Ogłoszenie o konkursie na dyżury lekarskiePobieranie 490.76 Kb.
Strona1/3
Data09.05.2018
Rozmiar490.76 Kb.
  1   2   3

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

dla SPZOZ w Łukowie
Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. z 2008 r.
Dz. U. Nr 164, poz. 1027 ze. zm.) oraz na podstawie Warunków Konkursu Ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łukowie.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE
21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3,

tel. 25 7982980, fax: 25 798 2603, e-mail: prawny@spzoz.lukow.pl
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych.

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

1. Szacunkową liczbę badań laboratoryjnych, zwanych dalej „badaniami”, w ramach przyjętych obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych, przedstawia Załącznik Nr 1 do WKO.

2. Umowa na udzielanie świadczeń w zakresie badań zostanie zawarta na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

3. Szczegółowe informacje:

Materiały konkursowe, w tym projekt umowy można pobrać w Dziale Prawnym


(administracja SPZOZ w Łukowie, pok. 23, II piętro) lub ze strony internetowej www.spzoz.lukow.pl, informacje telefoniczne można uzyskać pod nr tel. 25 798 29 80 lub 25 798 20 01 wew. 336, fax: 25 798 26 03.

4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania
ofert oraz odwołania konkursu na każdym jego etapie, do dnia zakończenia postępowania,
bez podania przyczyny.


5. Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją:

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych”


w Dziale Prawnym (budynek administracji, II piętro, pok. nr 23), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2012 r. do godz. 13.00.

6. Otwarcie ofert nastąpi w Gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa (budynek administracji, II piętro), w dniu 14 grudnia 2012 r. o godz. 13.30.

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert poprzez wywieszenie ogłoszenia o wyniku postępowania na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPZOZ
w Łukowie oraz na stronie internetowej www.spzoz.lukow.pl.

9. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych,


do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

10. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPZOZ


w Łukowie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

11. Protest i odwołanie nie przysługują na niedokonanie wyboru oferenta i unieważnienie postępowania.

12. Termin zawarcia umowy wynosi 14 dni liczone od daty upływu terminu do złożenia odwołania.
Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora
SPZOZ w Łukowie
Nr 73/2012
z dnia 27 listopada 2012 r.

WARUNKI KONKURSU OFERT (WKO)

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych


dla SPZOZ w Łukowie
UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie,

adres: 21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3,

tel. 25 7982980, fax 25 798 20 01 w. 336

strona internetowa: www.spzoz.lukow.pl,

e-mail: prawny@spzoz.lukow.pl
I. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, ze zm.) oraz ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) oraz na podstawie Warunków Konkursu Ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie.
II. PRZEDMIOT KONKURSU:

1. Przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych, zwanych dalej „badaniami” w siedzibie oferenta, na zasadach określonych w Umowie, zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik Nr 3


do WKO).

2. Świadczenia, określone w formularzu ofertowym udzielane będą pacjentom


na podstawie Umowy (Załącznik Nr 3 do WKO).

3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 powinno być realizowane


w zakresie badań opisanych w Załączniku Nr 1 do WKO. Szacunkowe ilości badań przedstawia Załącznik Nr 1 do WKO.

4. Oferty można składać tylko na pełny zakres objęty postępowaniem konkursowym, który został szczegółowo określony w Załączniku Nr 1 do WKO.


III. WARUNKI REALIZACJI ZLECONYCH ŚWIADCZEŃ:

1. Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze określone w art. 4 ust. 1 ustawy


z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.),
zwani dalej Przyjmującymi zamówienie (oferentami), zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zabezpieczających funkcję i zadania SPZOZ w Łukowie
w zakresie badań.

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z terminami określonymi w Załączniku Nr 1 do WKO.

3. Udzielający zamówienia oczekiwał będzie od Przyjmującego zamówienie wykonania badań na wysokim poziomie jakościowym, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy, normami, sztuką i etyką zawodową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności.

4. Udzielający zamówienia wymaga, aby laboratorium wykonujące badania spełniało wymagania wynikające z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne, ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do zapewnienia odbioru materiału
do badań
3 razy w tygodniu w dni robocze (poniedziałek, środa, piątek) z siedziby Udzielającego zamówienia własnym specjalistycznym środkiem transportu i na własny koszt.

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest posiadać ważne certyfikaty kontroli jakości w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: 1. Powszechny Program Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi),

 2. Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań w Mikrobiologii – POLMICRO (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Łodzi),

 3. Certyfikat uczestnictwa w przynajmniej jednym programie kontroli międzynarodowej,

 4. Certyfikat zgodny z normą ISO 15189,

i przedstawić jej wyniki w formie załącznika do oferty.

7. Oferenci muszą dysponować:

1) kadrą medyczną posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe odpowiadające określonym przepisom i zarządzeń Prezesa NFZ,

2) wyposażeniem w niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny, spełniający wymagania


do wykonywania przedmiotu konkursu ofert, materiałami gwarantującymi wykonywanie badań na poziomie obowiązujących wymogów NFZ,

8. Udzielający zamówienia nie dopuszcza udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu badań poprzez podwykonawców. Oferty takie będą odrzucane.

9. Lokal oferenta, w którym udzielane będą świadczenia zdrowotne z zakresu badań,
musi posiadać odpowiednie warunki do realizacji przedmiotowych świadczeń
oraz spełniać określone wymogi sanitarne.

10. Oferent musi zobowiązać się do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego zamówienia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie świadczonych usług, w ramach zawartej umowy.

11. Oferent zobowiązuje się do podania danych potencjału w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) odpowiedniego Oddziału NFZ dla Udzielającego zamówienia.

12. Oferent musi zobowiązać się do spełnienia innych wymagań NFZ, których konieczności wprowadzenia nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

13. Oferent musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
lub zobowiązanie w formie oświadczenia do zawarcia umowy ubezpieczenia
OC bezpośrednio przed podpisaniem umowy.

14. Niniejsze WKO stanowić będą integralną część umowy podpisanej z wybranym oferentem.

15. Szczegółowe warunki udzielania świadczeń oraz inne sprawy nieopisane w niniejszym


WKO będą zawarte w podpisanej umowie z oferentem, wyłonionym w wyniku konkursu jako zwycięzca, której projekt stanowi Załącznik Nr 3 do WKO, a której akceptacja
jest warunkiem udziału w niniejszym konkursie.
IV. CZAS NA KTÓRY ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA:

1. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 1 stycznia 2013 r.

3. Udzielający zamówienia zastrzega możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą


w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W razie zawarcia umowy po 1 stycznia 2013 r.
Udzielający zamówienia zastrzega możliwość późniejszego rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych.
V. WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA:

 1. Oferta powinna się składać z:

  1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący Załącznik Nr 1
   do WKO,

  2. dane dotyczące personelu mającego udzielać świadczeń:

   1. lista osób mających udzielać świadczeń zdrowotnych – według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 2 do WKO,

   2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób mających udzielać świadczeń zdrowotnych objętych konkursem,

  3. informacje o oferencie, tj.:

   1. decyzję o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą poświadczające, że oferent
    jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,

   2. wpis do Ewidencji Laboratoriów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,

   3. kopię polisy ubezpieczeniowej lub pisemnego zobowiązania
    się oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia
    od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku złożenia oświadczenia, kopię obowiązującej polisy oferent przedkłada najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację świadczeń zdrowotnych, stanowiących przedmiot umowy,

   4. certyfikaty przyznane laboratorium w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia.

  4. zaakceptowany projekt umowy. Akceptacja projektu umowy może się odbyć
   albo poprzez podpisanie każdej strony umowy albo poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o „akceptacji projektu umowy”,

  5. wszystkie strony oferty i załączniki, muszą być podpisane lub parafowane
   przez oferenta lub jego pełnomocnika,

  6. wszystkie załączone do niniejszej oferty ww. dokumenty muszą zawierać
   dane aktualne na dzień składania oferty. Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych
   na każdej stronie kserokopii za zgodność z oryginałem przez oferenta,
   osobę uprawnioną do jego reprezentacji jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo,

  7. Komisja może wezwać oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych ww. oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia
   w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo Dyrektor SPZOZ w Łukowie skorzystał z prawa odwołania konkursu,

  8. Komisja może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać oferenta
   do złożenia wyjaśnień dotyczących ww. oświadczeń lub dokumentów,

  9. ofertę należy sporządzić w języku polskim z wyjątkiem nazewnictwa medycznego lub nazw własnych zgodnie z WKO w formie maszynopisu
   lub wydruku i uzupełnić wymaganymi załącznikami (dopuszczalne
   jest wypełnienie załączników przy użyciu długopisu lub pióra czytelnym pismem). Oferty nieczytelne zostaną odrzucone,


  10. oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę jeżeli otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
   lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert,

  11. powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zawierać dopisek „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”.


VI. OFERTA CENOWA:

 1. Cena przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

 2. Cenę należy podać w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do WKO).


VII. KRYTERIA OCENY PRZY WYBORZE OFERTY:

1. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:


Cena: 100 %.
1. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:
Cena brutto za wykonanie przedmiotu konkursu:
(C min/C n) x 100 = P
Gdzie:

C min – najniższa cena spośród oferowanych ofert,

C n – cena badanej oferty,

P ilość punktów uzyskanych przez oferenta w kryterium cena,

2. Punkty wynikające z algorytmu matematycznego uzyskane przez Przyjmującego zamówienie zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.3. Udzielający zamówienia zaproponuje zawarcie umowy z oferentem, który uzyska najwyższą punktację.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferty sporządzone w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności należy składać w zamkniętej kopercie wraz z adnotacją:

„Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych
i mikrobiologicznych dla SPZOZ w Łukowie”
oraz pieczęcią oferenta,

 1. Oferty w zaklejonych kopertach opatrzone ww. opisem należy składać w Dziale Prawnym (budynek administracji, II piętro, pok. nr 23), w terminie do dnia 14 grudnia 2012 r. do godz. 13.00. Oferty złożone po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane.

 2. Termin składania ofert upływa w dniu 14 grudnia 2012 r. o godz. 13.00. Dotyczy
  to zarówno ofert złożonych w Dziale Prawnym, jak i ofert nadanych w formie przesyłki pocztowej.


IX. OTWARCIE OFERT:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa
  (II piętro budynku administracji) w dniu 14 grudnia 2012 r. o godzinie 13.30
  w siedzibie SPZOZ w Łukowie.

 2. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności wszystkich przybyłych oferentów,
  którzy będą mogli uczestniczyć w części jawnej konkursu.

 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.


X. MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

 1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej w terminie do 14 dni od daty,
  w której upływa termin składania ofert.XI. TRYB I ZAKRES PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ:

 1. Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora SPZOZ w Łukowie,
  zwana dalej Komisją,

 2. Komisja, mając na celu rozstrzygnięcie konkursu ofert, dokonuje następujących czynności:

  1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,

  2. otwiera koperty z ofertami,

  3. ustala, które z ofert spełniają warunki określone w WKO,

  4. odrzuca oferty nieodpowiadające WKO lub te, które:

   1. zostały złożone po wyznaczonym terminie,

   2. zawierają nieprawdziwe informacje,

   3. jeżeli oferent nie określił proponowanego wynagrodzenia tytułem udzielania świadczeń zdrowotnych,

   4. jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty,

   5. jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

   6. jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną,

   7. jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa,

  5. w przypadku gdy braki, o których mowa w pkt 4, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem,

  6. ogłasza oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w WKO,
   a które zostały odrzucone,

  7. przyjmie do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone
   przez oferentów,

  8. ma prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji w zakresie ceny oferowanych świadczeń,

  9. wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert.

 3. Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów, z wyjątkiem czynności określonych w pkt. 2

 4. Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:

  1. oznaczenie miejsca i czasu konkursu,

  2. imiona i nazwiska członków Komisji,

  3. liczbę zgłoszonych ofert,

  4. wskazanie ofert odpowiadających WKO,

  5. wskazanie ofert nieodpowiadających WKO,

  6. wyjaśnienia i oświadczenia oferentów,

  7. przebieg negocjacji z oferentami,

  8. wskazanie najkorzystniejszej dla SPZOZ w Łukowie oferty albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta (wraz z uzasadnieniem),

  9. ewentualne odrębne stanowisko członka Komisji,

  10. wzmiankę o odczytaniu protokołu,

  11. podpisy członków Komisji.

5. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego następuje
jego zakończenie. Komisja Konkursowa złożone oferty załącza do sporządzonego protokołu i całość dokumentacji przekazuje Udzielającemu Zamówienia.
XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:

1. Udzielający zamówienia unieważni postępowanie w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych
i mikrobiologicznych, gdy:

1) nie wpłynęła żadna oferta;

2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) odrzucono wszystkie oferty;

4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu;

5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
Komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie
na tych samych warunkach konkurs nie wpłynie więcej ofert.

3. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy


o udzielanie świadczeń zdrowotnych, Komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania
w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert poprzez wywieszenie ogłoszenia o wyniku postępowania na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej www.spzoz.lukow.pl. Ogłoszenie zawierać będzie nazwę (firmę) albo imię
i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres oferenta, który został wybrany. Wyłoniony oferent o wyniku konkursu i o terminie zawarcia umowy,
zostanie zawiadomiony na piśmie lub telefonicznie.

4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu na każdym jego etapie, do dnia zakończenia postępowania, bez podania przyczyn.
XIII. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA ODWOŁAŃ I PROTESTÓW:

1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia


przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze
Środki odwoławcze nie przysługują na: niedokonanie wyboru oferenta oraz
na unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

2. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Do czasu rozpatrzenia protestu, postępowanie w sprawie zawarcia umowy


o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. Protest złożony po terminie
nie podlega rozpatrzeniu. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność.

3. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Udzielającego zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie


nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia. 
XIV. ZAWARCIE UMOWY:

 1. Udzielający zamówienia zaproponuje zawarcie umowy z oferentem,
  który zaproponował najkorzystniejszą ofertę.

 2. Udzielający zamówienia zawrze umowę w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu do złożenia odwołania konkursu ofert, pod warunkiem dostarczenia
  przez oferenta umowy ubezpieczenia OC.

 3. Projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań,
  stanowi Załącznik Nr 3 do WKO.Pobieranie 490.76 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna