Opis funkcjonalności rozbudowy szpitalnego systemu informacyjne go (his) wraz z dostawą sprzętu komputerowegoPobieranie 2.54 Mb.
Strona11/28
Data28.10.2017
Rozmiar2.54 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   28

PORADNIA STATYSTYKA

 

Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów).

 

Wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów:
- imię,
- nazwisko,
- nazwisko rodowe pacjenta,
- identyfikator pacjenta w systemie informatycznym,
- PESEL,
- wiek,
- płeć,
- data urodzenia,
- numer dokumentacji pacjenta,
- dane wizyty (data, poradnia, lekarz).
- data przyjęcia na Izbę Przyjęć/Oddział ,
- numer karty RUM,
- miejscowość, ulica, kod administracyjny,
- diagnozy/wykonane usługi,
- zakodowane świadczenia NFZ.

 

Obsługa list zablokowanych kart RUM

 

Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego wg parametrów jak dla pacjenta.

 

Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta.

 

Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie (wyników zleceń, danych formularzowych).

 

W przypadku połączenia z systemem szpitalnym dostęp do informacji o hospitalizacjach pacjenta.

 

Przegląd i wydruk ksiąg:
- Księga Przychodni,
- Księga Oczekujących,
- Księga Zgonów.

 

Możliwość zdefiniowania widoku listy raportów jako zestawienie ikon lub listy. Możliwość definiowania listy ulubionych raportów dla każdego użytkownika oddzielnie.

 

Integracja z gruperem AOS – wyznaczanie poprawnych grup AOS dla wizyt bezpośrednio z ekranu kodowania wizyt.

 

Dla zleceń badań diagnostycznych, które zostały wykonane przed wizytą i nie zostały jeszcze konsultowane przez lekarza specjalistę, system automatycznie podpowiada uwzględnienie ich kodów ICD9 w rozliczeniu z NFZ oraz grupowaniu na etapie kodowania wizyty.

 

Możliwość kodowania świadczenia z automatycznym rozbiciem na poszczególne dni. Przy użyciu kalendarza można wybrać w których dniach ma zostać zakodowany produkt.

 

Dla chemioterapeutyków z załącznika nr 1n do zarządzenia nr 80/2014/DGL Prezesa NFZ system automatycznie proponuje uzupełnienie pola 'Dawka określona

 

System jest wyposażony w Generator Raportów umożliwiający stworzenie przez personel zamawiającego nowych zestawień i raportów.

 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA W PORADNI

 

Możliwość korzystania ze zdefiniowanych w systemie formularzy przeznaczonych do wpisywania w sposób sformalizowany (wydzielone pola) danych w systemie (wyniki badań, wywiady, konsultacje).

 

Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie.

 

W połączeniu z Modułem Zleceń Medycznych możliwość komunikacji z innymi zewnętrznymi systemami w zakresie wczytywania wyników wykonania zlecenia w formie zdefiniowanych w systemie formularzy. Warunkiem komunikacji z systemami zewnętrznymi jest ich zgodność z międzynarodowym standardem medycznym HL7.

 

Możliwość ustalenia statusów dla wszystkich informacji wprowadzanych w module dokumentacja medyczna (szkic, kompletny).

 

Możliwość zdefiniowania formularzy, na których lekarz może zaznaczyć punkty na graficznym schemacie (np. organu), a następnie opisać zaznaczone punkty.

 

Możliwość prezentacji wszystkich danych wprowadzonych do modułu dokumentacji medycznej w ujęciu chronologicznym „time oriented”

 

Możliwość wydruku wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej pacjenta leczonego w poradni

 

Możliwość korzystania ze zdefiniowanych w systemie formularzy przeznaczonych do wpisywania w sposób sformalizowany (wydzielone pola) danych w systemie (wyniki badań, wywiady, konsultacje). Możliwość własnoręcznego definiowania strukturyzowanych formularzy wyników badań, wywiadów, konsultacji zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe ze zdefiniowanymi ograniczeniami na wartości (minimalne, maksymalne) i ułożonymi na ekranie.

 

System posiada wbudowany moduł sprawdzania pisowni w języku polskim dla danych opisowych Systemu. W szczególności powinien on weryfikować poprawność na poziomie wprowadzania opisów, zwłaszcza gdy przez użytkownika nie jest wykorzystywany tekst standardowy.

 

Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie. Możliwość własnoręcznego wykonania wydruku zawierającego dane wprowadzone na wcześniej zdefiniowanych przez siebie formularzach.

 

MINIMALNY PAKIET STANDARDOWYCH ZESTAWIEŃ DANYCH I WYDRUKÓW

 

Poza wymaganymi przepisami prawa i wynikających z wymogów rozliczeń z NFZ zestawieniami danych oraz wydrukami dokumentacji medycznej, dostarczany system po instalacji wyposażony jest na raporty oraz wydruki wyszczególnione poniżej.

 

RAPORTY

 

Cennik usług

 

Dane raportu MZ-11

 

Dane raportu MZ-12

 

Dostępność usług na podstawie zajętości grafika

 

Grafik gabinetów

 

Grafik zasobów wg gabinetu

 

Grafik zasobów wg zasobu

 

Historia zmian w grafikach

 

Jednostki kierujące

 

Księga główna przychodni

 

Księga przyjęć dla poradni

 

Księga wizyt

 

Lista lokalizacji

 

Lista personelu

 

Lista porad

 

Lista usług niezafakturowanych

 

Lista wizyt

 

Lista wizyt dla lekarza

 

Lista wizyt dla rejestracji

 

Lista wizyt na gabinet

 

Lista wizyt rozszerzona z danymi osobowymi

 

Pacjenci na liście oczekujących

 

Raport akcji użytkowników

 

Raport audytu danych osobowych

 

Raport list oczekujących

 

Raport niepełnych danych pacjentów

 

Raport podwójnych pacjentów

 

Raport struktury wiek-płeć

 

Raport usług według płatnika

 

Raport wykonanych świadczeń

 

Rozszerzona lista wizyt

 

Sprawozdanie z ambulatoryjnej op.

 

Zestawienie diagnoz i procedur

 

Zestawienie operacji

 

Raport niezakodowanych wizyt

 

Raport poświadczeń eWUŚ

 

Kontrola ubezpieczeń - pacjenci nieubezpieczeni

 

WYDRUKI

 

Karta informacyjna dla lekarza kierującego

 

Karta informacyjna pacjenta UE

 

Karta konsultacyjna

 

Karta konsultacyjna

 

Karta rejestracji

 

Nadruk na kopertę pacjenta

 

Naklejki pacjenta

 

Orzeczenie lekarskie

 

Skierowanie do poradni specjalistycznej

 

Skierowanie do szpitala

 

Skierowanie na badanie

 

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

 

Upoważnienie / brak upoważnienia

 

Wydruk danych pacjenta

 

Wydruk historii rezerwacji

 

Wydruk karty statystycznej

 

Wydruk listy wizyt

 

Wydruk podsumowania rezerwacji wizyt

 

Wydruk wizyty

 

Zaświadczenie lekarskie

 

Historia choroby 

ROZLICZENIA Z NFZ

 

W module dostępna jest pomoc kontekstowa.

 

Wczytywanie elektronicznych wersji umów oraz aneksów z NFZ.

 

Tworzenie listy jednostek organizacyjnych na podstawie pliku umów.

 

Przeglądanie wczytanych umów (zakresy, produkty kontraktowe, produkty jednostkowe, limity).

 

Import danych do modułu rozliczeniowego w postaci arkusza kalkulacyjnego bądź pliku w formacie xml.

 

Zawansowana weryfikacja danych statystycznych na podstawie umowy jak i walidacji ogłaszanych w komunikatach NFZ

 

Generowanie komunikatów I fazy statystycznej z możliwościową wysłania danych z dokładnością do umowy, produktu kontraktowego (zakresu ), pacjenta, zestawu świadczeń, świadczenia, pozycji rozliczeniowej.

 

Wczytanie odpowiedzi NFZ do komunikatu I fazy z informacją o liczbie zatwierdzonych i odrzuconych pozycji z informacją o błędach w postaci konfigurowalnego raportu.

 

Eksport danych statystycznych w formacie otwartym.

 

Generowanie komunikatów II fazy rozliczeniowej ze wskazaniem pozycji wg kolejności narzuconej przez NFZ oraz podglądem wpływu wskazanych pozycji na stan realizacji zakresów umowy w kontekście limitu.

 

Wczytanie odpowiedzi NFZ do komunikatu II fazy z informacją o liczbie zatwierdzonych i odrzuconych pozycji z informacją o błędach w postaci konfigurowalnego raportu.

 

Obsługa modelu naliczania świadczeń po stronie OW NFZ ("żądanie zapłaty").

 

Wczytanie komunikatów zwrotnych ZRZ(R_UMX) żądania rozliczenia.

 

Automatyczne wysyłanie komunikatów na portal świadczeniodawcy.

 

Tworzenie sprawozdań finansowych/faktur w poszczególnych miesiącach rozliczeniowych na podstawie szablonów rachunków do NFZ-tu.

 

Tworzenie korekt do sprawozdań finansowych/faktur do NFZ-tu.

 

Możliwość ręcznego wpisywania wielkości wykonanych świadczeń na zestawieniu finansowym.

 

Generowanie wydruków sprawozdań finansowych/faktur do NFZ-tu.

 

Tworzenie elektronicznych rachunków refundacyjnych - rfx na podstawie wygenerowanych sprawozdań finansowych/faktur.

 

Prowadzenie ewidencji faktur za leki z zakresu chemioterapii i programów terapeutycznych z możliwością generowania komunikatu faktur zakupu w formacie -fzx.

 

Na ekranie kodowania świadczeń NFZ użytkownik może wyszukać już zakodowane mogąc zdefiniować:
- kryterium czasu od - do
- ze wszystkich skierowań z bieżącej poradni dla danego pacjenta
- z bieżącego skierowania
- z bieżącej wizyty
- dla wybranej diagnozy ICD10 wyszukanej w słowniku diagnoz

 

Integracja z gruperem – wyznaczanie poprawnych grup JGP I REH dla pobytów szpitalnych oraz ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych

 

Możliwość podania liczby jednostek wykorzystanych w innym systemie rozliczeniowym z NFZ.

 

Zapisywanie w systemie świadczeń w zakresie leczenia onkologicznego i programów lekowych zgodne z zaleceniami NFZ.

 

Rozliczanie świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - pacjentów Unii Europejskiej oraz z Decyzji wójta/burmistrza.

 

Monitoring wykonania kontraktu z możliwością generowania raportów z realizacji kontraktu.

 

Prowadzenie ewidencji świadczeń z możliwością wyszukiwania po umowie, produkcie kontraktowym, zestawie świadczeń, świadczeniu, pacjencie, pozycji oraz diagnozie w zakresie dat.

 

Kwotowe i punktowe podsumowania zbiorcze wyszukanych pozycji I, II fazy, komunikatów sprawozdawanych do NFZ-tu wg umowy, produktów kontraktowych i jednostkowych.

 

Automatyczne wyliczanie wielkości wykonanych świadczeń na podstawie analitycznej ewidencji realizacji kontraktu.

 

Prowadzenie ewidencji pozycji rozliczonych wstecznie zweryfikowanych przez NFZ .

 

Weryfikacja wprowadzonych pozycji rozliczeniowych pod kątem zgodności ze stanem po wczytaniu aneksu umowy ( ze wstecznym okresem obowiązywania) z możliwością automatycznego przekodowania.

 

Możliwość zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych w zakresie zmian:

 

- numeru umowy

 

- zakresu świadczeń

 

- wyróżnika

 

- produktu jednostkowego

 

Archiwizacja opisanych komentarzem komunikatów rozliczeniowych

 

Generowanie następujących raportów: ● Raport pozycji rozliczeniowych (CSV) ● Raport pozycji rozliczeniowych (wg miesiąca rozliczeniowego) ● Zbiorcze zestawienie produktów jednostkowych ● Zestawienie świadczeń – decyzja wójta/burmistrza ● Zestawienie świadczeń – przepisy o koordynacji ● Zestawienie kosztów świadczeń rozlicz. ryczałtowo w SOR dla pacjentów z UE ● Miesięczne zestawienie finansowe ● Raport realizacji kontraktu ● Zestawienie świadczeń rozliczanych z tytułu OC ● Zestawienie świadczeń rozliczanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy ● Oświadczenie za świadczenia udzielone na podstawie przepisów o koordynacji ● Oświadczenie za świadczenia udzielone na podstawie art. 14 – OC ● Kalkulacja kosztów rozliczonych ryczałtem z OC ● Raport pozycji rozliczonych statystycznie ● Raport „14 dni” ● Raport wykonanych usług według lekarza realizującego ● Raport pozycji rozliczeniowych wykonanych ponad limit wg pacjenta. ● Raport kosztów z rozbiciem na jednostki zewnętrzne ● Raport świadczeń ● Raport produktów ● Raport wykonanych usług wg pacjentów ● Raport pacjentów dializowanych – erytropoetyna ● Wykonanie produktów kontraktowych z podziałem na produkty jednostkowe ● Wykonanie produktów kontraktowych z podziałem na jednostki organizacyjne ● Wykonanie produktów kontraktowych z podziałem na ośrodki kosztowe ● Zestawienie świadczeń pacjentów nieubezpieczonych na podstawie art. 12 ustawy ● Raport liczby wizyt i hospitalizacji

 

Eksport wszystkich raportów do arkusza kalkulacyjnego.

 

Zaimplementowanie algorytmu grupera (zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 33/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ), który na etapie kodowania rozpoznań i procedur dotyczących danej hospitalizacji umożliwi:

 

- określenie grupy JGP bez konieczności komunikacji z NFZ natychmiast po wprowadzeniu niezbędnych danych wraz z prezentacją osobodni pacjenta w odniesieniu do liczby dni finansowanych grupą JGP oraz informacji o dostępnym limicie i o bieżącej realizacji umowy;

 

- określenie grupy JGP z najwyższą taryfą na podstawie wprowadzonych danych wraz z określeniem listy grup alternatywnych JGP.;

 

Wprowadzanie rozliczeń JGP w oparciu o :

 

- przeglądarkę grup JGP (słownik zawiera wyróżnione grupy JGP, które mogą być rozliczone w poszczególnych produktach zakontraktowanych przez szpital zgodnie z poszczególnymi zakresami świadczeń ( zgodnie z załącznikiem 1a do Zarządzenia Nr 32/2008/DSOZ )), albo wbudowanego grupera.

 

- odrębne słowniki katalogów świadczeń wskazane prze NFZ (słownik powinien mieć wyróżnione produkty, które mogą być rozliczone w poszczególnych oddziałach zakontraktowanych przez szpital zgodnie z poszczególnymi zakresami świadczeń ( zgodnie z załącznikami 1b,1c,1d do Zarządzenia Nr 32/2008/DSOZ i późniejszymi))

 

Zgodność z najnowszymi wytycznymi NFZ w sprawie grupowania (przeprowadzana na bieżąco implementacja zmian ogłaszanych przez NFZ).

 

Dostęp do funkcjonalności grupera w zakresie:

 

- wyznaczania grup JGP

 

- wyznaczania ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych

 

- wyznaczania grup w zakresach stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej

 

- obliczania ich wartości punktowe

 

- funkcjonowania aplikacji przez przeglądarkę WWW

 

- przechowywania historii grupowań w systemie, dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do danych statystycznych

 

Prezentowanie informacji o rozliczeniach z kanału RSS Narodowego Funduszu Zdrowia

 

System po wejściu na ekran kodowania automatycznie podpowiada kodowanie świadczeń do NFZ na podstawie podanych pacjentowi leków za pomocą modułu zleceń leków. Przy świadczeniu zapisywany jest automatycznie numer i pozycja faktury z której pochodził lek.

 

Prezentowanie błędów zwracanych przez NFZ/wyników weryfikacji danych statystycznych i rozliczeniowych w miejscu ich ewidencjonowania.

 


Pobieranie 2.54 Mb.

Share with your friends:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   28
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna