Opis funkcjonalności rozbudowy szpitalnego systemu informacyjne go (his) wraz z dostawą sprzętu komputerowegoPobieranie 2.54 Mb.
Strona6/28
Data28.10.2017
Rozmiar2.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

ARCHIWUM DOKUMENTACJI

 

Wyszukiwanie historii choroby (według danych personalnych pacjenta, kodu kreskowego, nr Księgi Głównej, okresów pobytu). Wyszczególnienie możliwości wyszukiwania przy pomocy PESEL oraz imienia i nazwiska

 

Ewidencja przyjęcia dokumentacji do archiwum:
- data przyjęcia,
- pracownik szpitala, który oddał historię choroby,
- pracownik archiwum, który ją przyjął.

 

Ewidencja wydania z archiwum dokumentacji:
- data wydania,
- dane osoby(lekarz, pacjent, osoba upoważniona) instytucji, której wydano historię,
- pracownik archiwum, który ją wydał,
- postać dokumentu (kopia, oryginał),
- przewidywana data zwrotu,
- osoba odbierająca,
- cel zamówienia (bieżące, do celów naukowy),
- uwagi.

 

Możliwość wydawania dokumentacji:
- Wydawanie z zamówienia,
- Wydawanie bez wcześniejszego zamówienia.

 

Możliwość zamawiania dokumentacji:
- wprowadzanie zamówień dokumentacji przez lekarzy i przez pracowników archiwum. Możliwość umieszczania wielu pozycji na jednym zamówieniu,
- modyfikowanie danych wcześniej wprowadzonego zamówienia,
- dane zamówienia: lista wybranych dokumentacji, podmiot zamawiający (lekarz, pacjent, osoba upoważniona, instytucja), postać dokumentu (kopia, oryginał), data zamówienia, przewidywana data zwrotu, cel zamówienia (bieżące, do celów naukowy), priorytet (pilny , rutynowy), uwagi.

 

Wyszukanie wszystkich dokumentacji danego pacjenta.

 

Zestaw raportów umożliwiający minimum poniższe zestawienia:
- ewidencja stanu historii,
- ewidencja wydanych historii,
- przekroczony termin zwrotu.

 

System umożliwia odnotowanie informacji o kasacji dokumentów z wydrukowaniem protokołu kasacji.

 

System umożliwia nałożenie limitów wypożyczeń dokumentacji w zależności od tego, czy jest ona wypożyczana do celów bieżących, naukowych.

 

Dodawanie różnego rodzaju dokumentacji medycznych:
- Dokumentacja szpitalna (historia choroby)
Dane dokumentacji: numer dokumentacji (nr księgi głównej); numer teczki, w której znajduje się dokumentacja;
okres z którego pochodzi dokumentacja (data przyjęcia i wypisu ze szpitala); Pacjent, którego dotyczy dokumentacja;
Dane dokumentacji, które dotyczą wszystkich rodzajów dokumentacji: stan dokumentacji (wybrakowana, zagubiona); osoba dostarczająca dokumentację; osoba przyjmująca dokumentację (pracownik archiwum); data przyjęcia, uwagi;
- Dokumentacja szpitalna – historyczna (dokumentacja sprzed wdrożenia systemu)
Dane takie jak: numer dokumentacji, pacjent, miejsce pobytu, data przyjęcia i wypisu wprowadzane są ręcznie w odróżnieniu od poprzedniego rodzaju dokumentacji, gdzie dane te są pobierane automatycznie po wybraniu księgi głównej.
- Dokumentacja szpitalna – oddziałowa (gdy oddziały prowadzą oddzielną dokumentację)
Pozwala na dodawanie dokumentacji dla pojedynczych pobytów na oddziałach. Można wskazać dowolny pobyt/pobyty spośród wszystkich pobytów hospitalizacji i dodać dla niego/nich dokumentację.
Dane dokumentacji: numer dokumentacji (kolejny numer w danym roku, nadawany przez system w momencie dodawania dok. do archiwum); okres, z którego pochodzi dokumentacja (data przyjęcia i wypisu z oddziału)
- Księga przyjęć i odmów z Izby przyjęć
Dane dokumentacji: specjalizacja, okres z którego pochodzi dokumentacja, numer dokumentacji (kolejny numer w danym roku dla określonej specjalizacji).
- Teczka Kart informacyjnych z izby przyjęć
Dane dokumentacji: takie same jak dla dokumentacji typu: 'Księga przyjęć i odmów'.
- Książka raportów pielęgniarskich
Dane dokumentacji: jednostka organizacyjna (oddział), okres z którego pochodzi dokumentacja, numer dokumentacji (kolejny numer w danym roku dla określonego oddziału).
- Książka raportów lekarskich
Dane dokumentacji: takie same jak dla dokumentacji typu: 'Książka raportów lekarskich'.

 

CYFROWE ARCHIWUM ZEWNĘTRZNYCH DOKUMENTÓW

 

Możliwość przechowywania dokumentów elektronicznych w dowolnym formacie, w tym PDF

 

Możliwość przechowywania dokumentów podpisanych lub niepodpisanych podpisem elektronicznym

 

Możliwość porządkowania dokumentacji w folderach w kontekście rekordu medycznego pacjenta

 

Możliwość przeglądania zawartości archiwum dla uprawnionych użytkowników

 

Dostęp do archiwum z poziomu systemu medycznego (minimum Oddział, Izba przyjęć, Poradnia, Gabinet) bez konieczności zmiany modułu i ponownego logowania się do systemu

 

Dostęp do zawartości archiwum z poziomu danych pobytu pacjenta

 

System zapewnia automatyczne kopie bezpieczeństwa zawartości archiwum dokumentów

 

Możliwość zeskanowania papierowego dokumentu i automatycznego dołączenia do archiwum medycznego do rekordu pacjenta

 

System zapewnia oznaczenie czasu i jednoznaczne przypisanie osoby dodającej dokument cyfrowy

 

RECEPTY

 

Moduł umożliwia wystawianie recept dla wskazanego pacjenta wybranego z indeksu pacjentów Systemu. System powinien weryfikować odpłatność leku na recepcie i w zależności od postawionego rozpozniania ICD10 ostrzegać o niezgodności odpłatności z postawionym rozpoznaniem

 

Funkcje dostępne są minimum z modułów Gabinet, Izba przyjęć, Oddział.

 

Wydruku recepty lekarskiej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich.

 

Użytkownik ma dostęp do wyszukiwania leków z następujących słowników: baza leków, leków recepturowych, leków preferowanych według nazwy lub składu chemicznego.

 

Pojedynczy element w liście wyszukiwania leków opisuje minimum nazwę, skład chemiczny, postać, dawkę oraz opakowanie, a w przypadku leków recepturowych nazwę oraz skład chemiczny.

 

Możliwość tworzenia słownika leków recepturowych zarządzania tym słownikiem.

 

Słownik leków wykorzystywany do wypisywania recept jest automatycznie aktualizowany przez system do najnowszych wersji; dodatkowo z poziomu modułu administracyjnego możliwość wykonania importu słownika leków.

 

Moduł umożliwia tworzenie podręcznego słownika leków preferowanych przez użytkownika. Dodanie nowej pozycji słownika jest możliwe z poziomu listy wyszukanych leków z bazy leków lub leków recepturowych.

 

Użytkownik po wybraniu leku ma możliwość wskazania liczby opakowań (także niepełnych opakowań), dawkowania, dodania komentarza oraz zastrzeżenia zamiany leku.

 

Na receptę automatycznie nanoszony jest oddział NFZ lub kod państwa w przypadku pacjentów zagranicznych, a także niezbędne dane pacjenta. W przypadkach, gdy pacjent jest nieubezpieczony, automatycznie ustawiany jest brak ubezpieczenia.

 

Dane świadczeniodawcy nanoszą się automatycznie na formularz i wydruk recepty. Odpowiedni świadczeniodawca wybierany jest automatycznie na podstawie miejsca pobytu pacjenta (oddział/poradnia).

 

Na receptę automatycznie nanoszony jest zalogowany lekarz, data wystawienia oraz termin realizacji. Jeśli zalogowany użytkownik nie jest lekarzem, na receptę wstawia się lekarz prowadzący (oddział) lub lekarz z wizyty. Użytkownik może te dane zmieniać, przy czym lekarza może wybrać ze słownika lekarzy w Systemie.

 

Użytkownik ma możliwość oznaczenia pilności recepty.

 

Użytkownik może zdefiniować uprawnienia oraz informacje o chorobach przewlekłych z rozwijanej listy możliwych do wyboru pozycji. W celu przyspieszenia wystawiania recept pozycje te są uzupełnione automatycznie pozycją "X".

 

Użytkownik ma możliwość wyboru drukarki z centralnego serwera wydruków, na której nastąpi wydruk.

 

System umożliwia zdefiniowanie zakresu numerów recept dla lekarza.

 

Numery recept zapisują się na lekarza i świadczeniodawcę.

 

Jeśli placówka medyczna ma wiele lokalizacji i na każdą oddzielną umowę z NFZ, wskazany we wprowadzaniu zakresów recept lekarz może mieć oddzielną pulę numerów na każdą z przychodni, w których udziela świadczeń.

 

System podczas wprowadzania numerów recept automatycznie weryfikuje poprawność wprowadzonego numeru recepty.

 

System automatycznie rejestruje i numeruje recepty ze zdefiniowanej listy numerów recept lekarza.

 

System umożliwia zdefiniowanie zakresu numerów recept dla lekarza z uwzględnieniem świadczeniodawcy wybieranego ze słownika jednostek organizacyjnych szpitala w Systemie

 

System automatycznie wyświetla licznik numerów recept pozostałych do wykorzystania.

 

System ewidencjonuje wszystkie leki przepisywane pacjentowi.

 

Układ formularza do tworzenia/edycji recepty jest zgody z wydrukiem.

 

Układ formularza do tworzenia/edycji listy leków jest zgodny z wydrukiem.

 

Zapis recepty jest możliwy gdy:
- uzupełniony jest lekarz wystawiający receptę
- uzupełniona jest data wystawiania i data realizacji od dnia
- liczba pozostałych numerów recept jest większa od 0
- poprawnie zostały ustawione dane świadczeniodawcy
- wybrany pacjent posiada wymagane dane
- ustawiony kod oddziału NFZ lub kod państwa lub X-brak ubezpieczenia
- dodany jest co najmniej jeden lek

 

W przypadku wystawiania recept dla dzieci nieposiadających numeru PESEL, na wydruku umieszczany jest PESEL jednego z rodziców lub opiekunów.

 

Istnieje możliwość zapisu recepty w celu późniejszego jej wydrukowania lub modyfikacji.

 

System blokuje możliwość edycji lekarza na recepcie, gdy został wykorzystany numer recepty z puli danego lekarza.

 

System umożliwia usuwanie recept. Usunięcie recepty skutkuje odzyskaniem numeru recepty i włączeniu go do puli numerów recept do wykorzystania.

 

Usunięcie recept wydrukowanych jest możliwe tylko da użytkowników z dodatkowymi uprawnieniami.

 

System ostrzega użytkownika w przypadku próby edycji wydrukowanej recepty.

 

System ostrzega przed próbą ponownego wydrukowania tej samej recepty

 

System ostrzega przed usunięciem zapisanej/wydrukowanej recepty

 

Wydrukowanie recepty skutkuje automatycznym jej zapisem.

 

Możliwość ewidencjonowania leków bez recepty przepisywanych pacjentowi.

 

Zapisane recepty są widoczne w funkcji wystawiania recept po ponownym uruchomieniu funkcji.

 

Zachowane recepty i listy leków bez recepty prezentowane są w postaci zakładek i są zapisane na pobyt/wizytę.

 

Zachowana recepta lub lista leków prezentowana jest w postaci formularza zgodnego z wydrukiem.

 

System umożliwia wydrukowanie listy leków dla pacjenta z dawkowaniem.

 

System prezentuje listę wystawionych recept i wydanych list leków dla pacjenta z dawkowaniem w kontekście wybranego pobytu.

 

System umożliwia kopiowanie recept i leków na podstawie historii wystawionych recept.

 

System w funkcji wystawiania recept prezentuje leki, które przyjmuje pacjent. Prezentowane są w dodatkowej zakładce z możliwością ich wyboru i naniesienia na receptę.

 

ZLECENIA MEDYCZNE

 

Funkcje zleceń medycznych dostępne są dla wszystkich modułów związanych z obsługą pacjenta
 

Możliwość obsługi elektronicznych zleceń w ramach systemu szpitalnego:

 

Wysłanie zlecenia wykonania elementu leczenia (badania) do jednostki realizującej (pracownia diagnostyczna).

 

Możliwość śledzenia stanu wykonania zlecenia.

 

Możliwość korelacji i porównania wyników badań diagnostycznych z dawkami leków np.: poziom glukozy we krwi a dawki insuliny

 

Zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (wyniku badania).

 

Możliwość przechowywania skanowanych kart anestezjologicznych.

 

Możliwość automatycznej aktualizacji stanów magazynowych apteczek bloku operacyjnego i anestezjologicznych na podstawie zewidencjonowanego zużycia.

 

Automatyczne kodowanie ICD9 na podstawie zleceń medycznych. Badanie/operacja/konsultacja, itp., może mieć przypisany kod lub kody ICD9. Jej wykonanie w module zleceń skutkuje automatycznym zakodowaniem ICD9, np. do NFZ/PZH czy jest wykorzystywane w grupowaniu JGP. Dodatkowo w chwili wprowadzania wyniku zlecenia użytkownik ma możliwość zmiany ICD9, które zostało automatycznie zakodowane przez system, jeżeli do zleconej usługi jest przyporządkowane więcej niż jedno ICD9. Zmiany ICD9 w takim przypadku są spójne (nie występuje redundancja danych) niezależnie czy zostały dokonane w module statystyka czy w module zleceń medycznych.

 

System ostrzega, że zlecana usługa już jest zlecona w zdefiniowanym przez administratora okresie czasu w celu wyeliminowanie przypadkowego podwójnego zlecenia tego samego badania.

 

Możliwość powtarzania zleceń na podstawie już istniejących. Funkcja dostępna jest z ekranu prezentującego zlecenia i wyniki pacjenta. Użytkownik ma możliwość wyboru zleceń, które chce powtórzyć.

 

Możliwość prezentacji aktualnych zleceń pacjenta w chwili zlecania (każdy użytkownik indywidualnie dla siebie może włączyć lub wyłączyć tą funkcję)

 

Możliwość autoryzowania wykonania zlecenia dla zleceń ze skonfigurowaną regułą autoryzacji, przez osoby uprawnione do autoryzacji np. ordynator oddziału. Możliwość autoryzacji pojedynczych zleceń lub grupy zleceń wybranych z listy.

 

Możliwość zleceń badań przedmiotowych niepowiązanych z pacjentem (np. badania czystościowe, wymazy z brudowników, czy też wymiana żarówki w urządzeniu).

 

System posiada oddzielną listę robocza do śledzenia statusu oraz wykonania zlecenia przedmiotowego.

 

Możliwość autoryzowania wykonania zlecenia dla zleceń ze skonfigurowaną regułą autoryzacji, przez osoby uprawnione do autoryzacji np. ordynator oddziału Możliwość autoryzacji pojedynczych zleceń lub grupy zleceń wybranych z listy.

 

Możliwość rejestrowania wartości Wagi i Wzrostu pacjenta poprzez: formularz wprowadzania wyniku badania, formularz wywiadu. System przy zapisie formularzy aktualizuje te atrybuty w rekordzie medycznym pacjenta i przy kolejnych badaniach automatycznie podpowiada ostatnio uzupełnioną wartość.

 

Możliwość konfiguracji priorytetów zlecanych badań oraz definiowania terminów, na jakie badanie z danym priorytetem może być zlecane (np. CITO na czas bieżący, rutynowy na dzień następny na godzinę 12:00).

 

Możliwość definiowania podręcznego panelu zleceń (np. najczęstsze dyżurowe z SOR):
- definiowanie panelu ogólnego jaki i spersonalizowanego dla użytkownika lub jednostki organizacyjnej na której przebywa pacjent,
- możliwość dodawania usług do panelu,
- możliwość dodawania grupy usług do panelu i wprowadzenia nazwy grupy,
- możliwość zlecania usług/grup usług z panelu jednym kliknięciem bez konieczności szukania w słowniku,
- możliwość zlecania wszystkich pozycji z panelu jednym kliknięciem bez konieczności szukania w słowniku.
- możliwość zgrupowania paneli w zakładki.

 

Stworzone grupy usług wyszukują się również w polu wyszukiwania usług. 


Pobieranie 2.54 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna