O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1Pobieranie 3.07 Mb.
Strona5/35
Data24.10.2017
Rozmiar3.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

”,

b) część 2 otrzymuje brzmienie:2

Naruszenie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących

2.1

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21.A.2

od 1000 do 5000


2.2

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21.A.3A

1000


2.3

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21.A.44

od 1000 do 5000


2.4

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21.A.61, 21.A.107, 21.A.120A, 21.A.120B lub 21.A.449

3000


2.5

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21.A.121

10 000


2.6

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21.A.129

5000


2.7

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21.A.165

10 000


2.8

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21.A.177

10 000

2.9

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21.A.181 (a) ppkt 1 i 2

5000

2.10

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21.A.265

10 000

2.11

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21.A.723 (a), (b)

10 000

2.12

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21.A.727

5000

2.13

Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21.A.804

lub 21.A.805 lub 21.A.807od 1000 do 5000


„;

154) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy;

155) w załączniku nr 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) w „Objaśnieniach terminów użytych w załączniku”:

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) certyfikacie ATO (Approved Training Organization) – należy przez to rozumieć certyfikat dla zatwierdzonej organizacji szkolenia potwierdzający zdolność podmiotu do prowadzenia szkolenia personelu lotniczego wchodzącego w skład załóg statków powietrznych, z wyjątkiem specjalności, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 1 lit. j, k, u oraz w ustawy;”,

–  pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) certyfikacie CTO (Certified Training Organization) – należy przez to rozumieć certyfikat podmiotu prowadzącego działalność szkoleniową w zakresie lotnictwa cywilnego upoważniający do prowadzenia szkolenia członków personelu lotniczego w zakresie wymaganym do uzyskania licencji pilota wiatrakowcowego turystycznego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, dyspozytora lotniczego lub uprawnień wpisywanych do tych licencji;”,

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) certyfikacie FSTD (Flight Simulation Training Device) – należy przez to rozumieć certyfikat kwalifikacji szkoleniowego urządzenia symulacji lotów, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającym wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008;”,

–  uchyla się pkt 9,

–  uchyla się pkt 12,

– pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) licencji Part-66 – należy przez to rozumieć licencję mechanika obsługi technicznej statku powietrznego, wydaną zgodnie z załącznikiem III Część 66 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielonych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania;”,

–  pkt 18–23 otrzymują brzmienie:

„18) Part21  należy przez to rozumieć część 21 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących;

„19) Part-66 – należy przez to rozumieć Część 66 załącznika III do rozporządzenia nr 1321/2014/UE;

„20) Part-145 – należy przez to rozumieć Część 145 załącznika II do rozporządzenia nr 1321/2014/UE;

„21) Part-147 – należy przez to rozumieć Część 147 załącznika IV do rozporządzenia nr 1321/2014/UE;

„22) Part M/F – należy przez to rozumieć Część M podsekcję F załącznika I do rozporządzenia nr 1321/2014/UE;

„23) Part M/G – należy przez to rozumieć Cześć M podsekcję G załącznika I do rozporządzenia nr 1321/2014/UE;”;

 uchyla się pkt 28;

– po pkt 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu:

„28a) rozporządzeniu 965/2012/UE – należy przez to rozumieć rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008;”,

– uchyla się pkt 34–39”,

b) w tabeli nr 1:

– w części I podczęść 1.2.:

– – ust. 5 otrzymuje brzmienie:5. Rozpatrzenie wniosku o wydanie upoważnienia na wykonywanie przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach polskiemu przewoźnikowi lotniczemu lub przewoźnikowi lotniczemu posiadającemu koncesję udzieloną przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym


2093


”,

– – uchyla się ust. 6,

– – ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:7. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przez przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego przewozów lotniczych do, z lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) regularnych (zezwolenie eksploatacyjne)
2) nieregularnych (10 lub więcej nieregularnych lotów handlowych w jednym sezonie rozkładowym - zezwolenie ogólne)
8. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia pojedynczego na wykonywanie przez przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego przewozów lotniczych do, z lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

20927
15695

0


”,
– – ust. 10 otrzymuje brzmienie:10. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia pojedynczego na wykonanie dziesiątego lub kolejnych nieregularnych lotów handlowych, obejmujących lądowanie handlowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w danym sezonie rozkładowym dla przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego.

15695”,

–  w części II:

– – w podczęści 2.1. ust. 3 otrzymuje brzmienie:3. Wpisanie nowego uprawnienia do licencji, o której mowa w ust. 1, za każde uprawnienie, wznowienie ważności uprawnienia lub przywrócenie jego ważności

105

”,

– – podczęść 2.2 otrzymuje brzmienie:

2.2. Licencje i świadectwa kwalifikacji pozostałych członków personelu lotniczego


Rodzaj czynności urzędowej


Wysokość opłaty lotniczej w zł


1


2


1.


Wydanie licencji po raz pierwszy lub jej przywrócenie dla:


1)


pilota samolotowego rekreacyjnego, pilota samolotowego turystycznego, pilota śmigłowcowego rekreacyjnego, pilota śmigłowcowego turystycznego, pilota wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota balonowego rekreacyjnego, pilota balonowego, pilota szybowcowego rekreacyjnego, pilota szybowcowego, pilota sterowcowego


64
2)


pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego


105
3)


pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, dyspozytora lotniczego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego


210


2.


Każde następne wydanie licencji:


1)


pilota samolotowego rekreacyjnego, pilota samolotowego turystycznego, pilota śmigłowcowego rekreacyjnego, pilota śmigłowcowego turystycznego, pilota wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota balonowego rekreacyjnego, pilota balonowego, pilota szybowcowego rekreacyjnego, pilota sterowcowego


43
2)


pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego


105
3)


pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego, dyspozytora lotniczego


158


3.


Wpisanie nowego uprawnienia do licencji za każde uzyskane uprawnienie, wznowienie ważności uprawnienia, przywrócenie ważności uprawnienia:


1)


pilota balonowego rekreacyjnego, pilota balonowego, pilota szybowcowego rekreacyjnego, pilota szybowcowego


43
2)


pilota samolotowego rekreacyjnego, pilota samolotowego turystycznego, pilota śmigłowcowego rekreacyjnego, pilota śmigłowcowego turystycznego, pilota wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota sterowcowego


43
3)


pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego


105
4)


pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, dyspozytora lotniczego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego


210


4.


Uznanie licencji wydanej przez właściwy organ obcego państwa:


1)


pilota samolotowego rekreacyjnego, pilota samolotowego turystycznego,, pilota śmigłowcowego rekreacyjnego, pilota śmigłowcowego turystycznego, pilota wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota balonowego rekreacyjnego, pilota balonowego,, pilota szybowcowego rekreacyjnego, pilota szybowcowego turystycznego, pilota sterowcowego


105
2)


pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego


1047
3)


pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, dyspozytora lotniczego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego


1 571


5.


Wydanie duplikatu licencji, o której mowa w ust. 1, lub wprowadzenie do niej zmian danych adresowych


43


6.


Wydanie świadectwa kwalifikacji po raz pierwszy lub jego przywrócenie dla:

1)


pilota lotni, pilota paralotni, pilota motolotni, pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg, skoczka spadochronowego, operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe


43
2)


informatora służby informacji powietrznej lub informatora lotniskowej służby informacji powietrznej


43


7.


Każde następne wydanie świadectwa kwalifikacji dla:

1)


pilota lotni, pilota paralotni, pilota motolotni, pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg, skoczka spadochronowego, operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe


43
2)


informatora służby informacji powietrznej lub informatora lotniskowej służby informacji powietrznej


43


8.


Wpisanie nowego uprawnienia do świadectwa kwalifikacji, za każde uzyskane uprawnienie, wznowienie ważności uprawnienia, przywrócenie ważności uprawnienia


43


9.


Uznanie świadectwa kwalifikacji wydanego przez właściwy organ obcego państwa


105


10.


Wydanie duplikatu świadectwa kwalifikacji lub wprowadzenie do niego zmian danych adresowych


43Pobieranie 3.07 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna