Opis funkcjonalności rozbudowy szpitalnego systemu informacyjne go (his) wraz z dostawą sprzętu komputerowegoPobieranie 2.54 Mb.
Strona26/28
Data28.10.2017
Rozmiar2.54 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

System zarządzania centralną sterylizacją
Komponent

Minimalne wymagania

Wymagania ogólne

System gwarantuje zarządzanie obiegiem materiału podlegającego dekontaminacji w centralnej sterylizatorni na wszystkich etapach procesu dekontaminacji, przypisywanie wymaganych informacji o przeprowadzanych procedurach, parametrach, personelu, urządzeniach, magazynowaniu.

Zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w części "Wymagane licencje stanowiskowe".System zostanie dostarczony w wersji pozwalającej na identyfikację pojedynczych narzędzi oznaczonych unikalnym kodem 2D DataMatrix, naniesionym w technologii DPM.

System zostanie zintegrowany z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS CliniNet, z wykorzystaniem standardu HL7 lub dowolnego innego wskazanego przez Zamawiającego, co najmniej w następującym zakresie:

 1. przekazywanie informacji o wysterylizowanym materiale użytym do zabiegów do dokumentacji medycznej pacjenta w sposób umożliwiający późniejsze odtworzenie przebiegu ścieżki dekontaminacji z archiwum,

 2. przegląd dokumentacji archiwalnej opisującej przebieg ścieżki dekontaminacji konkretnego materiału w powiązaniu z dokumentacją medyczną pacjenta,

 3. integracja cennika usługi dekontaminacji materiału z działem księgowym szpitala,

 4. przekazywanie informacji o kosztach usług wykonanych w danym okresie obliczeniowym w centralnej sterylizatorni do systemu finansowo- księgowego ze wskazaniem odbiorcy materiału sterylnego,

 5. funkcja przypisywania pakietów do poszczególnych zabiegów operacyjnych wraz z ewidencją poniesionych kosztów,

 6. podgląd bieżącego statusu zestawu lub narzędzia (gdzie jest i co się z nim dzieje) dowolnego użytkownika materiału sterylnego. Dynamiczna lista udostępniająca pozycje ze statusem wysterylizowane. Pozycje przypisane do zabiegu zmieniają automatycznie status, aby nie mogły być użyte dwukrotnie,

Dostosowanie algorytmów działania systemu i przeprowadzenie niezbędnych zmian w oprogramowaniu zgodnie z zapotrzebowaniem szpitala na etapie wdrażania i podczas eksploatacji (w okresie gwarancji, w cenie oferowanego systemu, w ramach nadzoru autorskiego).

System zapewni rejestrację obiegu materiału sterylnego obejmującą:

 • centralną sterylizatornię;

 • obsługę klientów wewnętrznych, min. 22 sale operacyjne BO, 3 sale cięcia na BO oraz 28 poradni,

 • obsługę klientów wewnętrznych w innych lokalizacjach, co najmniej kliniki I oddziały USK na ulicy Warszawskiej 18 oraz Żurawiej 14 w Białymstoku,

 • obsługę klientów zewnętrznych,

zapewniającą ewidencjonowanie zgłaszanego i wydawanego materiału.

System zapewni współpracę z urządzeniami technologicznymi Centralnej Sterylizatorni – rejestrację parametrów pracy posiadanych przez Zamawiającego:

 • 4 szt. myjni-dezynfektorów 88-203 firmy Getinge,

 • 1 szt. myjni-dezynfektora do wózków 9120 firmy Getinge,

 • 1 szt. sterylizatora parowego HS6610 ER2 firmy Getinge

 • 2 szt. sterylizatorów parowych HS6617 DR2 firmy Getinge

 • 1 szt. Sterylizatora parowego HS6620 DR2 firmy Getinge,

 • 1 szt. sterylizatora na tlenek etylenu Steri-Vac 5XLDPB firmy 3M,

 • 1 szt. sterylizatora plazmowego Sterrad 100NX firmy ASP J&J.

Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość podłączenia innych urządzeń technologicznych Centralnej Sterylizatorni w sposób umożliwiający rejestrację ich pracy, które zostaną zakupione w bieżącym bądź przyszłych postępowaniach, pod warunkiem otrzymania dokumentacji technicznej urządzeń.

System zagwarantuje pełną informację o obiegu materiału sterylnego w formie elektronicznej w powiązaniu z dokumentacją medyczną szpitala.

Zamawiający wymaga oznakowania pojemników transportowych wykorzystywanych w procesowaniu materiału poddawanego dekontaminacji (szafy, kontenery, moduły wsadowe, koszyki i siatki narzędziowe, kosze sterylizacyjne itp.), opakowań sterylizacyjnych (kontenery) oraz tac narzędziowych stałym kodem identyfikacyjnym.

Szacowana ilość pojemników to 800 sztuk.Zamawiający wymaga wprowadzenia danych początkowych niezbędnych do rozpoczęcia eksploatacji systemu tj.: definicji narzędzi, zestawów, składów zestawów, struktur organizacyjnych, personelu, rodzajów opakowań i pojemników, zgodnie z danymi dostarczonymi przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga dostarczenia pełnej dokumentacji systemu (dokumentacja administratora, użytkownika, szkoleniowa.

Zamawiający wymaga aby nowe wersje systemu oraz jego uaktualnienia dostarczane były na bieżąco wraz ze szczegółową instrukcją ich instalacji. W okresie gwarancji bezpłatnie.

Zamawiający wymaga aby System został zainstalowany na serwerze Zamawiającego

Zamawiający wymaga, aby system działał w oparciu o silnik bazy danych MS SQL Server firmy Microsoft lub Oracle Database w wersji minimum 10g.

Zamawiający wymaga aby administratorzy Zamawiającego zostali przeszkoleni z zakresu instalacji i obsługi systemu

Zamawiający wymaga aby administratorzy Zamawiającego posiadali pełny dostęp administracyjny do oferowanego systemu

Zamawiający wymaga stałego nadzoru serwisowego online w okresie gwarancji (bezpłatny) możliwości jego kontynuowania po okresie gwarancyjnym.

Zamawiający wymaga stałego bezpłatnego nadzoru autorskiego w okresie gwarancji zapewniającego zmiany w oprogramowaniu podnoszące efektywność pracy, dostosowanie do zmian w przepisach i zmian organizacyjnych szpitala.

Zamawiający wymaga cyklu szkoleń personelu centralnej sterylizatorni i pozostałych użytkowników, z obsługi systemu, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

Ogólna funkcjonalność systemu

Administracja systemem poprzez logowanie osób uprawnionych

Wprowadzanie, definiowanie i konfiguracja danych, nadawanie uprawnień użytkownikom, nadzór nad prowadzeniem modyfikacji danych i historia tych modyfikacji.

Tworzenie bibliotek narzędzi i zestawów, z możliwością modyfikacji, oraz z możliwością zamieszczania dokumentacji fotograficznej, z bankiem danych o narzędziach i zestawach.

Pełna kontrola historii modyfikacji każdego zdefiniowanego zestawu, obejmujących wszystkie jego charakterystyczne cechy.Zarządzanie personelem CS w części wymaganej w procesie obiegu materiału sterylnego, nadawanie personelowi uprawnień, wyposażenie w spersonalizowane identyfikatory z kodami

System zapewni pełną archiwizację wszystkich danych z poszczególnych modułów i udokumentowanie pracy systemu w formie elektronicznej i papierowej (drukowanie raportów, statystyk, zestawień). Zakres dokumentacji określa użytkownik.

Automatyczne prowadzenie dokumentacji procesu obróbki narzędzi w każdej jego fazie w obrębie CS bez ingerencji użytkownika, zapewniające przypisanie wykonywanych czynności do personelu fizycznie je wykonującego- wszystkie czynności technologiczne objęte nadzorem systemu zawsze dokumentowane są ze wskazaniem uprzednio zidentyfikowanego członka personelu.

Informacja o tym gdzie jest i co się dzieje z danym zestawem lub narzędziem (status), dostępna na wszystkich stanowiskach.

Możliwość wprowadzania przez personel na każdym stanowisku roboczym uwag przypisanych do konkretnego obiegu danego zestawu. Możliwość wprowadzenia uwag które bezwzględnie muszą zostać potwierdzone przez personel funkcyjny.

Możliwość interaktywnego pakowania zestawu. Przekazywanie informacji o definicji i instrukcji pakowania zestawu, składzie zestawu, o rozłożeniu narzędzi na tacach narzędziowych, przedstawianie w postaci zdjęć lub plików multimedialnych wyglądu danych narzędzi czy ułożenia składników zestawów. Możliwość drukowania spisu zawartości zestawu w trakcie pakowania zestawu, łącznie z wprowadzonymi uwagami.

Drukowanie dwudzielnych, dwukrotnie przylepnych, etykiet jednorazowego obiegu z testem chemicznym, umożliwiających identyfikację zestawów po sterylizacji i umieszczenie ich w dokumentacji medycznej pacjenta. Stosowane etykiety muszą mieć rozmiary umożliwiające włożenie ich w okienko oznacznikowe w kontenerach narzędziowych.

Zapewnienie eliminacji wydania nie wysterylizowanych, lub przeterminowanych wyrobów do odbiorcy.

Zapewnienie eliminacji wydania materiału dla którego nie została utworzona kompletna dokumentacja potwierdzająca prawidłowy przebieg ścieżki dekontaminacji tego materiału.

Swobodne definiowanie procedur wynikowego wyznaczania kosztów i nakładów na sterylizację.

Automatyczne naliczanie kosztów sterylizacji w czasie rzeczywistym.

Dynamiczne tworzenie statystyk dla wskazanych przez zamawiającego kryteriów.

Tworzenie bilingu do faktur dla odbiorców materiału sterylnego. Wystawianie, usuwanie, korygowanie faktur VAT dla odbiorców. Kartoteka kontrahentów. Kontrola należności. Eksport i import faktur VAT.

Identyfikacja pojemników transportowych oznaczonych kodem kreskowym wraz z ich aktualną zawartością.

Identyfikacja zestawu przez odczyt kodu kreskowego z oznacznika tacy narzędziowej.

Identyfikacja materiału rozłożonego na siatce narzędziowej przez odczyt kodu kreskowego jej oznacznika

Identyfikacja materiału rozłożonego w koszu sterylizacyjnym przez odczyt jego oznacznika

Identyfikacja zestawu przez wybór z listy ekranowej lub odczyt kodu kreskowego z listy zestawów w skoroszycie lub odczyt etykiety obiegowej

Wymagania licencyjne stanowiskowe i ich opis:

Stanowisko administratora strefy czystej(2 szt.)

Zadanie administratora systemu:

 • Definiowanie użytkowników materiału sterylnego- wewnętrznych i zewnętrznych

 • Definiowanie personelu, przynajmniej w CS, wraz z nadawaniem uprawnień

 • Definiowanie cennika usług sterylizacyjnych

 • Definiowanie pojemników transportowych używanych w CS, predefiniowany bank pojemników

 • Definiowanie rodzajów opakowań używanych w CS, predefiniowany bank opakowań

 • Definiowanie testów mycia i dezynfekcji, sterylizacji, predefiniowany bank testów

 • Definiowanie struktur obrazujących sposób pakowania zestawów i narzędzi (definicji pakowania) wraz z przypisywaniem do definicji okresu ważności oraz szacunkowej objętości pakietu.

 • Definiowanie składników (narzędzi) wraz z procedurami postępowania, dostęp do predefiniowanych bibliotek składników (narzędzi)

 • Wprowadzanie danych podstawowych zestawów: nazwa, opis, symbol, użytkownik

 • Definiowanie składu zestawu, zestawienie ilościowe składników w zestawie.

 • Przydzielanie wyceny do zestawu

 • Przydzielanie definicji pakowania do zestawu

 • Określanie i przydzielanie procedur mycia i dezynfekcji, pakowania, sterylizacji do zestawu

 • Przydzielanie fotografii i innych plików multimedialnych do zestawu

 • Dostęp do historii modyfikacji zestawu

 • Podgląd i zarządzanie zestawami i narzędziami dowolnie wybranego użytkownika

 • Dodawanie, zmiana ilości identycznych zestawów i narzędzi wybranego użytkownika, wyrejestrowanie zestawów po kasacji

 • Zestawienie ilościowe składników (narzędzi) dowolnie wybranego użytkownika

 • Monitoring statusu (gdzie jest i co się z nim dzieje) materiału znajdującego się w CS

 • Podgląd bieżącego stanu urządzeń- sterylizatorów, myjni

 • Podgląd wsadów aktualnie kompletowanych, skompletowanych lub znajdujących się w myjniach bądź sterylizatorach

 • Monitoring materiału znajdującego się w każdej ze stref CS, ze szczegółami

 • Podgląd bieżącego dziennika zdarzeń

 • Dostęp do zestawienia kosztów sterylizacji dla wybranego okresu obrachunkowego

 • Przegląd obiegów wszystkich dostępnych zestawów i narzędzi

 • Szczegóły dowolnego wybranego obiegu zestawu lub narzędzia

 • Wyszukanie dowolnego obiegu na podstawie kodu z etykiety obiegowej

 • Raport sumaryczny dla dowolnego obiegu zestawu lub narzędzia

 • Statystyka obiegów w dowolnie wybranym dniu, w zestawieniu dziennym oraz miesięcznym

 • Statystyka zużycia testów i opakowań

 • Statystyka aktywności personelu

 • Przegląd danych archiwalnych dla myjni i sterylizatorów

 • Paszport elektroniczny wszystkich urządzeń CS- dokumentowanie prac serwisowych i zdarzeń technicznych dotyczących systemu i urządzeń CS, przypomnienia o zbliżających się przeglądach, walidacjach i konserwacji urządzeń. Generowanie zgłoszeń serwisowych przekazywanych automatycznie do działu technicznego. Wprowadzanie opisu realizacji usługi serwisowej. Przegląd danych archiwalnych eksploatacji każdego z urządzeń technologicznych.

Wymagania licencyjne stanowiskowe i ich opis: Stanowisko administratora strefy czystej

(1 szt.)


Zadanie administratora systemu:

- funkcjonalność zgodnie z opisem stanowiska administratora strefy czystej

Zadanie wyładunku z myjni-dezynfektora:


 • Monitoring i rejestracja przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w myjni automatycznej w powiązaniu z załadowanym wsadem

 • Udokumentowanie (potwierdzenie) zwolnienia wsadu z myjni

 • Weryfikacja testów mycia i dezynfekcji przydzielonych do wsadu, weryfikacja poprawności mycia i dezynfekcji dla wsadu, weryfikacja zarejestrowanego przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji jako czynności wymagane do zwolnienia wsadu po myciu.

 • Możliwość wycofania zestawu do powtórnego mycia na stronę brudną

Zadanie załadunku materiału do sterylizatora:

 • Uzupełniająca kompletacja spakowanego materiału do koszy sterylizacyjnych oraz uzupełniająca kompletacja materiału na wózku (module wsadowym) do sterylizatora

 • Kontrola wzorca załadunku sterylizatora, szacowanie objętości wsadu na podstawie danych cząstkowych określonych w definicjach pakowania narzędzi i zestawów, wizualizacja rozłożenia materiału w obrębie wsadu.

 • Kontrola zgodności wybranego programu sterylizacji dla poszczególnych elementów wsadu na podstawie wcześniej zdefiniowanych, przydzielonych do danego materiału list dopuszczalnych programów.

 • Przydzielenie wymaganych testów do wsadu, przydzielenie wsadu do konkretnego cyklu sterylizacji

 • Udokumentowanie (potwierdzenie) załadunku wsadu do sterylizatora- dotyczy zarówno sterylizatorów parowych jak i sterylizatora gazowego.

 • Możliwość wycofania wsadu ze sterylizatora w przypadku nieprawidłowości z potwierdzaniem konieczności przepakowania wsadu

 • Monitoring i rejestracja przebiegu cyklu sterylizacji w powiązaniu z załadowanym wsadem

Wymagania licencyjne stanowiskowe i ich opis:

Stanowisko przyjmowania materiału do CS

(2 szt.)


Zadanie przyjęcia materiału do CS:

 • Przyjęcie zlecenia na sterylizację wprowadzonego przez użytkownika materiału sterylnego

 • Wystawianie zlecenia na sterylizację w zastępstwie użytkownika

 • Skanowanie zleceń papierowych wystawianych przez użytkownika i przypisywanie do wystawianego zlecenia elektronicznego

 • Identyfikacja wypożyczeń wewnętrznych materiału sterylnego, obciążanie kosztami sterylizacji jednostki organizacyjnej która zużyła dany materiał

 • Wprowadzanie przez personel dodatkowych uwag dotyczących zestawu lub narzędzia podczas procedowania go w CS (na wszystkich stanowiskach)

 • Wprowadzanie reklamacji zgłoszonych przez użytkownika materiału sterylnego

 • Kompletacja narzędzi i zestawów nieidentyfikowalnych na siatkach narzędziowych po przyjęciu materiału

 • Oznaczanie przez użytkownika pojemników transportowych etykietą z naniesionym unikalnym kodem kreskowym

 • Oznaczanie przez użytkownika tac narzędziowych (zestawów) etykietą z naniesionym unikalnym kodem kreskowym

 • Przydzielanie do zestawu oznaczonych tac narzędziowych oraz kontenerów (jeśli są używane)

 • Udokumentowanie (potwierdzenie) procedur ręcznego mycia i dezynfekcji

Wymagania licencyjne stanowiskowe i ich opis: Stanowisko mycia i dezynfekcji (1 szt.)

Zadanie mycia i dezynfekcji ręcznej:

 • Udokumentowanie (potwierdzenie) mycia w myjni ultradźwiękowej

 • Udokumentowanie (potwierdzenie) procedur ręcznego mycia i dezynfekcji

 • Możliwość wprowadzania dodatkowych uwag przez użytkowników.

Zadanie mycia i dezynfekcji automatycznej:

 • Udokumentowanie (potwierdzenie) mycia w myjni ultradźwiękowej

 • Udokumentowanie (potwierdzenie) procedur ręcznego mycia i dezynfekcji

 • Udokumentowanie (potwierdzenie) przekazania materiału przez okno podawcze na stronę czystą

 • Kompletacja zestawów i narzędzi do modułu wsadowego do myjni

 • Przydzielanie testów mycia i dezynfekcji dla wsadu do myjni automatycznej

 • Udokumentowanie (potwierdzenie) załadunku wsadu do myjni

 • Kontrola poprawności wybranego programu mycia i dezynfekcji

 • Przydzielenie wsadu do konkretnego cyklu mycia i dezynfekcji

 • Możliwość wycofania wsadu z myjni w przypadku nieprawidłowości

 • Monitoring i rejestracja przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w myjni automatycznej w powiązaniu z załadowanym wsadem

Wymagania licencyjne stanowiskowe i ich opis: Stanowisko pakietowania

(4 szt.)


Zadanie pakietowania narzędzi:

 • Weryfikacja skuteczności mycia zestawu na stanowisku pakietowania

 • Możliwość wycofania zestawu do powtórnego mycia na stronę brudną

 • Kontrola pakietowania zestawów wielotacowych na różnych stanowiskach pakietowania

 • Interaktywna kontrola składu zestawu, rozłożenia składników

 • Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawności weryfikacji zestawu

 • Udokumentowanie (potwierdzenie) wykonania procedur konserwacyjnych lub przekazania narzędzi do konserwacji

 • Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawnego spakowania zestawu lub narzędzia

 • Automatyczne przydzielanie terminu przydatności materiału do użycia na podstawie wcześniej określonej definicji pakowania zestawu, możliwość jednorazowej zmiany definicji pakowania.

 • Możliwość ręcznej modyfikacji terminu przydatności materiału do użycia

 • Wydruk etykiety obiegowej dla zestawu lub narzędzia, możliwość dodrukowania etykiety obiegowej dla spakowanego zestawu lub narzędzia

 • Kompletacja spakowanego materiału do koszy sterylizacyjnych

 • Kompletacja materiału na wózku (module wsadowym) do sterylizatora

 • Kontrola wzorca załadunku sterylizatora, szacowanie objętości wsadu na podstawie danych cząstkowych określonych w definicjach pakowania narzędzi i zestawów, wizualizacja rozłożenia materiału w obrębie wsadu.

 • Kontrola zgodności wybranego programu sterylizacji dla poszczególnych elementów wsadu na podstawie wcześniej zdefiniowanych, przydzielonych do danego materiału list dopuszczalnych programów.

 • Przydzielenie wymaganych testów do wsadu

Wymagania licencyjne stanowiskowe i ich opis: Stanowisko pakietowania opatrunków

(1 szt.)


Zadanie pakietowania opatrunków:

 • Obsługa przyjmowania opatrunków na stan CS,

 • Kontrola stanu magazynowego opatrunków,

 • Interaktywna kontrola składu zestawów opatrunków,

 • Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawnego spakowania zestawu,

 • Automatyczne przydzielanie terminu przydatności materiału do użycia na podstawie wcześniej określonej definicji pakowania zestawu

 • Możliwość ręcznej modyfikacji terminu przydatności materiału do użycia

 • Wydruk etykiety obiegowej dla spakowanego zestawu

 • Dodrukowanie etykiety obiegowej dla spakowanego zestawu

 • Kompletacja spakowanego materiału do koszy sterylizacyjnych

Wymagania licencyjne stanowiskowe i ich opis: Stanowisko pakietowania bielizny operacyjnej

(2 szt.)


Zadanie pakietowania bielizny:

 • Obsługa przyjmowania bielizny na stan CS,

 • Kontrola stanu magazynowego bielizny,

 • Interaktywna kontrola składu zestawów bielizny,

 • Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawnego spakowania zestawu,

 • Automatyczne przydzielanie terminu przydatności materiału do użycia na podstawie wcześniej określonej definicji pakowania zestawu

 • Możliwość ręcznej modyfikacji terminu przydatności materiału do użycia

 • Wydruk etykiety obiegowej dla spakowanego zestawu

 • Dodrukowanie etykiety obiegowej dla spakowanego zestawu

 • Kompletacja spakowanego materiału do koszy sterylizacyjnych


Pobieranie 2.54 Mb.

Share with your friends:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna