Pakiet informacyjny informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowychPobieranie 1.46 Mb.
Strona22/23
Data24.02.2019
Rozmiar1.46 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23Program Priorytetowy Edukacja Ekologiczna, III nabór wniosków


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju;

Cele szczegółowe: • upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;

 • kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;

 • aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Rodzaj przedsięwzięcia: Wyposażenie i doposażenie oraz adaptacja, remont i rozbudowa centrów edukacyjnych poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, mające wpływ na unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej obiektu lub regionu w dostosowaniu do odbiorców, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych

Tematyka szczegółowa: • Ochrona atmosfery i klimatu, bezpieczeństwo ekologiczne, ochrona przed hałasem, ochrona przed promieniowaniem jonizującym, gospodarka odpadami, różnorodność biologiczna lub gospodarowanie na obszarach prawem chronionych, ochrona krajobrazu, racjonalne gospodarowanie zasobami, racjonalne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych, ochrona wód i gospodarka wodna, ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego.

Zasięg obszarowy: ogólnopolski

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Na jakich warunkach?

Formy dofinansowania: Dotacja/ Pożyczka

Termin składania wniosków

od 1 czerwca do 21 grudnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iii-nabor-2018/Program Priorytetowy Edukacja Ekologiczna, IV nabór wniosków


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju;

Cele szczegółowe: • upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;

 • kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;

 • aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Rodzaj przedsięwzięcia:

 • kształtowanie postaw społeczeństwa z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i Internetu;

 • aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju;

 • kształcenie i wymiana najnowszej wiedzy oraz wsparcie systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju - z wyłączeniem konferencji oraz studiów podyplomowych jako samodzielnych działań, dla których ogłoszono /planuje się ogłoszenie odrębnych naborów

Tematyka szczegółowa:

 • Ochrona atmosfery i klimatu, bezpieczeństwo ekologiczne, ochrona przed hałasem, ochrona przed promieniowaniem jonizującym, gospodarka odpadami, różnorodność biologiczna lub gospodarowanie na obszarach prawem chronionych, ochrona krajobrazu, racjonalne gospodarowanie zasobami, racjonalne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych, ochrona wód i gospodarka wodna, ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego.

Zasięg obszarowy: w zależności od rodzaju przedsięwzięcia: ogólnopolski lub ponadregionalny.

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Na jakich warunkach?

Formy dofinansowania: Dotacja/ Pożyczka

Termin składania wniosków

od 1 czerwca do 21 grudnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iv-nabor-2018/Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych


Instytucja udzielająca wsparcia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Na co?

Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2: ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie stropów piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych.

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.Dla kogo?

O pomoc mogą się ubiegać osoby fizyczne.

Na jakich warunkach?

Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego.

Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku.

Minimalna kwota pożyczki - 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki - 100 000,00 zł.

Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%.Termin składania wniosków

Nabór od 5 września 2016 r.

Dodatkowe informacje

http://www.wfos.krakow.pl/jaworEkokredyt Prosument II


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska

Na co?

Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

 • małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych:

  • źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

  • pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

  • kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

  • systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,

  • małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

  • mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

 • instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła, wymienione powyżej, przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej: • więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub

 • więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

Dla kogo?

Oferta skierowana jest do:

 • osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym

 • wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Na jakich warunkach?

Dofinansowanie w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (rozumianych jako koszt wykonania projektu instalacji, dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem), w tym:

 • w formie dotacji:

  • dla instalacji do produkcji ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne, źródła opalane biomasą) - do 15% kosztów kwalifikowanych,

  • dla instalacji do produkcji energii elektrycznej (systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja) - do 30% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku instalacji wykorzystujących więcej niż jedno odnawialne źródło energii udział procentowy dofinansowania w formie dotacji ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych określonych powyżej odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej. • w formie kredytu preferencyjnego o:

  • oprocentowaniu w wysokości 1% w skali roku

  • okresie kredytowania do 15 lat

Termin składania wniosków

Bank rozpocznie przyjmowanie wniosków w dniu 16 października 2017 r. od godziny 10.30.

Dodatkowe informacje

https://www.bosbank.pl/klienci-indywidualni/finansowanie-twoich-marzen/kredyty-dla-domu/kredyty/ekokredyt-prosument-ii


Pobieranie 1.46 Mb.

Share with your friends:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna