Pakiet informacyjnyPobieranie 0.91 Mb.
Strona1/26
Data31.12.2017
Rozmiar0.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26PAKIET INFORMACYJNY


INFORMACJA O DOSTĘPNYCH KONKURSACH I PROGRAMACH POMOCOWYCHFundusze europejskie, konkursy ministerialne, zadania zlecone, konkursy dla NGO i inne


Tarnów, marzec 2017 r.

Opracowano:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zespół ds. Funduszy Pomocowych


Spis treści

Oferta finansowa TARR S.A. 9

Fundusz Pożyczkowy TARR S.A. 9

Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. 9

Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. – pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych 10

Fundusz Pożyczkowy „Odbudowa i Rozwój” 10

Fundusz Poręczeń Kredytowych „Małopolskie Inwestycje” 11

Fundusz Poręczeń Kredytowych „Małopolskie Inwestycje” 12

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 13

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 13

Działanie 1.3 Małopolskie centra innowacji, Typ projektów A. infrastruktura instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji. 14

Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu A: Rozwój różnych form małej retencji, w tym budowa zbiorników małej retencji, Typ projektu B: Podejmowanie działań z zakresu renaturalizacji rzek, potoków i innych obszarów, Typ projektu C: Inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe. 14

Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu D Przeciwdziałanie ruchom masowym. 15

Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR 16

Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 16

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, dla Typu projektu A: wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania pomiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach oraz B: tworzenie warunków dla rozwoju opieki na dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna 17

Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A - kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia 18

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki 19

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 20

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna 21

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów 21

Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie 22

Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych 23

Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich 25

Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 26

Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR 26

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 28

Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – nabór dla dużych przedsiębiorstw 28

Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – nabór dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 28

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs dla Programu sektorowego „INNOCHEM” 28

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs dla Programu sektorowego „Innowacyjny Recykling” 29

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs dla Programu sektorowego „InnoNeuroPharm” 30

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs dla Programu sektorowego „WoodINN” 30

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP 31

Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka / 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock 32

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój, Konkurs nr 1 32

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój, Konkurs nr 2 33

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 33

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 35

Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku 35

Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, Priorytet inwestycyjny: 9 v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia. 35

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki 36

Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, konkurs pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji” 36

Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, konkurs pn. „Szkolenia wspierające wdrażanie Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) dla pracowników sądownictwa powszechnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości” 37

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, konkurs na podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania 37

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs na wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs 38

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 40

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach 40

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym 40

Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu - KONKURS II 41

Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji - KONKURS II 42

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.2 Rozwój zielonej infrastruktury, podtyp projektu 2.4.2a Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu 43

Działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T 43

Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T 44

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (dla wszystkich województw poza mazowieckim) 44

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 46

Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 46

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 47

Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój 47

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 48

Poddziałanie 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw 49

Poddziałanie 7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, typ operacji: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” 50

Konkursy ministerstw 52

Programy Ministra na rok 2017 52

Otwarty konkurs ofert: Ochrona zabytków 53

Otwarty konkurs ofert: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 54

Otwarty konkurs ofert: Partnerstwo dla książki 54

Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017 55

Nabór wniosków w ramach węgiersko-polskiego Programu współpracy pozarządowej 55

Konkurs na realizację zadania publiczego "Dyplomacja publiczna 2017" 56

Konkursy Zarządu Województwa Małopolskiego 58

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa małopolskiego w dziedzinie kultury w 2017 pn. „Mecenat Małopolski” 58

Otwarty konkurs ofert na realizację projektów wyłonionych w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych w 2017 r. 59

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w 2017 roku 60

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: „BO Małopolska” 61

Programy środowiskowe 62

Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 62

Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów 62

Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami 63

Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów 64

Program Priorytetowy Ochrona Powierzchni Ziemi, część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych 64

Program Priorytetowy Geologia i górnictwo, część 3) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska 65

Program Poprawa jakości powietrza, Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych 66

Program Poprawa jakości powietrza, część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie – wydłużenie terminu naboru 66

Program Poprawa jakości powietrza, Część 3) Bocian – Rozproszone, odnawialne źródła energii 68

Program Poprawa jakości powietrza, Część 4) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 68

Program Poprawa jakości powietrza, Część 5) Samowystarczalność energetyczna 68

Program Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej, Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo 69

Program Priorytetowy Wspieranie działalności monitoringu środowiska, Część 1) Monitoring środowiska 70

Program Priorytetowy Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków, Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu 70

Program Priorytetowy Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków, Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń 71

Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu 72

Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze 73

Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 4) WRUM – Wsparcie rozwoju niskoemisyjnych usług transportowych 73

Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 5) Efektywne energetycznie systemy oświetleniowe 74

Program Priorytetowy: Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju 74

Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych 75

Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV 76

Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 3) GREEN-upy – projekty typu start-up w obszarze innowacyjnych technologii środowiskowych 76

Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych 77

Konkurs Małopolskie Remizy 2017 77

Pomoc finansowa na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy hydrologicznej 78

Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” 78

Programy priorytetowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 79

Inne 81

Projekt „Dobry Czas na Biznes - subregion tarnowski” – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 81

Projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” 81

Program Wolontariat dla dziedzictwa 82

Program Ojczysty – dodaj do ulubionych 82

Program „Demokracja w działaniu” – dotacje na działania strażnicze 83

Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej 83

Konkurs: Edukacja globalna 2017 – Regranting dla organizacji pozarządowych 84

Nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2017 85

Nabór wniosków do programu dotacyjnego Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2017 86
Pobieranie 0.91 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna