Pakiet informacyjnyPobieranie 0.94 Mb.
Strona1/26
Data26.03.2018
Rozmiar0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26PAKIET INFORMACYJNY


INFORMACJA O DOSTĘPNYCH KONKURSACH I PROGRAMACH POMOCOWYCHFundusze europejskie, konkursy ministerialne, zadania zlecone, konkursy dla NGO i inne


Tarnów, kwiecień 2017 r.

Opracowano:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zespół ds. Funduszy Pomocowych


Spis treści

Oferta finansowa TARR S.A. 10

Fundusz Pożyczkowy TARR S.A. 10

Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. 10

Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. – pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych 11

Fundusz Pożyczkowy „Odbudowa i Rozwój” 11

Fundusz Poręczeń Kredytowych „Małopolskie Inwestycje” 12

Fundusz Poręczeń Kredytowych „Małopolskie Inwestycje” 13

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 14

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 14

Działanie 1.3 Małopolskie centra innowacji, Typ projektów A. infrastruktura instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji. 15

Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu A: Rozwój różnych form małej retencji, w tym budowa zbiorników małej retencji, Typ projektu B: Podejmowanie działań z zakresu renaturalizacji rzek, potoków i innych obszarów, Typ projektu C: Inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe. 15

Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu D Przeciwdziałanie ruchom masowym. 16

Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR 17

Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 17

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, dla Typu projektu A: wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania pomiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach oraz B: tworzenie warunków dla rozwoju opieki na dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna 18

Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A - kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia 19

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki 20

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 21

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna 22

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów 22

Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie 23

Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych 24

Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich 26

Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 27

Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR – Zmiana terminu naboru 28

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 29

Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – nabór dla dużych przedsiębiorstw 29

Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – nabór dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 29

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs dla Programu sektorowego „GameINN” 29

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs dla Programu sektorowego „INNOCHEM” 30

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs dla Programu sektorowego „Innowacyjny Recykling” 31

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs dla Programu sektorowego „WoodINN” 31

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 32

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 32

Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka / 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock 33

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój, Konkurs nr 1 34

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój, Konkurs nr 2 34

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 36

Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 1: Wzrost liczby MMSP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach 36

Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 2: Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych 36

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 37

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki 37

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki 38

Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, konkurs pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji” 38

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, konkurs na podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania 39

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Konkurs w programie Akademickie Biura Karier dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 40

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Konkurs na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT) stanowiących duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 40

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Konkurs na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego, stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 41

Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA. 41

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs na wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs 42

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne 43

Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 44

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 45

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach 45

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym 45

Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu - KONKURS II 46

Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji - KONKURS II 47

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.2 Rozwój zielonej infrastruktury, podtyp projektu 2.4.2a Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu 48

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych 48

Działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T 49

Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T 50

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (dla wszystkich województw poza mazowieckim) 50

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 52

Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 52

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 53

Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój 53

Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników 54

Poddziałanie 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw 55

Poddziałanie 7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, typ operacji: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” 56

Konkursy ministerstw 57

Otwarty konkurs ofert w ramach „Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020” – nabór uzupełniający 57

konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej w ramach Działania 2.4. Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych i przyczyniających się w inny sposób do realizacji zadania, Cel Operacyjny 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa. 57

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej w ramach Działania 2.4. Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych i przyczyniających się w inny sposób do realizacji zadania, Cel Operacyjny 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa. 58

Nabór wniosków na realizację w 2017 roku programu "Klub" 59

Konkursy Zarządu Województwa Małopolskiego 61

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa małopolskiego w dziedzinie kultury w 2017 pn. „Mecenat Małopolski” 61

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w 2017 r. 62

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” 62

Programy środowiskowe 64

Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 64

Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów 64

Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami 65

Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów 66

Program Priorytetowy Ochrona Powierzchni Ziemi, część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych 66

Program Priorytetowy Geologia i górnictwo, część 3) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska 67

Program Poprawa jakości powietrza, Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych 68

Program Poprawa jakości powietrza, część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie – wydłużenie terminu naboru 68

Program Poprawa jakości powietrza, Część 3) Bocian – Rozproszone, odnawialne źródła energii 70

Program Poprawa jakości powietrza, Część 4) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 70

Program Poprawa jakości powietrza, Część 5) Samowystarczalność energetyczna 70

Program Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej, Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo 71

Program Priorytetowy Wspieranie działalności monitoringu środowiska, Część 1) Monitoring środowiska 72

Program Priorytetowy Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków, Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu 72

Program Priorytetowy Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków, Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń 73

Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu 74

Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze 75

Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 4) WRUM – Wsparcie rozwoju niskoemisyjnych usług transportowych 75

Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 5) Efektywne energetycznie systemy oświetleniowe 76

Program Priorytetowy: Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju 76

Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych 77

Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV 78

Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 3) GREEN-upy – projekty typu start-up w obszarze innowacyjnych technologii środowiskowych 78

Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych 79

Konkurs Małopolskie Remizy 2017 – Zmiana terminu naboru 79

Pomoc finansowa na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy hydrologicznej 80

Inne 81

Projekt „Dobry Czas na Biznes - subregion tarnowski” – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 81

Projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” 81

Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej 82

Program dofinansowania konkursów stypendialnych „Agrafka Agory” 82

Konkurs Mikrograntów „Centrum Dla Rodziny” 83

Otwarty konkurs o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „Aktywność i wiedza” 84

Otwarty konkurs o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych” 85

Konkurs grantowy „Wspieramy rozwój” 86

Nabór do najnowszej, czwartej edycji programu mPotęga 87

Program „Pajacyk” – dożywianie dzieci w okresie wakacji 87

Konkurs pt. Inicjatywy Obywatelskie 25+: Uczyńmy Europę razem lepszą! 88

Projekt grantowy Fundacji Merkury 88

Granty w ramach Funduszu Wyszehradzkiego 89
Pobieranie 0.94 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna