Obowiązujący od dnia 01. 12. 2014 roku program ubezpieczenia na życie dla pracowników ujk I członków ich rodzinPobieranie 47.24 Kb.
Data25.10.2017
Rozmiar47.24 Kb.

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.12.2014 ROKU PROGRAM UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW UJK I CZŁONKÓW ICH RODZIN


  1. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Osoby spełniające kryteria przynależności do grup ubezpieczonych mogą w dowolnym momencie trwania umowy do niej wstępować lub występować.

  2. Do ubezpieczenia może przystąpić każdy pracownik Ubezpieczającego zatrudniony na umowę o pracę, pod warunkiem, że w chwili przystąpienia ukończył 18 lat, a nie ukończył 74 roku życia.

  3. Do ubezpieczenia mogą przystąpić również członkowie rodzin pracowników Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem, że członek rodziny danego pracownika może przystąpić do ubezpieczenia jeśli przystąpi do niego sam pracownik Wykonawcy. Przez członków rodziny pracownika Ubezpieczającego rozumie się małżonka, partnera lub pełnoletnie dziecko, którzy w chwili przystąpienia do ubezpieczenia ukończyli 18 lat, a nie ukończył 69 roku życia. Członek rodziny zobowiązany jest wybrać ten sam wariant ubezpieczenia co pracownik.

  4. Wobec Ubezpieczonych, którzy nie ukończyli jeszcze 75 roku życia, Wykonawca nie będzie stosował żadnych ograniczeń w zakresie ubezpieczenia jak i wypłacie wszystkich świadczeń objętych ochroną.

  5. Każda osoba może dokonać swobodnego wyboru wariantu ubezpieczenia (określanego jako grupa I, II), w ramach którego chce być ubezpieczona.

  6. Ubezpieczony może dokonać zmiany wybranego wariantu ubezpieczenia (grupy), w rocznicę umowy ubezpieczenia.

  7. Przystępowanie do ubezpieczenia następować będzie bez oceny ryzyka medycznego, co oznacza, że Wykonawca nie uzależnia możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od stanu zdrowia, nie wyłączając tym samym z zakresu ubezpieczenia oraz podleganie ochronie w pełnym zakresie ryzyk przewidzianych umową występujących przed datą zawarcia umowy stanów chorobowych ubezpieczonych. Niniejsze zastrzeżenie ma zastosowanie jedynie dla Ubezpieczonych którzy byli już ubezpieczeni w programie pracowniczego ubezpieczenia na życie funkcjonującego u Zamawiającego przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Osoba przystępująca do ubezpieczenia w dniu podpisania deklaracji nie może przebywać na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych oraz nie uznano w stosunku do niego niezdolności do pracy prze właściwe organy.

  8. Ubezpieczyciel akceptuje przystąpienie do umowy ubezpieczenia osób aktualnie ubezpieczonych, które w dniu zawarcia umowy przebywają na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, na urlopach macierzyńskich, a bezpośrednio przed rozpoczęciem niniejszej umowy były objęte ubezpieczeniem grupowym.

  9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Ubezpieczonym na dotychczasowych warunkach możliwość kontynuacji Ubezpieczenia, po przejściu przez tych pracowników na urlop wychowawczy, bezpłatny z możliwością samodzielnego opłacania składek na wskazany w polisie rachunek bankowy Wykonawcy, w terminach określonych umową. W trakcie pobytu na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym Ubezpieczony nie ma możliwości zmiany zakresu ubezpieczenia (grupy).Wybrane definicje :

Ubezpieczający – podmiot zawierający z Ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia na rachunek Ubezpieczonych.

Ubezpieczony – osoba pozostająca w stosunku zatrudnienia, której życie i zdrowie są przedmiotem umowy ubezpieczenia; za ubezpieczonego uważa się również współmałżonka/partnera i pełnoletnie dziecko ubezpieczonego pracownika.

Świadczenie ubezpieczeniowe – kwota pieniężna, którą Ubezpieczyciel wypłaca w razie zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia.

Dziecko – dziecko własne ubezpieczonego, które w chwili zajścia zdarzenia objętego ochroną nie ukończyło 25 roku życia.

Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu – urodzenie się żywego dziecka Ubezpieczonego potwierdzone aktem urodzenia, wystawionym przez USC, w którym Ubezpieczony wymieniony jest jako rodzic.

Urodzenie się martwego noworodka – zarejestrowane we właściwym USC, a Ubezpieczony otrzymał akt urodzenia w którym wymieniony jest jako rodzic.

Małżonek – osoba, z którą Ubezpieczony pozostaje w zawiązku małżeńskim , w stosunku do którego nie została orzeczona separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Partner –osoba płci przeciwnej pozostająca z ubezpieczonym w związku pozamałżeńskim. Wskazanie partnera następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy przez Ubezpieczonego. Wskazanie partnera może nastąpić tylko raz w trakcie trwania umowy. Partner nie może pozostawać w innym związku małżeńskim.

Śmierć dziecka- zgon dziecka własnego, przysposobionego lub pasierba w wieku do 25 lat.

Teść – matka lub ojciec współmałżonka osoby ubezpieczonej.

Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego.

Rodzic – rodzic Ubezpieczonego niepozbawiony władzy rodzicielskiej, a także ojczym lub macocha Ubezpieczonego, gdy nie żyją odpowiednio ojciec lub matka Ubezpieczonego.

Osierocenie dziecka na skutek śmierci Ubezpieczonego:

 1. W przypadku zgonu Ubezpieczonego Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości przewidzianej w umowie ubezpieczenia dla każdego uprawnionego do otrzymania niniejszego świadczenia.

 2. Za dziecko uprawnione do otrzymania świadczenia z tytułu osierocenia na skutek zgonu Ubezpieczonego uważa się dziecko w wieku do 18 lat lub 25 lat gdy się uczy.

 3. dopuszcza się zastosowanie w umowie definicji zawartej w OWU Wykonawcy gdy jest ona korzystniejsza dla Ubezpieczonych niż niniejsza definicja.

Nieszczęśliwy wypadek– każdy wypadek nagły, zewnętrzny, niezależny od woli osoby, której dotyczy.

Wypadek komunikacyjny– każdy wypadek wywołany ruchem pojazdu na drodze, z udziałem ubezpieczonego, jako uczestnika ruchu, kierowcy, pasażera z tym, że określenie ruch pojazdu, pojazd, kierowca, uczestnik, droga występują w rozumieniu zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym. Za wypadek komunikacyjny przyjmuje się też wypadek wywołany ruchem statku/pojazdu szynowego, wodnego lub powietrznego– dopuszcza się zastosowanie w umowie definicji zawartej w OWU Wykonawcy gdy jest ona korzystniejsza dla Ubezpieczonych niż niniejsza definicja.

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy, który nastąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w ramach stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku przy pracy w stosunku do ubezpieczonych, ma zastosowanie zarówno w stosunku do pracowników Ubezpieczającego jak i członków ich rodzin zatrudnionych u innego pracodawcy, potwierdzonego protokołem komisji BHP. Świadczenie przysługuje, gdy śmierć wystąpiła w ciągu 6 miesięcy od wypadku przy pracy. Dopuszcza się zastosowanie w umowie zapisów zawartych w OWU Wykonawcy gdy są one korzystniejsze dla Ubezpieczonych niż niniejsza definicja.

Śmierć ubezpieczonego będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku, jeśli nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, lub dłuższy gdy tak stanowią zapisy OWU.

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego – śmierć ubezpieczonego będąca następstwem wypadku komunikacyjnego, również i w przypadku gdy wypadek komunikacyjny jest jednocześnie wypadkiem przy pracy.

Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu - śmierć ubezpieczonego będąca następstwem zawału serca lub udaru mózgu, jeżeli nastąpiła w ciągu 3 miesięcy od daty zawału serca lub zawału mózgu tj. daty rozpoznania zawału serca lub udaru mózgu wskazanej w diagnozie lekarskiej. Dopuszczalny katalog wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie może być szerszy niż w przypadku wyłączeń odpowiedzialności następstw nieszczęśliwych wypadków wymienionych w punkcie 5.

Diagnoza lekarska - opis choroby, zaświadczenie, opinia tj. każdy dokument wystawiony przez lekarza w związku z prowadzonym leczeniem, oceną stanu zdrowia, ustalaniem ujawnionych jednostek chorobowych i przyczyn ich wystąpienia.

Trwały uszczerbek na zdrowiu (skutek NW, udar zamiennie wylew - krwotok, zawał) -każde naruszenie sprawności organizmu, polegające na fizycznej utracie organu, narządu, układu lub trwałym uszkodzeniu ciała, upośledzeniu czynności organizmu lub narządu, lub ograniczeniu, upośledzeniu ich funkcji. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania jakiegokolwiek udziału własnego w wypłacie ustalonego świadczenia dla Ubezpieczonych w formie bądź to kwotowej bądź procentowej. Wypłata świadczenia nastąpi na podstawie dostarczonej Wykonawcy przez Ubezpieczonego dokumentacji medycznej. W przypadku gdy Ubezpieczony nie zgadza się z wysokością przyznanego świadczenia bądź Wykonawca odmawia uznania zgłoszonego roszczenia, jako zasadnego, na wniosek ubezpieczonego lub pełnomocnika Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest rozpatrzeć zasadność zgłoszonego roszczenia przed komisją lekarską którą Wykonawca powołuje na swój koszt w terminie uzgodnionym z Ubezpieczonym, nie później jednak niż w ciągu 90 dni od złożenia wniosku. Termin ten może zostać przedłużony w uzgodnieniu z Ubezpieczonym który składał wniosek.

Krwotok śródmózgowy – każde wynaczynienie krwi w obrębie mózgu, także wskutek powstałych urazów.

Wystąpienie poważnego zachorowania – zdiagnozowanie u Ubezpieczonego po raz pierwszy poważnego zachorowania w okresie ubezpieczenia.

Poważne (ciężkie) zachorowanie – to stan chorobowy objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel odpowiada również za choroby (lub stany, które były ich następstwem), które zostały zdiagnozowane lub leczone przed przystąpieniem do ubezpieczenia, o ile osoba ta podlegała ochronie ubezpieczeniowej obejmującej poważne zachorowania, funkcjonującej wtedy u Ubezpieczającego. Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące stany chorobowe: zawał serca, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych , nowotwór złośliwy, udar mózgu, niewydolność nerek, zakażenie wirusem HIV, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, stwardnienie rozsiane, utrata słuchu, utrata mowy, operacja aorty, łagodny nowotwór mózgu, paraliż, Choroba Parkinsona, choroba Creutzfelda-Jakoba, Anemia plastyczna, bąblowiec mózgu, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec wścieklizna, zgorzel gazowa
Szpital - zakład opieki zdrowotnej, prowadzący, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, działalność na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub na terytorium państw: Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Chorwacja, Watykan, USA i Kanada, którego zadaniem jest całodobowa opieka medyczna, diagnostyka, leczenie, wykonywanie zabiegów chirurgicznych, zatrudniający 24-godzinną kwalifikowaną obsługę pielęgniarską i przynajmniej jednego lekarza w okresie ciągłym, prowadzący dla każdego pacjenta dostępny dla Towarzystwa dzienny rejestr medyczny. W rozumieniu niniejszej umowy za Szpital nie uważa się:

a) szpitala psychiatrycznego,

b) szpitala, domu opieki, ośrodka, oddziału lub innej jednostki, niezależnie od podstawowego profilu ich działalności i niezależnie od podmiotu, który je tworzy i utrzymuje, prowadzącej działalność profilaktyczną lub diagnostyczną lub leczniczą lub odwykową lub inną formę opieki albo pomocy, dotyczącą chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych lub zaburzeń psychicznych, w tym zaburzeń zachowania lub różnych form nerwic i depresji, albo innych zakłóceń czynności psychicznych, a także ich powikłań bądź następstw,

c) szpitala, ośrodka, oddziału lub innej jednostki: sanatoryjnej, prewentoryjnej, uzdrowiskowej, rehabilitacyjnej lub rekonwalescencyjnej – z włączeniem jednak maksymalnie do 30 dni w każdym roku polisowym (12 miesięcznym okresie ubezpieczenia) pobytu na oddziale rehabilitacyjnym lub szpitalu rehabilitacyjnym lub uzdrowiskowym gdy pobyt w nich związany jest z leczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków jakie miały miejsce w okresie ubezpieczenia lub pobyt w ramach rehabilitacji po przebytym zawale serca lub operacji kardiologicznej.

d) domowej opieki pielęgniarskiej,

e) hospicjum,

f) domu opieki,

g) ośrodka wypoczynkowego,

h) szpitala, ośrodka, oddziału lub innej jednostki leczenia uzależnień lekowych lub narkotykowych lub alkoholowych.
Pobyt w szpitalu – całodobowy pobyt w szpitalu trwający co najmniej 2 kolejne dni. Maksymalny okres pobytu w szpitalu w roku polisowym wynosi 180 dni. Świadczenie wypłacane jest za każdy dzień pobytu, począwszy od pierwszego dnia. Data przyjęcia i wypisu liczy się jako dni pełne. Dodatkowe zastrzeżenie do wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU Wykonawcy dotyczące pobytu w szpitalu: Ubezpieczyciel odpowiada wobec Ubezpieczonych pracowników Ubezpieczającego oraz członków ich rodzin ubezpieczonych na prawach pracownika, którzy przystąpili do umowy ubezpieczenia z dniem określonym w umowie jako początek odpowiedzialności, za zdarzenia, które zaszły w okresie ubezpieczenia na skutek:

a) nieszczęśliwych wypadków jakie miały miejsce przed początkiem okresu ubezpieczenia,

b) pogorszenia stanu zdrowia lub chorób jakie wystąpiły przed początkiem tego okresu.

OIOM/OIT – specjalistyczny oddział szpitalny przeznaczony dla chorych wymagających intensywnego leczenia, opieki i stałego nadzoru, na którym pobyt trwał nie mniej niż 48 godzin. Za OIOM/OIT uznaje się także oddziały intensywnej opieki kardiologicznej.

Operacja chirurgiczna – zabieg chirurgiczny wykonany w publicznym lub niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej, znajdującym się na terytorium RP.
Karencja

Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zniesienie okresów karencji dla wszystkich świadczeń i osób, które przystąpią do ubezpieczenia w ciągu pięciu miesięcy od daty wprowadzenia ubezpieczenia (faktycznego rozpoczęcia realizacji umowy).

Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zniesienie wszelkich karencji dla osób które przystąpią do ubezpieczenia w ciągu pięciu miesięcy od daty uzyskania uprawnień do przystąpienia do ubezpieczenia tj.


 1. Zatrudnienia u Ubezpieczającego – w przypadku pracownika,

 2. Zawarcia związku małżeńskiego – w przypadku małżonka,

 3. Rozpoczęcia prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego – w przypadku partnera,

 4. Powrotu pracownika z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub macierzyńskiego powrotu do pracy po zakończeniu renty.

 5. Ukończenia 18 roku życia – w przypadku dziecka.

Dla osób które przystąpią do ubezpieczenia po upływie pięciu miesięcy od daty wprowadzenia ubezpieczenia lub po upływie pięciu miesięcy od uzyskania uprawnień przystąpienia do ubezpieczenia, będą miały zastosowanie okresy karencji przewidziane w ogólnych warunkach ubezpieczeń Ubezpieczyciela.
Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia:

Ubezpieczyciel zapewni możliwość dożywotniej kontynuacji ubezpieczenia dla ubezpieczonych osób, które przestały być członkami grupy na warunkach ochrony i wysokości składki uzgodnionej indywidualnie pomiędzy stronami.


Formy zgłaszania roszczeń przez Ubezpieczonych:

 • W punkcie obsługi Klienta na terenie Kielc,

 • Pocztą na wskazany adres przez Wykonawcę,

 • Pocztą elektroniczną na wskazany adres poczty e-mail Wykonawcy,

 • Za pośrednictwem udostępnionej Zamawiającemu elektronicznej aplikacji do obsługi ubezpieczenia,

 • Ocena trwałego uszczerbku na zdrowiu następuje na podstawie przesłanej przez Ubezpieczonego Wykonawcy dokumentacji medycznej. W przypadku gdy Ubezpieczony nie zgadza się z ustalonym zaocznie procentowym stopniem uszczerbku, Wykonawca zobowiązany jest powołać na swój koszt komisję lub skierować Ubezpieczonego do lekarza orzecznika najbliżej miejsca zamieszkania Ubezpieczonego w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.


ASSISTANCE – DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA – OWU ASGP31

W przypadku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w domu w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA, zakres ubezpieczenia obejmuje następujące świadczenia:

1) udzielenie ubezpieczonemu przez lekarza centrum medycznego pierwszej telefonicznej porady dotyczącej sposobu postępowania, organizacji pierwszej pomocy i planowania leczenia;

2) zorganizowanie wizyty lekarza pierwszego kontaktu w domu, w przypadku potrzeby takiej wizyty;

3) zorganizowanie wizyty pielęgniarki w domu dla zapewnienia ubezpieczonemu opieki, trwającej nie dłużej niż przez pierwsze 48 godzin po wypadku, w przypadku potrzeby takiej wizyty;

4) zorganizowanie transportu medycznego ubezpieczonego z jego domu do najbliższego szpitala danej specjalności, w przypadku potrzeby udzielenia ubezpieczonemu pomocy medycznej.


2. W przypadku hospitalizacji, która miała miejsce w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA i która wystąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku w domu lub nagłego zachorowania w domu, zakres ubezpieczenia obejmuje następujące świadczenia:

1) zorganizowanie przewozu dzieci ubezpieczonego do lat 15 do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej albo innego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanego przez osobę wyznaczoną;

2) zorganizowanie przewozu osoby wyznaczonej do domu, w którym znajdują się dzieci ubezpieczonego do lat 15;

3) zorganizowanie przewozu osoby wyznaczonej do domu, w którym znajdują się osoby niesamodzielne;

4) zorganizowanie dla ubezpieczonego transportu medycznego ze szpitala, w którym był hospitalizowany, do jego domu środkiem transportu wskazanym przez lekarza centrum medycznego;

5) zorganizowanie wizyty pielęgniarki w domu dla zapewnienia ubezpieczonemu pomocy, przez czas zalecony przez lekarza centrum medycznego, nie dłużej jednak niż przez pierwsze 5dni po wypisaniu ubezpieczonego ze szpitala.


3. W przypadku, gdy PZU Życie SA nie ma możliwości skontaktowania się z osobą wyznaczoną pod adresem wskazanym przez ubezpieczonego, PZU Życie SA za zgodą ubezpieczonego spełnia świadczenie polegające na:

1) zorganizowaniu opieki nad dziećmi ubezpieczonego do lat 15 w domu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni. Jeżeli po upływie powyższego okresu w domu nie będzie żadnej osoby mogącej zapewnić opiekę nad dziećmi do lat 15, PZU Życie SA dołoży wszelkich starań w celu zorganizowania opieki przez rodzinę ubezpieczonego lub opiekę społeczną;2) zorganizowaniu opieki nad osobami niesamodzielnymi w domu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni. Jeżeli po upływie powyższego okresu w domu nie będzie żadnej osoby mogącej zapewnić opiekę nad osobami niesamodzielnymi, PZU Życie SA dołoży wszelkich starań w celu zorganizowania opieki przez rodzinę ubezpieczonego lub opiekę społeczną.
4. W sytuacjach, o których mowa w ust. 3, okres 7 dni rozpoczyna się następnego dnia po dniu, w którym PZU Życie SA stwierdził brak możliwości skontaktowania się z osobą wyznaczoną lub brak możliwości spełnienia jednego ze świadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 – 3
Powyższe świadczenia przysługują zarówno Ubezpieczonemu jak i ubezpieczonym członkom rodzony.Directory: webujk -> files -> 2014

Pobieranie 47.24 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna