasowy nr 12/2014 został sporządzony źle, z celowym zamiarem ukrycia braku rozliczenia ZUS i podatku dochodowego na dzień 31.12.2014 r. za rok 2014.”

Fakt zawarcia ww. raporcie kasowym danych niezgodnych z dowodami źródłowymi oraz niezgodnych z rzeczywistym przebiegiem operacji gotówkowych narusza art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U z 2013 r., poz. 330), który wskazuje, że dowody powinny być zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują. Powyższe nieprawidłowości powodują, że prowadzona przez Stowarzyszenie „Concordia” ewidencja księgowa dla powierzonego zadania publicznego pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Dom Anki” może budzić zastrzeżenia.


Ad. 5

Zgodnie z § 3 umowy nr WS.O.8122.1.2014 zawartej w dniu 1 stycznia 2014 r. pomiędzy Miastem Gniezno a Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Concordia” na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Dom Anki” w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. ww. Stowarzyszenie w 2014 r. otrzymało środki dotacji w kwocie 364 082,00 zł. Zgodnie z § 9 wskazanej umowy przekazywane w latach 2014, 2015, 2016 środki finansowe z dotacji zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać do 31 grudnia każdego roku, w którym realizowane jest zadanie publiczne. Przy czym wskazać należy, że pojęcie „wykorzystania dotacji” w świetle art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oznacza zapłatę za zrealizowane zadania. Stąd wydatki poniesione po upływie terminu wskazanego w § 9 umowy, tj. po 31 grudnia 2014 r. są wydatkami niekwalifikowanymi i podlegają zwrotowi. Kontrola wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie „Concordia” na prowadzenie ŚDS „Dom Anki” ze środków z dotacji przyznanych w 2014 r. w związku z realizacją Zadania w miesiącu grudniu 2014 r. wykazała, że na ten cel faktycznie wydatkowano kwotę 57 165,16 zł. Natomiast ze sprawozdania końcowego (korekta z 10 kwietnia 2015 r.) z wykonania zadania publicznego: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Dom Anki” wynika, że ww. okresie wydatkowano kwotę 77 001,25 zł. Wskazać należy, że do wydatków poniesionych w 2014 r. na prowadzenie ŚDS „Dom Anki” nie zaliczono wykazanych


w ww. sprawozdaniu końcowym kosztów w kwocie 19 849,48 zł albowiem ich zapłata miała miejsce w 2015 r. Dotyczy to następujących pozycji ww. sprawozdania końcowego:

- 54 (99 zł), 55 (99 zł), 56 (180 zł), 57 (234 zł), 58 (270 zł), 59 (63 zł), 60 (63 zł), 61 (11 603


zł), 63 (3 731,48 zł) - należności z tytułu składek ZUS - na ogólną kwotę: 16 342,48 zł,

- 54 (73 zł), 55 (73 zł), 56 (133 zł), 57 (172 zł), 58 (200 zł), 59 (47 zł), 60 (47 zł), 61 (1 978


zł), 63 (784 zł) – należności z tytułu podatku dochodowego - na ogólną kwotę: 3 507,00 zł.

Z wyjaśnień złożonych przez księgową ŚDS „Dom Anki” wynika, że cyt. „(…) Sprawozdania były dokonywane kosztowo a nie wydatkowo. Wszelkich rozliczeń wobec Urzędu Skarbowego (podatek dochodowy od wynagrodzeń) i zobowiązań wobec ZUS-u (składki społeczne, zdrowotne i FP) dokonałam w 2015 r. Wszystkie nieprawidłowości były spowodowane moim stanem zdrowia. Od dłuższego czasu leczę się na depresję i z trudem radzę sobie z wypełnianiem obowiązków zawodowych.”

W konsekwencji uznać należy, że pobrana przez Stowarzyszenie „Concordia” dotacja
w kwocie 19 849,48 zł była dotacją pobraną w nadmiernej wysokości.
Ad. 6

Stowarzyszenie „Concordia” dokonując w dniu 23 marca 2015 r. zwrotu części dotacji niewykorzystanej w roku budżetowym 2014 w kwocie 0,02 zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie uchybiło terminowi określonemu w § 9 Umowy nr WS.O.8122.1.2014 zawartej 1 stycznia 2014 r. pomiędzy Miastem Gniezno
a Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Concordia” na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Dom Anki”, zgodnie z którym kwotę dotacji niewykorzystanej w terminie zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić do 15 stycznia 2015 r.
Ad. 7

W związku z faktem, iż Stowarzyszenie „Concordia” dokonało zwrotu części dotacji


w kwocie 0,02 zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie dopiero 23 marca
2015 r. (punkt 6 niniejszego „Projektu wystąpienia pokontrolnego”), Miasto Gniezno nie dokonało zwrotu części dotacji niewykorzystanej w roku budżetowym 2014 w kwocie 0,02 zł na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Co do zasady, powyższe działanie stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych


w rozumieniu art. 9 pkt 3 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168).
Ad 8

W dniu 27 maja 2015 r. Stowarzyszenie „Concordia” dokonało zwrotu części dotacji wykorzystanej w 2014 r. w nadmiernej w kwocie 925,65 zł (w tym kwota dotacji - 919,65 zł, odsetki - 6,00 zł) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Powyższe było wynikiem przekroczenia przez ww. Stowarzyszenie limitów, o których mowa w § 8 ust. 8 umowy nr WS.O.8122.1.2014 zawartej 1 stycznia 2014 r. pomiędzy Miastem Gniezno


a Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Concordia” na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Dom Anki”.

Zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu państwa pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności.

Do dnia zakończenia kontroli, tj. do 16 czerwca 2015 r. ww. kwota nie została przekazana na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Z wyjaśnień głównego księgowego Urzędu Miejskiego w Gnieźnie wynika, że cyt. „(…) zwrot środków finansowych w kwocie 925,65 zł dokonany przez Stowarzyszenie Rodzin


i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Concordia”, a pobranych w 2014 r.
w nadmiernej wysokości na realizację zadania pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu „Dom Anki” zostanie wprowadzony do budżetu na sesji w dniu 24 czerwca 2015 r.”

Ad. 9


W przypadku 6 rachunków wystawionych w dniach: 10 grudnia 2014 r., 29 grudnia 2014 r.
i 30 grudnia 2014 r. przez osoby wykonujące zlecenia zgodnie z zawartymi w 2014 r. umowami, stwierdzono poświadczenie przez księgową ŚDS „Dom Anki” nieprawdy
w związku z dokonaniem przez nią na ww. dokumentach potwierdzenia:

- odprowadzenia składki ZUS za ww. pracowników w kwocie ogółem 828 zł w dniach: 15

grudnia 2014 r., 30 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2014r.,

- odprowadzenia zaliczki na należny podatek z tytułu wypłaconych wynagrodzeń

pracownikom zatrudnionym w ramach umów-zleceń w kwocie ogółem 612 zł w dniach: 15

grudnia 2014 r., 30 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2014r.

pomimo, że zapłata ww. należności miała miejsce odpowiednio 15 stycznia 2015 r. oraz
2 lutego 2015 r.
Ponadto, w wyniku kontroli stwierdzono uchybienie polegające na tym, że Miasto Gniezno, tj. organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne, pomimo stwierdzenia licznych uchybień wykazanych w trakcie weryfikacji sprawozdań okresowych (miesięcznych) przedkładanych przez Stowarzyszenie „Concordia” nie przeprowadziło w 2014 r. kontroli prawidłowości wykonywania Zadania, o której mowa w art. 17 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) oraz w § 7 ust. 1 umowy nr WS.O.8122.1.2014 z 1 stycznia 2014 r.

W świetle dokonanych ustaleń kontroli zasadną wydaje się teza, że przeprowadzenie kontroli w toku realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Dom Anki” przez Miasto Gniezno pozwoliłoby na ujawnienie oraz wyeliminowanie części stwierdzonych nieprawidłowości, a tym samym umożliwiłoby wydatkowanie dotacji udzielonej z budżetu państwa zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy o finansach publicznych.

Stan faktyczny został utrwalony w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym oraz załączonych do projektu wystąpienia pokontrolnego dokumentach:


 1. Lista sprawdzająca realizację Zadania.

 2. Lista sprawdzająca przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

 3. Lista sprawdzająca kwartalne sprawozdania budżetowe (Rb-50, Rb-27ZZ).

 4. Listy sprawdzające finansową realizację Zadania (ŚDS „Dom Tęcza” i ŚDS „Dom Anki”).

 5. Protokół oględzin ŚDS „Dom Tęcza”

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, wnoszę o: 1. Dokonywanie przez ŚDS „Dom Anki” zapłaty za usługi w terminach wynikających
  z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, stosownie do wymagań wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

 2. Staranne i rzetelne opracowywanie przez ŚDS „Dom Anki” i ŚDS „Dom Tęcza” sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.:

- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi „Dom Anki” składane przez Stowarzyszenie „Concordia”,

- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób


z Niepełnosprawnością Intelektualną składane przez Stowarzyszenie MAKI
w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie w celu wykazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 1. Zobligowanie ŚDS „Dom Anki” do sporządzania rzetelnych raportów kasowych,
  których zapisy zgodne będą z dokumentami źródłowymi oraz ze stanem faktycznym treści operacji kasowych.

 2. Dokonanie zwrotu na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Nr 98 1010 1469 0005 8913 9130 0000 (wraz ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej oraz roku budżetowego) środków dotacji w łącznej kwocie 20 769,15 zł wraz
  z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, z czego:

- 20 769,13 zł stanowi dotację pobraną przez Stowarzyszenie „Concordia”
w nadmiernej wysokości,

- 0,02 zł to dotacja niewykorzystana w kontrolowanym roku budżetowym przezStowarzyszenie „Concordia”.

 1. Dokonywanie przez ŚDS „Dom Anki” zwrotu dotacji niewykorzystanej w roku budżetowym na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie w terminie określonym w umowie dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób
  z Zaburzeniami Psychicznymi „Dom Anki” zawartej pomiędzy Miastem Gniezno
  a Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Concordia” z siedzibą w Gnieźnie.

 2. Dokonywanie przez Miasto Gniezno zwrotu części dotacji niewykorzystanej w roku budżetowym na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
  w Poznaniu w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 3. Sporządzenie korekty zapisów 6 rachunków wystawionych, z tytułu zawartych umów zleceń, w dniach: 10 grudnia 2014 r., 29 grudnia 2014 r. i 30 grudnia 2014 r. w części potwierdzającej:

- odprowadzenie składki ZUS za pracowników w kwocie ogółem 828 zł w dniach: 15 grudnia 2014 r., 30 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2014r.,

- odprowadzenia zaliczki na należny podatek z tytułu wypłaconych wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w ramach umów-zleceń w kwocie ogółem 612 zł


w dniach: 15 grudnia 2014 r., 30 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2014r.

z uwagi na fakt zapłaty ww. należności przez ŚDS „Dom Anki” odpowiednio 15 stycznia 2015 r. oraz 2 lutego 2015 r. 1. Przeprowadzanie przez Miasto Gniezno w trakcie trwania realizacji Zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób
  z Zaburzeniami Psychicznymi „Dom Anki” kontroli i oceny realizacji w celu bieżącego monitorowania zgodności działania ŚDS z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.


Z poważaniem

Z up. Wojewody Wielkopolskiego

Dorota Kinal

Wicewojewoda Wielkopolski

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61-851-55-66, fax 61-854-11-50

www.poznan.uw.gov.pl , e-mail: wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.plPobieranie 66.29 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna