Opis funkcjonalności rozbudowy szpitalnego systemu informacyjne go (his) wraz z dostawą sprzętu komputerowegoPobieranie 2.54 Mb.
Strona12/28
Data28.10.2017
Rozmiar2.54 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28

OPTYMALIZACJA JGP

 

Zaimplementowanie algorytmu grupera (zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 33/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ), który na etapie kodowania rozpoznań i procedur dotyczących danej hospitalizacji umożliwi:

 

- określenie grupy JGP bez konieczności komunikacji z NFZ natychmiast po wprowadzeniu niezbędnych danych wraz z prezentacją osobodni pacjenta w odniesieniu do liczby dni finansowanych grupą JGP;

 

- określenie grupy JGP z najwyższą taryfą na podstawie wprowadzonych danych wraz z określeniem listy grup alternatywnych JGP.;

 

- określenie listy grup JGP odrzuconych wraz z podpowiedzią warunków kierunkowych koniecznych do spełnienia;

 

- listy grup (optymalna, alternatywna, odrzucona ) JGP zawierają wyróżnione grupy JGP, które mogą być rozliczone w poszczególnych produktach zakontraktowanych przez szpital zgodnie z poszczególnymi zakresami świadczeń ( zgodnie z załącznikiem 1a do Zarządzenia Nr 32/2008/DSOZ i późniejszymi))

 

Dostęp do funkcjonalności optymalizatora i grupera w zakresie:

 

- wyznaczania grup JGP

 

- wyznaczania ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych

 

- wyznaczania grup w zakresach stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej

 

- obliczania ich wartości punktowych

 

- przeprowadzania symulacji grupowania / optymalizacji opłacalności

 

- funkcjonowania aplikacji przez przeglądarkę WWW

 

- licencji nieograniczonej do liczby stanowisk

 

- sugerowania zmian w kodowaniu

 

- przechowywania historii grupowań w systemie, dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do danych statystycznych

 

- dostępu do danych statystycznych grupowań z innych szpitali

 

- wbudowanej przeglądarki grup JGP

 

Działanie także poza systemem HIS na dowolnych stacjach roboczych działających w sieci lokalnej szpitala, posiadających dostęp do sieci Internet.E- USŁUGI

 

OGÓLNE WYMAGANIA

 

e-Usługi dostępne w ramach systemu to zestaw aplikacji, które umożliwiają interakcję z użytkownikiem (szczególnie pacjentem i lekarzem) metodą zdalną, między innymi za pośrednictwem Internetu, w tym niektóre mogą być zabezpieczone dodatkowymi kanałami szyfrowanej komunikacji jak VPN i/lub HTTPS. Moduły mają być ściśle zintegrowane z częścią białą systemu, tj. HIS/RIS/PACS/WEB. Moduły te mają korzystać z tego samego zbioru danych co część biała.

 

Moduły e-Usług dla pacjentów opublikowane w Internecie mają korzystać z tej samej bazy danych (w rozumieniu zbioru danych i modelu danych) co moduły systemu medycznego HIS i RIS, ale nie mogą łączyć się bezpośrednio do tej bazy, a jedynie poprzez dodatkowy zabezpieczony interfejs komunikacji (np. WebServices) w celu podniesienia bezpieczeństwa bazy danych osobowych i wrażliwych danych medycznych przetwarzanych w systemie HIS/RIS/PACS.
Z racji na podniesienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych medycznych w publicznej sieci Internet, nie akceptowalna jest realizacja wymagań udostępniania pacjentom danych medycznych za pomocą dodatkowej, pośredniej bazy danych bezpośrednio dostępnej z poziomu aplikacji internetowych, do której byłyby kopiowane, a następnie przetwarzane dane osobowe i medyczne, co mogłoby znacząco obniżyć poziom bezpieczeństwa tych danych.
aplikacje e-Usług dostępne w Internecie dla pacjentów do komunikacji z częścią systemu w intranecie placówki mają wykorzystywać zabezpieczony kanał komunikacji (podniesienie bezpieczeństwa Systemu).
przynajmniej w zakresie e-Usług portalu pacjenta zintegrowanych z częścią medyczną systemu w części białej HIS/RIS/PACS/WEB, skierowanych do pacjentów i udostępnionych w Internecie, musi istnieć możliwość zalogowania się użytkownika do aplikacji e-Usług z użyciem tego samego profilu użytkownika (identyfikator użytkownika, hasło, uprawnienia).
wszystkie e-Usługi związane są bezpośrednią komunikacją z pozostałymi modułami systemu medycznego (w szczególności związane z ruchem chorych, dokumentacją medyczną) oraz są zarządzane spójnie przez jeden moduł administracyjny dla całego systemu medycznego przynajmniej w zakresie ruchu chorych, zarządzania lekami, dokumentacją medyczną opisową i obrazową, zleceniami medycznymi, grafikami dostępności.

 

E-PACJENT
E-Pacjent to system zintegrowanych e-usług świadczonych w formie elektronicznej, do których pacjent ma dostęp z dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu.
E-Pacjent integruje następujące e-usługi:

• E-Rejestracja (m.in. możliwość zarezerwowania terminów na usługi w poradni)

• E-Dokumentacja (m.in. możliwość udostępniania on-line dokumentacji medycznej pacjentowi, wyników badań, obrazów, itp.)

• E-Recepta (m.in. możliwość zgłaszania zapotrzebowania na recepty przez przewlekle chorych)

• E-Komunikacja (m.in. moduł automatycznych powiadomień pacjenta o zbliżających się terminach wizyt oraz innych zdarzeń medycznych)

• E-Konsultacje (m.in. konsultacje pisemne, gromadzone w powiązaniu z rekordem medycznym pacjenta)• E-Samokontrola (dzienniczek samokontroli pacjentów chorych na choroby przewlekłe)
System prowadzi dziennik logowań do ePortalu pacjenta.
System posiada funkcjonalność zestawiającą analizy statystyk użycia ePortalu:
- z wyszczególnieniem regionu, z którego logował się użytkownik z graficzną prezentacją na mapie polski, świata,
- graficzny wykres prezentujący trendy używania ePortalu,
- podział na nowych użytkowników i stale odwiedzających ePortal,
- średni czas spędzony w module ePortalu,
- przegląd źródeł odwiedzin (strony WWW, z których został uruchomiony moduł ePortal).
System umożliwia wygenerowanie unikalnego identyfikatora w systemie powiązanego z unikalnym numerem pacjenta w części białej.
System umożliwia dostęp do funkcji ePortalu on-line po wprowadzeniu unikalnego identyfikatora w systemie oraz numeru PESEL jako domyślnego hasła. Moduł umożliwia także logowanie się z wykorzystaniem samodzielnie zdefiniowanego hasła. System przypomina o konieczności zmiany hasła.
System umożliwia nadanie automatycznych uprawnień dostępu do korzystaniu z e-Portalu w umieniu danego pacjenta dla innego użytkownika e-Portalu, który jest wskazany w systemie ruchu chorych i wykazie pacjentów systemu medycznego HIS/RIS jako osoba upoważniona lub opiekun tego pacjenta.
E-Portal korzysta z tej samej bazy danych (w rozumieniu zbioru danych i modelu danych) co system ruchu chorych w intranecie, ale nie może łączyć się bezpośrednio do tej bazy (podniesienie bezpieczeństwa Systemu), a za pomocą zabezpieczonego interfejsu, np. WebServices

 

E-REJESTRACJA
Aplikacja umożliwia rezerwację wizyt przez pacjenta metodą zdalną, za pośrednictwem Internetu.
Pacjent korzystając z przygotowanej witryny internetowej może się zalogować, wybrać na podstawie różnych kryteriów interesującą go wizytę lub usługę i zarezerwować ją.
Moduł jest zintegrowany z centralnym systemem informatycznym, w szczególności HIS i modułem grafików i kolejek oczekujących. Informacja o dokonanej rezerwacji trafia do systemu centralnego, gdzie wizyty z eRejestracji można odróżnić od pozostałych. Jednocześnie moduł korzysta z definicji tych samych grafików co system centralny.
Rejestracja przez Internet ma taki sam charakter i status jak rejestracja dokonana bezpośrednio w placówce medycznej.
System umożliwia pacjentowi wyszukanie wolnych terminów wizyt wg kryteriów: lekarza, poradni lub usługi medycznej, daty wizyty oraz czasu jej trwania (od do). Do wyszukania najbliższej wolnej wizyty niezbędne jest podanie lekarza lub poradni.
Po wybraniu jednego z głównych kryteriów (lekarza, poradni lub usługi medycznej) lista wyboru dla pozostałych kryteriów zawęża się (np. po wybraniu poradni pediatrycznej w polu lekarz mamy do wyboru jedynie lekarzy pediatrów).
Moduł w po wprowadzeniu kryteriów wyświetla listę wszystkich wolnych wizyt Parametry wymagających kryteria.
Po wybraniu terminu z listy moduł udostępnia ekran, na którym ostateczne pacjent potwierdza wszystkie dane.
Rejestracja on-line dla pacjenta może zostać ograniczona do wybranych poradni.
Moduł umożliwia ograniczenie liczby jednocześnie wprowadzanych przez pacjenta rezerwacji.
Moduł umożliwia zablokowanie możliwości rejestracji on-line dla pacjenta pierwszorazowego w danej poradni.
Możliwość określenia procentowej puli grafika do wykorzystania przez eRejestrację.
Wszyscy pacjenci mogą korzystać z tej samej puli dostępnych terminów z uwzględnieniem definiowanego przez administratora procentowego podziału puli grafika na rejestracje przez Internet oraz tradycyjne.
Możliwość określenia reguł poprawności rejestracji wizyt takich jak: blokada rejestracji wizyty dla tej samej specjalizacji w okresie zdefiniowanym przez użytkownika - blokada przed nieautoryzowaną rejestracją wizyty- blokada rezerwacji dla pacjenta, który nie zjawił się na 3 kolejnych potwierdzonych wizytach.
Portal umożliwia wskazanie lokalizacji poradni, np.: Google i prezentacji lokalizacji poradni pacjentowi (e-Mapy).
Moduł ma korzystać z tej samej bazy danych (w rozumieniu zbioru danych i modelu danych) co system ruchu chorych w intranecie, ale nie może łączyć się bezpośrednio do tej bazy (podniesienie bezpieczeństwa Systemu).
Aplikacja do komunikacji z systemem i bazą danych w intranecie placówki ma wykorzystywać zabezpieczony kanał komunikacji (podniesienie bezpieczeństwa Systemu).
Wspólny moduł administracyjny z systemem poradni / szpitala.
System umożliwia zdefiniowanie okresu w jakim pacjent musi potwierdzić zarezerwowaną wizytę (np. wizyty zarezerwowane na 7 dni przed terminem musza być potwierdzone od 4 do 2 dni przed wizytą inaczej rezerwacja jest anulowana).
Możliwość konfiguracji terminu przypomnienia wizyty przez pacjenta.
Możliwość śledzenia statusu pacjenta na kolejce oczekujących zdefiniowanej w oddziale, poradni, pracowni (e-Kolejka).
E-RECEPTA
Dla pacjentów przewlekle chorych (i posiadających status pacjenta autoryzowanego) system umożliwia przesłanie on – line „zamówienia” na wystawienie recepty na lek związany z terapią choroby przewlekłej np. w ramach rezerwacji wizyty recepturowej.
Pacjent może wskazać których z leków wypisanych wcześniej w systemie medycznym dotyczy przedłużenie.
Wspólny moduł administracyjny z systemem poradni / szpitala oraz wspólne słowniki leków.
Po stronie systemu medycznego lekarz może podczas wystawiania recepty w czasie wizyty recepturowej wybrać (bez konieczności wyszukiwania w słowniku) leki wskazane przez pacjenta. W tym celu w czasie wizyty recepturowej może np. pojawić się dodatkowa zakładka lub lista leków wskazanych przez pacjenta, z której lekarz wybierze leki do wystawianej recepty.
E-DOKUMENTACJA
Aplikacja umożliwia przeglądanie wyników badań i dostęp do kart wypisowych przez pacjenta metodą zdalną, za pośrednictwem Internetu.
Pacjent korzystając z przygotowanej witryny internetowej może się zalogować, wybrać na podstawie różnych kryteriów (nazwa badania, jednostka wykonująca) interesujące go wyniki, odczytać oraz wydrukować.
Możliwość konfiguracji okresu widoczności danego wyniku na liście wyników pacjenta.
Pełna integracja z Elektronicznym Rekordem Medycznym Pacjenta systemu szpitalnego, korzystanie z tego samego źródła danych, wspólnego modułu administracyjnego oraz słowników.
Pacjent ma możliwość załączenia zeskanowanych załączników. Lekarz po stronie systemu medycznego w intranecie może zdecydować które z załączników dołączyć do dokumentacji medycznej wizyty.
Pacjent w przypadku badań radiologicznych ma również dostęp przynajmniej do miniatur obrazów i pobrania wraz z dokumentem opisu badania również zestawu zdjęć przynajmniej w jakości referencyjnej w jednym archiwum (np. ZIP).
E-KOMUNIKACJA
Moduł automatycznych powiadomień pacjenta o zbliżających się terminach wizyt oraz innych zdarzeń medycznych (np. termin badania, wizyty, informacje o badaniach profilaktycznych) za pomocą 3 kanałów komunikacji: SMS, e-mail, wiadomości systemowe portalu pacjenta dostępne po zalogowaniu do portalu e-Usług.
Generowanie wiadomości przypominających pacjentom o wizytach i badaniach.
Wiadomości generowane są w pakietach.
Możliwość konfiguracji formatu treści wiadomości do wysyłki, a w tym użycie parametrów:
- imię pacjenta,
- nazwisko pacjenta,
- numer pacjenta,
- data wizyty (dd-mm-yyyy),
- dzień wizyty (dd),
- miesiąc wizyty (numer w formacie mm lub słownie),
- rok wizyty (yyyy),
- godzina wizyty (HH:mm),
- nazwa krótka usługi.
Możliwość definicji szablonów wiadomości niezależnych dla każdego typu usług/porad.
Możliwość definicji domyślnego szablonu wiadomości dla usług/porad/wizyt.
Obsługa formatu co najmniej CSV dla pakietu dostarczanego dostawcy bramki SMS .
Możliwość generowania wiadomości tylko dla pacjentów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie komunikatów SMS.
Wszystkie wysłane wiadomości są gromadzone w bazie danych systemu wraz z datą wygenerowania i są powiązane z wizytą, usługą, pacjentem, wykorzystanym szablonem wiadomości.
Zabezpieczenie przed ponowną wysyłką tego samego komunikatu.
Możliwość konfiguracji godziny oraz cykli w dniach, w jakich pakiety wiadomości będą generowane do wysyłki.
Moduł komunikacji SMS jest zintegrowany z centralnym rejestrem pacjentów i rejestrem wizyt Ruchu Chorych.
Możliwość konfiguracji maksymalnej długości wiadomości SMS.
Automatyczna weryfikacja i generowanie wiadomości tylko do pacjentów posiadających uzupełniony w systemie numer telefonu komórkowego.
Pacjent może wskazać jakie kanały komunikacji preferuje w przypadku powiadomień o wizytach, badaniach, zbliżającym się terminie przyjęcia do szpitala wg kolejki oczekujących, informacjach o badaniach profilaktycznych.
E-KONSULTACJE
Moduł umożliwia konsultacje pisemne, gromadzone w powiązaniu z rekordem medycznym pacjenta między lekarzem a pacjentem. Umożliwia zadawanie pytań / zgłaszanie uwag przez pacjentów poprzez wewnętrzny system komunikacji.
Umożliwia przeprowadzanie e-Wizyt, tj. konsultowanie z uwzględnieniem wyników pacjenta i historii leczenia pozyskanych od pacjenta lub z systemu e-Zdrowie.
W części szpitalnej i poradni użytkownicy korzystają z modułu komunikatora wbudowanego w system do komunikacji z pacjentem.
Wiadomość wysłana z portalu przez zalogowanego pacjenta dostępna będzie poprzez komunikator w systemie HIS dla osoby podanej w konfiguracji funkcjonalności.
Do wiadomości wysłanej przez pacjenta możliwa będzie generacja jednej odpowiedzi (dostępnej następnie do podglądu przez pacjenta na portalu).
Gdy pacjent nie jest zalogowany do aplikacji, system wyśle również e-mail.

Pobieranie 2.54 Mb.

Share with your friends:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
trybie przetargu nieograniczonego
przepisach wydanych
centralnej ewidencji
sprawie szczegółowych warunków
opłacaniem składek
zakresie niezbędnym
języku polskim
formie pisemnej
sytuacji ekonomicznej
sprawie zamówienia publicznego
wykonawców wspólnie ubiegających
formie elektronicznej
złotych polskich
przede wszystkim
wersji elektronicznej
przetwarzaniem danych osobowych
sprawie warunków
którym znajduje
którym określa
osób fizycznych
jakim powołuje
osób prawnych
obowiązującymi przepisami
dnia zamieszczenia
dnia podpisania umowy