Opis techniczny przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna)Pobieranie 58.55 Kb.
Data28.12.2017
Rozmiar58.55 Kb.

str.

Część B


Opis techniczny przedmiotu zamówienia

(dokumentacja techniczna)
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Pomorska 251


Zadanie inwestycyjne:

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI LOKALNEJ POMIESZCZEŃ CSK IS UM

w Łodzi 1. WSTĘP

  1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych pomieszczeń
Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi
przy ul. Pomorskiej 251


 • dostawę i kompletny montaż klimatyzatorów kasetonowych, z inventerem, wydajności min. 7,0 KW
  typu np. MDV lub równoważny w ilości 6 kompletów (6 jednostek wewnętrznych, 6 jednostek zewnętrznych) z uwzględnieniem wszelkich materiałów montażowych, wykonania instalacji elektrycznej
  oraz odprowadzenia skroplin. Zamawiający zapewnia przygotowanie Tablicy zasilającej celem podpięcia przez Wykonawcę instalacji klimatyzacyjnej.

 • Naprawa uszkodzonych miejsc po montażu klimatyzatorów wraz z malowaniem
  1. Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna zawiera informacje i wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji lokalnej pomieszczeń CSK IS UM w Łodzi.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu prac wymienionych w punkcie 1.1


  1. Zakres prac określonych w Specyfikacji Technicznej


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą :

 1. montażu urządzeń klimatyzacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych

 2. ułożenia przewodów instalacji freonowej

 3. wykonanie odprowadzenia skroplin z urządzeń chłodzących

 4. Wykonanie zasilania elektrycznego i sterowania do miejsc wskazanych przez pracownika Zamawiającego.
  1. Określenia podstawowe


Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach.
  1. Ogólne wymagania


Dostawca urządzeń jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i obowiązującymi normami. Ponadto Dostawca dokona dostawy zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Informacje o terenie budowy.

Organizacja robót budowlanych.


Warunki przyjmowania, składowania i transportu materiałów powinny być zgodne
z powszechnie przyjętymi zasadami i brać pod uwagę zalecenia producenta materiałów.

Sposób użytkowania maszyn i narzędzi powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami i zaleceniami producenta.


Zabezpieczenie interesów osób trzecich.


W trakcie wykonywania prac należy zwrócić baczną uwagę na ochronę elementów budowlanych i wyposażenia obiektu, czynne instalacje nie związane z wykonywanym zakresem robót, urządzenia użytkowane w obiekcie.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w/w elementu Wykonawca robót jest zobowiązany do doprowadzenia danego elementu do stanu sprzed uszkodzenia lub wymiany na element nowy oraz powiadomić Inwestora i Właściciela obiektu.

Do takich czynności przystępuje wykonawca niezwłocznie i na własny koszt.

Ochrona środowiska.


Zużyte materiały i odpady , stwarzające zagrożenie dla środowiska, powinny być utylizowane w autoryzowanych punktach utylizacji po wstępnej segregacji.

Tymczasowe składowanie na terenie prowadzonych prac w kontenerach.


Warunki bezpieczeństwa pracy. Na terenie wykonywania robót należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego wykonywania robót. Pracownicy przed rozpoczęciem robót powinni przejść szkolenie w zakresie zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.


Szczególną ostrożność należy zachować przy wszelkich pracach wykonywanych na wysokości i rusztowaniach.

Bezwzględnie każdy pracownik wykonujący prace przy urządzeniach powinien posiadać świadectwo kwalifikacji dopuszczające go do pracy przy i na tym urządzeniu.


Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.


Zleceniodawca nie zapewnia Wykonawcy prac pomieszczenia dla potrzeb socjalno-bytowych oraz dla składowania części materiałów, narzędzi i sprzętu niezbędnego dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Warunki dotyczące organizacji ruchu.


Prowadzone prace bezwzględnie nie mogą zakłócać ruchu pieszych i pojazdów
w obrębie obiektów Zamawiającego.

Ogrodzenia.


Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac nie jest wymagane wykonanie pełnego ogrodzenia, należy jednak zabezpieczyć remontowane elementy obiektu przed dostępem osób niepowołanych.

Zabezpieczenia chodników i jezdni.


W strefie prowadzonych prac zabezpieczyć powierzchnie chodników oraz jezdni przed mechanicznym uszkodzeniem. Niniejsze dotyczy wywozu składowanych z rozbiórki i demontażu materiałów nie nadających się do dalszej eksploatacji.
 1. MATERIAŁY


UWAGA

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych.

Materiały do wykonania prac instalacyjnych należy stosować zgodnie z opisem technicznym i rysunkami.

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (oparte na produktach innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych, a w szczególności:

urządzenia kanałowe – uzyskanie wydajności i sprężu przy nie przekroczonym poborze energii elektrycznej, nie wyższej masie i poziomie dźwięku

urządzenia klimatyzacyjne – uzyskanie wydajności grzanie / chłodzenie przy nie przekroczonym poborze energii elektrycznej, nie wyższej masie i poziomie dźwięku

Wszystkie materiały, których Dostawca użyje do zamontowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Dostawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.


  1. Podstawowe materiały do zamontowania


Klimatyzacja

 1. urządzenia klimatyzacyjne kasetonowe

 2. urządzenia klimatyzacyjne zewnętrzne – agregaty

 3. przewody miedziane chłodnicze

 4. instalacje elektryczne

 5. przewody zasilające i sterujące
 1. SPRZĘT


Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.


 1. TRANSPORT


Materiały oraz urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na określone przez producenta warunki transportu materiałów i urządzeń.
Zaleca się sukcesywne dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem, w celu uniknięcia składowania u Zamawiającego. Wynika to z braku pomieszczeń do składowania materiałów i urządzeń u Zamawiającego. W związku z powyższym zaplecze dostaw i montażu zapewnia Wykonawca.
 1. WYKONANIE PRAC

  1. Wymagania ogólne


Dostawę urządzeń należy wykonać zgodnie ze specyfikacją.
  1. Warunki szczegółowe oraz wykaz urządzeń i materiałów.


CZĘŚĆ KLIMATYZACYJNA

Założenia techniczne.

Klimatyzator typu np. MDV z kompletnym osprzętem – 6 kompletów- klimatyzator sufitowy kasetonowy (6 jednostek wewnętrznych, 6 jednostek zewnętrznych)

- wydajność chłodząca; jednostki wewnętrzne min. 7,0 kW (poziom hałasu jednostki wewnętrznej
max. 39 dB)

- klasa energetyczna A/A, inwerter, z filtrem powietrza

- jednostka zewnętrzna zlokalizowana na elewacji zewnętrznej budynku (montaż z rusztowań)

- orurowanie z otuliną, pilot sterowania, czujnik temperatury

- czynnik chłodniczy R410a

Podział na zespoły:Zespól klimatyzacyjny nr 1

Sala Ortodoncji (pomieszczenie poziom -01) - na zewnątrz z poziomu podłoża Patio.

urządzenia wewnętrzne kasetonowe z wypływem czterostronnym

urządzenia zewnętrzne na północnej ścianie.

Urządzenia typu MDV lub równoważne

Ilość kompletów – 3 .Zespól klimatyzacyjny nr 2

Sale fantomowe (pomieszczenie poziom -02 nr 131,133) - na zewnątrz z poziomu fosy.

urządzenia wewnętrzne kasetonowe z wypływem czterostronnym

urządzenia zewnętrzne na wschodniej ścianie.

Urządzenia typu MDV lub równoważne

Ilość kompletów – 3 .Automatyka klimatyzacji.

Przewidziano automatykę fabryczną producenta. Sterowanie urządzeniami wewnętrznymi pilotami na podczerwień. Sterowanie pracą urządzenia zewnętrznego przez jednostkę wewnętrznąInstalacja chłodnicza dla klimatyzacji.

Instalacja chłodnicza z rur miedzianych chłodniczych łączona przez lutowanie. Izolacja otulinami Thermaflex. Przewody na zewnątrz budynku zabezpieczone przez malowanie farbą Thermaflex 800.Odprowadzenie skroplin.

Odprowadzenie skroplin z urządzeń klimatyzacji centralnej przewidziano przewodami z polipropylenu łączonymi przez zgrzewanie.

Dla zespołów klimatyzacyjnych odprowadzenie skroplin do instalacji kanalizacyjnej zgodnie z rzutem.

Montaż urządzeń i prowadzenie przewodów.

Dla zamontowania urządzeń kasetonowych konieczne jest wycięcie fragmentów istniejących stropów podwieszonych. Dla prowadzenia przewodów konieczny jest demontaż i ponowny montaż stropów podwieszonych.

Występują stropy:

- rozbieralne typu ArmstrongOperacje odbiorowe instalacji.

Próby szczelności układów chłodniczych na 110% ciśnienia maksymalnego 2MPa.

Instalacja odprowadzenia skroplin.

Sprawdzenie szczelności połączeń

Sterowanie - sprawdzenie działania.

WYKAZ URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW PRZEWIDYWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA


Przedstawione poniżej agregaty określają typ wymaganych przez Zamawiającego urządzeń. Oznacza to, że oferowane urządzenia muszą spełnić określone w nich parametry. parametry mogą być korzystniejsze, nie mogą być gorsze, niż określone w ST.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w urządzeń, lub równoważnych.

Zasilanie elektryczne i sterowanie.

Zakres robót


Montaż obejmuje zasilanie planowanych urządzeń klimatyzacyjnych. Tablice zasilające urządzenia TZ1 i TZ2 w CSK IS - zgodnie z rzutem.

Zamawiający zaleca dokonanie uzgodnień rozprowadzenia instalacji z przedstawicielem Instytutu


- Ryszardem Zielewskim - tel. 42 675 76 49 / 51 .

Charakterystyka urządzeń

W obiekcie planowane są nowe urządzenia klimatyzacyjne : jednostki zewnętrzne i wewnętrzne. Zasilanie tych układów odbywać się będzie poprzez wyprowadzenie zasilaczy kablowych z tablic zasilających TZ1 i TZ2 zlokalizowanych w Instytucie - zgodnie z rzutami.


Zasilacze doprowadzone zostaną do jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, a dalej od każdej jednostki zewnętrznej doprowadzony zostanie przewód YDY 3x2,5 do odpowiedniej jednostki wewnętrznej.

Przewody do jednostek wewnętrznych mogą być prowadzone razem z instalacjami freonowymi, wykorzystując elementy nośne rurek freonowych.

Prace związane z podłączeniem urządzeń oraz ich automatyką wykonane będą przez dostawcę urządzeń klimatyzacyjnych.

Opis planowanych instalacji


Planuje się wykonanie następujących prac - Zamawiający:

 • zapewnienie wymaganego zasilania z tablic zasilania TZ1 i TZ2

Planuje się wykonanie następujących prac - Wykonawca:

 • wyprowadzenie instalacji elektrycznych z tablic TZ do odpowiednich jednostek urządzeń klimatyzacyjnych.

 • ułożenie przewodów instalacji freonowych.

Szczegóły na planie instalacji.

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym


Jako ochronę od porażeń zaplanowano wyłączniki nadmiarowoprądowe o charakterystykach B lub C dla zapewnienia tzw. szybkiego wyłączania. Urządzenia dodatkowo uziemić. Sprawdzić pomiarami ciągłość połączeń uziemiających oraz oporność uziemienia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy dokonać odpowiednich napraw.

Uwagi końcowe


Całość prac musi być wykonana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami PBUE oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Po wykonaniu prac należy: • skompletować całość dokumentacji powykonawczej

 • wykonać wszelkie niezbędne pomiary dotyczące skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, oporności izolacji, rezystancji uziemienia , itp.

5.3. Materiały i elementy

 1. Montaż urządzeń winien być wykonany zgodnie z instrukcją Producenta

2. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów ale z możliwością przestawienia a położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały

3. Do wykonania instalacji elektrycznych należy stosować kable, przewody osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz oznakowane znakiem CE lub B zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Stosownie do zapotrzebowania na moc elektryczną należy dobrać i zaprojektować zasilacze o odpowiednim typie i przekroju żył linii kablowych.

5. Rozdzielnia zabezpieczeń obwodów wentylacji

Rozdzielnicę należy wykonać z uwzględnieniem następujących, podstawowych wytycznych:


 • zachować 30% rezerwę miejsca

 • drzwi przystosowane do zamykania

 • do wyłączania lub załączania obwodów stosować rozłączniki izolacyjne o napięciu znamionowym 660V

 • zasilanie urządzeń wyposażonych w silniki powinno być wykonane z zastosowaniem zabezpieczeń uniemożliwiających pracę niepełnofazową

 • jako zabezpieczenia drobnych odpływów (do 63A) przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz ochrony przeciwporażeniowej należy zastosować wyłączniki instalacyjne wyposażone w człon z wyzwalaczem elektromagnetycznym i termicznym o charakterystyce B, C lub D; napięcie znamionowe 400V; zdolność zwarciowa wynikająca z obliczeń (min. 6kA)

 • ograniczniki przepięć o odpowiedniej klasie i prądzie wyładowczym

 • wskaźniki optyczne

13. Zasilacze

Stosownie do zapotrzebowania na moc elektryczną dla poszczególnych urządzeń należy dobrać i zaprojektować linie zasilające o odpowiednim typie i przekroju żył linii kablowych. Zaleca się wykonanie zasilaczy z żyłami z miedzi, wykonanych z kabli wielożyłowych typu YKY, YDY


lub z przewodów jednożyłowych typu DY (Dyd, Dyc) lub LY (Lyd, Lyc) o przekroju dostosowanym
do obciążenia i dopuszczalnego spadku napięcia na linii zasilającej oraz o liczbie żył 3 lub 5.
Napięcie znamionowe kabli 0,6/1 kV
14. Instalacje odbiorcze

Podstawowe zasady układania kabli i przewodów zasilających urządzenia odbiorcze: • dobór przekrojów żył przewodów dostosować do przewidywanego obciążenia
  i dopuszczalnego spadku napięcia

 • zalecane typy przewodów (Cu) : YDY, YDYżo, YDYp, YDYpżo, DY, DYżo- 0,6/1 kV

 • dla odbiorów 1-fazowych liczba żył : 3

 • w pomieszczeniach technicznych przewody układane na tynku w rurkach instalacyjnych PVC na uchwytach

15. Instalacje ochrony przeciwporażeniowej

Dla wykonania instalacji ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać sieć połączeń wyrównawczych składających się następujących podstawowych elementów: • miejscowe szyny połączeń wyrównawczych wykonane z płaskownika FeZn 30x4

 • miejscowe połączenia wyrównawcze przewodami o przekroju większym równym przekrojowi przewodu ochronnego PE, lecz nie mniej niż 2,5mm2 dla przewodów z ochroną przed uszkodzeniami mechanicznymi lub 4 mm 2 z ochroną przed uszkodzeniami mechanicznymi

 • dla przekrojów przewodów skrajnych (fazowych) linii zasilających o przekroju S≤ 16mm2 przekrój przewodu ochronnego PE powinien być mniejszy niż 16 mm2

 • dla przekrojów przewodów skrajnych (fazowych) linii zasilających o przekroju 16

 • dla przekrojów przewodów skrajnych (fazowych) linii zasilających o przekroju S≥50 mm2 przekrój przewodu ochronnego PE powinien być mniejszy niż 0,5 S.

5.4. Montaż materiałów i urządzeń


 1. Kanały wentylacyjne powinny być szczelne

 2. Połączenia bezkołnierzowe należy uszczelnić na całym obwodzie uszczelką gumowa lub pastą uszczelniającą

 3. Kanały FIB-AIR łączyć na klej, zszywki i taśmę aluminiową zgodnie z wytycznymi producenta

 4. Kanały elastyczne łączyć na metalowe opaski zaciskowe

 5. Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone wkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubości ściany lub stropu.

 6. Kanały wentylacyjne mocować na podporach lub podwieszeniach. Rozstawienie ich powinno być takie aby ugięcie nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymać obciążenie równe co najmniej 3 - krotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinaka kanału wraz z osprzętem i regulacją.

 7. Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi

 8. Montaż klimatyzatorów należy wykonać zgodnie z instrukcja producenta.

 9. Zespoły mające silniki elektryczne powinny być uziemione.

 10. Instalacje powinny być tak wykonane , aby zapewniały ciągła dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach.

 11. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorów.

 12. Linie tak układać, aby ich wymiana nie wymagała naruszenia konstrukcji budynku

 13. Zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

 14. Trasy linii wykonać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów.

 15. Tablice i rozdzielnice z aparaturą zabezpieczającą należy tak lokalizować , aby zapewnić łatwą obsługę i zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób.

 16. Instalacje wykonać przewodami z żyłami miedzianymi.

 17. Sprawdzić, czy zastosowane rozwiązania w zakresie instalacji i ich zabezpieczeń spełniają wymogi przepisów dotyczących ochrony przeciwporażeniowe i przeciwpożarowej.

 18. Instalacje należy tak wykonać , aby nie były źródłem pożaru i aby nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia.

 19. Rozdzielnice należy tak wykonać w taki sposób, aby zapewnić dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach oraz , aby nie powodować narażenia życia i zdrowia przebywających w budynku ludzi.

 20. Wykonanie rozdzielnicy nie może powodować zagrożenia powstania pożaru.

 21. Zaprojektowane urządzenia powinny zapewniać bezawaryjne funkcjonowanie rozdzielnicy.

 22. Rozdzielnica powinna być tak skonstruowana i wyposażona, aby można było w krótkim czasie wymienić uszkodzony element a zakłócenie funkcjonowania obiektu związane z taką wymianą powinno mieć możliwie ograniczony zasięg.

 23. Wykonanie rozdzielnicy powinno być zrealizowane z elementów zapewniających odpowiedni stopień ochrony oraz ochronę przeciwporażeniową

 24. Rozdzielnice powinny mieć budowę zwartą, zamkniętą.

 25. Rozdzielnica powinna być odpowiednio oznakowana w sposób jednoznacznie identyfikujący jej funkcjonalne znaczenie w systemie rozdziału energii elektrycznej.

 26. Wyposażenie rozdzielnicy powinno być tak montowane, aby zapewniało czytelny układ dla osób eksploatujących i konserwujących.

 27. Połączenia aparatów wewnątrz rozdzielnicy należy wykonywać przewodami izolowanymi wyposażonymi w odpowiednie oznakowanie identyfikacyjne.

 28. Podłączenia powinny być wykonane zgodnie z projektem. Zasilanie każdego aparatu powinno być wykonane oddzielnie.

 29. Pozostawiać odpowiednie zapasy przewodów łączeniowych oraz nie dopuścić do zbyt dużego naprężenia przewodów łączeniowych lub uszkodzenia ich izolacji.

 30. Końce przewodów powinny być ocynowane lub zabezpieczone tulejkami zaprasowywanymi.

 31. Wszystkie aparaty powinny mieć czytelny opis funkcjonalny.

 32. Barwy przewodów łączeniowych powinny być zgodne z odpowiednimi przepisami.

 33. Wprowadzanie i wyprowadzanie przewodów z rozdzielnicy powinno być wykonane przez odpowiednie dławiki

 34. Stopień ochrony wykonania rozdzielnicy powinien być dostosowany do miejsca zainstalowania.

 35. W rozdzielnicy należy umieścić schemat montażowy rozdzielnicy.

 36. Przewodów wielożyłowych i jednożyłowych układanych w rurach z tworzyw sztucznych układanych na uchwytach dystansowych na ścianach

 37. W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować łączniki i puszki w wykonaniu szczelnym zamkniętym.

 38. Stosować osprzęt w wykonaniu natynkowym.

 39. Obudowy w wykonaniu o odpowiednim stopniu IP (min. IP54)

 40. Zapewnić odpowiednia ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przeciążeniem, zwarciem, skutkami oddziaływania cieplnego

 41. W układach zasilania należy zastosować układ zasilania TN-S składający się z przewodów fazowych L1,L2,L3 oraz przewodu neutralnego i przewodu ochronnego PE.

 42. Wykonać sieć połączeń wyrównawczych składającą się z : głównej szyny uziemień, głównych połączeń wyrównawczych, miejscowych połączeń wyrównawczych, uziemień ochronnych.

 43. Do głównej szyny uziemień budynku należy przyłączyć :

 • przewody ochronne

 • przewodu uziemienia ochronnego

 • rozdzielnie

 • kanały wentylacyjne

44. Przewody ochronne PE, uziemienia ochronnego i połączeń wyrównawczych powinny mieć barwę żółto-zieloną.

45. Przekroje przewodów i materiały należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

46. Wszystkie elementy stanowiące system ochrony przeciwporażeniowy powinny być połączone ze sobą w sposób trwały, zapewniający pewny styk i chronione przed korozją.

 1. KONTROLA JAKOŚCI PRAC

  1. Materiały


Badanie materiałów użytych do wykonania prac zgodnych z S.T. Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami ST i odpowiednich norm materiałowych.

Dostawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.


  1. Kontrola jakości wykonanych prac


Kontroli jakości wykonanych prac należy dokonać poprzez porównanie wykonania prac ze Specyfikacją Techniczną.

 1. Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z zamówieniem

 2. Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic, zasuw i kratek nawiewno-wyciągowych

 3. Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny.

 4. W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować:

  • prawidłowość pracy silników elektrycznych. - temperaturę łożysk wentylatorów (temperatura dopuszczalna 50°C.

  • prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji.

 1. W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja urządzeń powinna obejmować:

  • pomiary wstępne przed regulacją,

  • regulację sieci oraz elementów zakańczających,

  • regulację układów automatycznego sterowania,

  • sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego,

  • sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych,

  • sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach.

 1. Przed uruchomieniem urządzenia chłodniczego należy przeprowadzić próby szczelności przewodów i uruchomienia urządzeń zgodnie z wymaganiami oraz z instrukcją producenta.

 2. Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z pomiarów j regulacji z naniesieniem rzeczy­wistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru.

 3. Pozytywna ocena prób i uruchomienia sta­nowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru technicznego urządzeń.

Odbiór prac zanikających (ocena złączy i szczelności przewodu przed izolacją) należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót

Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na podstawie wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli wykonanie przebiega zgodnie z założeniami technologii i organizacji montażu, z zasadami sztuki montażowej oraz z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru prac.

 1. PRACE ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Ogólne zasady podano w S.T: ”Wymagania ogólne”. Jednostkami obmiaru wykonanych prac są :

kpl: montaż klimatyzatorów

m: montaż rurociągów
 1. ODBIÓR PRAC

Odbioru prac należy dokonać zgodnie z wymaganiami zapisanymi w niniejszej Specyfikacji technicznej

1. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy prac:


  • odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności,

  • konsole pod klimatyzatory

  • otwory w ścianach i stropach,

  • miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone klimatyzatory itp..

  • przepustnice, żaluzje i elementy regulacyjne, montowane w niedostępnych przewodach powietrznych.

  • Odbiór powinien być przeprowadzony przez komisję powołaną przez Zamawiającego. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i przedstawiciele Wykonawcy.

  • Z odbioru należy sporządzić protokół, w którym należy zapisać ewentualne stwierdzone usterki i terminy ich usunięcia.

  • Po usunięciu usterek następuje ponowne komisyjne sprawdzenie prawidłowości wykonania prac i sporządzany jest protokół pousterkowy.

2. Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy:

Przy odbiorze prac powinny być dostarczone następujące dokumenty:

 1. protokoły odbiorów poszczególnych układów klimatyzacyjnych,

 2. protokół przeprowadzonych badań szczelności,

 3. dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urządzeń,

 4. protokół skuteczności klimatyzacji, pomiarów temperatur, protokół pomiaru poziomu dźwięku,

5. Wykonawca prac elektrycznych zobowiązany jest:

1. Wykonania wszelkich instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

2. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych.

3. Zgłoszenia do odbioru instalacji.4. Przekazania Zamawiającemu oświadczenia o zgodności wykonania instalacji z zamówieniem oraz obowiązującymi przepisami.
 1. PODSTAWA PŁATNOŚCI


Zgodnie ze Specyfikacją należy wykonać zakres prac wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Zamawiający dokona płatności zgodnie z ceną oferowaną przez Dostawcę w „Formularzu ofertowym” – załącznik nr 1 do SIWZ.

W celu skalkulowania ceny należy uwzględnić poszczególne elementy dostawy określone w wykazie materiałów i urządzeń instalacji klimatyzacji lokalnej pomieszczeń CSK UM patrz. pkt. 5.2, oraz:

wykonanie prac obejmujących:

 1. prace przygotowawcze wytyczenie i trasowanie prac,

 2. zakup materiałów i urządzeń,

 3. transport materiałów i urządzeń na miejsce montażu,

 4. wykonanie prac wykończeniowych,

 5. przejścia rurociągów przez ściany

 6. wykonanie prób szczelności,

 7. montaż urządzeń

 8. wykonanie i montaż wszystkich przewodów wentylacyjnych i elementów wentylacji,

 9. uruchomienie instalacji

 10. instrukcje obsługi i szkolenie pracowników

 11. prace porządkowe

Pobieranie 58.55 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna