Pakiet informacyjnyPobieranie 0.93 Mb.
Strona1/26
Data03.03.2018
Rozmiar0.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26PAKIET INFORMACYJNY


INFORMACJA O DOSTĘPNYCH KONKURSACH I PROGRAMACH POMOCOWYCHFundusze europejskie, konkursy ministerialne, zadania zlecone, konkursy dla NGO i inne


Tarnów, grudzień 2017 r.

Opracowano:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zespół ds. Funduszy Pomocowych


Spis treści

Oferta finansowa TARR S.A. 10

a. Fundusz Pożyczkowy TARR S.A. 10

b. Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. 10

c. Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. – pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych 11

d. Fundusz Poręczeń Kredytowych 11

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 13

e. Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Typ A: projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach 13

f. Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych 13

g. Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR 14

h. Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej Typ projektów D. rozwój ośrodków edukacji ekologicznej 15

i. Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR 15

j. Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 16

k. Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR 17

l. Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR 17

m. Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa Typ Projektów A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 18

n. Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, typ projektu B. Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu 19

o. Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji 19

p. Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia 20

q. Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych 21

r. Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu E. Rozwój opieki długoterminowej. 22

s. Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością 23

t. Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych 23

u. Małopolskie Bony Rozwojowe 24

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 26

v. Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - duże przedsiębiorstwa i konsorcja 26

w. Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji 26

x. Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs „PBSE” 27

y. Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs „INNOSTAL” 27

z. Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs „INNOSBZ” 28

aa. Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 28

bb. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 29

cc. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 30

dd. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP 30

ee. Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka / 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock 31

ff. Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” 31

gg. Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” – konkurs dedykowany projektom zlokalizowanym w miastach średnich 32

hh. Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, „BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej” 32

ii. Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne 33

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 34

jj. Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego 34

kk. Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 34

ll. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, konkurs: Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia 35

mm. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, konkurs: Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną 35

nn. Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych 36

oo. Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, konkurs pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji” 37

pp. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” 37

qq. Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs na wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej 38

rr. Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów 39

ss. Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs na wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs 40

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 41

tt. Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej 41

uu. Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym 41

vv. Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 42

ww. Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, KONKURS II 42

xx. Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, KONKURS III 43

yy. Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji 44

zz. Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi dla projektów obejmujących swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów 44

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 46

aaa. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 46

bbb. Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 46

ccc. Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej 47

ddd. Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki 47

eee. Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) 48

fff. Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 48

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 50

ggg. Działanie M01 - Transfer wiedzy i działalność informacyjna, Poddziałanie 1.1: Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, Poddziałanie 1.2: Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych 50

hhh. Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości 50

iii. Poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa 51

jjj. Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej 52

kkk. Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów 52

Konkursy ministerstw 54

lll. Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” 54

mmm. Nabór wniosków do Programu "Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018 r." 54

nnn. Konkurs na dofinansowanie w 2018 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich 55

ooo. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku 55

ppp. Otwarty konkurs ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2018 56

qqq. Otwarty konkurs ofert w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2018 57

rrr. Otwarty konkurs ofert w ramach „Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020” – „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018 r.” 58

sss. Otwarty konkurs ofert w ramach „Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020” - „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2018 r.” 59

ttt. Otwarty konkurs ofert w ramach „Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020” – „Aktywne postawy młodzieży - podnoszenie kompetencji przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2018 r.” 60

uuu. Otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2018 r. 61

vvv. Konkurs na realizację zadania publicznego "Polska pomoc rozwojowa 2018" 62

www. Konkurs na realizację zadania publicznego "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018" 62

xxx. Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości 63

Konkursy Zarządu Województwa Małopolskiego 65

yyy. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” 65

Programy środowiskowe 67

zzz. Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 67

aaaa. Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów 67

bbbb. Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami 68

cccc. Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów 69

dddd. Program Priorytetowy Ochrona Powierzchni Ziemi, część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych 69

eeee. Program Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie 70

ffff. Program Poprawa jakości powietrza, Część 3) Bocian – Rozproszone, odnawialne źródła energii 71

gggg. Program Poprawa jakości powietrza, Część 4) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 72

hhhh. Program Poprawa jakości powietrza, Część 5) Samowystarczalność energetyczna 72

iiii. Program Poprawa jakości powietrza, Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności 72

jjjj. Program Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej, Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo 73

kkkk. Program Priorytetowy Edukacja ekologiczna, II nabór 2017 75

llll. Program Priorytetowy Edukacja ekologiczna, V nabór 2017 75

mmmm. Program Priorytetowy Edukacja ekologiczna, VI nabór 2017 76

nnnn. Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu 77

oooo. Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze 78

pppp. Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 4) EWE - Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach 78

qqqq. Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 5) WRUM – Wsparcie rozwoju niskoemisyjnych usług transportowych 80

rrrr. Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 6) Efektywne energetycznie systemy oświetleniowe 80

ssss. Program Priorytetowy Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo 81

tttt. Program Priorytetowy: Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju 82

uuuu. Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, II Nabór wniosków w ramach fazy B+R – Zmiana terminu naboru 82

vvvv. Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, II Nabór wniosków w ramach fazy W – Zmiana terminu naboru 83

wwww. Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV 84

xxxx. Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 3) GREEN-upy – projekty typu start-up w obszarze innowacyjnych technologii środowiskowych 85

yyyy. Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych 85

zzzz. Ekokredyt Prosument II 86

Inne 88

aaaaa. Projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” 88

bbbbb. Granty w ramach Funduszu Wyszehradzkiego 88

ccccc. Program „Demokracja w działaniu” 89

ddddd. Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 2018 89
Pobieranie 0.93 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna