Pakiet informacyjnyPobieranie 0.78 Mb.
Strona1/21
Data13.04.2018
Rozmiar0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21PAKIET INFORMACYJNY


INFORMACJA O DOSTĘPNYCH KONKURSACH I PROGRAMACH POMOCOWYCHFundusze europejskie, konkursy ministerialne, zadania zlecone, konkursy dla NGO i inne


Tarnów, lipiec 2016 r.

Opracowano:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zespół ds. Funduszy Pomocowych


Spis treści

Oferta finansowa TARR S.A. 9

Fundusz Pożyczkowy TARR S.A. 9

Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. 9

Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. – pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych 10

Fundusz Pożyczkowy „Odbudowa i Rozwój” 10

Fundusz Poręczeń Kredytowych „Małopolskie Inwestycje” 11

Fundusz Poręczeń Kredytowych „Małopolskie Inwestycje” 12

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 13

Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych 13

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 13

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw 14

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje 15

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP 16

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR 17

Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR 17

Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR 18

Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR 18

Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR 19

Działanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych. 19

Działanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej. 20

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Typy projektu: A, B, C 21

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami 22

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 24

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (konkurs nr 1) 24

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (konkurs nr 2) 24

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej 24

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy „GAMEINN” 25

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy „INNOSTAL” 26

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 27

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 27

Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek 28

Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 28

Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw; poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 29

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Wspólne Przedsięwzięcie SYNChem 29

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze 30

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 31

Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego, konkurs pn. „Podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin, na terenie których mieszka poniżej 5 tysięcy ludności" 31

Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego, konkurs pn. „Wdrożenie narzędzia wspierającego równość szans płci w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w średnich przedsiębiorstwach" 32

Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie 33

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki 33

Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, konkurs „Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów” 34

Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, konkurs „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury” 34

Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, konkurs pn. „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji" 35

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, konkurs w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej 36

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego 36

Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego 37

Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs w temacie „Wdrożeniowe prace dyplomowe jako narzędzie ułatwiające absolwentom kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wejście na rynek pracy” 37

Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych 38

Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych 38

Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych 39

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa 39

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, 41

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych 41

Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych 42

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 44

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach 44

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym 44

Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 45

Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji 45

Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji 46

Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska 47

Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Typ projektów: Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów (budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) 47

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 48

Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych 48

Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.2 Rozwój zielonej infrastruktury 2.4.2 a Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu 49

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Infrastruktura i Środowisko, Typ projektów: 1, 2, 3. 50

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Infrastruktura i Środowisko 50

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych - choroby układu krążenia (regiony słabiej rozwinięte) 51

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych - choroby nowotworowe (regiony słabiej rozwinięte) 52

Konkursy ministerstw 54

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Wolontariat w szkołach i placówkach” 54

Konkursy Zarządu Województwa Małopolskiego 56

Konkurs „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” 56

Programy środowiskowe 57

Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 57

Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów 57

Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami 58

Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów 59

Program Priorytetowy Ochrona Powierzchni Ziemi, część 1) Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk odpadów 59

Program Priorytetowy Ochrona Powierzchni Ziemi, część 2) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska 60

Program Priorytetowy Geologia i górnictwo, część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych 61

Program Priorytetowy Geologia i górnictwo, część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 62

Program Priorytetowy Poprawa efektywności energetycznej, Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 63

Program Priorytetowy Poprawa efektywności energetycznej, Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 64

Program Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, Część 2b) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki 65

Program Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, Część 2a) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów 66

Program Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej, Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo 66

Program Wspieranie działalności monitoringu środowiska Część 1) Monitoring środowiska 67

Program Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacja ich skutków Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu 68

Program Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacja ich skutków Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń 69

Program Edukacja Ekologiczna - konferencje 70

Dopłaty do odsetek od kredytów bankowych - dofinansowanie dla osób fizycznych 71

Dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych - dofinansowanie dla osób fizycznych 71

Programy priorytetowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 72

Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych 73

Inne 74

Konkurs na polsko-ukraińskie projekty młodzieżowe 74
Pobieranie 0.78 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna