Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5.45 Mb.
Strona1/41
Data23.10.2017
Rozmiar5.45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW
W 2014 roku planowane dochody w kwocie 1.373.223.565,-zł, zostały wykonane w wysokości 1.304.001.686,-zł, tj. 94,96% planu.

Uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowych, środków z budżetu Unii Europejskiej, subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, dochodów z mienia, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych, a także usług wykonanych przez jednostki budżetowe.Niewykonanie w kwocie 69.221.879,-zł stanowi 5,04% i dotyczy głównie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dochody te są ściśle powiązane z realizacją wydatków. Dotyczą projektów realizowanych przez beneficjentów w okresie programowania 2007-2013. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność i czasu jaki przeznacza Instytucja Pośrednicząca i Zarządzająca na ich weryfikację. W związku z powyższym płatności, które były zaplanowane a niewykonane w 2014 roku będą realizowane
w 2015 roku.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wraz
z opisem źródeł pochodzenia przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO


Planowane dochody w kwocie 113.368.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 111.822.956,-zł, tj. 98,64% planu.

 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 40.446.934,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 40.061.342,-zł i dotyczyły:

 1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 25.392.458,-zł, z tego na:

  1. utrzymanie i konserwację wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 13.874.252,-zł (rozdz. 01008 § 2210),

  2. usuwanie skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, w tym usuwanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mających miejsce w maju 2014r.– 5.061.476,-zł (rozdz. 01078, § 2210),

  3. zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 5.234.325,-zł (rozdz. 01041, § 2218 – 3.925.738,-zł, § 2219 – 1.308.587,-zł),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 146 z dnia 25 listopada 2014r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 375.000,-zł.

  1. wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 1.182.407,-zł (rozdz. 01095 § 2210),

  2. analizy zmian w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów z uwzględnieniem ich położenia na terenach górskich
   i podgórskich łącznie z aktualizacją wykazów miejscowości położonych na tych terenach – 39.998,-zł (rozdz. 01005, § 2210).

 1. wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów
  z przeznaczeniem na konserwację bieżącą potoków Przyrwa i Młynówka na terenie miasta Rzeszowa w kwocie 50.000,-zł (rozdz. 01008, § 2710),

 2. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku
  z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.164,-zł (rozdz. 01008 § 2360),

 3. wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 9.077.784,-zł (rozdz. 01042 § 0690),

 4. odsetek od opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wpłaconych po terminie w kwocie 60.820,-zł, (rozdz. 01042, § 0910),

 5. zwrotu zaliczki na koszty związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
  w kwocie 138,-zł (rozdz. 01095 § 0970),

 6. wpływu odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Bieszczadzkie Stowarzyszenie Rolników na realizację zadania w ramach „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas” w kwocie 2,-zł (rozdz. 01095 § 0900),

 7. wpływu naliczonej kary umownej dla wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 159,-zł (rozdz. 01095 § 0580),

 8. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 223.525,-zł (rozdz. 01006), w tym z tytułu:

 1. wpływów naliczonych kar umownych dla wykonawców za nieterminowe wykonanie przedmiotów umów i „Studium programowo-przestrzennego wraz z koncepcją rozwiązań technicznych zabezpieczenia przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka” oraz odszkodowania od wykonawcy robót na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych za nierzetelne wykonanie zawartych umów zgodnie z ugodą sądową –
  92.372,-zł (§ 0580 – 82.402,-zł, § 0970 – 9.970,-zł),

 2. wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz kosztów administrowania użyczanych powierzchni biurowych – 74.877,-zł (§ 0750),

 3. zwrotu poniesionych kosztów opłat za media od najemców lokali oraz od właścicieli III piętra budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie za utrzymanie czystości klatki schodowej – 26.878,-zł (§ 0830),

 4. zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, wpływów z tytułu obciążeń pracowników za utratę kart flota, sprzedaży makulatury, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujące zwroty opłaty sądowej, zaliczki dla rzeczoznawcy, kosztów postępowania sądowego, nadpłaconych wydatków za usługi telekomunikacyjne i gaz oraz korektę deklaracji wpłat na PFRON, zachowania wadium w związku z niepodpisaniem przez oferenta umowy – 14.448,-zł (§ 0920 – 859,-zł, § 0970 – 13.589,-zł),

 5. wpływu odszkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzenie samochodów służbowych i drzwi wejściowych do budynku PZMiUW w Rzeszowie przy
  ul. Hetmańskiej w związku z próbą włamania, uszkodzenie przez samochód elewacji budynku i ogrodzenia Inspektoratu w Lubaczowie przy
  ul. Słowackiego oraz odszkodowanie za brak dostępu do sieci Internet – 12.198,-zł (§ 0970),

 6. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS – 2.752,-zł (§ 0970),

 1. dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 5.249.292,-zł (rozdz. 01004), w tym z tytułu:

 1. usług geodezyjnych, klasyfikacyjnych oraz związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, scaleń gruntów w ramach PROW, scaleń okołoautostradowych – 4.486.579,-zł (§ 0830),

 2. najmu pomieszczeń biurowych – 280.236,-zł (§ 0750),

 3. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu podatku VAT za rok 2013, zwrotu związanego z korektą deklaracji podatku od nieruchomości, wpływów
  z tytułu obciążenia pracowników za braki w wyposażeniu geodezyjnym oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów – 52.806,-zł (§ 0920 – 151,-zł, § 0970 – 52.655,-zł),

 4. zwrotu poniesionych opłat od najemców pomieszczeń biurowych oraz współwłaścicieli budynku biurowego przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie, w tym za media, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku, korzystanie
  z centrali telefonicznej oraz kosztów eksploatacji – 429.671,-zł (§ 0830).

 1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 72.921.066,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 71.761.614,-zł i dotyczyły:

 1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.374.968,-zł, w tym na:

 1. realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 6.192.294,-zł (01008 § 6519),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 168 z dnia 22 grudnia 2014r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 31.531,-zł.

 1. wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 962.413,-zł (01008 § 6510),

 2. wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 7.319.420,-zł (01008 § 6510 – 7.125.118,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 194.302,-zł),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 168 z dnia 22 grudnia 2014r. dokonał blokady planu dotacji w rozdziale 01008 w kwocie 916.601,-zł.

 1. pozostałe inwestycje melioracyjne – 12.866.566,-zł (01008 § 6510 – 2.129.037,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 10.737.529,-zł),

 2. zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 34.275,-zł (01041 § 6518 – 25.706,-zł, § 6519 – 8.569,-zł),

 1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 19.912.164,-zł (01008 § 6517),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 169 z dnia 22 grudnia 2014r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 94.593,-zł.

 1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.945.017,-zł (01078 § 6209),

 2. dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji melioracyjnych w kwocie 16.528.650,-zł (01078 § 6280),

 3. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu w kwocie 304,-zł
  (rozdz.01006 § 0870),

 4. dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu w kwocie 511,-zł (rozdz. 01004 § 0870).

Poziom wykonania dochodów w rozdziałach 01008, 01041 i 01078 jest ściśle powiązany z realizacją wydatków i dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej.

Przyczyny niewykonania zostały opisane w objaśnieniach do wykonania wydatków.


DZIAŁ 050RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 638.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości


549.485,-zł (rozdz. 05011 § 2000 – 5.053,-zł, § 2008 – 408.323,-zł, § 2009 – 136.109,-zł), tj. 86,13% planu i dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków oraz wydatków niekwalifikowanych objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.

Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków.


DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Dochody bieżące dotyczyły 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa


w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.375,-zł (rozdz.10095 § 2360).
DZIAŁ 150PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 368.919,-zł zostały zrealizowane w wysokości 407.263,-zł, tj. 110,39 % planu. 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 362.786,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 394.856,-zł i dotyczyły:

 1. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 363.281,- zł (rozdz. 15011 § 2919 – 102.135,-zł, rozdz. 15013 § 2919 – 261.146,-zł),

 2. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 31.575,- zł (rozdz. 15011 § 2919).

 1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 6.133,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 12.407,-zł i dotyczyły:

 1. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.128,- zł (rozdz. 15011 § 6669),

 2. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3,- zł (rozdz. 15011 § 6669),

 3. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 6.276,- zł (rozdz. 15011 § 6668 – 5.904,- zł,
  § 6669 – 372,- zł).

Pobieranie 5.45 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna