Operacje wynikowePobieranie 67.31 Kb.
Data23.04.2018
Rozmiar67.31 Kb.

OPERACJE WYNIKOWE
Przychody – poprzez przychody i zyski rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia aktywów albo zmniejszenia zobowiązań, które prowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób, niż zniesienie środków przez właścicieli.
Koszty uznane – rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym, korzyści ekonomicznych wiarygodnie określonej wartości w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości rezerw (zobowiązań), które prowadzą do zmniejszenia kapitału obcego, zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców.
Zasada memoriałowa – w celu określenia wyniku danego okresu przychody ze sprzedaży (zrealizowanym) przyporządkowujemy koszty uznane czy ekspirowane i to niezależnie od terminu zapłaty.

Kryteria ujęcia przychodów – MSR 18

 1. Jednostka gospodarcza przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z transferu własności.

 2. Jednostka przestaje być trwale zaangażowana zarządzaniem towarami i nie sprawuje nad nimi kontroli.

 3. Kwotę można wycenić w sposób wiarygodny.

 4. Istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji.

 5. Koszty już poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez jednostkę gospodarczą w związku z transakcją można wycenić w sposób wiarygodny.


Koszty ekspirowane – koszty podstawowej działalności operacyjnej dzielimy najogólniej na:

 • Koszty produktu

 • Koszty okresu


Koszty produktu – są rozliczane na produkowane wyroby, są one wstępnie aktywowane w postaci wyrobów gotowych i zostają przyporządkowane przychodom dopiero z chwilą sprzedaży tych produktów.

Do kosztów tych zaliczamy:  • Koszty bezpośrednie wytworzenia(materiały, energia) plus uzasadniona część kosztów pośrednich (wytwarzania).

Koszty pośrednie

Zmienne Stałe
Koszty okresu – są funkcją czasu, lub procesu sprzedaży i w związku z tym nie są rozliczane na produkty, nie są tym samym aktywowane tylko są natychmiastowo przyporządkowane przychodom w celu określenia zysku.

Do kosztów tych zaliczamy: • Koszty ogólnego zarządu

 • Koszty sprzedaży

Przepływ kosztów w przedsiębiorstwie jest następujący:
Bilans

Rachunek zysków i strat

Zakup materiału

Zapas materiału


Wynagrodzenie bezpośrednie


Produkcja w toku
Wyroby gotowe
Koszty wytworzenia wyrobów sprzedanych

Poniesione koszty sprzedaży i ogólnego zarządu
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu

Przychody i koszty związane są zawsze z działalnością gospodarczą: • Operacyjną

 • Finansową

Poza zwykłą działalnością jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia (katastrofy naturalne).


Konto na którym ujmowane są operacje wynikowe nazywane są kontami wynikowymi.


D konta kosztów C

Zwiększenia kosztów

Zmniejszenia i przeniesienia kosztówKonta przychodów

Zmniejszenia i przeniesienia przychodów

Zwiększenia przychodówKonto strat nadzwyczajnych

Zwiększenie strat

Zmniejszenie i przeniesienie stratZyski nadzwyczajne

Zmniejszenie i przeniesienie zysków

Zwiększenie zysków

Koszty rejestrowane są i rozliczane w wielu układach a w ramach rozwiązania uproszczonego, ujmowane są na kilku kontach: 1. Produkcja podstawowa, na którym rejestrujemy wszystkie koszty bezpośrednie.

 2. Koszty pośrednie wytwarzane

 3. Koszty ogólnego zarządu

 4. Koszty sprzedaży

Przy ewidencji sprzedaży wyrobów, dla zachowania zasady przejrzystości wprowadza się dwa konta. 1. Konto ze sprzedaży wyrobów (kasy, weksle)


Ewidencja operacji wynikowych, wymienia się trzy zasadnicze elementy:

 1. Ewidencja kosztów handlowych

 2. Ewidencja procesu sprzedaży towarów

 3. Ostateczne ustalenie wyniku 1. Operacje gospodarcze powodujące powstawanie kosztów działalności handlowej, są rejestrowane na koncie, koszty handlowe po stronie debetowej w korespondencji z różnymi kontami bilansowymi.

 2. Dla zachowania przejrzystości zapisów wprowadza się dwa konta: - przychody ze sprzedaży towarów, po stronie kredytowej – wartość sprzedanych towarów.

Materiały są to rzeczowe składniki nabyte od kontrahentów a czasami wytworzone we własnym zakresie, które zbierają się w jednym cyklu operacyjnym.


Ewidencje zapasów wyróżniamy ewidencje ilościową dla poszczególnych asortymentów, za nią jest odpowiedzialny magazynier.
Ewidencja ilościowo-wartościowa dla asortymentu krótkich prób, zwykle prowadzona oddzielnie dla każdego magazynu.
Ewidencja wartościowa – w układzie kont syntetycznych.
Wycena zapasów materiałów generalną zasadę wyceny zapasów jest historyczna cena nabycia. Można także przy założeniu, że nie zniekształca to stanu majątku i wyniku finansowego stosować cenę zakupu.
Wycena rozchodu materiału

Teoretycznie można wycenić stan końcowy i rozchód materiału w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych kosztów tych składników.


W praktyce stosuje się jedną z trzech:


 1. Średniej ceny warzonej polegającą na ustaleniu po każdej dostawie ceny przeciętnej obliczonej jako iloraz wartości stanu końcowego powiększonego o ostatni przychód przez ilość.

 2. FIFO polega na wycenie rozchodu materiałów według ceny pierwszej (najstarszej) dostawy znajdującej się jeszcze w magazynie a po jej wyczerpaniu według ceny następnej dostawy.

 3. LIFO polegającej na wycenie rozchodu według cen ostatniej dostawy a po jej wyczerpaniu przedostatniej itd.

Stałe ceny ewidencyjne, ustalane zwykle na rok i za pomocą tych cen, wycenia się wszystkie dowody obrotu materiałowego i prowadzi się ewidencje zapasów.

Przy tym rozwiązaniu powstają najczęściej różnice pomiędzy ceną rzeczywistą a ceną ewidencyjną – różnicę te nazywamy odchyleniami od cen ewidencyjnych materiałów i są one oddzielnie ujmowane w ewidencji.

Transakcje zakupu – składają się dwie odrębnie dokumentowane operacje.


 1. Otrzymanie dostawy i przyjęcie jej do magazynu na podstawie dowodu przyjęcia materiału Pz

 2. Otrzymanie towaru rozrachunkowego – ze względu na to, że operacje te mogą wystąpić w różnym czasie rozliczenie zakupu polega na stwierdzeniu czy faktury otrzymane od dostawców mają pokrycie w materiałach przyjętych do magazynu i vice versa.

Rozliczenia tego dokonuje się za pomocą konta rozliczenie zakupu.

W ciągu okresu miały niniejsze następujące transakcje:


 1. Otrzymano fakturę od dostawcy B za materiały b 15000

 2. Otrzymano fakturę od dostawcy A za materiały a 1000

 3. Otrzymano (przyjęto) dostawę materiałów b od dostawcy B zgodnie z Pz 15000

 4. Otrzymano przyjęto od dostawcy C 20000


Zobowiązania

Rozliczenie zakupu

Materiały
15,000

10,000


15,000

10,000


15,000

20,000


15,000

20,00025,000

SK 20,00025,000

SK 10,000

Dostawy nie fakturowane Materiały w drodze

Pobieranie 67.31 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna