ObiektowośćPobieranie 6.06 Mb.
Strona13/26
Data28.10.2017
Rozmiar6.06 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26

IDL [2] (Interface Definition Language) Język definicji interfejsu służący do definiowania pniaków RPC (RPC stubs) w standardzie OSF.

IDL [3] (Interface Definition Language) Język definicji interfejsu w standardzie COM firmy Microsoft.

IDP (Iterative Development Process) Patrz: iteracyjny proces rozwoju.

IIOP (Internet Inter-ORB Protocol) Protokół transportowy proponowany w standardzie OMG CORBA. IIOP specyfikuje sposób wymiany komunikatów wg GIOP poprzez transport TCP/IP.

http://www.ansa.co.uk/ANSA/ISF/wwwCorba_1.html

http://www.omg.org


Illustra Obiektowo-relacyjny system zarządzania bazą danych firmy Informix/Illustra Information Technologies, Inc.; wersja systemu Postgres.

http://www.informix.com/informix/ILU (Inter-Language Unification) Pośrednik ORB wg standardu OMG CORBA firmy Xerox Parc.

imperatywny (imperative) Określenie paradygmatu języka, który specyfikuje akcje prowadzące do pewnego celu, a nie sam cel. Przykładami języków imperatywnych są: Fortran, Pascal, C, C++, Smalltalk, Java. Synonim: proceduralny. Antonim: deklaracyjny (np. Prolog i SQL).

implementacja [1] (implementation) Konstrukcja i wdrożenie pewnego programu lub systemu.

implementacja [2] (implementation) Antonim terminu „specyfikacja”. Implementacja klasy lub interfejsu zawiera fizyczny kod deklaracji atrybutów i metod w konkretnym języku programowania.

import (import) Określenie sytuacji, w której pewien byt programistyczny (klasa, moduł, itd.) korzysta z cech zdefiniowanych lub zaimplementowanych w innych bytach programistycznych.

indeks (index) Pomocnicza struktura danych wprowadzana do systemu bazy danych lub systemu plików celem radykalnego zmniejszenia czasu dostępu do danych. Koncepcyjnie, indeks jest zbiorem par <wartość, lokalizacja>, gdzie wartość jest pewną wartością przechowywaną w bazie danych (np. nazwiskiem pracownika), zaś lokalizacja jest zbiorem symboli (np. adresów) wskazujących miejsca ulokowania danych zawierających tę wartość (np. adresy ulokowania obiektów Pracownik posiadających dane nazwisko). Dzięki temu, na podstawie wartości można szybko odszukać wymagane obiekty. W systemach obiektowych indeksy mogą mieć bardziej złożoną budowę, uwzględniającą hierarchiczną strukturę obiektu i jego powiązania z innymi obiektami. Indeksy posiadają organizację umożliwiającą szybkie odszukanie danej pozycji indeksu, o ile znana jest w/w wartość. Najbardziej popularnymi technikami implementacji indeksów są kodowanie mieszające (hash coding) i drzewa zbalansowane (B-tree).

indeks główny (primary index) Indeks zorganizowany wg klucza głównego. Indeks taki jest zbiorem par <k, l(k)>, gdzie k jest wartością klucza głównego, zaś l(k) jest lokacją krotki (obiektu) zawierającej wartość klucza głównego k (zwykle jest to TID tej krotki). Indeks główny jest organizowany wg techniki umożliwiającej bardzo efektywne wyszukiwanie, np. tablicy z kodowaniem mieszającym (hash table) lub B-drzewa.

indeks pomocniczy (secondary index) Indeks zorganizowany wg dowolnego atrybutu (lub ich kombinacji) nie będącego kluczem głównym, np. wg zarobku, wieku, itp. Indeks taki jest zbiorem par <w, {l1(w), l2(w), l3(w), ...}>, gdzie w jest wartością danego atrybutu, zaś {l1(w), l2(w), l3(w), ...} jest zbiorem lokacji krotek (obiektów) posiadających dla danego atrybutu wartość w (zwykle lokacje są ustalane przez identyfikatory krotek (TID) lub obiektów (OID)). Indeks pomocniczy jest organizowany wg techniki umożliwiającej bardzo efektywne wyszukiwanie, np. w postaci tablicy z kodowaniem mieszającym (hash table) lub B-drzewa.

indeks ścieżkowy (path index) Indeks, w którym jedna pozycja składa się z pewnej wartości oraz lokalizacji pewnej liczby obiektów powiązanych w hierachię lub poprzez wskaźniki. Indeksy ścieżkowe znacznie polepszają czas ewaluacji wyrażeń ścieżkowych (path expressions). Wadą indeksów ścieżkowych jest kłopotliwa aktualizacja w odpowiedzi na aktualizację zapamiętanych danych.

indeks wtórny (secondary index) Patrz: indeks pomocniczy.

Informix Dynamic Server Nowa, ulepszona wersja systemu Informix Universal Server.

http://www.informix.com/informix/Informix Universal Server Obiektowo-relacyjny SZBD firmy Informix; połączenie systemów Illustra i Informix OnLine. Wspomaga duże obiekty (BLOB-y i CLOB-y), typy (w tym typy nieprzezroczyste i kolekcje), hierarchiczne definiowanie tablic, funkcje i procedury definiowane przez użytkownika, późne wiązanie operatorów i metod, przeciążanie i inne cechy obiektowości. Posiada API, zwane DataBlades, dla języków C i Java.

http://www.informix.com/informix/Ingres Relacyjny system zarządzania bazą danych wprowadzający niektóre elementy obiektowości (np. w postaci abstrakcyjnych typów danych). Pewne elementy obiektowości występują także w językach czwartej generacji zaimplementowanych dla systemu Ingres (np. Ingres Windows 4GL i OpenRoad wprowadzają klasy, metody i dziedziczenie).

http://www.cai.com/Ingres II Obiektowo-relacyjny system zarządzania bazą danych firmy Computer Associates, nowa wersja systemu Ingres.(Poprzednia nazwa: OpenIngres.)

http://www.cai.com/instancja (instance) Patrz: wystąpienie.

integralność (integrity) Formalna poprawność bazy danych i procesów przetwarzania, wewnętrzna poprawność fizycznej organizacji danych, zgodność ze schematem bazy danych, zgodność z więzami integralności (ograniczeniami), zgodność z regułami dostępu. Integralność nie oznacza, że baza danych wiernie odwzorowuje sytuację w opisywanym przez nią świecie zewnętrznym i procesy biznesowe. Odpowiednim terminem dla tej wierności jest spójność (consistency).

integralność odwołań (referential integrity) W relacyjnych bazach danych integralność odwołań dotyczy sytuacji, kiedy tablica A zawiera obcy klucz (foreign key) będący pierwotnym kluczem (primary key) tablicy B. Warunek integralności odwołań ustala, że dla każdego wiersza tablicy A musi istnieć taki wiersz tablicy B, że wartości kluczy w tych wierszach są jednakowe. Np. dla każdej wartości kolumny NrDziału (obcy klucz) tablicy Pracownik musi istnieć taka sama wartość w kolumnie NrDziału (klucz pierwotny) tablicy Dział. Odpowiednikiem pojęcia integralności odwołań w obiektowości jest unikanie „zwisających” wskaźników (tzn. takich, których wartości nie są identyfikatorami istniejących obiektów).

integralność referencyjna (referential integrity) Patrz: integralność odwołań.

integralność wskaźników (referential integrity) Patrz: integralność odwołań.

inteligentny (intelligent) Termin reklamowy (pozbawiony jednoznacznej semantyki) nawiązujący do sztucznej inteligencji. Zwykle chodzi o pewne cechy, które nie są typowe, dostarczają nowych jakości, mają wymiar wyzwania intelektualnego lub (zdaniem twórców systemów) mają charakter wyjątkowy, epokowy. Dla przykładu, „inteligentnymi” nazywane są elementy zapamiętane w bazie danych, których interpretacja semantyczna należy do systemu, np. procedury bazy danych, perspektywy, aktywne reguły i inne. Termin „inteligentny” określa często interfejs użytkownika, którego twórcy zadbali o jego przyjacielskość i rozsądną reakcję na każdą (również nierozsądną) akcję użytkownika.

interakcyjne zapytanie (interactive query) Patrz: zapytanie ad hoc.

interfejs (interface) Ogólnie, środki służące do komunikacji pomiędzy modułami systemu lub komunikacji systemu z użytkownikiem. W innym znaczeniu (OMG, ODMG) interfejs jest synonimem specyfikacji klasy. Interfejs do obiektu składa się z sygnatur wszystkich metod, które mogą być w stosunku do niego użyte. Operacje na obiekcie mogą odbywać się poprzez wysłanie do niego komunikatu zgodnego z dowolną z sygnatur należących do jego interfejsu. W niektórych koncepcjach (np. MS Repository) obiekty mogą mieć wiele różnych interfejsów, w zależności od roli pełnionej przez obiekty (patrz: rola [1]).

interfejs do programowania aplikacji (Application Programming Interface, API) Patrz: API.

interfejs graficzny użytkownika (Graphical Use Interface, GUI) Patrz: GUI.

interfejs poziomu wołania (Call-Level Interface, CLI) Patrz: CLI.

intergalaktyczny język danych (intergalactic dataspeak) Chodzi o SQL. Patrz: manifest.

interoperacyjność (interoperability) Patrz: współdziałanie.

inwariancja (invariancy) Patrz: kowariancja.

inwariant [1] (invariant) Wyrażenie boolowskie, warunek, który musi być spełniony przez zestaw pewnych bytów (np. obiekty pewnej klasy) lub przez stan pewnych procesów, programów, itd. Termin inwariant jest zbliżony do terminów: asercja, ograniczenie, ograniczenie integralnościowe.

inwariant [2] (invariant) Własność, która jest niezmienna dla obiektu i/lub jest taka sama dla pewnej grupy obiektów. Tworzenie klas oraz nadklas można uważać za proces wyodrębniania inwariantów i następnie, gromadzenie ich wewnątrz specjalnego bytu zwanego klasą. Obiekty dziedziczą inwarianty ze swojej klasy oraz ze wszystkich swoich nadklas. Popularne modele obiektowe wprowadzają do klas dwa rodzaje inwariantów obiektów:

 • nazwy i typy atrybutów;

 • nazwy, sygnatury i implementacje metod, które można wykonywać na obiektach.

Możliwe jest wiele innych inwariantów, które mogą być (i często są) wprowadzane do klas:

 • Nazwa, czyli językowy identyfikator obiektu;

 • Powiązania, asocjacje (links, associations) obiektów danej klasy z obiektami innej lub tej samej klasy;

 • Wartości wspólne dla wszystkich elementów klasy, np. pewne stałe;

 • Informacja o dopuszczalności wartości zerowych (null values);

 • Wartości domyślne (default values) używane przez system w momencie tworzenia nowego obiektu lub podstawiane w sytuacji, kiedy dany atrybut dla obiektu przyjmuje wartość zerową;

 • Zdarzenia lub wyjątki, które mogą zajść podczas operacji na obiekcie;

 • Obsługa zdarzeń lub wyjątków;

 • Lista eksportowa lub inny środek określający, które atrybuty lub metody są dostępne z zewnątrz klasy lub obiektu, a które są prywatne;

 • Lista importowa lub inny środek ustalający, jakie elementy obiektów innych klas mogą być używane wewnątrz danej klasy;

 • Więzy integralności (integrity constraints), którym musi podlegać każdy obiekt będący członkiem danej klasy;

 • Atrybuty wyliczalne wraz z ich algorytmami (można je traktować jako szczególny przypadek metod);

 • Reguły bezpieczeństwa i prywatności;

 • Informacje katalogowe, pomoce;

 • Fizyczne własności obiektów: ich reprezentacja, metody dostępu, obecność indeksów.

Podana lista potencjalnych inwariantów prawdopodobnie nie jest kompletna. Większość języków i systemów implementuje taki model, w którym klasy są przechowalnią inwariantów. Natomiast modele i metodyki obiektowe najczęściej bazują na modelu, w którym semantyką klasy jest jej zakres znaczeniowy (ekstensja). Te dwa rozumienia pojęcia klasy nie są ze sobą zgodne, co jest powodem wielu nieporozumień.

inżynieria odwrotna (reverse engineering) Proces tworzenia modelu logicznego lub pojęciowego na podstawie kodu programu. Inżynieria odwrotna jest często niezbędna do przystosowania starszych systemów (spadkowych, legacy) do nowych technologii lub wymagań.

inżynieria oprogramowania wspomagana komputerem (Computer Aided Software Engineering, CASE) Patrz: CASE.

inżynieria prosta (forward engineering) Produkcja wykonywalnego kodu programu na podstawie modelu (diagramu) pojęciowego lub logicznego. Niekiedy terminem inżynieria prosta określa się także cały cykl rozwoju oprogramowania, od wymagań po implementację.

inżynieria systemów wspomagana komputerem (Computer Aided System Engineering, CASE) Patrz: CASE.

IR (Interface Repository) Patrz: repozytorium interfejsów.

Iris System zarządzania obiektową bazą danych opracowany przez Hewlett-Packard. Początkowo projekt był zorientowany na model funkcjonalny (functional model), ale zmienił orientację na obiektową.

IS (Information System) System informacyjny, system informatyczny.

is-a Częste w literaturze angielskiej oznaczenie związku generalizacji/specjalizacji, np. Student is-a Osoba.

ISO (International Standard Organization) Międzynarodowa Organizacja Standardyzacji.

ISO 9001 Standard ISO (International Standard Organization) określający, w jaki sposób przedsiębiorstwa i organizacje powinny zarządzać programami zapewnienia jakości (quality assurance).

ISO 9003 Standard ISO (International Standard Organization) określający, w jaki sposób przedsiębiorstwa i organizacje powinny zarządzać programami zapewnienia jakości oprogramowania (software quality assurance).

Itasca (wcześniejsza nazwa Orion) Obiektowy system zarządzania bazą danych opracowany w ośrodku MCC w Teksasie, rozwijany przez IBEX Corporation S.A.

http://w3.iprolink.ch/ibexcom/products.htm#ITASCAiteracja (iteration) Kolejny powtarzający się cykl pewnego procesu, np. kolejna iteracja procesu projektowania oznacza powtórzenie pewnych czynności projektowych po uzyskaniu informacji z poprzednich; również określenie jednego obrotu pętli w programie (implikowanej przez zdania repeat, while, for, loop, itd.).

iteracyjny proces (iterative process) Patrz: proces iteracyjny.

iteracyjny proces rozwoju (Iterative Development Process, IDP) Technika rozwoju oprogramowania zakładająca powtarzanie pewnych faz, przy czym poprzednia faza dostarcza informacji wejściowych dla następnej fazy.

iterator (iterator) Zestaw operatorów lub metod, często hermetyzowany w postaci klasy abstrakcyjnej, klasy parametryzowanej lub szablonu, służący do sekwencyjnego przetwarzania (element po elemencie) pewnego zbioru, wielozbioru, sekwencji lub innej wartości masowej (kolekcji).

iterator niestabilny (non-stable iterator) Iterator, który może prowadzić do błędu, utraty integralności lub utraty spójności w sytuacji, gdy w pętli iteratora jest aktualizowany (jest dodawany lub usuwany) obiekt znajdujący się w kolekcji obieganej przez dany iterator. Iterator niestabilny może być używany wyłącznie w sytuacji braku takich aktualizacji.

iterator stabilny (stable iterator) Iterator, który umożliwia poprawną, bezbłędną aktualizację (usuwanie, dodawanie) obiektów znajdujących się w kolekcji obieganej przez dany iterator.

izolacja (isolation) Własność transakcji polegająca na tym, że inne równocześnie działające transakcje nie mają wpływu na daną transakcję i odwrotnie, dowolne zmiany poczynione przez daną transakcję są niewidoczne dla innych transakcji aż do momentu potwierdzenia (commit). Własność izolacji musi być osłabiona w przypadku tzw. długich transakcji. Przykładem (kontrowersyjnym) możliwości osłabienia własności izolacji są tzw. poziomy izolacji (isolation levels) w SQL.

J

J

Jacobson, Ivar Twórca koncepcji analizy i projektowania obiektowego określanej jako przypadki użycia (use cases); także twórca metodyki analizy i projektowania systemów informatycznych Objectory oraz jeden z twórców notacji UML.

http://www.rational.com/Jade [1] Obiektowy system rozwijania rozproszonych aplikacji połączony z obiektową bazą danych.

http://www.jade.co.nz/jadehttp.dll?JWSJade [2] Język zapytań i programowania aplikacji zrealizowany w systemie Jasmine (nazwa ta została zmieniona z powodu konfliktu z firmą rozwijającą Jade[1]).

Jasmine (występujący również pod nazwą ODB-II) System zarządzania obiektową bazą danych zrealizowany w kooperacji firm Computer Associates i Fujitsu, dobrze przystosowany do przechowywania i przetwarzania danych multimedialnych oraz współpracy z WWW.

http://www.cai.com/products/jasmine.htmJava IDL Pośrednik ORB przystosowany do współpracy z Java zapewniający: (1) funkcje klienta i serwera wg protokołu IIOP; (2) usługi w zakresie nazw (Naming Service) zgodne z CORBA; (3) środowisko rozwijania aplikacji zawierające kompilator IDL/Java. Nie wspomaga repozytorium interfejsów, z negatywnymi skutkami dla wołań dynamicznych. Wersja beta jest rozpowszechniana bez opłat.

http://www.javasoft.com/

http://www.corbajava.engr.sjsu.edu


Java Obiektowy język programowania uważany za kombinację C++, Smalltalka i Objective-C, z obcięciem cech niskiego poziomu (takich jak np. wskaźniki) oraz wyeliminowaniem niektórych ograniczeń i niejasnych własności. Java jest określana przez jej twórców (Sun Microsystems) całym szeregiem entuzjastycznych określeń (simple, object-oriented, distributed, interpreted, robust, secure, architecture-neutral, portable, multithreaded, dynamic, buzzword-compliant, general-purpose), ale wydaje się, że przy wszystkich zaletach, jest ona językiem dość konwencjonalnym, przynajmniej w stosunku do języków programowania baz danych takich jak SQL i jego pochodne.

Składnia Java jest podobna do C++. Nie posiada ona przeciążania operatorów, wielodziedziczenia i automatycznych koercji. Posiada mocną kontrolę typów oraz mechanizm automatycznego zbierania nieużytków (garbage collection). Posiada także bogatą bibliotekę klas i funkcji, szczególnie do obsługi protokołów TCP/IP, HTTP i FTP. Nowością wprowadzoną w Java jest możliwość definiowania wielu interfejsów do obiektu; wraz z pewnymi dodatkowymi mechanizmami daje to możliwość obejścia braku wielodziedziczenia.

Java powstała jako język przeznaczony do programowania stron WWW, ale nie jest ograniczona tylko do tych zastosowań. Istotną własnością Java jest to, że programy są kompilowane nie do poziomu kodu maszynowego, a do poziomu znakowego języka pośredniego (kodu bajtowego), czyli tzw. apletów (applets), które są następnie interpretowane przez tzw. maszynę wirtualną (Java Virtual Machine, JVM). Aplety mogą być przesyłane w sieci WWW na dowolną platformę. Aplety zapewniają dużą przenaszalność programów oraz zwiększają ochronę i bezpieczeństwo (safety, security), co jest szczególnie istotne w środowiskach rozproszonych, takich jak Internet. Istnieją propozycje rozszerzenia języka Java o zmienne trwałe (PJama).

http://java.sun.com/

http://lightyear.ncsa.uiuc.edu/~srp/java/javabooks.html

http://reality.sgi.com/employees/austern/java.html

http://sunsite.net.edu.cn/tutorials/se_java2e/


Java Virtual Machine Patrz: JVM.

JavaBeans Pakiet oprogramowania firmy JavaSoft (podporządkowanej Sun Microsystems) pozwalający na interakcję komponentów oprogramowania napisanych w Java. JavaBeans jest pakietem API niezależnym od platformy sprzętowej. Współdziała z ActiveX Microsoftu i pozwala na integrację rozproszonych aplikacji przygotowanych m.in. przy pomocy takich narzędzi jak SybasePowerJ, Borland JBuilder, IBM VisualAge for Java, SunSoft Java Workshop, Symantec VisualCave i innych.

http://www.corbajava.engr.sjsu.edu

http://www.javasoft.com/beans/

http://splash.javasoft.com/beansJavascript Obiektowy, skryptowy język programowania stron WWW przyjęty przez Netscape. W odróżnieniu od Java (gdzie aplety są odrębnymi plikami), kod w Javascript jest fragmentem strony HTML, nie tworzy apletów ani też samodzielnych aplikacji. Javascript jest językiem znacznie prostszym od Java, ale zapewnia sporo funkcjonalności, m.in. interakcyjny interfejs z użytkownikiem lub zasobami, bez potrzeby odwoływania się do programowania w CGI. Przeglądarka WWW akceptująca aplety Java niekoniecznie jest przystosowana do Javascript, ale (ze względu na dominację Netscape na rynku) prawdopodobnie w niedługim czasie wszystkie przeglądarki będą akceptować zarówno Java, jak i Javascript.

http://www.c2.org/~andreww/javascriptJavaSoft Pośrednik ORB wg standardu CORBA, integrujący technologie komponentowe oparte o Java, RMI i protokół IIOP. Wersja beta jest rozprowadzana bez opłat.

http://www.corbajava.engr.sjsu.edu

http://www.javasoft.com


JDBC (Java Data Base Connectivity) Standard interfejsu API opracowany przez JavaSoft, służący do połączenia języka Java z relacyjnymi bazami danych. JDBC jest oparty o SQL. Wbrew niektórym sugestiom należy uprzedzić, że JDBC daje możliwość dostępu wyłącznie do relacyjnych baz danych i nie ma nic wspólnego z obiektowymi bazami danych.

http://java.sun.com/products/jdk/1.1/docs/guide/jdbc/index.html

http://www.yoyoweb.com/Javanese/JDBC/FAQ.html


JDK (Java Developer Kit) Środowisko do rozwoju aplikacji w oparciu o język Java. JDK jest rozprowadzane bez opłat dla wielu platform, m.in. Sun Solaris i Microsoft Windows.

http://java.sun.com/products/jdk/1.1/index.htmlhttp://www.corbajava.engr.sjsu.edu

język czwartej generacji (fourth generation language, 4GL) Określenie grupy języków (czy też środowisk programistycznych) do programowania aplikacji z bazą danych. Niektóre z nich (np. CA OpenRoad) wprowadzają elementy obiektowości. Główne cechy języków czwartej generacji są następujące:

 • Wiele środków do programowania interakcji z użytkownikiem, w tym okienka, guziki, menu, przełączniki, zmienne i tablice widoczne na ekranie, obsługa klawiatury i myszy; środki te są dostępne na bardzo wysokim poziomie abstrakcji i agregacji;

 • Środki służące do sprawnej obsługi bazy danych (wyszukiwanie, wstawianie, usuwanie, aktualizacja, itd.), w tym języki zapytań takie jak SQL;

 • Programowanie przez zdarzenia (event-driven programming), którego istotą jest równoległa obsługa wielu zdarzeń pojawiających się w trakcie interakcji użytkownika z systemem lub generowanych przez środowisko komputerowe;

 • Zintegrowane środowisko programistyczne, w którym nie zachowuje się tradycyjnych podziałów na edycję kodu, kompilację, konsolidowanie i wykonanie;

 • Oddelegowanie bardziej złożonego przetwarzania do procedur napisanych w klasycznych językach programowania, które są dynamicznie wiązane do programu napisanego w języku czwartej generacji;

 • Programowanie wizyjne, w którym programista komponuje program z elementów graficznych oraz ustala własności programu poprzez wypełnianie formularzy.

Dla większości zastosowań baz danych języki czwartej generacji okazały się bardzo skutecznym, szybkim i niezawodnym narzędziem programistycznym, znacznie skracając czas przygotowania, testowania i wdrażania programów aplikacyjnych. Wygrana w wydajności programisty stała się przyczyną ogromnego komercyjnego sukcesu tych języków. Ogólnym zarzutem w stosunku do języków czwartej generacji jest ich niesystematyczna i eklektyczna konstrukcja, często zaniedbująca zasady i techniki konstrukcji języków programowania, powodująca rozrost ich dokumentacji i przeciążenie ogromem szczegółów, oraz powodująca częste wątpliwości dotyczące semantyki i pragmatyki użycia wprowadzanych w tych językach opcji.

język definicji danych (Data Definition Language, ODL) Patrz: DDL.

język definicji interfejsu (Interface Definition Language, IDL) Patrz: IDL [1], IDL [2], IDL [3].

język definicji obiektów (Object Definition Language, ODL) Patrz: ODL.

język deklaracyjny (declarative language) Patrz: język nieproceduralny.

język imperatywny (imperative language) Patrz: język proceduralny.

język manipulacji danymi (Data Manipulation Language, DML) Patrz: DML.

język manipulacji obiektami (Object Manipulation Language, OML) Patrz: OML.

język nieproceduralny (non-procedural language, declarative language) Inaczej język deklaracyjny. Ogólnie, język w którym programista lub użytkownik określa bezpośrednio cel przetwarzania, a nie akcje komputera lub systemu, które mają do tego celu doprowadzić. Przeciwieństwem języka nieproceduralnego jest język proceduralny albo inaczej - imperatywny. Większość klasycznych języków programowania jest proceduralna; wyjątkiem jest np. Prolog, który uważa się za język deklaracyjny (ale nie do końca). Za nieproceduralne uważa się także języki funkcjonalne, takie jak Lisp i ML. Nieproceduralność w językach programowania musi być wspomagana przez konstrukcje imperatywne, chociażby ze względu na operacje wymagające uwzględnienia osi czasu oraz zmian stanu, np. aktualizacje, programowanie scenariuszy interakcji użytkownika aplikacji, zdarzeń, itp. W bazach danych za nieproceduralne uważa się języki zapytań, np. SQL lub OQL. Nieproceduralny jest także język Datalog, ale - wbrew naciskom teoretyków forsującym koncepcję dedukcyjnych baz danych - nie uzyskał on większego znaczenia w praktyce, z powodu nieakceptowalnych ograniczeń uniwersalności pragmatycznej. Nieproceduralność tych języków ogranicza się do specyfikowania danych, które należy wyszukać w bazie danych. Przetwarzanie wyszukanych danych z reguły odbywa przy pomocy środków imperatywnych. Nieproceduralność (deklaracyjność) jest jednak ważnym paradygmatem z kilku względów:

 • sprawniejszy (krótszy) zapis programu;

 • podniesienie poziomu abstrakcji;

 • możliwość bardzo skutecznej automatycznej optymalizacji czasu wykonania;

 • możliwość przetwarzania przy pomocy wielu równoległych procesorów.

język obiektowy (object-oriented language) Patrz: obiektowy język programowania.

język opisu danych (Data Description Language, DDL) Patrz: DDL.

język proceduralny (procedural language) Określenie wszystkich języków programowania, które wprowadzają pojęcie stanu oraz operacje lub instrukcje pozwalające na zmianę stanu. Program napisany w takim języku jest sekwencją instrukcji, których kolejność jest istotna. Językami proceduralnymi są: Pascal, C, Cobol, Basic, Ada, itd. Przeciwieństwem języków proceduralnych są języki nieproceduralne (deklaracyjne), np. Prolog, Datalog, SQL, oraz języki funkcjonalne, np. Lisp i ML. Języki obiektowe (np. Smalltalk, C++, Java, Eiffel) są uważane przez niektórych ich zwolenników za zupełnie nową klasę języków (z częstym przeciwstawieniem np.: w proceduralnym było A, natomiast w obiektowym jest B), ale w istocie języki obiektowe są podklasą lub rozszerzeniem języków proceduralnych. Istotą obiektowości jest nie to, że zrywa ona z proceduralnością (ponieważ bez wątpienia zachowuje pojęcie stanu), lecz to, że dostarcza nowych, mocnych abstrakcji pojęciowych takich jak obiekt, klasa, dziedziczenie, hermetyzacja i polimorfizm. Synonim: język imperatywny.

język programowania baz danych (Data Base Programming Language, DBPL) Ogólnie, język programowania wprowadzający pewną formę trwałych zmiennych lub obiektów (persistent variables, persistent objects). Trwałą zmienną nazywa się taką zmienną, która ma wszystkie własności zmiennej języka programowania, ale zachowuje swoją wartość pomiędzy kolejnymi uruchomieniami programu. Dzięki tej własności, dowolne bazy danych można traktować jako zestaw trwałych zmiennych lub obiektów.

Językami programowania baz danych są liczne mutacje SQL, wśród nich PL/SQL systemu Oracle oraz SQL3. Z terminem „język programowania baz danych” powszechnie wiąże się grupę języków o statucie eksperymentalnym, m.in. Amber, Galileo, Fibonacci, PS-Algol, DBPL, Napier88, OPAL, Tycoon, Machiavelli, MUMPS i ostatnio PJama (wcześniej Persistent Java lub PJava); wśród nich Galileo, Fibonacci, MUMPS i PJama są obiektowe. Mimo intelektualnego zaawansowania i wielu perspektywicznych koncepcji, które są w nich wprowadzone (takich jak polimorficzny system mocnej kontroli typów, ortogonalna trwałość (orthogonal persistence), ortogonalność konstruktorów typów masowych: zbiorów, wielozbiorów, sekwencji i tablic, i inne), z wielkim trudem torują sobie one drogę w świecie komercyjnym zdominowanym przez SQL, C++ i inne koncepcje znacznie niższych lotów. Niektóre idee, takie jak mocna kontrola typów, zyskały sobie autorytet również w świecie komercyjnym, chociaż najczęściej w uproszczonej i nie zawsze spójnej formie. Koncepcja ortogonalnej trwałości, zakładająca pełną unifikację definicji i środków manipulowania trwałymi i ulotnymi danymi, stanowi ogromny postęp w zakresie abstrakcji i estetycznego domknięcia pojęć. Niestety, koncepcja ta napotyka na opór ze strony środowisk przemysłowych, głównie z tego powodu, że obecne popularne systemy i języki takie jak Smalltalk, C++, Java i SQL nie są do niej przygotowane i wymagają modyfikacji. Wydaje się, że główną przeszkodą w rozwoju tej linii języków programowania jest przesadny nacisk na polimorficzny system mocnej kontroli typów wraz z zaniedbaniem innych zagadnień, takich jak języki zapytań, obiektowość, programowanie wizyjne i zdarzeniowe, oraz integracja ze środowiskiem programistycznym.język programowania z trwałością (persistent programming language) Język programowania posiadający trwałe zmienne lub trwałe obiekty (tj. takie, których wartość lub stan jest zachowywany pomiędzy poszczególnymi uruchomieniami programu). Patrz: język programowania baz danych.

język trzeciej generacji (third generation language, 3GL) Termin używany w literaturze poświęconej językom czwartej generacji (4GL) dla oznaczenia klasycznych języków programowania takich jak C++ lub Pascal. W terminie „język trzeciej generacji” tkwi element pejoratywny: kodowanie programów w takich językach jest uważane za pracochłonne i wymagające wysoko wykwalifikowanych programistów (w odróżnieniu od programowania w językach 4GL). Ograniczenia w zakresie uniwersalności i wydajności języków 4GL prowadzą jednak do konieczności oddelegowania bardziej złożonego przetwarzania do procedury lub funkcji napisanej w języku 3GL.

język zapytań (query language) Język służący do wyszukiwania danych w bazie danych, spełniający następujące warunki:

 • Wysoki poziom konceptualizacji i abstrakcji (m.in. brak odwołań do elementów fizycznej organizacji danych);

 • Nieproceduralność lub deklaracyjność (formułowanie bezpośrednio celu wyszukiwania, a nie środków prowadzących do tego celu);

 • Makroskopowość (jednoczesne działanie - z punktu widzenia użytkownika - na wielu danych);

 • Naturalność (zbieżność z naturalnym sposobem myślenia użytkownika);

 • Efektywność (przystosowanie do automatycznej optymalizacji, której warunkiem jest jednorodna koncepcja i jasna semantyka języka).

 • Uniwersalność (zdolność języka zapytań do praktycznie dowolnych operacji wyszukiwania i kojarzenia danych, przy zadanych założeniach dotyczących organizacji struktur danych).

 • Niezależność od dziedziny zastosowań (brak przypisania do jednej dziedziny aplikacyjnej, umożliwienie realizacji wszystkich potencjalnych zastosowań danego systemu zarządzania bazą danych).

 • Wykonywanie zapytań w trybie interpretacyjnym (brak fazy kompilacji i konsolidacji zapytań z całością aplikacji; umożliwia to zapytania ad hoc, dynamiczne tworzenie i usuwanie perspektyw, zapamiętywanie procedur i reguł w bazie danych, dynamiczne tworzenie i usuwanie indeksów, itd.).

Język zapytań jest najczęściej używany przez programistów jako interfejs programistyczny bardzo wysokiego poziomu umożliwiający dostęp do bazy danych. Język zapytań może mieć postać interakcyjnego graficznego interfejsu, w szczególności opartego o formularze, np. Query-By-Example lub QBF systemu Ingres. Dość często (np. w SQL) język zapytań jest rozszerzony o operacje aktualizacyjne (create, update, insert, delete), o deklaracje (np. deklarowanie nowych relacji) oraz o różnorodne udogodnienia, takie jak perspektywy, reguły, zapamiętane procedury, przetwarzanie transakcji. Trwałą tendencją języków zapytań jest ich ewolucja w kierunku uniwersalnych języków programowania (PL/SQL systemu Oracle, nowy standard SQL3, lub cała rodzina języków programowania czwartej generacji, np. OpenRoad). Wciąż popularną pozostaje koncepcja eklektycznego łączenia (zanurzania, embedding) języka zapytań z uniwersalnym językiem programowania - negatywny aspekt tego podejścia jest określany jako niezgodność impedancji. Najbardziej znanym przykładem języka zapytań jest SQL. Popularność SQL została w znacznym stopniu wymuszona przez IBM i inne wielkie firmy, ponieważ (jakkolwiek użyteczny) jest on językiem wykazującym liczne wady (brak jasnej semantyki, brak ortogonalności, mała uniwersalność, brak mocnej kontroli typów i inne). Najbardziej znanym obiektowym językiem zapytań jest OQL wg standardu ODMG.

JOE (Java Object Environment) Pakiet integrujący obiekty CORBA z WWW firmy SunSoft; stanowi część pośrednika SunSoft NEO.

JOOP (Journal of Object-Oriented Programming) Czasopismo z zakresu programowania obiektowego.

JVM (Java Virtual Machine) Wirtualna maszyna (interpreter znakowego kodu pośredniego) dla języka Java; implementowana w przeglądarkach WWW.

http://www.javasoft.com/docs/books/vmspec/html/VMSpecTOC.doc.htmlK

K

kapsułkowanie (encapsulation) Patrz: hermetyzacja.

karta CRC (CRC card) Karta papierowa posiadająca trzy pola nazwane: klasa, odpowiedzialność, współpraca (kolaboracja). Karta ta jest rekwizytem prostej metody („burzy mózgów”), mającej na celu wyjaśnienie kluczowych abstrakcji i mechanizmów w systemie. Kartę taką zapełnia się dla każdej klasy. Wewnątrz karty wpisuje się nazwę klasy, określa się związek tej klasy z procesami zachodzącymi w danej dziedzinie przedmiotowej (odpowiedzialność), oraz określa się związek tej klasy z innymi klasami (współpraca); patrz rysunek poniżej.Przykładowa karta CRC


Pobieranie 6.06 Mb.

Share with your friends:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna