Oddział Gospodarki Odpadami


III.2. Charakterystyka energetycznaPobieranie 0.67 Mb.
Strona2/8
Data28.10.2017
Rozmiar0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

III.2. Charakterystyka energetyczna.


Na potrzeby związane z działalnością Zakładu stosuje się następujące nośniki energii:

 • energia elektryczna - oświetlenie, praca urządzeń, ogrzewanie pomieszczeń - zakupywana
  w Beskidzkiej Energetyce zgodnie z zawartą umową PL/21/2002/58044299;

 • olej napędowy - praca sprzętu na składowisku – zakupywany na lokalnych stacjach benzynowych.

Zużycie nośników energii w latach 2003 i 2004 wyniosło:
Nośniki energii

rok 2003

rok 2004

I połowa 2005r

energia elektryczna [kWh]

20129

17294

15190

olej napędowy [dm3]

69430

56238

36827

Jednostkowe wskaźniki zużycia nośników energii na Mg składowanych odpadów:


Nośniki energii

rok 2003

rok 2004

I połowa 2005r

energia elektryczna [kWh]

0,6

0,78

1,07

olej napędowy [dm3]

2,04

2,53

2,60

Najważniejsze odbiorniki energii przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.


Proces


Nazwa urządzenia

Moc
zainstalowana, kW


1

2

3

4

1

Pompowanie odcieków

Pompa RX 50 -160

4

2

Budynek biurowo - socjalny

Ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie

28

3

Belowanie odpadów

Prasa hydrauliczna PR4M

2,2

4

Sortowanie odpadów

Sito wibracyjne, przenośniki taśmowe

25

III.3. Czas pracy.


Przyjmowanie odpadów na teren Zakładu Gospodarki Odpadami w Brzeszczach, w tym na składowisko odpadów, odbywa się w godzinach od 700 do 1600 od poniedziałku do piątku.
W szczególnych przypadkach uzasadnionych względami losowymi odpady mogą być przyjęte
w innych dniach i godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Odpadami.

III.4. Gospodarka wodno - ściekowa.

III.4.1. Gospodarka wodna.
III.4.1.1. Wody powierzchniowe.

Zakład Gospodarki Odpadami w Brzeszczach nie eksploatuje własnych ujęć wód


powierzchniowych. Całość wody jest dostarczana siecią wodociągową, eksploatowaną przez
inne przedsiębiorstwo.

III.4.1.2. Wody podziemne.

Zakład Gospodarki Odpadami w Brzeszczach nie posiada własnych ujęć wód podziemnych.III.4.1.3. Zakup wody z systemu wodociągowego.

Woda na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami zakupywana jest od Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach na podstawie stosownej umowy. Woda wykorzystywana jest głównie na cele socjalno-bytowe i utrzymania czystości. Wielkość zużycia wody wyniosła w 2004 r. – 239 m3, w pierwszej połowie 2005 r – 195 m3


III.4.2. Gospodarka ściekowa.
Na terenie składowiska odpadów komunalnych w Brzeszczach powstają następujące rodzaje ścieków:

 • ścieki przemysłowe,

 • ścieki socjalno-bytowe,

 • ścieki i wody opadowe.


III.4.2.1. Ścieki przemysłowe.

Do ścieków przemysłowych wytwarzanych na terenie składowiska należą: • ścieki technologiczne ze śluzy dezynfekcyjnej,

 • odcieki z kwater deponowania odpadów.


Ścieki technologiczne ze śluzy dezynfekcyjnej – jest to wodny roztwór ogólnodostępnych środków dezynfekcyjnych. Zużyty roztwór jest wypompowywany wozem asenizacyjnym i przewożony do oczyszczalni ścieków. Szacunkowa ilość powstających ścieków technologicznych ze śluzy dezynfekcyjnej wynosi – 2 m3/tydzień. Do śluzy dopływają również wody opadowe z terenu bezpośrednio do niej przyległego.
Odcieki z kwater deponowania odpadów – są to odcieki ujęte systemem drenażowym niecek do składowania. Odcieki trafiają do zbiornika odcieków o pojemności 330 m3, a następnie są pompowane kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków, na podstawie umowy z właścicielem kanalizacji. W pompowni odcieków zainstalowany jest przepływomierz mierzący ilość pompowanych ścieków.Ilość odcieków z kwater deponowania odpadów w 2003 r. wyniosła 9189 m3,
a w 2004 r. – 7710 m3.

Szacuje się, że w latach następnych do kanalizacji sanitarnej odprowadzać się będzie maksymalnie 30 000 m3 ścieków na rok.


Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych do kanalizacji odciekach kształtują się na poziomie: BZT5 od 26-83 mg O2/dm3, maksymalnie 350 mgO2/dm3, siarczany od 40 mg/dm3 do 189 mg/dm3, ChZTcr od 109 – 474 mgO2/dm3, maksymalnie 993 mgO2/dm3, azot amonowy -33,7 – 212 mg NNH4/dm3, ogólny węgiel organiczny OWO od 94 – 162 mg/dm3, przewodność od 5070 – 9310. W zakresie metali ciężkich i sumy WWA odcieki spełniają warunki rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U z 2006 r. Nr 129,poz.1108)

Odprowadzane ścieki ze zbiornika odcieków nie przekraczają dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w umowie z RPWiK w Tychach na odprowadzanie ścieków.


III.4.2.2. Ścieki bytowe.

Ścieki bytowe z urządzeń sanitarnych odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego –


szamba i wywożone za pomocą wozu asenizacyjnego na oczyszczalnię ścieków.

Skład ścieków bytowych nie odbiega od typowego składu ścieków o takim charakterze.


Wartości podstawowych wskaźników zanieczyszczeń zawarte są w przedziałach:

 • BZT5: 150 ÷ 500 mg O2/dm3,

 • ChZT: 250 ÷ 700 mg O2/dm3,

 • Azot ogólny: 30 ÷ 100 mg N/dm3,

 • Fosfor ogólny: 10 ÷ 30 mg P/dm3.

Ilość ścieków bytowych wywiezionych do oczyszczalni ścieków wyniosła : w 2003 r – 177 m3, w 2004 r – 141 m3, w I połowie 2005 r.- 70 m3


III.4.2.4. Wody opadowe.

Wody opadowe z dachu budynku administracji są ujmowane razem ze ściekami bytowymi w szczelnym szambie, skąd wywożone są na oczyszczalnię ścieków wozem asenizacyjnym.

Część wód opadowych z powierzchni utwardzonych (droga dojazdowa) jest ujmowana w brodziku dezynfekcyjnym, natomiast pozostała część w ułożonym wzdłuż drogi odbiorniku zbudowanym z korytek betonowych, który ma ujście w zbiorniku szczelnym bezodpływowym. W obu przypadkach wody wywożone są na oczyszczalnię ścieków.

Napływające z poza terenu składowiska wody trafiają do rowu opaskowego z ujściem do ziemi. Ilość wody w rowie jest minimalna.

Ilość powstających ścieków deszczowych odprowadzanych z dróg dojazdowych szacuje się na podstawie następujących założeń:


  • średnioroczna ilość opadów – 0,741 m3/(m2 x rok),

  • powierzchnia zlewni – 948 m2

  • współczynnik spływu powierzchniowego – 1 (powierzchnia utwardzona),

Obliczona na podstawie powyższych założeń ilość ścieków deszczowych wynosi 703 m3/rok.Pobieranie 0.67 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna