Opis funkcjonalności rozbudowy szpitalnego systemu informacyjne go (his) wraz z dostawą sprzętu komputerowegoPobieranie 2.54 Mb.
Strona18/28
Data28.10.2017
Rozmiar2.54 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28

TELEMEDYCZNY MODUŁ ZLECEŃ BADAŃ

 

Moduł instalowany na oddzielnym komputerze klasy PC z systemem Windows XP/Vista/7, posiadającym dostęp do Internetu.

 

Możliwość zlecania konsultacji badań do wskazanej jednostki konsultującej.

 

Wyposażony w lokalne archiwum PACS w którym gromadzone są badania do przesłania.

 

Lokalne archiwum nie wymagające dodatkowej konfiguracji, a w szczególności brak konieczności deklarowania w archiwum węzłów dicomowych, przesyłających badania do stacji zlecającej.

 

Wyświetlanie podglądu obrazów znajdujących się w lokalnym archiwum PACS.

 

Automatyczne oczyszczenie archiwum przy niedoborze miejsca na HDD.

 

Możliwość kontroli dostępu do aplikacji poprzez moduł logowania.

 

Wyświetlanie listy wysłanych zleceń z możliwą jej kategoryzacji zgodnie z różnymi kryteriami.

 

Wyszukiwanie badań w lokalnym archiwum oraz zewnętrznych archiwach PACS.

 

Przeszukiwanie lokalnego archiwum PACS wg różnych kryteriów (m. in. imię, nazwisko, numer badania, typ badania, data wykonania badania)

 

Przeszukiwanie archiwum zleceń wg różnych kryteriów (m. in. imię, nazwisko, pacjenta, PESEL, numer badania, jednostka do, której wysłano zlecenie, osoba zlecająca).

 

Wyszukiwanie i pobieranie badań z zewnętrznych urządzeń DICOM.

 

Wysyłanie zleceń dla badań z:
- lokalnego archiwum PACS
- lokalnego dysku lub napędu
- zdalnego urządzenia DICOM (Query/Retrieve)

 

Możliwość importu badań z nośników w standardzie DICOMDIR

 

Edycja słownika osób zlecających badania.

 

Wybranie priorytetów wg których zlecenia będą wysyłane.

 

Automatyczne uzupełnianie danych zlecenia na podstawie danych dostępnych w nagłówku DICOM.

 

Dane wprowadzane przy rejestracji zlecenia min. dane osobowe pacjenta, PESEL, dane badania, dane jednostki zlecającej, priorytet zlecenia, osobę zlecającą, powód zlecenia/problem do wyjaśnienie, kody ICD10 i tekstowe pole diagnoz zgodnie z wytycznymi ICD10. (diagnoza główna i towarzyszące), dane kontaktowe do osoby zlecającej.

 

Możliwość wysłania zlecenia niezawierającego żadnego pliku DICOM.

 

Ponowne przesyłanie badania po zerwaniu połączenia internetowego.

 

Zapewnienie przeglądania lokalnej bazy zleceń i wyników przy braku połączenia internetowego z centralnym systemem.

 

Zapewnienie pełnego raportowania ewentualnych błędów wraz z opisem oraz możliwymi metodami naprawienia problemu (np. błąd połączenia sieciowego)

 

Zapewnienie szybkiej transmisji danych dzięki kompresji bezstratnej plików DICOM przed wysłaniem.

 

Możliwość wydruku opisu na drukarce oraz jego zapis do pliku w formacie PDF.

 

Dostosowanie wyglądu wydruku wyniku do potrzeb jednostki zlecającej.

 

Możliwość włączenia anonimizacji zarówno danych zlecenia jak i obrazów DICOM.

 

Możliwość zlecania konsultacji do różnych jednostek konsultacyjnych.

 

Możliwość sprawdzenia ceny konsultacji dla różnych typów badań.

 

Możliwość załączania do wysyłanego zlecenia plików nie będących w standardzie DICOM min. JPEG, ZIP, RAR, PDF, RTF i DOC.

 

Możliwość śledzenia postępu wysyłania badania w czasie rzeczywistym.

 

Możliwość wysłania do konsultacji całego badania lub tylko jego części .

 

Oznaczanie kluczowych obrazów przed wysłaniem badania do konsultacji.

 

Bieżące wyświetlanie przewidywanego czasu przesłania badania do konsultacji

 

Bezzwłoczne pobranie opisu badania wprowadzonego przez lekarza konsultującego.

 

Bezzwłoczne powiadomienie o pojawieniu się nowego opisu.

 

Zarządzanie przechowywanymi zleceniami.

 

Możliwość śledzenia historii zmian zlecenia badania.

 

Możliwość odbioru plików załączonych do tekstowego wyniku badania

 

Informowanie użytkownika o odmowie przyjęcia przez jednostkę konsultującą badania do konsultacji w wraz z podaniem przyczyny.

 

TELEMEDYCZNY MODUŁ OPISÓW BADAŃ

 

Dostęp do systemu e-usługi świadczonej przez Wykonawcę, o wymienionych poniżej funkcjach.

 

Ewidencja badań i wyników – elektroniczny odbiór zleceń badań i elektroniczne przesyłanie ich do zleceniodawcy.
Definiowalny pulpit użytkownika: prezentacja badań do opisania na dziś - panel zawiera minimum: dane pacjenta, nazwę badania, status, datę zlecenia, dane jednostki kierującej i lekarza kierującego.
Dostęp do skorowidza pacjenta z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących zarówno danych osobowych jak również danych z poszczególnych badań. Po wpisaniu Imienia i Nazwiska prezentowane są wszystkie wyniki badań dla pacjenta.

 

Prezentacja badań w postaci listy roboczej zawierającej:
- imię i nazwisko,
- wiek,
- kod i nazwę badania,
- numer zlecenia,
- status zlecenia,
- priorytet zlecenia,
- jednostkę zlecającą,
- jednostkę wykonującą,
- datę wykonania,
- datę zlecenia.

 

System umożliwia każdemu użytkownikowi zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie wyświetlanych kolumn. Ustawienia są dostępne również po ponownym zalogowaniu się do systemu. Dodatkowo istnieje możliwości wyboru kolumn i zapisie tego wyboru.

 

Możliwość sortowania listy roboczej wg wybranej kolumny.

 

System umożliwia każdemu użytkownikowi zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie sortowania danych po wybranej kolumnie (rosnąco lub malejąco). Ustawienia są dostępne również po ponownym zalogowaniu się do systemu.

 

Możliwość prezentacji listy roboczej wg następujących parametrów:
- zakres dat,
- jednostki wykonujące,
- jednostki Kierujące,
- rodzaj badania,
- status badania,
- priorytet badania.

 

Wyszukanie badania na liście roboczej po wpisaniu numeru badania lub imienia i nazwiska pacjenta, numeru PESEL pacjenta lub identyfikatora pacjenta.

 

Możliwość wydruku listy roboczej.

 

Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji:
- dodanie nowego wpisu do rejestru,
- edycja istniejącego wpisu,
- usunięcie istniejącego wpisu.

 

Wbudowane mechanizmy kontroli poprawności numeru REGON, NIP jednostki kierującej i numeru prawa wykonywania zawodu dla lekarza kierującego. Uniemożliwienie wprowadzania w systemie duplikatów jednostek i lekarzy kierujących.

 

Możliwość anulowania zleconego badania z wpisaniem uzasadnienia.

 

Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością modyfikacji cennika badań.

 

Możliwość wprowadzania danych zlecenia i wyników badań w postaci ustrukturyzowanych formularzy składających się z różnego rodzaju pól (m. in. pola tekstowe , pola numeryczne, pola wyboru, listy rozwijane, pola z datą oraz pole umożliwiające załączenie pliku związanego z danym badaniem).

 

Tworzenie oraz modyfikacje istniejących formularzy za pomocą modułu administracyjnego.

 

Możliwość wprowadzenia jednego opisu badania dla kilku badań zleconych dla jednego pacjenta w ramach jednej jednostki wykonującej i tego samego formularza wynikowego.

 

Możliwość wprowadzenia dodatkowego zlecenia badania z listy roboczej i z ekranu wprowadzania wyniku.

 

System zabezpiecza przed wprowadzeniem wyniku przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie.
W przypadku zablokowania wyniku do edycji użytkownik otrzymuje informacje kto i kiedy zablokował dane badanie.

 

System umożliwia wyświetlenie listy aktualnie edytowanych badań wraz z danymi użytkownika , który wprowadza wynik.

 

System umożliwia uprawnionym użytkownikom awaryjne zdjęcie blokady badania.

 

Dostęp do wcześniejszych badań pacjenta z ekranu wprowadzania wyniku.

 

Możliwość wprowadzenia powodu zmiany usługi w wykonanym badaniu.

 

Blokowanie zmiany usługi w badaniach już opisanych.

 

Możliwość podglądu danych zlecenia na ekranie wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania w zakresie danych osobowych pacjenta i danych zlecenia.

 

Wyróżnienie badań na liście roboczej, dla których wyniki nie zostały wydrukowane.

 

Czynności analityczno-sprawozdawcze, możliwość wykorzystania standardowych raportów i uniwersalnego modułu wydruków z możliwością zdefiniowania zakresu i postaci raportu.

 

Możliwość tworzenia predefiniowanych fraz opisowych ogólnodostępnych lub ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora.

 

Wydruki: medyczne i statystyczne, analizy rodzajów wykonywanych badań wg kryteriów: pracowni, rozpoznań, jednostek zlecających, pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych; raporty o liczbie, rodzaju wykonanych badań; raporty własne użytkownika: system umożliwia predefiniowanie kryteriów tworzenia raportów.

 

Udostępnianie danych wyłącznie osobom uprawnionym przez rozbudowany system praw dostępu.

 

Narzędzie do raportowania błędów w systemie, umożliwiające przesłanie szczegółowych informacji o błędzie oraz zrzutu ekranowego aplikacji do lokalnego administratora.

 

Wyszukiwanie zaawansowane, m.in. 12 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika, w tym według: wieku, płci pacjenta, jednostki kierującej, diagnozy ze skierowania (ICD 10), frazy opisu badania, lekarzy opisujących, statusu zlecenia, płatnika, nazwy usługi, typu usługi, zużytych zasobów.

 

Możliwość integracji za pomocą protokołów HL7 lub ASTM z dowolnym systemem HIS, który wspiera jeden z tych protokołów

 

Możliwość integracji za pomocą protokołów HL7 lub ASTM z dowolnym systemem pomocniczym/specjalizowanym, który wspiera jeden z tych protokołów

 

Dedykowane formularze wynikowe dla:
- radiologii,
- endoskopii,
- kardiologii ,
- USG.

 

Prezentacja obrazów referencyjnych na ekranie wprowadzenia wyniku w postaci miniaturek.

 

Możliwość nagrywania wyników badań z poziomu listy roboczej na płytach CD/DVD.

 

Generowanie i wykonywanie standardowych raportów, wykazów, podsumowań (ilości wykonanych badań w miesiącu z rozbiciem na kierującego, procedurę wykonaną).

 

Możliwość generowania następujących raportów:
- Liczba badań wg jednostek chorobowych,
- Liczba badań wg jednostek kierujących,
- Liczba badań wg lekarzy kierujących,
- Liczba badań wg lekarzy opisujących,
- Raport niepełnych danych,
- Lista badań wykonanych na urządzeniach diagnostycznych,
- Wykaz pacjentów bez podanego NFZ.

 

Funkcja blokowania przyjmowania badań z jednostek zlecających (np. w przypadku zakończonej umowy)

 

Funkcja przydzielania zdalnym jednostkom zlecającym licencji na przesyłanie badań do konsultacji

 

Weryfikacji pochodzenia zlecenia telemedycznego (dostęp do informacji o adresie IP oraz kluczu VPN)

 

Dźwiękowe powiadomienia o badaniu oczekującym na opis

 

Każdy obraz uruchomiony poprzez przeglądarkę WWW w jakości referencyjnej można:
- powiększyć i pomniejszyć,
- dopasować pionowo i poziomo,
- obrócić,
- pokazać w oryginalnym rozmiarze,
- uzyskać jego lustrzane odbicie,
- obejrzeć obraz w jednym ze zdefiniowanych okien przeglądowych (leveling) dedykowanych dla tomografii, angiografii lub ustawić własne okno przeglądowe (system z obrazu jakości diagnostycznej zapisanego w 12 bitach odcieni szarości przesyła reprezentację 8 Bitów w celu uwypuklenia wybranych tkanek).

 

Możliwość przeglądu oraz obróbki wizualnej wyników obrazowych pacjenta w formacie DICOM poprzez przeglądarkę obrazów uruchamianą przez WWW zapewniająca:

 

- Wyświetlanie miniaturek obrazu

 

- Wyświetlanie kilku serii obrazów jednocześnie

 

- Podział okna – 1x1, 1x2, 2x1, 2x2, 2x4, 4x2, 4x4, 4x6, 4x8

 

- Import obrazów w formacie DICOM z dysku

 

- Import obrazów z formatu DICOMDIR

 

- Eksport obrazu DICOM do formatów: jpeg, png, bmp, gif, tif, dcm

 

- Eksport serii obrazów jako film w formacie AVI

 

- Zmiana ustawień wartości okno/poziom (window/level) wyświetlanego obrazu

 

- Nieliniowa (sigmoidalna) funkcja zmiany wartości okno/poziom

 

- Możliwość definiowania własnych ustawień wartości okno/poziom

 

- Dostosowanie ustawień okno/poziom na podstawie zaznaczonego obszaru

 

- Możliwość ręcznego wprowadzenia ustawień okno/poziom

 

- Powiększanie obrazu: płynne, powiększenie zaznaczonego obrazu, 1 : 1 (pixel-to-pixel), dopasowanie obrazu do okna, rozmiar rzeczywisty

 

- Przesuwanie obrazu

 

- Przechodzenie pomiędzy obrazami serii

 

- Obrót obrazu: lewo 90°, prawo 90°, dowolny kąt

 

- Zmiana orientacji obrazu: lewo/prawo, góra/dół

 

- Lupa

 

- Odwracanie kolorów

 

- Filtrowanie obrazu: wyostrzanie, wygładzanie

 

- Pomiar odległości

 

- Pomiar kąta pomiędzy dwiema prostymi, w tym Cobba

 

- Pomiar stosunku długości dwóch prostych

 

- Pomiar powierzchni: prostokąt, elipsa, wielokąt, dowolny kształt

 

- Funkcje analityczne w zaznaczonym obszarze: średnia gęstość, standardowe odchylenie, obwód, ilość pikseli

 

- Pomiar natężenia obrazu w punkcie

 

- Dodawanie adnotacji: strzałki i komentarze

 

- Możliwość przesuwania i zmiany położenia wykonanych pomiarów i adnotacji

 

- Możliwość wyświetlania/ukrycia informacji o pacjencie i badaniu

 

- Możliwość wyświetlenia/ukrycia adnotacji użytkownika

 

- Kalibracja obrazu

 

- Funkcja notatnika - możliwość zapisania wykonanych pomiarów i adnotacji na serwerze PACS

 

- Odtwarzanie (animacja) serii obrazów w trybach: raz, pętla, wahadło

 

- Możliwość przejścia do poprzedniej/następnej serii podczas animacji

 

- Możliwość zmiany kierunku animacji

 

- Prezentacja informacji o badaniu na obrazie

 

- Synchronizacja obrazów w seriach

 

- Obsługa wielu monitorów

 

- Konfigurowalne podręczne menu

 

- Podgląd nagłówka DICOM

 

- Podgląd krzywej EKG dla obrazów angiograficznych

 

- Pomoc do programu w języku polskim

 

Użycie przeglądarki obrazów diagnostycznych nie wymaga wcześniejszego jej instalowania na stacji.
Przeglądarka działa poprawnie niezależnie od systemu operacyjnego min. Windows/Linux/MAC OS.
Zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne i bazą danych pacjentów:
wyszukiwanie pacjentów w bazie wg różnych kryteriów
rejestracja i modyfikacja danych pacjentów
Rejestracja zlecenia:
Manualne
z czytnika kodów paskowych
Nadzór nad stanem wykonania poszczególnych zleceń
Rejestracja przyjęcia materiału do laboratorium:
identyfikacja zlecenia na podstawie kodu kreskowego przyjmowanego materiału
integracja z Punktem Pobrań w zakresie przyjmowania danych o pobraniu materiału (data, godzina, osoba pobierająca, uwagi)
wspomaganie rozdziału materiału do poszczególnych pracowni
rejestracji przyjęcia materiału wg zleceń lub wg rodzaju przyjmowanego materiału
możliwość prowadzenia elektronicznej ksiązki laboratoryjnej, rejestracja izolacji organizmów, testów identyfikacyjnych i procedur
zindywidualizowany słownik organizmów z możliwością przypisania opisów stałych i wybieranych opcjonalnie (mechanizmy odporności)
antybiogramy z możliwością dynamicznej rozbudowy, możliwością wprowadzenia granicznych wartości średnic
możliwość wprowadzania opisów do wyników antybiogramu
statystyki mikrobiologiczne: liczby wyhodowanych organizmów w różnych podziałach, lekooporności, mapy mikrobiologiczne, zestawienie zakażeń szpitalnych
zestawienie statystyczne wartości wyników w różnych podziałach
śledzenie historii zmian
odtwarzanie przebiegu pracy dla każdej próbki materiału
rejestracji przyjęcia materiału wg zleceń lub wg rodzaju przyjmowanego materiału
Integracja z innymi modułami systemu medycznego:
współpraca z pozostałymi podsystemami medycznymi w zakresie wzajemnego udostępniania danych zlecenia i danych o jego wykonaniu
Zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne:
przyjmowanie zleceń badań laboratoryjnych z możliwością określenia domyślnego punktu pobrań dla zleceniodawcy
wprowadzanie zleceń zewnętrznych
możliwość wyszukiwania zleceń wg imienia i nazwiska, daty zlecenia oraz planowanej daty wykonania
dostęp do zleceń archiwalnych pacjenta
wyróżnianie zleceń CITO
rejestracja wysłania materiałów do laboratoriów
oznakowanie pobieranych materiałów kodem kreskowym
funkcjonowanie w oparciu o słownik nazw narzędzi i zestawów chirurgicznych oraz bielizny przewidzianych do sterylizacji
w przypadku zestawów narzędzi - funkcja rozbicia pozycji na składniki
ewidencja przygotowanych do sterylizacji i użytych do zabiegów operacyjnych pakietów narzędzi oraz bielizny za pomocą kodu kreskowego
zdefiniowanie słownika urządzeń do sterylizacji
oznakowanie pakietów do sterylizacji
obsługa sterylizacji
funkcja przypisywania po kodzie kreskowym narzędzi/zestawów/bielizny
funkcja przypisywania pakietów do poszczególnych zabiegów operacyjnych wraz z ewidencją poniesionych kosztów
ewidencjonowanie
raporty standardowe
możliwość generowania wydruków i raportów w układzie dziennym i miesięcznym
możliwość ewidencji obsługi procesu sterylizacji (warunki sterylizacji) 


Pobieranie 2.54 Mb.

Share with your friends:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna