Opis stosowanych metod wyceny aktywów I pasywów, zasady ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych oraz ustalania wyniku finansowegoPobieranie 497.09 Kb.
Strona1/5
Data13.02.2020
Rozmiar497.09 Kb.
  1   2   3   4   5

Załącznik nr 1


Opis stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów, zasady ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych oraz ustalania wyniku finansowego.

 1. Zespół 0 - Aktywa trwałe


Do aktywów trwałych zalicza się te aktywa jednostki, które są wykorzystywane w działalności przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Do aktywów trwałych zaliczamy: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe, środki trwałe w budowie.

Konta zespołu „0” odzwierciedlają wartość początkową i korygujące ją odpisy amortyzacyjne oraz odpisy aktualizacyjne wartość poszczególnych grup składników aktywów trwałych, ich stanów, przychodów i rozchodów.


Wykaz kont księgi głównej dla zespołu „0”

Nr konta

Nazwa

010

Środki trwałe

011

Inne środki trwałe

020

Wartości niematerialne i prawne

030

Długoterminowe aktywa finansowe

031

Inwestycje długoterminowe

060

Aktualizacja wartości udziałów i akcji

070

Umorzenie środków trwałych

071

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

072

Umorzenie innych środków trwałych

080

Magazyn środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

081

Majątek trwały w budowie (ruchome)

082

Środki trwałe w budowie (inw.bud.)

083

Środki trwałe w budowie (temat)

091

Składniki majątku trwałego

092

Aparatura specjalna w tematach

093

Użyczenie środków trwałych

094

Środki trwałe w leasingu

1.1. Konto 010 - Środki trwałe1.1.1. Definicje

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności powyżej jednego roku, kompletne, zdatne do użytku


i przeznaczone na potrzeby jednostki do realizacji jej celów statutowych. Zgodnie z definicją bilansową środki trwałe nie muszą stanowić własności lub współwłasności jednostki. Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podanym charakterze, zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z art. 3 ust 4 ustawy o rachunkowości.

Dla celów ewidencyjnych i sprawozdawczych jednostka stosuje Klasyfikację Środków Trwałych wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. –


w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych ( Dz. U nr 112 poz. 1317 z późn. zm).

Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zalicza się składniki majątkowe, o okresie użyteczności dłuższym niż jeden rok i wartości początkowej większej lub równej 3500 zł.

W indywidualnych przypadkach, ze względu na istotne znaczenie składników majątkowych dla cyklu badań naukowych oraz w przypadku sprzętu szczególnie atrakcyjnego typu kserokopiarki, sprzęt audiowizualny, sprzęt komputerowy itp. do środków trwałych zalicza się składniki majątku o okresie użyteczności dłuższym niż jeden rok i wartości początkowej poniżej 3.500 zł.

Do środków trwałych o wartości jednostkowej poniżej 3.500 zł stosuje się uproszczoną ewidencję. Uproszczenie ewidencji polega na tym, że środki te traktuje się jako zapas materiałów, z jednorazowym odpisem w koszty zużycia materiałów. Jednocześnie ze względu na atrakcyjność tych przedmiotów prowadzona jest ich pozabilansowa ewidencja według użytkowników.

Środków trwałe dzieli się na grupy, zgodnie z KŚT:

0 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu),

1 - 2 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,

3 - 6 - urządzenia techniczne i maszyny,

7 - środki transportu

8 - narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Na potrzeby ewidencji rachunkowej środków trwałych stosuje się następujące dowody księgowe:


 1. dowody OT – przyjęcie środka trwałego z zakupu lub z zakończonej inwestycji

 2. protokół Komisji Inwentaryzacyjnej – ujawnienie nadwyżki / niedoboru środka trwałego

 3. dowody PT – nieodpłatne przyjęcie środka trwałego oraz nieodpłatne przekazanie środka trwałego

 4. dowody MT – zamiana miejsca użytkowania

 5. protokół Komisji Kasacyjnej / dowody LT – likwidacja środka trwałego.

Dla poszczególnych momentów zmian stanu środków trwałych przyjmuje się następujące daty: 1. przyjęcie środka trwałego w budowie – datę protokólarnego przyjęcia środka trwałego do użytkowania,

 2. przyjęcie środka trwałego z bezpośredniego zakupu – datę przyjęcia do eksploatacji,

 3. likwidacja – datę zatwierdzenia protokółu likwidacji przez kierownika jednostki,

 4. nieodpłatne przyjęcie lub przekazanie – datę sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego,

 5. przeszacowanie – datę urzędowej aktualizacji wyceny środków trwałych określoną
  w przepisach,

 6. aktualizacja – datę dokonywania odpisu aktualizującego,

 7. ujawnienie niedoboru lub nadwyżki – datę ujawnienia różnicy inwentaryzacyjnej wynikającej z protokołu komisji,

 8. sprzedaż – datę dokonania sprzedaży,

 9. zmiana miejsca użytkowania – datę protokołu odbioru przez nowego użytkownika.


1.1.2. Wycena

Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonej


o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu powiększoną o cło i opłaty manipulacyjne – w przypadku nabycia środka trwałego z importu – oraz o niepodlegający odliczeniu podatek VAT i akcyzowy, pomniejszoną o rabaty i opusty. Ponadto wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji i rekonstrukcji.

Cenę nabycia zwiększają także koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych na zakup rzeczowych aktywów trwałych, do czasu oddania ich do użytkowania: • prowizje i odsetki od kredytów i pożyczek,

 • dodatnie i ujemne różnice kursowe od pożyczek i kredytów.

W przypadku nabycia nieodpłatnego – np. w wyniku darowizny – wycena następuje według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego. Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów będących w bezpośrednim związku z ich nabyciem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
1.1.3. Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych polegają na systematycznym, planowanym rozłożeniu ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek ten wprowadzono do ewidencji. Ustala się wysokość stawek amortyzacyjnych dla wszystkich grup środków trwałych na poziome stawek zgodnych z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto zastosowano roczną stawkę amortyzacyjną dla prawa wieczystego użytkowania gruntu w wysokości 5%. Środki trwałe w budowie i grunty nie amortyzuje się.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w równych ratach co miesiąc.

Metodę amortyzacji liniowej stosuje się do wszystkich środków trwałych.

Ustalona metoda amortyzacji liniowej pozostaje niezmieniona przez cały okres użytkowania środka trwałego.

Aparatura specjalna z tematów badawczych przyjmowana jest na majątek Instytutu, po zakończeniu tych prac badawczych, wg cen nabycia ze 100% umorzeniem.

Do momentu przyjęcia aparatury specjalnej ewidencjonowana jest ona na koncie pozabilansowym.
1.1.4. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

Odpisu aktualizującego powodującego zwiększenie wartości środka trwałego dokonuje się jedynie na podstawie odrębnego rozporządzenia Ministra Finansów.

W przypadku gdy środek trwały nie przynosi spodziewanych efektów ekonomicznych, a także w przypadku zmiany technologii dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości. O jego wysokości decyduje Kierownik Jednostki. Odpis aktualizujący nie może być niższy od ceny sprzedaży netto tego środka trwałego. W przypadku braku informacji o cenie sprzedaży, należy zastosować wycenę według wartości godziwej. W przypadku gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano opisu z tytułu trwałej utraty wartości, dokonuje się przywrócenia wartości pierwotnej środka trwałego.

Odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego dokonuje się w korespondencji z kontem 761 „ pozostałe koszty operacyjne”. W przypadku gdy środek trwały nie był aktualizowany będzie to zapis Wn 761, Ma 070. Dla środków trwałych aktualizowanych: Wn 801, Wn 761, Ma 070.


1.1.5. Zasady tworzenia kont analitycznych.

Do konta 010 – Środki trwałe analityki na kontach tworzy się w odniesieniu do grup środków trwałych, według Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych.

Szczegółowe informacje o każdym środku trwałym zawierają:


 1. karty inwentarzowe poszczególnych obiektów

 2. tabele umorzeniowo – amortyzacyjne

 3. książka inwentarzowa.

Książki pomocnicze dla środków trwałych prowadzi się w formie tabel amortyzacyjnych oraz obiektów inwentarzowych. Na koniec okresu sprawozdawczego dokonuje się uzgodnień pomiędzy wartością brutto a saldami i obrotami konta 010, wartością umorzenia a saldami
i obrotami 070., pomiędzy umorzeniem i wartością amortyzacji w zespole „4” koszty rodzajowe.
1.1.6. Klasyfikacja zdarzeń gospodarczych i powiązanie z kontami księgi głównej

 1. Po stronie Wn konta 010 – Środki trwałe własne księguje się wszelkie przychody środków trwałych oraz zwiększenie ich wartości początkowej, w szczególności :
Operacje gospodarcze

Wn

Ma

 1. Przyjęcie do użytkowania środków trwałych nie wymagających montażu z zakupu

010

081/082


 1. Przyjęcie do użytkowania środków trwałych wymagających montażu lub budowy

010

081/082


 1. Przyjęcie do użytkowania środków trwałych zakupionych z tematów

010

083

 1. Przyjęcie do użytkowania środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie

010

081/082,

Zespół „8”, 1. Otrzymane aporty

010

Zespół „2”

 1. Ujawnienie środka trwałego

010

237

 1. Ulepszenie, przebudowa, rekonstrukcja, modernizacja ( obowiązek gdy łączna wartość roczna przekracza 3.500 zł.)

010

081/082

Zespół „2”


Po stronie Ma konta 010 – Środki trwałe księguje się wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej, a w szczególności:
Operacje gospodarcze

Wn

Ma

 1. Rozchód na skutek sprzedaży, likwidacji, niedoboru, darowizny (do wysokości dotychczasowego umorzenia)

070


010
Wartość nieumorzona

761


010

 1. Likwidacja na skutek zdarzenia losowego

771


010
  1. Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne.
Do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych służy konto 020.

Za wartości niematerialne i prawne uważa się nabyte przez jednostkę, zaliczone do aktywów trwałych, prawa majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i wartości początkowej od 3500 zł, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:

 • Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,

 • Know-how,

 • Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,

 • Nabytą wartość firmy.

W indywidualnych przypadkach, ze względu na istotne znaczenie praw majątkowych dla cyklu badań naukowych do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się prawa majątkowe o okresie używania dłuższym niż jeden rok i wartości początkowej poniżej 3.500 zł. Natomiast do wszystkich, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, o jednostkowej wartości poniżej 3.500 zł stosuje się uproszczoną ewidencję. Zakup tych praw odnosi się bezpośrednio w koszty pod datą ich nabycia. Jednocześnie dla tych praw prowadzona jest pozabilansowa ewidencja według użytkowników.

Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu.

Dla wyceny, amortyzacji i odpisów z tytułu trwałej utraty wartości w przypadków wartości niematerialnych i prawnych maja zastosowanie metody takie same jak dla środków trwałych.

Ponieważ wartości niematerialne i prawne nie są aktualizowane, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości księguje się Wn 761, Ma 071.


1.2.1. Klasyfikacja zdarzeń gospodarczych i powiązań z kontami księgi głównej

Po stronie Wn konta 020 – Wartości niematerialne i prawne księguje się wszystkie przychody wartości niematerialnych i prawnych, a w szczególności:Operacje gospodarcze

Wn

Ma

 1. Przychody z zakupów

020

081

 1. Otrzymane aporty

020

Zespół „8”

 1. Otrzymane nieodpłatnie

020

Zespół „8”

 1. Ujawnienie wartości niematerialnych i prawnych

020

237

Po stronie Ma konta 020 – Wartości niematerialne i prawne księguje się wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej, a w szczególności:

Operacje gospodarcze

Wn

Ma

 1. Rozchód na skutek sprzedaży, likwidacji, niedoboru, lub darowizny
Wartość nieumorzona

Konto 071 do wysokości dotychczasowego umorzenia

761

020

020


 1. Likwidacja na skutek zdarzenia losowego

771

020


1.3. Konto 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych i innych inwestycji, z wyłączeniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących inwestycje służy konto 030.

Długoterminowe aktywa finansowe, to takie aktywa trwałe, których okres dysponowania jest dłuższy niż 12 miesięcy. Nabywane są w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych w postaci odsetek, dywidend, lub innych pożytków. Zalicza się do nich: udziały i akcje, papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa itp.

W ciągu roku obrotowego udziały w innych jednostkach i inne inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub według ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji są nieistotne. Długoterminowe aktywa finansowe w walutach obcych wycenia się po kursie kupna banku, z usług którego jednostka korzysta. Na dzień bilansowy długoterminowe aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia (lub zakupu) uwzględniając odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej.

Wartość długoterminowych aktywów finansowych w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po średnim kursie NBP z dnia bilansowego.
1.3.1. Klasyfikacja zdarzeń gospodarczych i powiązanie z kontami księgi głównej

Po stronie Wn konta 030 – Długoterminowe aktywa finansowe księguje się wszelkie przychody inwestycji długoterminowych oraz zwiększenia ich wartości początkowej.

Operacje gospodarcze

Wn

Ma

 1. Zakup długoterminowych aktywów finansowych

030

Zespół 1 i 2

 1. Zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych

030

Zespół 1 i 2

 1. Przekwalifikowanie aktywów krótkoterminowych
  w długoterminowe

030

Zespół 1

 1. Założenie lokaty długoterminowej

030

Zespół 1

Po stronie Ma konta 030 – Długoterminowe aktywa finansowe księguje się wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej, a w szczególności:
Operacje gospodarcze

Wn

Ma

 1. Sprzedaż długoterminowych aktywów finansowych

Zespół 7

030

 1. Przekwalifikowanie krótkoterminowych aktywów
  w długoterminowe

Zespół 1

030


 1. Likwidacja lokaty długoterminowej

Zespół 1

0301.4. Konto 060 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych (wartości udziałów i akcji)

Konto 060 używane jest do księgowania zmian wartości udziałów i akcji spowodowanych trwałą utratą wartości, przywróceniem utraconej wartości, przeszacowaniem do poziomu cen rynkowych.

Przy przekwalifikowaniu długoterminowych aktywów finansowych w krótkoterminowe, nadwyżkę z przeszacowania odnosi się do kosztów lub przychodów finansowych.
Po stronie Wn konta 060 – Odpis aktualizujący wartości udziałów i akcji księguje się:


Operacje gospodarcze

Wn

Ma

Aktualizacja wartości udziałów i akcji do ceny rynkowej ponad cenę zakupu ( lub nabycia)

060


801 fundusz z aktualizacji wyceny

Przekwalifikowanie aktywów długoterminowych do krótkoterminowych (zapis w kwocie trwałej utraty wartości)

060

030

Po stronie Ma konta 060-Odpis aktualizujący inwestycje długoterminowe księguje się:Operacje gospodarcze

Wn

Ma

Przekwalifikowanie aktywów krótkoterminowych
w długoterminowe (kwota podwyższenia wartości do poziomu cen rynkowych)

030

060


Obniżenie wartości aktywów poniżej ceny nabycia lub zakupu

751

060

Obniżenie wartości aktywów do kwoty, o którą podwyższono fundusz z aktualizacji wyceny.

801

060


1.5. Konto 070 - Umorzenie środków trwałych

Konto 070 – Umorzenie środków trwałych służy do ewidencji odpisów umorzeniowych od wartości początkowej środków trwałych, zmniejszających ich wartość początkową zużycia. Na koncie ujmuje się zarówno planowe odpisy umorzeniowe, jak i odpisy aktualizujące wartość środków trwałych z tytułu trwałej utraty ich wartości. Planowane umorzenie środków trwałych księgowane jest po stronie Ma konta 070 w korespondencji ze stroną Wn konta zespołu „4’ -Amortyzacja Środków Trwałych. Natomiast odpisy aktualizujące – obciążają pozostałe koszty operacyjne. Umorzenie oblicza się od tej samej daty i przez ten sam okres co amortyzację na podstawie tabel amortyzacyjnych. Dla umorzenia środków trwałych stosuje się takie same konta analityczne, jak dla konta środki trwałe.


1.6. Konto 071 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Na koncie 071- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się odpisów umorzeniowych od wartości niematerialnych i prawnych w korespondencji z kontem zespołu „4” - Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych. Analityka dla tego konta tworzona jest podobnie, jak dla konta 020.


1.7. Środki trwałe w budowie

Do ewidencji wszelkich kosztów związanych z tworzeniem, budową, rozbudową aktywów trwałych, bez względu na rodzaj i źródła finansowania, służą konta 080, 081, 082 i 083.

Konto 081 – Majątek trwały w budowie (ruchome) służy do ewidencji nabytych maszyn i urządzeń, zarówno wymagających montażu lub zainstalowania, jak i nowo zakupionych, które będą wydane do używania w późniejszym terminie. Na koncie tym księguje się po stronie Wn wszelkie przychody, z zarówno z zakupu, jak i z własnej produkcji, maszyn i urządzeń wymagających montażu lub instalacji, także niewymagających montażu oraz zwiększenia ich wartości, natomiast po stronie Ma ich rozchody i zmniejszenie wartości.

Konto 082 – Środki trwałe w budowie (inwestycje budowlane) służy do ewidencji wszelkich poniesionych wydatków związanych z przygotowaniem i realizacją budowy środków trwałych stanowiących inwestycje budowlane, a także z remontem zakupionych środków trwałych używanych, niezbędnym przed przekazaniem ich do użytkowania, jak również ulepszeniem już posiadanych własnych lub obcych środków oraz nieruchomości stanowiących inwestycje – do czasu zakończenia budowy i przyjęcia ich do używania.

Konto 083 – Środki trwałe w budowie (temat) służy do ewidencji wydatków związanych z zakupem i budową środków trwałych sfinansowanych ze środków unijnych. Wydatkowane środki unijne rozlicza się równolegle do odpisów umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z tych dotacji na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych.

Do wydatków związanych z ewidencją środków trwałych w budowie zalicza się m.in. koszty: • Nabycia gruntów i innych składników majątku trwałego oraz koszty ich budowy
  i montażu,

 • Opłaty z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy środków trwałych oraz z tytułu uzyskanych lokalizacji,

 • Napraw i remontów wykonanych przed przekazaniem środka trwałego do użytkowania,

 • Dokumentacji projektowej,

 • Przygotowywania terenu pod budowę,

 • Nadzoru autorskiego, inwestorskiego i generalnego wykonania,

 • Prób montażowych,

 • Ubezpieczeń majątkowych budowanych środków trwałych,

 • Odsetek, prowizji i różnic kursowych od kredytów i pożyczek za okres realizacji środków trwałych w budowie,

 • Inne, bezpośrednio związane ze środkami trwałymi w budowie.

Do kont „Środków trwałych w budowie” – prowadzi się konta analityczne według potrzeb,
w podziale na zadania inwestycyjne.
1.7.1.Wycena

W ciągu roku obrotowego środki trwałe w budowie wyceniane są według rzeczywiście poniesionych nakładów, uwzględniając koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania oraz ewentualne różnice kursowe.

Na dzień bilansowy środki trwałe w budowie wycenia się według rzeczywiście poniesionych nakładów, uwzględniając koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania oraz różnice kursowe pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
1.7.2. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości

Do ewidencji zmian w zakresie odpisów aktualizujących wartość środków trwałych w budowie służą konta 081, 082, 083. Odpisów aktualizujących dokonuje się w przypadku podjęcia decyzji o częściowym lub całkowitym zaniechaniu ponoszenia nakładów na ich realizację, gdy budowany składnik w przyszłości nie przyniesie korzyści.

W wyniku ustania przyczyny powodującej utratę wartości środka trwałego w budowie koryguje się wcześniej dokonany odpis.
1.7.3. Klasyfikacja zdarzeń gospodarczych i powiązania z kontami księgi głównej

Po stronie Wn konta – Środki trwałe w budowie księguje się:Nazwa operacji

Wn

Ma

 1. Wartość zużytych materiałów do budowy środka trwałego

081/082/083

Zespół 2

 1. Wartość usług świadczonych przy budowie środka trwałego

081/082/083

Zespół 2

 1. Odsetki, prowizje, ujemne różnice kursowe od kredytów, pożyczek i zobowiązań w walucie obcej za okres realizacji budowy środka trwałego

081/082/083


Zespół

„1”, „2”


Po stronie Ma konta – Środki trwałe w budowie księguje się:Nazwa operacji

Wn

Ma

 1. Przeniesienie kosztów po zakończeniu budowy środka trwałego

010

081/082/ 083

 1. Dodatnie różnice kursowe od kredytów, pożyczek i zobowiązań w walucie obcej za okres realizacji budowy

Zespół „1” i „2”

081/082/ 083

 1. Odpisy aktualizujące wartości środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego

08

08

 1. Ostateczna decyzja kierownika jednostki o zaniechaniu ponoszenia nakładów na realizację środków trwałych w budowie.

761

081/082/ 083


1.8. Konta pozabilansowe

091-01 – Środki trwałe w likwidacji

Konto służy do pozabilansowej ewidencji własnych środków trwałych postawionych w stan likwidacji na skutek zużycia lub zniszczenia albo nieopłacalności napraw a także przeznaczonych do sprzedaży, do czasu zakończenia ich fizycznej likwidacji lub sprzedaży. Konto obciąża się wartością początkowa środków trwałych pod datą postawienia ich w stan likwidacji, a uznaje wartością początkową zlikwidowanych środków trwałych po zakończeniu likwidacji, to jest złomowania, sprzedaży itp. – pod data zakończenia fizycznej likwidacji lub sprzedaży. Fizyczna likwidacja środków trwałych potwierdzona jest protokołem komisji kasacyjno-likwidacyjnej.


091-02 – Grunty w użytkowaniu wieczystym

Konto służy do pozabilansowej ewidencji posiadanych gruntów w użytkowaniu wieczystym – według ich cen rynkowych.


091-03 – Niskocenne składniki majątku trwałego (wyposażenie)

Konto przeznaczone jest do pozabilansowej ewidencji rzeczowych składników majątku trwałego o niskiej jednostkowej wartości – do 3.500zł, to jest na poziomie wyznaczonym przez obowiązujące aktualnie przepisy podatkowe. Składniki te są odpisywane są w 100% w koszty, w momencie przekazania ich do używania.

Do konta prowadzona jest szczegółowa ewidencja, według grup i miejsc używania oraz osób odpowiedzialnych za powierzone mienie, umożliwiająca określenie ilości i wartości w cenach ich nabycia, zawierająca:


 • numer inwentarzowy składnika majątkowego (wyposażenia),

 • nr dowodu księgowego i datę przekazania składnika do używania,

 • nazwę składnika majątkowego,

 • miejsce używania (nazwa komórki organizacyjnej lub osoba odpowiedzialna za powierzone mienie),

 • datę likwidacji składnika ( w tym także datę sprzedaży lub darowizny),

 • przyczynę likwidacji.


091-04 – Niskocenne składniki WNIP

Na koncie tym ewidencjonowane są składniki majątkowe zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe i licencje) o niskiej jednostkowej cenie, tj. do 3.500 zł.

Konto to funkcjonuje według zasad ustalonych dla konta 091-03
091-05 – Środki trwałe dzierżawione

Konto przeznaczone jest do pozabilansowej ewidencji środków trwałych użytkowanych przez jednostkę na podstawie umów dzierżawy, najmu . Nie są wykazywane w aktywach bilansu jednostki, która je wykorzystuje dla swojej działalności. Podlegają natomiast wykazaniu

w dodatkowej informacji.

Konto to obciąża się wartością początkowa środków trwałych na podstawie umowy (protokołu) przyjęcia od właściciela, a uznaje wartością początkową środków trwałych po zakończeniu okresu dzierżawy, najmu na podstawie dokumentu potwierdzającego ich zwrot właścicielowi.

Do konta prowadzona jest ewidencja analityczna umożliwiająca ustalenie ilości i wartości poszczególnych dzierżawionych środków trwałych, według ich właścicieli i klasyfikacji rodzajowej oraz osób za nie odpowiedzialnych.


091-06 – Odzież robocza i ochronna indywidualna

091-07 – Odzież robocza i ochronna zakładowa

Konta te służą do pozabilansowej ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości odzieży roboczej i ochronnej stanowiącej wartość jednostki, nabytej na potrzeby pracowników. Odzież wydawana jest do używania zgodnie z regulaminowym przydziałem, określonym zarządzeniem kierownika jednostki, i odpisywana jest w 100% w koszty,


w momencie wydania jej do używania.

Do kont prowadzona jest szczegółowa ewidencja w postaci imiennych kart wyposażenia i kart zakładowych , które służą do ustalenia prawa do wymiany odzieży roboczej na nową, a w przypadku rozwiązania lub ustania stosunku pracy, służą do rozliczenia pracownika


i ustalenia ewentualnych roszczeń pracodawcy z tytułu wydanej odzieży.
092 – Aparatura specjalna w tematach

Konto jest przeznaczone do pozabilansowej ewidencji aparatury specjalnej. Na koncie tym księguje się te składniki majątkowe (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne), które zakupione zostały na potrzeby realizacji tematów (projektów) badawczych i pozostają na tym koncie do czasu zakończenia realizacji tematu. Aparatura specjalna księgowana jest w 100% w koszty w momencie zakupu, bez względu na wartość tej aparatury.

Do konta 092 prowadzona jest szczegółowa ewidencja w podziale na poszczególne tematy (projekty) badawcze. Po zakończeniu tematu badawczego aparatura specjalna przeksięgowywana jest na podstawie protokołu na majątek jednostki.
093 – Użyczenie środków trwałych

Konto 093 służy do pozabilansowej ewidencji obcych środków trwałych będących


w posiadaniu jednostki na zasadach użyczenia, przyjęcia do przechowywania, w depozyt itp.

Konto to funkcjonuje według zasad ustalonych dla konta 091-05.


094 – Środki trwałe w leasingu

Konto 094 służy do pozabilansowej ewidencji środków trwałych użytkowanych przez jednostkę na podstawie umów leasingu operacyjnego.

Konto to funkcjonuje według zasad ustalonych dla konta 091-05.

2. Zespół 1 - Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Konta zespołu „1” Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe służą do ewidencji.


 • aktywów w postaci krajowych środków płatniczych, walut obcych oraz dewiz przechowywanych w kasie jednostki oraz na rachunkach bankowych,

 • aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, w tym aktywów pieniężnych mających postać weksli obcych, czeków i innych aktywów finansowych,

 • instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziałów i akcji

 • uzyskanych kredytów bankowych krajowych i zagranicznych,

 • udziałów i akcji własnych przeznaczonych do zbycia lub umorzenia,

 • różnic z aktualizacji wyceny krótkoterminowych aktywów finansowych,

 • środków pieniężnych w drodze.


2.1. Wykaz kont księgi głównej dla zespołu „1”

Poniżej przedstawiono konta syntetyczne. Analityka do kont syntetycznych tworzona jest według potrzeb i stanowi załącznik do wykazu księgi głównej.
Nr konta

Nazwa

101

Kasa

131

Bieżące rachunki bankowe PLN

132

Bieżące rachunki bankowe walutowe

133

Rachunki bankowe dla tematów

134

Rachunki bankowe walutowe dla tematów

135

Rachunek środków ZFŚS

136

Rachunki bankowe inwestycyjne

137

Lokaty złotowe

138

Lokaty walutowe

141

Kredyty bankowe PLN

142

Kredyty bankowe w walucie obcej

143

Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach

149

Środki pieniężne w drodze

Konta pozabilansowe


Nr konta

Nazwa

190

Weksle własne In blanco


2.2. Wycena dla zespołu „1”


Pobieranie 497.09 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna