Opis techniczny przedmiotu zamówienia


Aplikacja tabletów w ambulansach – 15 licencjiPobieranie 0.57 Mb.
Strona13/13
Data27.10.2017
Rozmiar0.57 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Aplikacja tabletów w ambulansach – 15 licencji


Tabela 2‑4 Wymagania aplikacji instalowanej na tabletach w ambulansach

Elektroniczna Karta Zlecenia Wyjazdu Pogotowia Ratunkowego

Oferowane parametry

 • Interfejs użytkownika dostosowany do monitora dotykowego

 • Brak konieczności logowania się do samej aplikacji

 • Odbieranie z dyspozytorni informacji o zdarzeniu, do którego został przydzielony zespół posiadający tablet

 • Aktualizowanie danych o składzie zespołu

 • Uzupełnianie danych z realizacji wyjazdu

 • Wprowadzanie nowego wyjazdu (bez komunikacji z Aplikacją Dyspozytorską)

 • Praca w trybie on-line i off-line względem serwera centralnego

 • Autoryzowanie operacji zatwierdzenia karty danymi użytkownika

 • Drukowanie kart wyjazdowych

 • Odbieranie aktualizacji danych przesłanych z dyspozytorni

 • Automatyczne odświeżanie listy odebranych wyjazdów

 • Autoryzacja i podpisywanie kart wyjazdowych za pomocą urządzeń biometrycznych lub podpisu elektronicznego

 • Możliwość drukowania kart wyjazdowych zgodnych z formatem karty używanym przez pogotowieKomunikacja z serwerem centralnym
 • Odbieranie informacji o zdarzeniu - Komunikacja GPRS

 • Wysyłanie stanów obsługi zdarzenia do serwera centralnego - Komunikacja GPRS

 • Synchronizowanie danych konfiguracyjnych z bazą centralną - Komunikacja w sieci LAN

 • Synchronizowanie danych o zrealizowanych wyjazdach przez tablet - Komunikacja w sieci LAN

 • Przesyłanie statusów zespołów do zdarzenia - Komunikacja GPRS

 • Odbieranie aktualizacji danych o zdarzeniu - Komunikacja GPRS

 • Na poziomie synchronizacji kontrola zdarzeń, które zostały stworzone na poziomie tabletu


Integracja z mapą cyfrową (mapą samochodową)

Oferowane parametry

 • Lokalizacja miejsca zdarzenia na mapie cyfrowej wyznaczanie trasy

 • Możliwość konfigurowania w pliku rodzaju wyznaczanej trasy dojazdu


Moduł statusów

Oferowane parametry

 • Obsługa wysłania statusów numerycznych do systemu dyspozytorskiego

 • Rejestracja dokładnej godziny i czasu wysłania statusu

 • Automatyczne wprowadzanie czasów wykonanych czynności na podstawie statusów

 • Możliwość występowania różnych nazw statusów dla poszczególnych wdrożeń

 • Zapewnienie zgodność statusów na tablecie ze statusami w systemie dyspozytorskim

  1. Oprogramowanie rozliczeń z NFZ – 2 licencje


Tabela 2‑5 Wymagania oprogramowania rozliczeń z NFZ

Moduł rozliczeń z NFZ

Oferowane parametry

 • Możliwość realizowania rozliczeń wyjazdów ratunkowych z NFZ

 • Wydzielenie modułu rozliczeń jako niezależnej aplikacji od aplikacji dyspozytorskiej

 • Import danych rejestrowanych w aplikacji dyspozytorskiej do modułu rozliczeń na poziomie baz danych

 • Import tylko danych poprawnych

 • W trakcie importu zapis błędnych danych do pliku w formacie .xls

 • Komunikowanie w aplikacji dyspozytorskiej faktu wystąpienia błędów w trakcie importu

 • Autoryzowany dostęp do systemu poprzez wprowadzenie użytkownika i hasła

 • Możliwość zarządzania użytkownikami poprzez tworzenie nowych użytkowników i nadawanie im uprawnień

 • Wysyłanie komunikatów statystycznych i rozliczeniowych do NFZ w aktualnie obowiązującym formacie xml

 • Możliwość wczytywania raportów zwrotnych z NFZ

 • Możliwość wysyłania danych o kolejkach oczekujących do NFZ w aktualnie obowiązującym formacie xml

 • Możliwość wczytywania raportów zwrotnych oraz przegląd błędów wskazanych przez NFZ

 • Możliwość edycji danych i ich ponowny import do NFZ

 • Możliwość wystawiania faktur, korekt oraz drukowania sprawozdania finansowego

 • Możliwość generowania raportów z wykonania umowy z uwzględnieniem limitu, wykonania i  nadwykonań

  1. Moduł do tworzenia planów i rejestracji wykonań grafików czasu pracy – 6 licencji


Tabela 2‑6 Wymagania oprogramowania aplikacji do tworzenia grafików

Moduł grafik

Oferowane parametry

 • Możliwość tworzenia miesięcznych przedziałów czasowych

 • Możliwość tworzenia okresów rozliczeniowych grupujących przedziały czasowe

 • Możliwość przyporządkowania do okresu rozliczeniowego dowolnej ilości przedziałów czasowych

 • Możliwość dodawania dowolnej ilości grafików do przedziałów czasowych

 • Możliwość definiowania typów grafika przez administratora systemu

 • Możliwość definiowania jednego grafika o określonym typie w danym przedziale czasowym

 • Możliwość definiowania podtypów grafika

 • Możliwość pobrania listy osób do nowo tworzonego grafika z listy osób już istniejącego grafika

 • Każdy grafik składa się z dwóch zasadniczych elementów: planu grafika i wykonania grafika

 • Plan grafika stanowi harmonogram czasu pracy poszczególnych pracowników na poszczególnych stanowiskach

 • Wykonanie grafika stanowi wykaz faktycznie przepracowanych godzin przez pracowników na poszczególnych stanowiskachSymbole grafika
 • Możliwość definiowania symboli grafika

 • Możliwość definiowania symboli grafika określającego dowolny przedział czasowy

 • Możliwość określania aktywności symbolu (symbol nieaktywny nie jest możliwy do użycia przy tworzeniu grafika)Pracownicy w grafiku
 • Możliwość definiowania dla pracownika rodzaju umowy na który jest zatrudniony (etat, kontrakt, zlecenie)

 • Dla pracowników zatrudnionych na etat możliwość definiowania zakresu etatu, na który pracownik jest zatrudniony (np. 1/2, 1/4, cały)

 • Dla pracowników zatrudnionych na etat, możliwość definiowania dobowej normy czasu pracy

 • Dla pracowników zatrudnionych w ramach kontraktu lub na zlecenie, możliwość definiowania zakresu godzin pracy jaki w miesiącu powinien pracownik wypracować

 • Każdy z pracowników może być zatrudniony na kilka umów

 • Możliwość tworzenie grafika dla pracowników zdefiniowanych w systemie

 • Możliwość tworzenia grafika dla dowolnego zestawu osób

 • Możliwość wprowadzania nowych osób do utworzonego grafika również na etapie wykonania

 • Możliwość utworzenia grafika zawierającego listę osób zgodny z listą osób przyporządkowanych do innego grafikaPlanowanie grafiku
 • Możliwość tworzenia planu pracy dla pracowników przyporządkowanych do grafika

 • Możliwość wprowadzenia zakresu godzin czasu pracy w wybranym dniu za pomocą zdefiniowanych symboli

 • Możliwość wprowadzenia dowolnego zakresu godzin czasu pracy w danym dniu

 • Możliwość wprowadzenia w danym dniu dla wybranej osoby ręcznej korekty w zakresie godzin pracy zdefiniowanych standardowym symbolem

 • Możliwość określenia dla pracownika indywidualnego kalendarza dni świątecznych poprzez wprowadzenie dla dowolnego dnia rodzaju: wolny, niedziela, święto, pracujący

 • Możliwość oznaczania dni jako dni wolne uwzględniając podstawowe rozróżnienie typów dni wolnych: chorobowe, nieobecność usprawiedliwiona, nieobecność nieusprawiedliwiona, urlop wypoczynkowy

 • Dla każdego dnia pracy pracownika, możliwość określenia tzw. miejsca powstawania kosztów

 • Możliwość przeglądania zakresu zaplanowanych godzin pracy w formie wyświetlania symboli lub w formie zakresu godzin odpowiadających zaplanowanym symbolom

 • Możliwość określenia odpowiednim statusem, iż edycja planu grafika przez osobę odpowiedzialną została zakończona

 • Możliwość przywrócenia do edycji planu grafika, którego edycja została zakończona (jednostka weryfikująca uznaje, iż w planie występują nieprawidłowości i należy grafik poddać modyfikacji)

 • Możliwość zatwierdzenia prawidłowego planu grafika, po zakończeniu jego edycji

 • Możliwość zatwierdzenia przedziału czasowego dla planów grafika (pod warunkiem, że zostały zatwierdzone wszystkie plany grafika w przedziale czasowym)

 • Możliwość odrzucenia przedziału czasowego dla planów grafika (pod warunkiem, że zostały zatwierdzone wszystkie plany grafika w przedziale czasowym)

 • Zatwierdzenie lub odrzucenie przedziału czasowego dla planu w danym przedziale czasowym może dokonać tylko specjalny użytkownik (np. Dyrektor jednostki organizacyjnej, Kierownik działu kadr)

 • Automatyczne przeniesienie danych z planu do wykonania po wykonaniu zatwierdzenia przedziału czasowego dla planów grafika

 • Brak możliwości wprowadzania zmian w planie po wykonaniu zatwierdzenia przedziału czasowego dla planówWykonanie grafiku
 • Możliwość wprowadzenia wykonania tylko dla zatwierdzonych przedziałów czasowych dla planu

 • Wprowadzanie wykonania powinno polegać na wprowadzaniu modyfikacji w danych przepisanych z planu

 • Definiowanie faktycznego zakresu godzin pracy realizowane w taki sam sposób jak definiowanie zakresu godzin czasu pracy w planie

 • Zmiany w wykonaniu nie zmieniają godzin zapisanych w planie

 • Możliwość określenia odpowiednim statusem, iż edycja wykonania grafika przez osobę odpowiedzialną została zakończona

 • Możliwość przywrócenia do edycji wykonania grafika, którego edycja została zakończona (jednostka weryfikująca uznaje, iż w wykonaniu występują nieprawidłowości i należy grafik poddać modyfikacji)

 • W przypadku, gdy wykonanie grafika, którego edycja została zakończona jest prawidłowy, powinna istnieć możliwość jego zatwierdzenia

 • Możliwość zatwierdzenia przedziału czasowego dla wykonania grafików (pod warunkiem, że zostały zatwierdzone wszystkie wykonania grafika w przedziale czasowym)

 • Możliwość odrzucenia przedziału czasowego dla wykonania grafików (pod warunkiem, że zostały zatwierdzone wszystkie wykonania grafika w przedziale czasowym)

 • Zatwierdzenia lub odrzucenia przedziału czasowego dla wykonania w danym przedziale czasowym może dokonać tylko specjalny użytkownik (np. Dyrektor jednostki organizacyjnej, Kierownik działu kadr)

 • Zatwierdzenie wykonania grafika na poziomie przedziału czasowego powinno spowodować brak możliwości wprowadzania zmian w wykonaniuWykrywanie konfliktów
 • Wykrywanie konfliktów czasu pracy wykazujące, iż jeden pracownik został zaplanowany w tym samym czasie w dwóch lub więcej grafikach

 • Wykrywanie konfliktów realizowane dla jednej lub kilku wybranych osób z grafika

 • W trakcie wykrywania konfliktów uwzględnienie faktu, iż jeden pracownik może pracować w ramach kilku umów

 • Podczas wykrywania konfliktów możliwość przeglądania w jakich godzinach pracownik został zaplanowany we wszystkich grafikach

 • Wykrywanie konfliktów bezpośrednio na poziomie tworzenia planu lub wykonaniaPodsumowania
 • Możliwość wyświetlenia informacji o ilości zaplanowanych godzin dla pracownika w przedziale czasowym w wybranym grafiku dla odpowiedniej umowy

 • Możliwość wyświetlenia informacji o ilości godzin, które brakują pracownikowi, do wypracowania w zakresie wynikającym umowy

 • Możliwość wyświetlenia informacji o ilości godzin, które pracownik ma zaplanowane ponad zakres wynikający z umowy

 • Możliwość wyświetlenia informacji o ilości godzin czasu pracy do przepracowania przez pracownika w ramach wybranej umowy dla przedziału czasowego, dla którego tworzony jest grafik

 • Możliwość przeglądania zestawienia zawierającego dla każdego dnia przedziału czasowego porównania planu z wykonaniem dla wybranego grafika

 • Podsumowania dostępne przy tworzenia planów i wykonania


Lista obecności

Oferowane parametry

 • Możliwość wyświetlenia listy osób pracujących w wybranym dniu w wybranym grafiku lub wszystkich grafikach

 • Wyświetlanie danych na podstawie planu, jeżeli przedział czasowy nie został zatwierdzony dla planu, wyświetlanie danych na podstawie wykonania, jeżeli przedział czasowy został zatwierdzony dla planu

 • Możliwość potwierdzenia rozpoczęcia pracy przez pracownika

 • Możliwość potwierdzenia zakończenia pracy przez pracownika

 • Możliwość potwierdzania rozpoczęcia/zakończenia pracy w ustalonym interwale czasowym, zależnym od godziny planowanego rozpoczęcia/zakończenia pracy, w którym wykonanie operacji potwierdzenia nie powoduje zmian w wykonaniu grafika

 • Automatyczne nanoszenie zmian w wykonaniu grafika, jeżeli operacje potwierdzenia rozpoczęcia/zakończenia pracy zostały wykonane poza dopuszczalnym interwałem czasowym zależnym od planowanej godziny rozpoczęcia/zakończenia pracy

 • Odnotowywanie potwierdzeń rozpoczęcia i zakończenia godzin pracy możliwa tylko dla zatwierdzonego przedziału czasowego dla planu grafika

 • Rozpoczęcie pracy powinno nastąpić najpóźniej do planowanej godziny zakończenia pracy

 • Potwierdzenie zakończenia pracy może nastąpić tylko wtedy, gdy została wykonana operacja potwierdzenia rozpoczęcia

 • Brak potwierdzenia godzin pracy oznacza nieobecność nieusprawiedliwioną w wykonaniu

 • Możliwość drukowania listy obecności dla całego przedziału czasowego na cały miesiąc dla wybranego grafika


  1. Moduł Apteki – 4 licencje


Tabela 2‑7 Wymagania oprogramowania modułu Apteki

Apteka

Oferowane parametry

 • Możliwość definiowania dowolnej ilości aptek, które zajmują się rozprowadzaniem leków dla ośrodków kosztu

 • Każda karetka stanowi ośrodek kosztu

 • Każdy z ośrodków kosztu posiada swoją listę leków

 • Leki znajdujące się na stanie apteki mogą być przekazane tylko do apteki

 • Leki znajdujące się na stanie apteki mogą być przekazywane tylko do ośrodków kosztu

 • Możliwość ręcznej aktualizacji stanu leków na ośrodkach kosztu

 • Możliwość ustalenia dla każdego z ośrodków kosztu oraz dla aptek wartości krytycznych leków

 • Określenie wartości krytycznej minimum, która sygnalizuje, iż stan leku obniżył się do poziomu, który należy uzupełnić

 • Określenie wartości krytycznej maksimum, która stanowi optymalną ilośćLeki i ich dostawcy
 • Możliwość zdefiniowania nazw dostawców wraz z ich adresami, z którymi podpisano umowę na dostarczanie leków

 • Możliwość zdefiniowania leków możliwych do zamówienia

 • Możliwość zdefiniowania, czy lek jest lekiem policzalnym (tabletki, kapsułki itp.) czy niepoliczalnym (maści, płyny itp.)

 • Możliwość definiowania listy leków, które można zamówić u dostawcy

 • Możliwość definiowania kodu lekówZamówienia i zakupy leków
 • Możliwość tworzenie zamówień do dostawców leków

 • Możliwość definiowania dla zamówienia leków oraz ich ilości do zamówienia u dostawcy

 • Realizowanie zamówień na rzecz konkretnej apteki

 • Możliwość dodatkowego realizowania zamówień na rzecz konkretnego ośrodka kosztu

 • Możliwość odnotowania, iż zamówienie zostało przesłane do dostawcy

 • Możliwość wprowadzania faktycznej ilości otrzymanych od dostawcy leków

 • Automatyczne przeniesienie zakupionych u dostawcy leków do apteki, na rzecz której realizowane było zamówienie

 • Automatyczne przeniesienie zakupionych u dostawcy leków na ośrodek kosztu jeżeli zamówienie było realizowane na jego rzecz

 • Możliwość stworzenia zamówienia uzupełniającego ilości leków do maksymalnej wartości krytycznej dla leków, których ilość znajdowała się poniżej minimalnej wartości krytycznej w wybranym ośrodku kosztuAutomatyczna aktualizacja leków
 • Automatyczna aktualizacja ilość leków na stanie magazynowym apteki po przekazaniu informacji do serwera głównego o zużyciu leku w trakcie wizyty

 • Brak możliwości automatycznej aktualizacji leków niepoliczalnych (maści, płyny itp)Zestawienia
 • Możliwość tworzenia bilansu zużycia leków zawiera zestawienie zakupionych i zużytych leków dla wybranego ośrodka kosztów

 • Możliwość tworzenia bilansu zużycia leków dla zadanego przedziału czasu oraz ośrodka kosztu

 • Możliwość tworzenia bilansu zużycia leków dla wybranej kategorii leków danego ośrodka kosztów

 • Możliwość tworzenia zestawienie zużycia leków zawiera informacje (np. nr wizyty, dat wizyty, nazwa leku, zużyta ilość, lekarz który zlecił podanie leku) na temat leków zużytych w trakcie wizyty

 • Możliwość tworzenia zestawienia zużytych leków dla wskazanego zakresu czasu oraz ośrodka kosztów

 • Możliwość tworzenia zestawienia zużycia leków dla jednej kategorii leków

 • Możliwość przeglądania wizyty, w której zużyto leki z poziomu zestawienia zużycia leków

 • Możliwość przeglądania historii zużycia leków przedstawiającego drogę leku od realizacji zamówienia do jego zdjęcia ze stanu

 • Możliwość prześledzenia historii zużycia leków dla wskazanego przedziału czasowego oraz miejsca przechowywania leku

 • Możliwość utworzenia zestawienie przekazania leków do ośrodków kosztów i magazynów prezentującego informacje o miejscu przekazania leku, typu zmiany, data wykonania operacji, miejsce skąd przekazano lek, ilości leku

 • Możliwość generowania zestawienie przekazania do ośrodków kosztów i magazynów dla wybranego leku oraz przedziału czasowego

Pobieranie 0.57 Mb.

Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna