Obiektowość


CORBA 1.1 Specyfikacja standardu CORBA z roku 1991, obecnie znowelizowana. Patrz: CORBA. CORBA 2.0Pobieranie 6.06 Mb.
Strona6/26
Data28.10.2017
Rozmiar6.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

CORBA 1.1 Specyfikacja standardu CORBA z roku 1991, obecnie znowelizowana. Patrz: CORBA.

CORBA 2.0 Specyfikacja standardu CORBA z grudnia 1994 zapewniająca współdziałanie pomiędzy niezależnie zbudowanymi pośrednikami ORB. Patrz też: CORBA.

http://www.omg.orgCORBA 3.0 Nowa wersja standardu CORBA będąca w trakcie opracowywania. Planowane jest wiele rozszerzeń obecnego standardu CORBA 2.0, w szczególności: obsługa komunikatów (messaging), przenaszalność po stronie serwera (server portability, POA), wielokrotne interfejsy (multiple interfaces), obiekty biznesowe zintegrowane z JavaBeans (business objects/JavaBeans), wiązania do Java (Java bindings), obiekty jako wartości (objects-by-value), mobilni agenci (mobile agents), wiązanie do DCOM (CORBA/DCOM), automatyczna trwałość (automatic persistence), wspomaganie dla zapory ogniowej protokółu IIOP (IIOP firewall support), przepływy prac (workflow), szkielety dziedzinowe (domain-level frameworks). Patrz też: CORBA.

http://www.corbajava.engr.sjsu.eduhttp://www.omg.org

CRC (Class Responsibility Collaborator) Prosta metoda pracy z przyszłymi użytkownikami systemu mająca na celu określenie ich potrzeb i wymagań. Metoda CRC jest zalecana w kilku metodykach analizy i projektowania. Patrz też: karta CRC.

CRUD (Create, Retrieve, Update, Delete) Tworzenie, wyszukiwanie, aktualizacja, usuwanie. Akronim określający podstawowe funkcjonalności wymagane przez mechanizm trwałych danych lub obiektów.

CSCW (Computer Supported Cooperative Work) Komputerowe wspomaganie pracy grupowej. Określenie dziedziny badawczej i technologii zajmującej się organizacją pracy grupowej. Typowym produktem wspomagającym jest LotusNotes.

cykl życia obiektu (object life cycle) Diagram lub inna notacja pokazująca fazy życia obiektu pod kątem jego roli w systemie informacyjnym. Zwykle, ten termin jest łączony z operacjami (metodami) tworzenia i usuwania obiektów.

czarna skrzynka (black box) Określenie pewnej rzeczy, której wewnętrzna budowa lub implementacja jest ukryta. Termin ten jest wiązany z ponownym użyciem (reuse), gdzie oznacza taki aktyw ponownego użycia, który można i należy używać bez potrzeby lub możliwości rozpoznania jego wewnętrznej zawartości. Przykładem ponownego użycia na zasadzie czarnej skrzynki jest tworzenie obiektów kompozytowych składających się z mniejszych obiektów o znanym interfejsie, lecz nieznanej implementacji.

czas kompilacji (compile-time) Czas, w którym następuje zamiana tekstu programu na jego wykonywalny (binarny) kod.

czas wykonania (run-time) Czas, w którym następują akcje komputera zgodne z aktualnie wykonywanym kodem programu.

czas życia obiektu (object lifetime) Patrz: cykl życia obiektu.

członek (member) Termin występuje w dwóch znaczeniach:

  • Obiekt będący wystąpieniem danej klasy; synonim wystąpienia (instance). Niektórzy autorzy różnicują terminy wystąpienie i członek w taki sposób, że wystąpienie dotyczy bezpośredniej klasy obiektu, natomiast członek dotyczy również klas stojących wyżej w hierarchii dziedziczenia (np. konkretny obiekt może być wystąpieniem klasy Student, ale nie jest wystąpieniem klasy Osoba; jest on natomiast członkiem obydwu klas).

  • Definicja lub deklaracja metody lub atrybutu w ramach definicji klasy, zapisu lub struktury, np. atrybut Nazwisko jest członkiem struktury Osoba.

D

D

DAIS Pośrednik ORB wg standardu CORBA rozprowadzany przez ICL.

http://www.icl.co.uk/products/dais/home.htmldane biznesowe (business data) Dane, które mają znaczenie dla dziedziny przedmiotowej (szeroko pojmowanego biznesu); dane, które uczestniczą w przetwarzaniu określonym przez logikę biznesu.

dane masowe (bulk data) Dane, których rozmiar może zmieniać się dynamicznie w sposób nieograniczony. Zwykle chodzi tu o wartości danych określone przez konstruktory typów masowych, takich jak: zbiór, relacja, wielozbiór, sekwencja i tablica dynamiczna.

dane niestrukturalne (unstructured data) Dane (zwykle tekstowe lub graficzne), których struktura (typ, format, schemat) nie jest określona i nie może być w prosty sposób rozpoznana przez system. Przykładem danych niestrukturalnych są dokumenty (przepisy) z zakresu prawa.

dane półstrukturalne (semistructured data) Dane, których struktura nie jest znana, jest nieregularna, ale może być w pewnym zakresie rozpoznana przez system. Często tym terminem określa się dane, w których etykiety danych (nazwy obiektów, nazwy atrybutów) są przechowywane razem z wartościami, przy czym nie są one ograniczone przez typ i mogą zmieniać się w ramach tego samego rodzaju obiektu.

dane przestrzenne (spatial data) Dane opisujące przestrzeń (zwykle trójwymiarową) oraz obiekty w tej przestrzeni, np. dane projektów architektonicznych, dane dotyczące konstrukcji maszyn, itd.

dane temporalne (temporal data) Dane, w których kluczową rolę odgrywa rejestracja momentów lub odcinków czasu, np. dane o wydarzeniach historycznych.

dane wirtualne (virtual data) Dane, które nie są zapamiętane fizycznie, lecz są wyliczane w momencie dostępu; dane widziane poprzez pewną perspektywę (view).

DataBlades Pakiet oprogramowania (biblioteka klas) oferowany przez firmę Informix dla przetwarzania multimediów (tekst, audio, wideo, grafika bitowa), danych przestrzennych, danych temporalnych i innych.

http://www.informix.com/informix/DataExtenders Pakiet oprogramowania (biblioteka klas) oferowany przez firmę IBM jako składnik systemu DB2 Universal Database dla przetwarzania multimediów (tekst, audio, wideo, grafika bitowa, odciski palców), danych przestrzennych i innych.

DB (Data Base) Patrz: baza danych.

DB2 Universal Database Obiektowo-relacyjny SZBD firmy IBM; następca prototypu o nazwie Starburst. Wspomaga duże obiekty (BLOB-y i CLOB-y), typy i funkcje definiowane przez użytkownika (w językach C, Visual Basic i Java), funkcje zwracające tablice, funkcje OLE, przeciążanie oraz SQL wzmocniony o wyrażenia ścieżkowe.

DBA (Data Base Administrator) Patrz: administrator bazy danych.

DBMS (Data Base Management System) Patrz: system zarządzania bazą danych.

DBPL (Data Base Programming Language) Patrz: język programowania baz danych.

DCE (Distributed Computing Environment) Standard rozproszonego systemu informatycznego oparty o koncepcję odległego wołania procedury (RPC); opracowany przez konsorcjum Open Software Foundation, OSF.

http://www.opengroup.org/pubs/catalog/f201.htmDCOM (Distributed Common Object Model) Standard firmy Microsoft w zakresie współdziałania systemów obiektowych w środowiskach rozproszonych; wersja sieciowa standardu COM powstała poprzez zintegrowanie go z technologią wołania odległej procedury OSF DCE. DCOM jest niekiedy reklamowany przez Microsoft jako konkurent dla standardu CORBA; jak dotąd jednak (w odróżnieniu od CORBA), stosowalność jego jest ograniczona wyłącznie do MS Windows i innych produktów Microsoftu. DCOM jest także krytykowany za brak dziedziczenia; zgodnie z zapowiedziami będzie ono własnością nowej wersji COM+. Patrz też: COM.

http://www.microsoft.com/oledev/olecom/title.htmhttp://www.microsoft.com/oledev/olecom/draft-brown-dcom-v1-spec-02.txt

DDD (Data Dictionary-Directory) Słownik-przewodnik danych. Patrz: słownik.

DDL (Data Description Language, Data Definition Language) Język opisu lub definicji danych. Początkowo, język zaproponowany przez DBTG CODASYL, służący do zapisu schematu bazy danych. Termin ten służy również jako ogólne oznaczenie całej klasy takich języków, np. języka IDL wg OMG CORBA lub ODL wg standardu ODMG.

deaktywacja (deactivation) Zapamiętanie obiektu w trwałej pamięci zewnętrznej i usunięcie go z pamięci operacyjnej.

dedukcyjno-obiektowe (deductive object-oriented) Określenie badań w dziedzinie baz danych, które próbują łączyć dedukcyjne bazy danych (oparte na logice matematycznej) z pojęciami obiektowości, takimi jak klasy i dziedziczenie. Jak dotąd, temat pozostaje w sferze akademickiej i (jak można sądzić) jego jedynym motywem są naukowe kariery („następny artykuł na następną konferencję”). Sadząc po rezultatach kierunku określanego jako „dedukcyjne bazy danych”, koncepcja dedukcyjno-obiektowych baz danych nie jest perspektywiczna. Patrz też: pseudo-teoria.

deklaracja (declaration) Zdanie kodu źródłowego określające nazwę i typ (lub klasę) zmiennej lub obiektu. Deklaracje mogą również określać typy i klasy. Dla funkcji, procedury, metody, itd. deklaracja określa jej nazwę, nazwy i typy parametrów, oraz typ zwracanego przez nią wyniku. Deklaracja różni się od tworzenia danego bytu programistycznego tym, że jego nazwa, typ, itd. są znane i są wiązane podczas kompilacji. Na ogół przyjmuje się, że tworzone poprzez deklarację byty programistyczne są obywatelami drugiej kategorii programistycznej.

deklaracyjny (declarative) Określenie języka programowania, w którym bezpośrednio formułuje się cel przetwarzania, a nie akcje prowadzące do tego celu. Przykładem (niedoskonałym) języka deklaracyjnego jest Prolog. W bazach danych termin „deklaracyjny” odnosi się najczęściej do języka zapytań, np. SQL lub OQL. Pojęcie deklaracyjności jest często niezbyt zrozumiałe lub sprowadza się do drugorzędnych cech syntaktycznych; dotyczy to szczególnie operacji aktualizacyjnych. Synonim: nieproceduralny. Antonim: imperatywny.

dekompozycja (decomposition) Mechanizm redukowania złożoności; podział pewnego bytu (klasy, modułu, problemu, itd.) na składowe, mający na celu dalsze rozpatrywanie składowych niezależnie od pozostałych składowych i niezależnie od całości.

delegacja (delegation) Określenie sytuacji w obiektowej strukturze danych, gdy operacje, które można wykonać na danym obiekcie, są własnością innego obiektu (są „oddelegowane” do innego obiektu). W nieco innym znaczeniu (UML) delegacją jest nazywana sytuacja, kiedy obiekt po otrzymaniu komunikatu wysyła komunikat do innego obiektu. Często określenie „delegacja” dotyczy sytuacji, kiedy jakiś złożony atrybut obiektu jest także obiektem i jest wystąpieniem innej klasy. Delegacja jest uważana także za alternatywę lub szczególny przypadek dziedziczenia. Jest także określana jako dziedziczenie w ramach wystąpień obiektów, co kojarzy ją z pojęciem prototypu. Należy uprzedzić, że pojęcie delegacji nie zawsze jest jasne, ponieważ opiera się na dość powierzchownych cechach specyficznych dla modelu obiektowego przyjętego w danym języku, co powoduje dość różne jego rozumienie. Np. w języku Smalltalk (gdzie „wszystko jest obiektem”) trudno wyróżnić istotną merytorycznie podstawę definicji tego pojęcia.

delegowanie (delegation) Patrz: delegacja.

Delphi Obiektowy system programowania firmy Borland, oparty o obiektowe rozszerzenie języka Pascal. Delphi łączy wizyjne projektowanie i programowanie oparte o komponenty z optymalizowaną kompilacją i dostępem do bazy danych.

denormalizacja (denormalization) Odwrotność normalizacji: połączenie dwóch lub więcej tablic relacyjnych w jedną. Denormalizacja jest konsekwencją dwóch problemów: (1) niskiej efektywności operacji złączenia; (2) zbytniego skomplikowania struktury relacyjnej bazy danych utrudniającej pielęgnację oprogramowania. Denormalizacja polega na wykonaniu zewnętrznego złączenia (outer join) dwóch lub więcej tablic, patrz przykład poniżej.Przykład denormalizacji

dereferencja (dereferencing) Zamiana referencji lub wskaźnika (identyfikatora obiektu lub adresu zmiennej) na wartość przechowywaną wewnątrz tego obiektu lub tej zmiennej. W większości języków programowania operator dereferencji nie występuje explicite, lecz jest implikowany przez inne operatory, np. w wyrażeniu X+1 referencja do zmiennej X zostaje automatycznie zamieniona na wartość przechowywaną wewnątrz tej zmiennej z powodu kontekstu (którym jest operator +). W obiektowości pojęcie dereferencji wymaga zdefiniowania pojęcia wartości obiektu, co rodzi pewne problemy semantyczne.

derywacja (derivation) Tworzenie klasy pochodnej (podklasy).

destruktor (destructor) Operator lub metoda usuwająca obiekty; przeciwieństwo konstruktora.

DFD (Data Flow Diagram) Patrz: diagram przepływu danych.

diagram (diagram) Model wizualny, przeważnie w postaci grafu, odwzorowujący pewien aspekt problemu lub pewien aspekt rozwiązania problemu.

diagram aktywności (activity diagram) Diagramy aktywności w swej zasadniczej idei są dokładnie tym samym, co diagramy przepływu sterowania (flowcharts, control flow diagrams). Jedyną różnicą koncepcyjną jest to, że pojawiają się na nich elementy synchronizacji równoległych procesów (w dość prostej formie). Niżej przedstawiony został przykładowy diagram aktywności w UML.Przykład diagramu aktywności w UML

http://www.rational.com/uml/
Pobieranie 6.06 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna