Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 56327-2016 z dnia 2016-05-20 rPobieranie 13.53 Kb.
Data25.10.2017
Rozmiar13.53 Kb.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 56327-2016 z dnia 2016-05-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu i o zamówieniu na podwykonawstwo części zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - Kraków
Przedmiotem zamówienia jest remont Sali Tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie...
Termin składania ofert: 2016-05-30

Kraków: Remont Sali Tradycji COLąd DKL w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej w Krakowie
Numer ogłoszenia: 147455 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 56327 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków, woj. małopolskie, tel. 261 13 10 40, faks 261 13 13 06.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Sali Tradycji COLąd DKL w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej w Krakowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont Sali Tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie wraz z przebudową ściany wewnętrznej w Sali Tradycji polegającą na powiększeniu dwóch otworów drzwiowych. Szczegółowy zakres i warunki realizacji robót przedstawiają między innymi: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, wzór umowy oraz instrukcja dla wykonawcy prac dotycząca ochrony środowiska w zakresie realizowanej usługi, szczególne wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.42.10.00-4, 39.15.40.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • CONTROL NET Sp. z o.o., ul. Wilkszyńska 60, 54-079 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 541620,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 664997,61

  • Oferta z najniższą ceną: 664997,61 / Oferta z najwyższą ceną: 664997,61

  • Waluta: PLN .

Directory: pliki -> ogloszenia -> 2016
2016 -> Zatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
2016 -> Giżycko: usługa transportowa wynajmu autobusów I mikrobusów celem przewozu osób z garnizonów giżycko, WĘgorzewo, suwałKI, gołdap, orzysz, mrągowo, do miejsc wskazanych przez zamawiającego numer ogłoszenia: 3043 2016; data zamieszczenia: 12
2016 -> Zatwierdzam dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
2016 -> Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynku nr 77 oraz remontu pomieszczeń w budynku nr 35 na terenie jw. 1747 w suwałkach numer ogłoszenia: 137337 2016; data zamieszczenia: 15. 07. 2016
2016 -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia remont budynku nr 5 w jw
2016 -> Giżycko, dn. 23. 02. 2016r
2016 -> Znak zamówienia 23/2016
2016 -> Zatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
2016 -> Kraków: Remont Sali Tradycji coląd dkl w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie Numer ogłoszenia: 71425 2016; data zamieszczenia: 06. 06. 2016
2016 -> Giżycko: remont ogrodzenia zewnętrznego w kompleksie wojskowym w bemowie piskim I orzyszu. Remont drogi betonowej, trybuny na placu apelowym oraz wykonanie dokumentacji

Pobieranie 13.53 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna