Oraz ustawy z 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych Dz. U. z 2010 r nr 107, pozPobieranie 0.77 Mb.
Strona1/8
Data08.05.2018
Rozmiar0.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
NR SPRAWY :

39/med/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

(SIWZ)
NA

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW

OPATRUNKOWYCH

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,

POMOCNICZYCH CHIRURGICZNYCH

dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu


W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

oraz USTAWY z 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz . 679)


W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA 50 PONUMEROWANYCH STRON

Wałcz, 07 październik 2014 r.
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ):

1. INFORMACJE WSTĘPNE ( nazwa i adres Zamawiającego, numer postępowania, trybudzielenia zamówienia oraz informacje uzupełniające)
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

5. OFERTY WARIANTOWE


6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU , ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z

POSTĘPOWANIA


9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
11. WADIUM
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
13.1.Wymagania podstawowe

13.2.Forma oferty

13.3.Zawartość oferty
14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

14.1.Miejsce i termin składania ofert

14.2.Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

14.3.Miejsce i termin otwarcia ofert

14.4.Tryb otwarcia ofert
15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE

OFERTY, WRAZ ZPODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY

OFERT.
17.1.Wyjaśnienia treści ofert

17.2.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

17.3.Zasady oceny kryterium "Cena"

17.4.Zasady oceny kryterium "Termin dostawy”

17.5.Ocena punktowa oferty
18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

18 .1 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU

POSTEPOWANIA.
20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY.
21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.
22. ZAŁĄCZNIKI
22.1.Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty

22.2.Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunkówokreślonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo

zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907)

22.3.Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego dokumentówpotwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania

22.4.Załącznik nr 4 – wzór umowy

22.5.Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

22.6 Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności porównywalnej zprzedmiotem zamówienia

22.7 Załącznik nr 7 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

22.8 Załącznik nr 8 – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

22.9. Załącznik nr 9 – Spis materiałów w formie próbek

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
1. INFORMACJE WSTĘPNE
Zamawiający:

Zamawiającym jest: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w WałczuAdres: 78-600 Wałcz , ul. Kołobrzeska 44

Telefon/fax: 67-250-28-61, 67-250-28-63

e-mail: apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Godziny urzędowania: od 8 00 do 14 00

Konto bankowe: Bank PKO SA. I O/ Wałcz numer 86124037121111000043636545

Numer NIP: 765-14-95-874;

Numer REGON: 570544566
Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 39/MED/2014
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907)


Informacje uzupełniające:

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia SIWZ przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym

wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie

uczestniczącym w postępowaniu.

2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”

bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907)

3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę


organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia

publicznego, (Art. 2 ust. 11 Ustawy), która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie

zamówienia publicznego.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej.

5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przesyła w terminie 2 dni od dnia

otrzymania pisemnej prośby od Wykonawcy (decyduje data wpływu oryginału pisma

zamówienia do siedziby Zamawiającego).

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
a) Przedmiot zamówienia stanowi :

dostawa

MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH NR CPV : 33.14.11.10-4

MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NR CPV : 33.14.00.00-3

MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH CHIRURGICZNYCH NR CPV : 33.14.00.00-3

b) Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

c) Przedmiot dostawy musi posiadać wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa

rejestracji, atesty dopuszczające oferowane produkty do obrotu.

d) Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskienormy zharmonizowane lub też - w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych,

wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich

norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych

(art. 30 ust. 1 i 2 ustawy).
3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
a) Opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych części przedmiotu

zamówienia stanowi załącznik nr.5 dołączony do niniejszej Specyfikacji.

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH


Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy

5. OFERTY WARIANTOWE


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.


Wymagany termin wykonania zamówienia : od dnia 01.01.2015r do 31.12.2015r

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące:107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.


Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy.
7.2 W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał co najmniej jedną dostawę materiałów o parametrach i wartości zbliżonej do materiałów oferowanych oraz złoży dokumenty potwierdzające , że dostawy zostały wykonane należycie – wg załącznika nr 6.
7.3 W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga:

Zamawiający uzna warunek za spełniony :a) jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego , ze

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 100.000,00 zł.

7.4 Zamawiający uzna pozostałe warunki za spełnione jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o ich

spełnieniu.
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ,

ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA


8.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w

art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu wymagańz art. 22 ust. 1

2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorców, co najmniej jednej dostawy oferowanego sprzętu o parametrach i wartości zbliżonej

do wyrobów oferowanych ,oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały

wykonane należycie – wg załącznika nr 6

3. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawcajest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 100.000,00 zł.

8.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć

1. Oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 - załącznik nr 2

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawionego

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub oświadczenie o braku

przynależności do grupy kapitałowej. załączniki nr 7 i 8 - wypełnić właściwy.

8.3 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom

należy przedłożyć :

1.Oświadczenie że Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów, dopuszczających do obrotu oferowanych wyrobów na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od kwalifikacji wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz . 679) tj.


- dla klasy IIb i III zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego, certyfikatu CE oraz deklaracji

zgodności z numerem jednostki notyfikacyjnej

- dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności oraz zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego

- dla wyrobów klasy IIa , I sterylnej i I z funkcja pomiarową: certyfikatu wraz z deklaracją oraz

wpis/zgłoszenie lub powiadomienie dla wszystkich grup produktów – Załącznik nr 3

8.4 Pozostałe dokumenty:
1. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ - bez

dokonywania w nich zmian za wyjątkiem załącznika nr 5 , który należy sporządzić samodzielnie.

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy

oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje

konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie,

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o

udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie

dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej.Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej.


107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Zamawiający jest

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu

składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którymmowa w pkt.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić

wniosek bez rozpatrywania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.1

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację,

bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza

na tej stronie.

5.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treśćSpecyfikacji. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim

Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona na stronie

internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie , prowadzi się zzachowaniem formy pisemnej.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

8.W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i

Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków,

zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczaćkonkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie

10. Zamawiający przedłuża określony w punkcie 14. 1. Termin składania ofert w celu umożliwieniaWykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W

tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej

ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

11.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań Wykonawców

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
mgr farm. Witold Wypych – tel./fax. 67- 250-28-61 lub tel/fax 67-250-28-63

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00;

apteka-przetargi@107sw.mil.pl

11. WADIUM.Nie wymagane
12. TERMN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
13.1. Wymagania podstawowe
1. Ofertę należy sporządzić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym

załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji (należy go sporządzić samodzielnie).

a) W sporządzanym formularzu ofertowym należy podać następujące informację:

liczbę porządkową, nazwę handlową, nazwę producenta każdej oferowanej pozycji ,numer

katalogowy, ilość, cenę jednostkową netto, stawkę podatku Vat, kwotę podatku VAT, cenę

jednostkową brutto , łączną wartość netto danego zadania , łączną wartość brutto danego zadania.

b) Zamawiający wymaga złożenia próbek w Zadaniach: część. III - MATERIAŁY

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU - Zadanie 1, poz. 5 i 6

Wykonawca zamieści w ofercie spis materiałów w formie próbek (Załącznik nr.9), jednocześnie

umieści fakturę za te próbki lub umieści oświadczenie o ich zwrocie lub nieodpłatnym przekazaniu.

c) Na podstawie próbek Zamawiający dokona oceny zgodności oferowanego produktu z

wymaganiami SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania, ale dane zadanie jestniepodzielne i Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do

zaoferowania wszystkich pozycji danego zadania . Wykonawca może złożyć ofertę na

jedno lub więcej zadań (według swego wyboru).

3. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 8 niniejszejSpecyfikacji.

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia ofertywspólnej.

5. Ofertę (pod rygorem odrzucenia) należy przygotować ściśle według wymagań określonych wniniejszej Specyfikacji.

6. Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelnośćjej treści.

7. Oferta, wraz z załącznikami musi być podpisana czytelnym podpisem przez osoby upoważnionedo reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy

lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

8. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przezWykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z

niniejszą Specyfikacją formie.

9. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów zmian


mających wpływ na ich merytoryczną treść za wyjątkiem miejsc wykropkowanych lub

oznaczonych gwiazdką (*).

10. Żadne dokumenty i inne materiały, wchodzące w skład oferty, złożonej przez Wykonawcę,którego oferta została wybrana, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie

podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

11. Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana zamawiający zwracazłożone przez nich dokumenty i inne materiały, o których mowa w art. 97 ust. 2 ustawy, za

wyjątkiem próbek materiałów, które zostaną zużyte w procesie dokonywania oceny jakościowej

wyrobu.

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

15. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być

one udostępniane innym wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje te były

przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty

opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.

86 ust. 4 ustawy.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

13.2. Forma oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

2. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiącychzałączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane

komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

3. Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiącychzałączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub

maszynopisu.

4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowezdekompletowanie – kartki oferty powinny być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość

inną techniką.

5. Wszystkie zapisane arkusze (kartki) powinny być kolejno ponumerowane, podpisane iparafowane.

6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanejprzez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez

Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty

pełnomocnictwem).

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lubpoświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii

dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, (zgodnie z dokumentem określającym status

prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniunieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym wykonawcom wskazane jest,

aby były podane w formie odrębnego załącznika do oferty, sporządzonego zgodnie z zasadami

określonymi w punkcie 13.2. 1 – 7 Specyfikacji i opatrzonego klauzulą „TAJNE”.

13.3. Zawartość oferty
KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ :

Wszystkie dokumenty, oświadczenia i inne materiały wymienione w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę stawianych mu warunków.

UWAGA

Zamawiający zwraca się z prośbą do Oferentów o udostępnienie oferty również w wersji elektronicznej, ułatwi to znacznie procedury oceny ofert, jak i również sprawdzanie ofert przez Oferentów.Przekazanie oferty w wersji elektronicznej jest dobrowolne i zależy od woli Oferenta.

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.


14.1. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią

SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 u Kierownika Apteki, Budynek Polikliniki, wejście D-

Apteka w nieprzekraczalnym terminie : do dnia 05.11.2014r do godziny 10:00

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminuprzewidzianego na wniesienie protestu.

3. Ofertę należy złożyć w jednej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.Kopertę powinno się opisać następująco:
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
"107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ ”

78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 44

APTEKA SZPITALNA

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,

POMOCNICZYCH CHIRURGICZNYCH

Nie otwierać przed dniem 05.11.2014r, godz. 11. 00 "

Na kopercie podać nazwę i adres Wykonawcy.

14.2. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
1.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem

terminu składania ofert.

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasadobowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy

dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".

3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanegoprzez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

14.3. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wałczu, przy ul. Kołobrzeskiej 44, w budynku nr 10 – LOGISTYKA – pokój 112.

Publiczna sesja otwarcia ofert rozpocznie się dnia : 05.11.2014r o godzinie 11.00


Otwarcie ofert jest jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert

i zgłaszać oświadczenia do protokołu.


14.4. Tryb otwarcia ofert.
1. Po publicznej sesji otwarcia ofert koperty oznakowane dopiskiem "WYCOFANIE" zostaną

odesłane Wykonawcom bez otwierania.

2. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopertzawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury

dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć nasfinansowanie zamówienia.

4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym :a) stan koperty zawierającej otwieraną ofertę;

b) imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

c) cenę otwieranej oferty;

d) warunki płatności zawarte w otwieranej ofercie;

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania – załącznik „Informacja z otwarcia

ofert”.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w art. 96 ust. 3 i 4 ustawy.
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z

tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi

przepisami realizacji zamówienia.
Wykonawca oblicza cenę w następujący sposób:
a) Wartość netto stanowi iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
wn = jm x cjn,


b) Kwotę podatku VAT stanowi iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT:

kpv = wn x spv,

c) Wartość brutto stanowi suma wartości netto i kwoty podatku VAT:

wb = wn + kpv
gdzie:

wn – wartość netto; spv - stawka podatku VAT;

wb – wartość brutto; kpv – kwota podatku VAT.

jm – liczba jednostek miary; cjn – cena jednostkowa netto;3.Kwoty wykazywane w załączniku nr 5 do umowy – „opis przedmiotu zamówienia”

zaokrągla się do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki

poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ.


Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza Specyfikacja dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ ZPODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT


17.1. Wyjaśnienia treści ofert

1. W toku dokonywania badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przezWykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 Ustawy).

2. Zamawiający działając na podstawie przepisów art.87 ust.2 Ustawy poprawia w ofercie:a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lubdokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy , zawierające błędy lub

wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że

mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie

postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki

określone w art. 26 ust. 3 Ustawy. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać

do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów(art.26 ust.3 Ustawy)

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającegozgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego

nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od

towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty

mających wpływ na wysokość ceny.(art.90 ust.1 Ustawy)

6. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędnośćmetody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki

wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.(art.90 ust.2 Ustawy)

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnieńwraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

zamówienia.(art.90 ust.3 Ustawy)

8. Zamawiający działając na podstawie przepisów art.89 ust.1 Ustawy odrzuca ofertę, jeżeli:- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji, z zastrzeżeniem pkt.2 lit. c.

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

niezaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o

której mowa w pkt.2 lit. C;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.


Pobieranie 0.77 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna