Pakiet informacyjnyPobieranie 0.89 Mb.
Strona1/25
Data17.01.2018
Rozmiar0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25PAKIET INFORMACYJNY


INFORMACJA O DOSTĘPNYCH KONKURSACH I PROGRAMACH POMOCOWYCHFundusze europejskie, konkursy ministerialne, zadania zlecone, konkursy dla NGO i inne


Tarnów, październik 2017 r.

Opracowano:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zespół ds. Funduszy Pomocowych


Spis treści

Oferta finansowa TARR S.A. 9

a. Fundusz Pożyczkowy TARR S.A. 9

b. Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. 9

c. Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. – pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych 10

d. Fundusz Pożyczkowy „Odbudowa i Rozwój” 10

e. Fundusz Poręczeń Kredytowych „Małopolskie Inwestycje” 11

f. Fundusz Poręczeń Kredytowych 12

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 13

g. Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje 13

h. Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR 14

i. Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, Typ A: opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa i Typ B: wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 14

j. Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych 15

k. Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR 16

l. Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR 16

m. Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 17

n. Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR 18

o. Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji 18

p. Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, typ projektu A: Programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/ zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia 19

q. Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych 20

r. Małopolskie Bony Rozwojowe 21

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 23

s. Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - duże przedsiębiorstwa i konsorcja 23

t. Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji 23

u. Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs „PBSE” 23

v. Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs „INNOSTAL” 24

w. Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs „INNOSBZ” 25

x. Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa 25

y. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 26

z. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 27

aa. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP 27

bb. Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka / 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock 28

cc. Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” 28

dd. Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” – konkurs dedykowany projektom zlokalizowanym w miastach średnich 29

ee. Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, „BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej” 29

ff. Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne 30

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 31

gg. Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego 31

hh. Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, konkurs na wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy 31

ii. Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, konkurs na realizację kompleksowych działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej 32

jj. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, konkurs: Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia 32

kk. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, konkurs: Opracowanie e-materiałów dydaktycznych umożliwiających przeprowadzenie multimedialnych lekcji z przedmiotów w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadpodstawowych kończących się egzaminem maturalnym. 33

ll. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, konkurs: Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 34

mm. Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego 34

nn. Działanie 3.2 Studia doktoranckie 35

oo. Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs w temacie „Przetestowanie 5. poziomu kształcenia na przykładzie rozwoju kadry dla sektora motoryzacji” 35

pp. Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs na makro-innowacje 36

qq. Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs na wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej 36

rr. Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów 37

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 39

ss. Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej 39

tt. Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym 39

uu. Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 40

vv. Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, KONKURS II 40

ww. Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji 41

xx. Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi dla projektów obejmujących swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów 42

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 43

yy. Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 43

zz. Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej 43

aaa. Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki 44

bbb. Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) 44

ccc. Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 45

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 46

ddd. Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 46

eee. Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof 47

fff. Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi 48

ggg. Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów 49

Konkursy ministerstw 50

hhh. Nabór wniosków o dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2017 roku 50

iii. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Digitalizacja i/lub udostępnienie zbiorów archiwalnych lub obiektów zabytkowych dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych lub języka regionalnego. 50

jjj. Nabór na Wizyty Studyjne w ramach Funduszu Wymiany Dwustronnej - część "b" dla Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" 51

kkk. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pt.: Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych 52

Konkursy Zarządu Województwa Małopolskiego 54

Programy środowiskowe 55

lll. Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 55

mmm. Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów 55

nnn. Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami 56

ooo. Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów 57

ppp. Program Priorytetowy Ochrona Powierzchni Ziemi, część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych 57

qqq. Program Poprawa jakości powietrza, Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych 58

rrr. Program Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie 59

sss. Program Poprawa jakości powietrza, Część 3) Bocian – Rozproszone, odnawialne źródła energii 60

ttt. Program Poprawa jakości powietrza, Część 4) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 60

uuu. Program Poprawa jakości powietrza, Część 5) Samowystarczalność energetyczna 61

vvv. Program System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny 61

www. Program Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej, Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo 62

xxx. Program Priorytetowy Wspieranie działalności monitoringu środowiska, Część 1) Monitoring środowiska 63

yyy. Program Priorytetowy Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków, Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu 63

zzz. Program Priorytetowy Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków, Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń 64

aaaa. Program Priorytetowy Edukacja ekologiczna, II nabór 2017 65

bbbb. Program Priorytetowy Edukacja ekologiczna, III nabór 2017 66

cccc. Program Priorytetowy Edukacja ekologiczna, IV nabór 2017 67

dddd. Program Priorytetowy Edukacja ekologiczna, VI nabór 2017 68

eeee. Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu 69

ffff. Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze 69

gggg. Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 4) EWE - Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach 70

hhhh. Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 5) WRUM – Wsparcie rozwoju niskoemisyjnych usług transportowych 71

iiii. Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 6) Efektywne energetycznie systemy oświetleniowe 72

jjjj. Program Priorytetowy Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo 72

kkkk. Program Priorytetowy: Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju 73

llll. Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, II Nabór wniosków w ramach fazy B+R 74

mmmm. Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, II Nabór wniosków w ramach fazy W 75

nnnn. Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV 76

oooo. Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 3) GREEN-upy – projekty typu start-up w obszarze innowacyjnych technologii środowiskowych 76

pppp. Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych 77

qqqq. Programy priorytetowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 77

rrrr. Ekokredyt Prosument II 78

Inne 80

ssss. Projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” 80

tttt. Granty w ramach Funduszu Wyszehradzkiego 80

uuuu. Konkurs na propozycje dofinansowania projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego 81

vvvv. Program „Demokracja w działaniu” 81

wwww. Program „Siła Kobiet” 82

xxxx. Otwarty konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych pn. „Samodzielni i skuteczni” 83
Pobieranie 0.89 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna