Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-zł


DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘPobieranie 5.45 Mb.
Strona2/41
Data23.10.2017
Rozmiar5.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane dochody majątkowe w kwocie 18.189,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 18.188,-zł, tj. 99,99 % planu (rozdz. 40002 § 6668) i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 401.000,-zł zostały zrealizowane


w wysokości 346.214,-zł, tj. 86,34% planu i dotyczyły realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym:

 1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 294.282,-zł (rozdz. 50005 § 2007),

 2. dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 51.932,-zł (rozdz. 50005 § 2009).


DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 211.097.711,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 206.384.876,- zł, tj. 97,77% planu. 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 72.940.189,- zł zostały zrealizowane
  w wysokości 71.068.823,- zł i dotyczyły:

 1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.123.590,-zł z przeznaczeniem na:

 • refundację strat wynikających ze stosowania przez przewoźników samochodowej komunikacji pasażerskiej ustawowych ulg w regularnych przewozach pasażerskich w kwocie 54.063.626,- zł (rozdz.60003 § 2210),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 146 z dnia 25.11.2014 r. oraz decyzją Nr 171 z dnia 23.12.2014 r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 1.934.410,-zł,

 • realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych – 59.964,-zł (rozdz.60095 § 2210),

 1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach 2010-2013 w kwocie 1.006.684,-zł (rozdz. 60078 § 2230),

 2. środków z Funduszu Kolejowego na naprawy, przeglądy i utrzymanie pojazdów szynowych w kwocie 10.761.835,-zł (rozdz.60001 § 2440),

 3. wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 78.700,-zł (rozdz.60013 § 2710). Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013,

 4. dzierżawy autobusów szynowych spółce „Przewozy Regionalne” w kwocie 1.206.732,-zł (rozdz.60001 § 0750),

 5. odsetek od nieterminowej wpłaty za dzierżawę autobusów szynowych w kwocie 15.953,-zł (rozdz.60001 § 0920) oraz odsetek od dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych w kwocie 232,-zł (rozdz.60003 § 0900),

 6. kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 1.876.216,-zł (rozdz.60001 § 0580 – 1.869.841,-zł, rozdz. 60002 § 0580 – 6.375,-zł), w tym nieterminowe:

 1. wykonanie naprawy i modernizacji autobusów szynowych – 156.261,-zł,

 2. dostawę nowych pojazdów szynowych – 1.704.510,-zł,

 3. opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn."Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 7.570,-zł,

 4. Wykonanie studium wykonalności dla zadania „Budowa połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka” – 6.375,-zł,

 5. przedłożenie sprawozdania przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. –
  1.500,-zł,

 1. odszkodowania od ubezpieczyciela obejmującego zwrot kosztów napraw autobusów szynowych w kwocie 143.924,- zł (rozdz.60001 § 0970),

 2. zwrotu nadpłaty za naprawę autobusu szynowego w kwocie 2.165,-zł (rozdz.60001 § 0970),

 3. opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 107.597,- zł (rozdz.60004 § 0690),

 4. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku
  z realizacją zadań rządowych w kwocie 4.403,- zł (rozdz.60004 § 2360
  – 468,-zł, rozdz.60095 § 2360 – 3.935,-zł),

 5. opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów, wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie oraz z zakresu psychologii transportu wynikające z ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 4.030,-zł (rozdz.60095
  § 0690),

 6. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
  w Rzeszowie w kwocie 1.736.762, - zł, w tym z tytułu:

  1. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaży: zużytych tonerów, biletów za przewóz promem, odpadów plastikowych z uszkodzonych pachołków drogowych, zwrotu: zaliczki i opłat sądowych dotyczących nabywanych gruntów, kosztów procesów sądowych, kosztów upomnienia, dofinansowania do nauki spowodowanego niedotrzymaniem przez pracownika warunków umowy, kosztów zakupu lampy matahalogenowej
   w związku z uznaniem przez producenta warunków gwarancji, rozliczenia podatku VAT, wpłaty za wykonanie kserokopii materiałów przetargowych – 30.298,- zł (rozdz.60013, § 0690 – 179,-zł, § 0830 – 1.385,-zł, § 0970 – 28.734,-zł),

  2. opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 1.082.967,- zł oraz za przejazd ponadnormatywny po drogach wojewódzkich – 400,-zł (rozdz.60013, § 0690),

  3. odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 5.393,- zł (rozdz.60013, § 0920),

  4. kar pieniężnych nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego z tytułu przejazdów nienormatywnych na drogach wojewódzkich i kar
   za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 75.575,- zł (rozdz.60013 § 0570- 62.375,- zł, § 0580 – 13.200,-zł),

  5. odsprzedaży usług komunalnych (wpływu środków od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków) – 11.888 ,- zł (rozdz.60013
   § 0830),

  6. czynszów mieszkaniowych – 14.431,- zł (rozdz.60013 § 0750),

Ww. dochody dotyczą lokali znajdujących się w zamiejscowych budynkach administracyjno-biurowych PZDW w Rzeszowie będących we współwłasności z innymi jednostkami, których wydzielenie jest często utrudnione technicznie. Lokale zostały przejęte w wyniku reformy administracyjnej państwa w 1998 roku jako zamieszkiwane przez pracowników rejonów dróg. W zasobach Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie znajdują się lokale w miejscowościach:

 • Ustianowa Górna 95

Przeprowadzono wstępną analizę kosztów przedstawionej propozycji podziału budynku mieszkalnego. Ogłoszono przetarg na: „Opracowanie koncepcji remontu budynku administracyjno – mieszkalnego na bazie RDW Ustrzyki w m. Ustianowa Górna 95 wraz z ekspertyzą wydzielenia segmentu mieszkalnego z części administracyjnej”. Przedstawiono lokatorom propozycje zmian lokali mieszkalnych.

Lokator nie wyraził zgody na przyjęcie zaproponowanej koncepcji. W wyniku tego sprawa została skierowana do sądu o rozwiązanie stosunku prawnego najmu i opróżnienie lokalu. Sąd Rejonowy w Lesku Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 30.01.2014 r. na rozprawie oddalił powództwo, a następnie Sąd Okręgowy w Krośnie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 03.06.2014 r. oddalił apelację Województwa Podkarpackiego. W II półroczu 2014 r. trwała wymiana korespondencji pomiędzy PZDW, a najemcami mieszkań w sprawie koncepcji projektu podziału budynku oraz niezbędnych prac adaptacyjnych zagospodarowania pomieszczeń na cele mieszkaniowe.

W budżecie na rok 2015 zostały zabezpieczone środki na wybudowanie odrębnej klatki schodowej w budynku administracyjno – biurowym.

W dniu 12.01.2015 r. odbyło się spotkanie z lokatorami mieszkań


w Ustianowej, przedstawicielami PZDW oraz Urzędu Marszałkowskiego, celem wyjaśnienia rozbieżności co do koncepcji podziału budynku. PZDW zostało zobowiązane do uzgodnienia ostatecznej akceptowalnej przez obie strony możliwości podziału lokalu.

 • Zawada 5A

dokonano podziału geodezyjnego działki nr 311/1 na działki nr 311/3
i nr 311/4 celem wyodrębnienia działki na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej (311/3). Został sporządzony w grudniu 2014 r. operat szacunkowy określający wartość nieruchomości – budynku mieszkalnego, która zostanie przeznaczona do zbycia na rzecz dotychczasowego najemcy. Po ustaleniu wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości oraz zapewnieniu dostępu do drogi publicznej zbywanej nieruchomości poprzez ustanowienie służebności drogi koniecznej, zostanie przygotowany projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w przedmiotowej sprawie.

  1. zachowania wadium w związku z niepodpisaniem przez oferentów umów na: czyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich, bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – roboty awaryjne, wycinkę drzew na terenie rejonu dróg wojewódzkich w Lubaczowie, usługi zimowego utrzymania dróg, budowy chodników, dozór mienia, remont barier energochłonnych – 17.159,-zł (rozdz.60013 § 0970),

  2. wpływu odszkodowania za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza
   w km 2+186 do km 2+266 wraz z przebudową przepustu w km 2+226 w m. Godowa i przebudową rowu nr 5 będącego urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych, nieterminowe wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla drogi wojewódzkiej Nr 984
   w m. Radomyśl Wielki oraz zwłokę w realizacji budowy drogi wojewódzkiej Nr 867 etap II – 101.739,-zł (rozdz.60013 § 0970),

  3. wpływu odszkodowania od osoby fizycznej za uszkodzony znak drogowy
   w m. Rzeczyca Długa – 143,-zł (rozdz.60013 § 0970),

  4. wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone poręcze drogowe, urządzenia bramowe, bariery energochłonne, urządzenia drogowe, znaki drogowe, uszkodzone samochody osobowe – 108.145,- zł (rozdz.60013 § 0970),

  5. zwrotu wypłaconego odszkodowania za działkę w m. Szczawne oraz w m. Czaszyn w związku z uchyloną decyzją odszkodowawczą – 1.364,-zł (rozdz.60013 § 0970),

  6. kar umownych za nieterminowe bądź nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – 128.305,-zł (rozdz.60013 § 0970),

  7. kar umownych za odstąpienie od realizacji umów w kwocie 158.955,-zł (rozdz.60013 § 0970), w tym dotyczących:

 • pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce” – 51.576,- zł,

 • wykonywania remontów cząstkowych – 82.731,-zł,

 • budowy zatoki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 w m. Posada Górna – 5.898,-zł,

 • wykonania projektu organizacji ruchu – 18.750,-zł.

 1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 138.157.522 zł zostały zrealizowane
  w wysokości 135.316.053,- zł i dotyczyły:

 1. dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.812.712,-zł na:

 1. dofinansowanie zakupu i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich w kwocie 7.090.948,-zł (rozdz.60001 § 6530 – 826.820,-zł, § 6539 – 6.264.128,-zł),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 171 z dnia 23.12.2014r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 199.645,-zł.

 1. realizację zadania własnego pn. Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania „Zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary w km 62+692 – 62 +737
  w miejscowości Wólka Hyżneńska” – 1.721.764,-zł (rozdz.60078 § 6530),

 1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 110.905.577,-zł
  (rozdz.60013 § 6207) na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej pn:

 • „Likwidacja barier rozwojowych – most na rzece Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” – 53.515.205,-zł,

 • „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej
  Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębskiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 57.390.372,-zł,

 1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych na realizację projektów drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
  w kwocie 8.480.384,-zł (rozdz.60013 § 6207),

 2. wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 6.234.649,-zł (rozdz.60013 § 6300). Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013,

 3. wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Brzozowski na realizację zadania pn.”Budowa wschodniej obwodnicy Miasta Brzozowa”
  w kwocie 50.000,-zł (rozdz.60013 § 6300),

 4. środków z Funduszu Kolejowego na modernizację autobusów szynowych
  w kwocie 578.122,-zł (rozdz.60001 § 6260),

 5. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 42.624,-zł (rozdz.60014 § 6668 – 25.109,-zł, rozdz.60015 § 6668 – 17.515,-zł),

 6. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
  w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. drzewa pochodzącego z wycinki w pasie drogowym, płytek chodnikowych, gruzu, samochodu osobowego w kwocie 211.985,- zł (rozdz.60013 § 0870).

Niewykonanie planowanych dochodów powiązane jest z niewykonaniem wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków z budżetu Unii Europejskiej. Przyczyny niewykonania zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach do wykonania wydatków
DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Planowane dochody w kwocie 1.974.058,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.613.207,- zł, tj. 81,72% planu. 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 21.000,-zł zostały zrealizowane
  w kwocie 6.210,-zł (rozdz.63095 § 2007) i dotyczyły środków pochodzących
  z budżetu UE na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

 2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.953.058,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 1.606.997,- zł (rozdz.63095 § 6207) i dotyczyły środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Niewykonanie dochodów wynika głównie z niezrealizowania planowanych wydatków finansowanych ze środków UE na projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej. realizację zadania. Przyczyny niewykonania zostały opisane w objaśnieniach do wykonania wydatków.Pobieranie 5.45 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna