Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży I personelu w szkołach I innych zakładachPobieranie 294.5 Kb.
Strona1/4
Data13.06.2018
Rozmiar294.5 Kb.
  1   2   3   4

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach

ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/125/2006

z dnia 4 kwietnia 2006 r.

ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/214/2007

z dnia 24 kwietnia 2007 r.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków zawieranych na rzecz dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach.
§ 2.1. W porozumieniu z ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.


 1. Postanowienia dodatkowe lub odmienne uzgodnione przez strony umowy
  w trybie określonym w ust. 1 powinny być sporządzone na piśmie
  i dołączone do umowy, pod rygorem ich nieważności.

§ 3. W sprawach nie uregulowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.


DEFINICJE
§ 4. Przez użyte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia rozumie się:


 1. bójka – starcie trzech albo więcej osób wzajemnie zadających sobie razy,
  z których każda występuje w podwójnym charakterze – jako napadnięty
  i napastnik;


 2. czesne – opłata za pobieranie nauki szkołach.

W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków czesnym nie są opłaty dokonywane w przedszkolach i żłobkach;

 1. krwotok śródmózgowy – wynaczynienie krwi do tkanki mózgowej;

 2. leczenie – wizyty lekarskie, leczenie ambulatoryjne, leczenie szpitalne, zabiegi ambulatoryjne, zabiegi operacyjne, badania zlecone przez lekarza, przyjmowanie leków oraz stosowanie środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, transport z miejsca wypadku lub zdarzenia objętego umową do szpitala lub ambulatorium, rehabilitacja;

 3. leczenie operacyjne złamania – stabilizacja wewnętrzna lub zewnętrzna złamania związana z zabiegiem operacyjnym powodującym naruszenie ciągłości tkanek;

 4. nowotwór złośliwy chorobę objawiającą się obecnością złośliwego guza
  (tzn. takiego, który nie jest otoczony torebką i charakteryzuje się zdolnością do naciekania tkanek i do tworzenia odległych przerzutów). Pod pojęciem nowotworu złośliwego określa się również białaczki oraz złośliwe schorzenia układu limfatycznego, takie jak ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) i chłoniaki nieziarniste;


 5. nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,
  w następstwie którego ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł;


 6. niezdolność do nauki – niemożność uczestniczenia we wszystkich zajęciach szkolnych. Zwolnienie tylko z zajęć wychowania fizycznego nie oznacza niezdolności do nauki w rozumieniu niniejszych ogólnych warunków;

 7. odmrożenie – uszkodzenie skóry, tkanek pod nią leżących na skutek działania niskiej temperatury;

 8. okres ubezpieczenia – okres na jaki zawarto umowę ubezpieczenia;

 9. oparzenie – uszkodzenie skóry, tkanek pod nią leżących na skutek działania wysokiej temperatury, substancji chemicznych, promieniowania jonizującego lub prądu elektrycznego;

 10. personel – pracowników dydaktycznych i administracyjnych zatrudnionych
  w danej szkole, przedszkolu, żłobku lub innym zakładzie;

 11. placówka medyczna – przychodnia, szpital, SOR, pogotowie ratunkowe;

 12. pobyt w szpitalu - pobyt ubezpieczonego w szpitalu lub klinice, którego celem jest poddanie się uzasadnionemu stanem zdrowia leczeniu – trwający nieprzerwanie, dłużej niż 1 dzień .

W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków dzień pobytu w szpitalu oznacza dzień kalendarzowy, w którym ubezpieczony przebywał w szpitalu, niezależnie od tego, ile czasu w danym dniu trwał jego pobyt, przy czym za pierwszy dzień przyjmuje się dzień rejestracji, a za ostatni - dzień wypisu ze szpitala;

 1. polisa – dokument ubezpieczenia wystawiony przez PZU S.A., stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

 2. poważne uszkodzenie ciała - uszkodzenie ciała (inne niż wymienione w Tabelach 3,4,5,6,7) w wyniku nieszczęśliwego wypadku (lub w związku z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku), które skutkowało wystąpieniem jednego z niżej wymienionych następstw, potwierdzonych w dokumentacji medycznej:

   1. hospitalizacją rozpoczętą do 3 doby po urazie i trwającą nieprzerwanie co najmniej 14 dni,

   2. zabiegiem operacyjnym w trybie ostrym (do 7 dni od przyjęcia do szpitala),

   3. kwalifikacją ubezpieczonego, do zabiegu operacyjnego w trybie planowym,

   4. trwałym deficytem neurologicznym po uszkodzeniu mózgu, rdzenia kręgowego lub korzeni nerwowych,

   5. trwałym pogorszeniem ostrości wzroku lub trwałym zawężeniem pola widzenia,

   6. trwałym pogorszeniem ostrości słuchu,

   7. częściową amputacją kończyn,

   8. częściową utratą narządów wewnętrznych;
 1. przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – niezbędne z medycznego punktu widzenia wyroby medyczne, zastępujące utracone narządy (organy)  lub wspomagające utraconą funkcję narządów (organów), zalecone przez lekarza leczącego,

 2. przedstawiciel ustawowy – rodzica posiadającego władzę rodzicielską albo opiekuna ustanowionego przez sąd;

 3. rehabilitacja – niezbędne z medycznego punktu widzenia leczenie usprawniające następstwa nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, wykonywane przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia;

 4. szpital lub klinika - zakład opieki zdrowotnej świadczący przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego całodobową opiekę nad chorymi w zakresie diagnostyki i leczenia.

W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków pojęcie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów, szpitali sanatoryjnych;

21) śpiączka – stan zaistniały wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, trwający nieprzerwanie przez przynajmniej 30 dni wymagający zastosowania systemu wspomagającego funkcje życiowe organizmu, polegający na występowaniu głębokich ilościowych zaburzeń świadomości, wyrażających się brakiem reakcji na bodźce zewnętrzne: słowne i bólowe, związany z ciężkim uszkodzeniem mózgu;

W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków za śpiączkę nie jest uważana śpiączka farmakologiczna.

22) trwałe uszkodzenie ciała – całkowitą utratę fizyczną narządu lub organu lub całkowitą utratę ich funkcji;

23) trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia osoby ubezpieczonej spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym ubezpieczeniem;24) ubezpieczający – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zawierającą z PZU S.A. umowę ubezpieczenia;

25) ubezpieczony –

 1. ucznia, studenta lub osobę z personelu wszelkiego rodzaju szkół,

 2. dziecko lub osobę z personelu żłobków i przedszkoli oraz innych zakładów

- na rzecz której albo którego ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia;

26) uprawniony – osobę upoważnioną do otrzymania świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego;

27) wrodzona wada serca – wrodzoną nieprawidłowość anatomiczną budowy serca;

28) wstrząśnienie mózgu – pourazowe zaburzenie czynności mózgu, którego głównym objawem jest krótkotrwała utrata przytomności z towarzyszącą niepamięcią wsteczną lub następczą;

29) zabieg operacyjny – zabieg medyczny wykonany w placówce medycznej, przez uprawnionego do jego wykonania lekarza, w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym, przeprowadzony metodą otwartą lub endoskopową.

30) zawał serca - martwicę części mięśnia sercowego spowodowaną nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej części mięśnia sercowego;31) złamanie – urazowe przerwanie ciągłości tkanki kostnej, przez złamania rozumie się również urazowe złuszczenie chrząstek nasadowych:

  1. otwartez przerwaniem ciągłości skóry w okolicy złamanej kości,

  2. zamknięte – gdy skóra w okolicy złamanej kości jest nienaruszona;

32) zwichnięcie – urazowe przemieszczenie się jednej powierzchni stawowej
w stosunku do drugiej, dla potrzeb niniejszego ubezpieczenia zwichnięcie musi być potwierdzone badaniem obrazowym.


PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

§ 5.1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków
polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego


 1. Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa:

 1. zawału serca,

2) krwotoku śródmózgowego,

 1. obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji,

 2. usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego.

§ 6.1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków


i zdarzeń, o których mowa w § 5 niezależnie od miejsca i chwili ich zajścia pod warunkiem, że nastąpiły w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

§ 7. Świadczenia wypłacane są w złotych.WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 8.1. Z odpowiedzialności PZU S.A. wyłączone są choroby zawodowe, tropikalne oraz wszelkie choroby lub stany chorobowe, nawet takie, które występują nagle,


z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 oraz wypadki powstałe:

 1. w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości albo po użyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii jeśli miało to wpływ na zaistnienie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia,

 2. w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, nikotyną, albo użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,

 3. w wyniku udziału ubezpieczonego w zakładach, bójkach (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej) oraz w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa,

 4. na skutek udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu,

 5. w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby ubezpieczonej powstałych w związku z wykonywaniem procedur medycznych bez względu na to przez kogo były wykonywane, chyba że wykonywanie procedur medycznych dotyczyło leczenia bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku,

 6. podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym, jeżeli ubezpieczony nie posiadał ważnych uprawnień do kierowania danym pojazdem;

 7. podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem innym niż silnikowy bez ważnych uprawnień do kierowania danym pojazdem, jeżeli brak tych uprawnień miał wpływ na zaistnienie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową.

2.Odpowiedzialność PZU S.A. nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne oraz odszkodowania za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie rzeczy.


3.Stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości, fakt znajdowania się pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uprawnienia do kierowania pojazdem ocenia się według prawa państwa właściwego dla miejsca zdarzenia objętego umową.
SUMA I WARIANTY UBEZPIECZENIA

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE
§ 9. 1. Ubezpieczonemu przysługują świadczenia według rodzajów i w wysokości
wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.
2. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w jednym z dwóch wariantów (I, II) określonych w §10 i § 11.
3. Suma ubezpieczenia określana jest przez PZU S.A. w uzgodnieniu
z ubezpieczającym w granicach od 1.000 zł do 100.000 zł dla każdej ubezpieczonej osoby.
4. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający za zgodą PZU S.A. może podwyższyć sumę ubezpieczenia lub rozszerzyć zakres ubezpieczenia.
5. Podwyższenie sumy ubezpieczenia lub rozszerzenie zakresu ubezpieczenia powoduje obowiązek opłaty dodatkowej składki.
6. Za nieszczęśliwe wypadki i zdarzenia o których mowa w § 5 powstałe do dnia następnego po zmianie sumy ubezpieczenia lub zakresu ubezpieczenia,
PZU S.A. ponosi odpowiedzialność na warunkach umowy dotychczasowej.

WARIANT I
§ 10. W wariancie I obowiązują następujące świadczenia podstawowe:
Tabela Nr 1

Świadczenia podstawowe dla wariantu I

Poz. Tabeli


Rodzaje świadczeń podstawowych

1)

z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową

2)

z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

3)

jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu i wystąpienia innych następstw niż wymienione w Tabeli 3,4,6,7 (Tabela Nr 5)

4)

zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych

5)

zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych


WARIANT II
§ 11. W wariancie II obowiązują następujące świadczenia podstawowe:
Tabela Nr 2

Świadczenia podstawowe dla wariantu II


Poz. Tabeli


Rodzaje świadczeń podstawowych

1)

z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową

2)

z tytułu trwałego uszkodzenia ciała
(Tabela Nr 3)

3)

z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca, krwotokiem śródmózgowym lub poważnym uszkodzeniem ciała

4)

z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów (Tabela Nr 4)

5)

z tytułu innych następstw niż wymienione w Tabeli 3,4,6,7 (Tabela Nr 5)

6)

z tytułu oparzeń lub odmrożeń (Tabela Nr 6)

7)

z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu (Tabela Nr 7)

8)

z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń

9)

zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych

10)

zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnychUSZCZEGÓŁOWIENIE ŚWIADCZEŃ PODSTAWOWYCH
§12.1. Z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową wariant I i wariant II.

Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową ubezpieczenia nastąpi zgon ubezpieczonego, PZU S.A. wypłaca 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie. 1. Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Wariant I

Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową ubezpieczenia ubezpieczony dozna 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu,


PZU S.A. wypłaca świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie, a w razie niższego uszczerbku - taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku.

Wariant II

W przypadku zawału serca ,krwotoku śródmózgowego lub poważnego uszkodzenia ciała wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie orzeczenia lub opinii lekarskiej i stanowi taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku.
 1. Z tytułu trwałego uszkodzenia ciała – wariant II.

Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową – za wymienione w Tabeli Nr 3 rodzaje trwałego uszkodzenia ciała i w określonej w niej wysokości.
Tabela Nr 3

Trwałe uszkodzenie ciała

Poz.


Tabeli

Rodzaj trwałego uszkodzenia ciała


% sumy ubezpieczenia określonej w umowie

Całkowita utrata kończyny górnej w obrębie barku lub ramienia

80


Całkowita utrata kończyny górnej w obrębie łokcia lub przedramienia

60

Całkowita utrata ręki


50

Całkowita utrata palców II, III, IV, V ręki


7 - za każdy palec

Całkowita utrata kciuka


22

Całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu biodrowego lub kości udowej

75


7)

Całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu kolanowego, podudzia lub stawów skokowych

60


8)

Całkowita utrata stopy

40

9)

Całkowita utrata palców stopy II, III, IV, V


4 - za każdy palec

10)

Całkowita utrata palucha


15

11)

Całkowita utrata wzroku w jednym oku


50

12)

Całkowita utrata wzroku w obu oczach


100

13)

Całkowita utrata słuchu w jednym uchu


30

14)

Całkowita utrata słuchu w obu uszach


50

15)

Całkowita utrata małżowiny usznej


15

16)

Całkowita utrata nosa


20

17)

Całkowita utrata zębów stałych


2 - za każdy ząb,

20 - maksymalnie


z tytułu utraty zębów

18)

Całkowita utrata śledziony

20

19)

Całkowita utrata jednej nerki

35

20)

Całkowita utrata obu nerek

75

21)

Całkowita utrata macicy

40

22)

Całkowita utrata jajnika lub jądra


20

23)

Całkowita utrata mowy


100

24)

Porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn poniżej 3 stopnia w skali Lovette’a

100

25)

Śpiączka trwająca dłużej niż 30 dni


100


Pobieranie 294.5 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna