Pakiet informacyjnyPobieranie 0.87 Mb.
Strona1/25
Data20.05.2018
Rozmiar0.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25PAKIET INFORMACYJNY


INFORMACJA O DOSTĘPNYCH KONKURSACH I PROGRAMACH POMOCOWYCHFundusze europejskie, konkursy ministerialne, zadania zlecone, konkursy dla NGO i inne


Tarnów, marzec 2018 r.

Opracowano:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zespół ds. Funduszy Pomocowych


Spis treści

Oferta finansowa TARR S.A. 9

Fundusz Pożyczkowy TARR S.A. 9

Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. 9

Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. – pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych 10

Fundusz Poręczeń Kredytowych 10

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 12

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw 12

Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 13

Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian 13

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna 14

Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych 15

Małopolskie Bony Rozwojowe 16

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 17

Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa MŚP 17

Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez duże przedsiębiorstwa i konsorcja 17

Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Seal of Excellence 17

Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs „IUSER” 18

Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs „INNOShip” 18

Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs „INNOMOTO” 19

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP 20

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 20

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – etap II inwestycyjny 20

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 21

Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB 21

Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB - Elektro ScaleUp 22

Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” 22

Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 23

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 23

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki 24

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze 24

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 25

Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu 25

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 25

Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 26

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty 26

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty 27

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki 27

Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, konkurs pn. „Studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej” 28

Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, konkurs pn. „Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów (II)” 28

Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 29

Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach 30

Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, konkurs pn.: „Akademia Menadżera MŚP" 31

Działanie 4.1 Innowacje społeczne - Społeczne Agencje Najmu 31

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Common Framework 32

Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, typ projektów: Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych 33

Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, typ projektów: Kształcenie podyplomowe lekarzy, realizowane w innych formach niż specjalizacje, w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy zatrudnionych (bez względu na formę zatrudnienia) w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej 34

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 36

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach 36

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego 36

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 38

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 38

Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej 38

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 40

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych 40

Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój 40

Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie 7.4.1.1 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne 42

Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie 7.4.1.2 Kształtowanie przestrzeni publicznej 42

Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie 7.6.1 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego 43

Konkursy ministerstw 45

Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży 45

Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2018 45

Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018 46

Otwarty Konkurs Ofert "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018" 47

Konkurs na realizację zadania publicznego „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018” 47

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura” 48

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój sektorów kreatywnych” 49

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Muzyczny ślad” 49

Uzupełniający Otwarty Konkurs Ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020" 50

Konkursy Zarządu Województwa Małopolskiego 52

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2018 roku pn. „Mecenat Małopolski” 52

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r. pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne” 53

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie rozwoju potencjału małopolskich organizacji pozarządowych poprzez utworzenie i prowadzenie sieci Marszałkowskich Ośrodków Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 54

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na lata 2018 – 2019 z zakresu realizacji projektu „Małopolska Akademia Kobiecego Futbolu II edycja 2018-2019” wybranego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego 54

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2018 r. pn. Małopolska WIE – wiedza, innowacje, edukacja – wsparcie inicjatyw edukacyjnych 55

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku z zakresu realizacji projektu „Rodzinne Rajdy Rowerowe” 56

Fundusz Pożyczkowy „Małopolska Pożyczka” – pożyczki dla przedsiębiorstw 56

Programy środowiskowe 58

Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 58

Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów 58

Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami 59

Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów 60

Program Priorytetowy „Ochrona powierzchni ziemi”, Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych 60

Program Poprawa jakości powietrza, Część 3) Bocian – Rozproszone, odnawialne źródła energii 61

Program Poprawa jakości powietrza, Część 4) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 61

Program Poprawa jakości powietrza, Część 5) Samowystarczalność energetyczna 62

Program Poprawa jakości powietrza, Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności 62

Program System zielonych inwestycji (GIS), Część 2) GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny 63

Program Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej, Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo 64

Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu 65

Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze 66

Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 4) EWE - Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach 67

Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 5) WRUM – Wsparcie rozwoju niskoemisyjnych usług transportowych 68

Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 6) Efektywne energetycznie systemy oświetleniowe 68

Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, Nabory dla fazy B+R i fazy W) 69

Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV 70

Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 3) GREEN-upy – projekty typu start-up w obszarze innowacyjnych technologii środowiskowych 71

Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 4) Efektywne energetycznie systemy oświetleniowe 71

Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych 71

Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego 72

Ekokredyt Prosument II 72

Zadania inwestycyjne 73

Zadania nieinwestycyjne 74

Inne 75

Projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” 75

Konkurs Grantowy „Na 100 Niepodległa” 75

Nabór wniosków w ramach programu Demokracja w Działaniu 76

Program Grantowy „Decydujesz, pomagamy” 77

Program Grantowy „Myśl w ruchu” 77

Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 78

Otwarty Konkurs Ofert na 2018 rok na Finansowanie lub Dofinansowanie Kosztów Zadań Opiekuńczych Wykonywanych na Rzecz Środowiska Kombatanckiego 79

Program „Pajacyk” 79

Program Dotacyjny „Niepodległa” 80

Szybkie granty Funduszu Obywatelskiego 81

Program „Lato w Teatrze” 82

Program „Teatr Polska 2018” 82

Program „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” – edycja 2018 82

Projekt grantowy „Wiosenny Inkubator Innowacji” 83
Pobieranie 0.87 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna