O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1Pobieranie 3.07 Mb.
Strona1/35
Data24.10.2017
Rozmiar3.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

– –

Projekt z dnia 29.01.2016 r.

Ustawa

z dnia …………….. 2016 r.o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisów prawa lotniczego nie stosuje się do lotnictwa państwowego, z wyjątkiem przepisów art. 1 ust. 6, art. 2–9, art. 14, art. 17 ust. 15 i 16, art. 33, art. 35 ust. 2, art. 43, art. 44, art. 59a ust. 6, art. 60, art. 66 ust. 1a–1d i ust. 3, art. 66a, art. 66b, art. 68 ust. 2, 2e i 2f, art. 69 ust. 1–3, art. 74–76, art. 82 pkt 7 lit. a, art. 89, art. 92 ust. 1, art. 93a pkt 5, art. 104 ust. 4–9, art. 119–126, art. 128, art. 130, art. 133, art. 134 ust. 1–1f, art. 135 ust. 3 pkt 3, art. 135a ust. 2 pkt 8, art. 136, art. 137 ust. 1–4, art. 140, art. 140a–140e, art. 149, art. 149a, art. 150, art. 153a ust. 2–4, art. 153b, art. 193 ust. 6 i 7 oraz art. 207 ust. 8 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 5.”,

b) uchyla się ust. 8;

2) w art. 2:

a) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) statek powietrzny używany przez jednostki organizacyjne Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Państwowej Straży Pożarnej (statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego)”,

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) przewozem lotniczym jest lot lub seria lotów, w których przewozi się pasażerów, towary lub pocztę, za wynagrodzeniem, w tym na podstawie umowy o czasowym oddaniu lub wzięciu statku powietrznego do używania;”,

c) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) EASA jest Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 79 z 19.03.2008, str. 1, z późn. zm.).”;

3) w art. 5 w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. e;

4) w art. 21:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień EASA w zakresie określonym w rozporządzeniu nr 216/2008/WE.”,

b) w ust. 2:

– w pkt 15 dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) nadzór nad wdrażaniem w podmiotach prowadzących działalność w zakresie lotnictwa cywilnego zasady just culture, o której mowa w art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych, zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzeń Komisji (WE) nr 1321/2007 i (WE) nr 1330/2007 (Dz. Urz. UE L 122 z 24.4.2014, str. 18);”,

– pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) wydawanie wytycznych i instrukcji związanych ze stosowaniem przepisów lotniczych w dziedzinie lotnictwa cywilnego;”,

– pkt 27 i 28 otrzymują brzmienie:

„27) przetwarzanie danych osobowych, w tym także danych medycznych oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, wyłącznie dla potrzeb rejestrów i postępowań określonych w niniejszej ustawie, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

28) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w zakresie przewidzianym w ustawie.”,

c) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

„2b. W zakresie objętym rozporządzeniem nr 216/2008/WE oraz rozporządzeniami wykonawczymi do niego, Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, rozstrzyga o odstępstwach od istotnych wymagań ustanowionych w tych rozporządzeniach, na warunkach określonych w art. 14 rozporządzenia nr 216/2008/WE.”,

d) ust. 2c otrzymuje brzmienie:

„2c.  W sprawach, o których mowa w ust. 2b, Prezes Urzędu może, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zawiadomić o decyzjach i innych czynnościach podjętych w toku postępowania w drodze obwieszczenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.”,

e) po ust. 2c dodaje się ust. 2d i 2e w brzmieniu:

„2d. W zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 923/2012/UE z dnia 26 września 2012 r. ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012, str. 1), Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, zwalnia z przestrzegania szczegółowych wymogów tego rozporządzenia.

2e. Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, zatwierdza indywidualne programy określania czasu lotu odbiegające od obowiązujących specyfikacji certyfikacyjnych wydanych przez EASA zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 216/2008/WE.”;

5) w art. 21a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wnioski o dokonanie czynności, o których mowa w art. 145a ust. 1, art. 153a ust. 1, art. 191 ust. 5 i art. 193 ust. 1 i 2, przedstawiane Prezesowi Urzędu dokumenty, o których mowa w art. 201a ust. 1 i 2, a także zawiadomienie Prezesa Urzędu, o którym mowa w art. 196b ust. 1, mogą być składane w języku angielskim.”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) określone w art. 37 ust. 3, art. 192a ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 1 pkt 2”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wnioski o dokonanie czynności, o których mowa w art. 153a ust. 1 i art. 193 ust. 1 i 2, dokumenty, o których mowa w art. 201a ust. 1 i 2, a także zawiadomienie Prezesa Urzędu, o którym mowa w art. 196b ust. 1, mogą być kopiami.”,

d) w ust. 5 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) określone w art. 192a ust. 2 pkt 1 oraz w art. 195 ust. 1 pkt 2,

3) określone w przepisach wydanych na podstawie art. 153b oraz art. 202”;

6) w art. 23 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wytyczne i instrukcje związane ze stosowaniem przepisów lotniczych w dziedzinie lotnictwa cywilnego, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 16;”;

7) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Urzędu nadzoruje działalność Naczelnego Lekarza w zakresie zgodności stosowanych procedur i trybu postępowania przy orzekaniu z wymaganiami określonymi przez prawo lotnicze, przepisy międzynarodowe oraz przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie medycyny lotniczej.”;

8) w art. 26a po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Nie pobiera się opłat lotniczych od funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, w przypadku gdy uzyskiwane przez nich kwalifikacje lub uprawnienia są niezbędne do wykonywania czynności nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa, o której mowa w art. 186b ust. 17.”;

9) w art. 26d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wpłatę lotniczą ustala się jako koszty określone w art. 6 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającego wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (Dz. Urz. UE L 128 z 09.05.2013, s. 31).”;

10) w art. 26e:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opłatę lotniczą za czynności urzędowe, o których mowa w art. 26a ust. 1 pkt 1, 4 i 5, wnosi się z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.”,

b) uchyla się ust. 2;

11) art. 26n otrzymuje brzmienie:

„Art. 26n. Przepisy art. 26b–26m stosuje się do pobierania opłat lotniczych za czynności urzędowe dokonywane przez podmioty upoważnione przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 22 ust. 3 niniejszej ustawy lub art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.”;

12) w art. 27:

a) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podmioty prowadzące działalność w zakresie lotnictwa cywilnego oraz użytkownicy cywilnych statków powietrznych;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) członkowie personelu lotniczego i pokładowego;”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Kontrole, o których mowa w ust. 2, mogą być zaplanowane albo niezaplanowane, w tym niezapowiedziane.”,

c) w ust. 3:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Pracownikom Urzędu oraz innym osobom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli przysługuje prawo:”,

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wstępu do obiektów i nieruchomości, pomieszczeń oraz miejsc operacji lotniczych lub środków transportu kontrolowanej jednostki organizacyjnej;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dostępu do materiałów, dokumentów oraz innych danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, a także sporządzania ich kopii lub pobierania wyciągów;”,

– dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) wstępu na podkład statku powietrznego i pozostawania w nim podczas operacji lotniczych;

8) żądania ustnych wyjaśnień na miejscu kontroli.”,

d) w ust. 3a dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) wstrzymania lub ograniczenia prowadzonej działalności szkoleniowej wykonywanej w ramach certyfikowanej organizacji szkolenia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości poziomu 1, o której mowa w ARA.GEN.350 lit. b załącznika VI do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm.) do czasu podjęcia przez tę organizację skutecznych działań naprawczych;

5) wstrzymania lub ograniczenia prowadzonej działalności w ramach certyfikatu przewoźnika lotniczego, organizacji zgłaszających działalność oraz operacji specjalistycznych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości poziomu 1, o której mowa w ARO.GEN.350 lit. b załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, str. 1, z późn. zm.), do czasu podjęcia przez podmiot skutecznych działań naprawczych.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Czynności kontrolne przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej albo dowodu tożsamości oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, wydanego przez Prezesa Urzędu, z zastrzeżeniem ust. 7.”,

f) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Prezes Urzędu może w formie pisemnej upoważnić pracowników Urzędu do wydawania, w jego imieniu, upoważnień, o których mowa w ust. 5.

7. Kontrole niezapowiedziane statków powietrznych i ich załóg oraz lotnisk przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej albo dowodu tożsamości oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wydanego przez Prezesa Urzędu.”;

13) w art. 28 po ust. 5 dodaje się ust. 5a–5c w brzmieniu:

„5a. W protokole kontroli podmiotów posiadających certyfikat określa się zakres naruszenia, z zastrzeżeniem art. 29b, oraz poucza o treści przepisu art. 161 ust. 5 i 6.

5b. W protokole kontroli podmiotów zgłaszających działalność, posiadających zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka albo podmiotów szkolących, o których mowa w art. 95a ust. 1, określa się zakres naruszenia oraz poucza odpowiednio o treści art. 163e albo art. 95e.

5c. W protokole kontroli podmiotów innych niż określone w ust. 5a i 5b, określa się zakres naruszenia oraz termin usunięcia nieprawidłowości.”;

14) uchyla się art. 29 i 29a;

15) po art. 29a dodaje się art. 29b w brzemieniu:

„Art. 29b 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów lub decyzji z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, w protokole kontroli określa się zakres tego naruszenia oraz zamieszcza zalecenia pokontrolne.

2. W przypadku określenia w protokole kontroli zgodności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego naruszenia, o którym mowa w ust. 1, podmiot kontrolowany jest obowiązany do przygotowania programu naprawczego oraz przekazania go do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli.

3. W programie naprawczym, o którym mowa w ust. 2, podmiot kontrolowany określa termin usunięcia poszczególnych niezgodności i uwzględnienia sposób wykonania przewidywanych działań naprawczych.

4. Prezes Urzędu zatwierdza program naprawczy. Przy zatwierdzeniu programu naprawczego Prezes Urzędu może zmienić termin usunięcia poszczególnych niezgodności lub sposobu wykonania przewidywanych działań naprawczych ze względu na uzasadniony interes ochrony lotnictwa cywilnego.

5. W przypadku nieprzekazania programu naprawczego przez podmiot kontrolowany w terminie, o którym mowa w ust. 2, Prezes Urzędu wyznacza temu podmiotowi termin usunięcia stwierdzonych niezgodności.

6. Podmiot kontrolowany jest obowiązany przekazać Prezesowi Urzędu powiadomienie o zakończeniu realizacji programu naprawczego.

7. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę zgodności mającą na celu zweryfikowanie realizacji programu naprawczego przez podmiot kontrolowany.

8. W przypadku dostarczenia przez podmiot kontrolowany dokumentacji umożliwiającej potwierdzenie w sposób niebudzący wątpliwości prawidłowej realizacji programu naprawczego oraz usunięcia stwierdzonych niezgodności, Prezes Urzędu może odstąpić od przeprowadzenia kontroli zgodności, o której mowa w ust. 7.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli zgodności, o której mowa w ust. 7, iż podmiot kontrolowany nie usunął w terminie stwierdzonych niezgodności, Prezes Urzędu nakłada na podmiot kontrolowany karę administracyjną, zgodnie z art. 209a.”;

16) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób wykonywania kontroli w zależności od jej rodzaju, stosowane przy tym dokumenty i ich wzory oraz sposób opracowania planu kontroli, z uwzględnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa działalności lotniczej oraz dążąc do uproszczenia procedur kontrolnych.”;

17) w art. 31 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Nadzór, o którym mowa w ust. 2, jest wykonywany z uwzględnieniem kompetencji EASA określonych w przepisach rozporządzenia nr 216/2008/WE.”;

18) w art. 37 w ust. 3 uchyla się pkt 1;

19) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. 1. Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, zatwierdza umowę, o której mowa w:

1) ARO.OPS.110 załącznika II do rozporządzenia nr 965/2012/UE, jeżeli spełnione zostały wymagania określone w tym przepisie;

2) ARO.OPS.155 załącznika II do rozporządzenia nr 965/2012/UE, jeżeli spełnione zostały wymagania określone w ORO.SPO.100 załącznika III do rozporządzenia nr 965/2012/UE.

2. W przypadku umów leasingu bez załogi Prezes Urzędu może uzależnić zatwierdzenie umowy, o której mowa w ust. 1, od zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lub 2.

3. Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, zawiesza albo cofa zatwierdzenie, o którym mowa w:

1) ust. 1 pkt 1, w zależności od stopnia stwierdzonych naruszeń wymagań określonych w przepisach do jego wydania;

2) ust. 1 pkt 2, w przypadkach, o których mowa w ARO.OPS.155 lit. b załącznika II do rozporządzenia nr 965/2012/UE.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, podlega natychmiastowej wykonalności.”;

20) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. 1. W zakresie niezastrzeżonym dla EASA, zdatność do lotu statków powietrznych objętych nadzorem EASA oraz zdatność ich silników, śmigieł, części i akcesoriów jest sprawdzana przez Prezesa Urzędu w toku ich projektowania, produkcji i eksploatacji w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 216/2008/WE, rozporządzeniu Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiającym przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz. Urz. UE L 224 z 21.08.2012, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 362 z 17.12.2014, str. 1. z późn. zm.).

2. O ile przepisy prawa Unii Europejskiej nie stanowią inaczej, w zakresie niezastrzeżonym dla EASA, dla statków powietrznych objętych nadzorem EASA, kierując się względami bezpieczeństwa, Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej:

1) wydaje, odmawia wydania, zawiesza albo cofa świadectwo zdatności do lotu i ograniczone świadectwa zdatności do lotu na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 748/2012/UE;

2) wydaje, odmawia wydania, zawiesza albo cofa poświadczenie zdatności do lotu dla świadectw zdatności do lotu i ograniczonych świadectw zdatności do lotu wydanych zgodnie z rozporządzeniem nr 748/2012/UE na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 1321/2014/UE;

3) zatwierdza warunki lotu, wydaje zezwolenie na wykonanie lotu dla statków powietrznych nieposiadających ważnego świadectwa zdatności do lotu, odmawia ich wydania, zawiesza je albo cofa na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 748/2012/UE.”;

21) w art. 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Prezes Urzędu może, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomić o decyzjach i innych czynnościach podjętych w toku postępowania w drodze obwieszczenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzemieniu:

„3. Decyzje, o których mowa w ust. 1, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.”;

22) w art. 49:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Dla statków powietrznych nieobjętych nadzorem EASA Prezes Urzędu stwierdza zgodność stanu technicznego statku powietrznego zarejestrowanego w rejestrze statków z wymaganiami określonymi w certyfikacie typu oraz ustanowionymi przepisami prawa w zakresie ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego przez wydanie świadectwa zdatności do lotu.

2. Świadectwo zdatności do lotu wydaje się, kierując się względami bezpieczeństwa, na czas określony nie dłuższy niż 24 miesiące.”,

c) uchyla się ust. 6,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wydanie świadectwa zdatności do lotu, odmowa jego wydania, odnowienie, odmowa odnowienia oraz jego zawieszenie lub cofnięcie następuje w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu.”;

23) po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu:

„Art. 49a. 1. Dla statków powietrznych przeznaczonych na eksport Prezes Urzędu wydaje eksportowe świadectwo zdatności do lotu.

2. Wydanie eksportowego świadectwa zdatności do lotu, odmowa jego wydania oraz jego zawieszenie albo cofnięcie następuje w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu.”;

24) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla statków powietrznych nieobjętych nadzorem EASA Prezes Urzędu może, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolić na wykonanie lotu przez statek powietrzny nieposiadający ważnego świadectwa zdatności do lotu, pozwolenia na wykonywanie lotów albo innego równoważnego dokumentu lub w warunkach nieprzewidzianych w tych dokumentach lub dokumentach z nimi związanych w celu: przeprowadzenia prób w locie, lotów próbnych, eksportu statku powietrznego, przemieszczenia statku powietrznego do miejsca, gdzie ma być naprawiony, a także w innych okolicznościach związanych ze sprawdzaniem zdatności do lotu statku powietrznego.”;

25) w art. 53 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze wymagania EASA w zakresie zdatności statków powietrznych do lotu i ochrony środowiska oraz uwzględniając konieczność zapewnienia bezpiecznej eksploatacji statków powietrznych, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska przed hałasem oraz zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza, a także wzór wniosku o wydanie świadectwa zdatności w zakresie hałasu.”;

26) w art. 54 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. W odniesieniu do lotnisk niepodlegających wymogom rozporządzenia nr 216/2008/WE albo do lotnisk, którym przyznano odstępstwo, o którym mowa w art. 4 ust. 3b rozporządzenia nr 216/2008/WE, dopuszcza się tworzenie lotnisk użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji. Do lotnisk tych nie stosuje się art. 55 ust. 5, art. 68 ust. 3 pkt 5, art. 77, art. 84 ust. 2 pkt 3, art. 174 ust. 3 pkt 2 i 4 oraz art. 175 ust. 2 pkt 1 w zakresie, w jakim przepisy te dotyczą planu gospodarczego zarządzającego lotniskiem użytku publicznego.”;

27) w art. 55 w ust. 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uzgadnianiu projektów planów, projektów decyzji, opiniowaniu projektów studiów oraz wydawaniu opinii, o których mowa w art. 87 ust. 14.”;

28) w art. 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wpisanie lotniska do rejestru lotnisk następuje na wniosek zakładającego lotnisko po sprawdzeniu przez Prezesa Urzędu lub przez osoby przez niego upoważnione, czy lotnisko odpowiada wymaganiom technicznym i eksploatacyjnym określonym na podstawie ustawy, warunkom określonym w zezwoleniu na założenie lotniska oraz czy spełnione są wymagania określone w art. 55.”;

29) w art. 59a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Potwierdzenie spełnienia wymagań związanych z eksploatacją i zarządzaniem lotniskiem użytku publicznego następuje poprzez wydanie certyfikatu zgodnie z wymaganiami określonymi w:

1) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającym wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 1) – w przypadku lotnisk, o których mowa w art. 4 ust. 3a rozporządzenia 216/2008/WE, ubiegających się o certyfikat, o którym mowa w art. 8a ust. 2 lit. a tego rozporządzenia;

2) przepisach wydanych na podstawie ust. 5 – w przypadku lotnisk, o których mowa w art. 4 ust. 3a rozporządzenia nr 216/2008/WE, innych niż lotniska, o których mowa w pkt 1;

3) przepisach wydanych na podstawie ust. 6 – w przypadku lotnisk, dla których Prezes Urzędu wydał decyzję o ograniczonej certyfikacji.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się art. 69 oraz wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 63 pkt 4 i 5 oraz art. 83 ust. 1.”,

c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5.  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze bezpieczną eksploatację lotnisk, wymagania techniczne i eksploatacyjne w rozumieniu Załącznika 14 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2, dla lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

6. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i eksploatacyjne w stosunku do lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpiecznej eksploatacji lotnisk oraz potrzebę zróżnicowania tych wymagań w zależności od typu i charakterystyk technicznych lotniska, jak i rodzaju ruchu lotniczego.”,

d) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dla lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sposób:

1) zgłaszania i zatwierdzania zmian, o których mowa w ADR.AR.C.040 załącznika II do rozporządzenia nr 139/2014/UE,

2) funkcjonowania systemu gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania informacji o bezpieczeństwie, o którym mowa w ADR.AR.A.030 lit. a załącznika II do rozporządzenia nr 139/2014/UE oraz zgłaszania zdarzeń zgodnie z ADR.OR.C.030 załącznika III do rozporządzenia nr 139/2014/UE”

3) zarządzania zagrożeniami, o których mowa w art. 10 rozporządzenia nr 139/2014/UE

– mając na uwadze bezpieczną eksploatację lotnisk.”;

30) w art. 67:

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. W celu zapewnienia konsultacji i właściwej reprezentacji interesów stron w portach lotniczych w sprawach z zakresu koordynacji rozkładów lotów, obsługi naziemnej, opłat lotniskowych, a także opłat związanych z obsługą pasażerów niepełnosprawnych i pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej tworzy się:

1) komitet koordynacyjny,

2) komitet przewoźników lotniczych.

4. Wprowadzenie oraz zniesienie w porcie lotniczym koordynacji lub organizacji rozkładów lotów, o których mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 95/93/WE z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 14 z 22.01.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 2, str. 3, z późn. zm.), następuje w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem zasad przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji oraz przepisów międzynarodowych, szczegółowe zasady tworzenia i działania komitetów, o których mowa w ust. 3.”;

31) art. 67b otrzymuje brzmienie:

„Art. 67b. 1. W porcie lotniczym, w którym wprowadzono koordynację rozkładów lotów, Prezes Urzędu powołuje i odwołuje koordynatora zgodnie z rozporządzeniem nr 95/93/WE.

2. Podmiot ubiegający się o powołanie na koordynatora powinien spełniać następujące warunki:

1) posiadać wykształcenie wyższe i wiedzę lub doświadczenie w zakresie planowania rozkładów lotów lub siatki połączeń;

2) posiadać biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego;

3) nie być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową oraz wiarygodności dokumentów (wymóg dobrej reputacji);

4) być niezależny w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 95/93/WE;

5) swoją dotychczasową działalnością dawać rękojmię należytego sprawowania funkcji.

3. Koordynator, powołany w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 6 rozporządzenia nr 95/93/WE, nie musi posiadać znajomości języka polskiego.

4. Jeżeli koordynatorem jest osoba prawna, warunki, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio do osób działających w jej imieniu w zakresie koordynacji rozkładów lotów oraz osób faktycznie pełniących działalność koordynacyjną.

5. Nadzór nad działalnością koordynatora sprawuje Prezes Urzędu. Prezes Urzędu ocenia działalność koordynatora w szczególności pod względem:

1) spełniania warunków, o których mowa w ust. 2 i 4;

2) zgodności działań z prawem;

3) niedyskryminacji, niezależności, neutralności i przejrzystości działania;

4) zgodności wydatkowania środków z celami wynikającymi z budżetu.

6. W zakresie nadzoru Prezes Urzędu jest uprawniony do:

1) żądania udzielenia przez koordynatora wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących jego działalności;

2) dostępu do wszelkich pomieszczeń, materiałów, dokumentów oraz innych danych związanych z działalnością koordynatora, a także żądania kopii tych materiałów i dokumentów.

7. Prezes Urzędu odwołuje koordynatora, w przypadku gdy:

1) została zniesiona koordynacja rozkładów lotów albo

2) koordynator:

a) przestał spełniać warunki, o których mowa w ust. 2 lub 4,

b) nie pełni swoich obowiązków w sposób określony w art. 67c ust. 2a,

c) wydatkuje środki niezgodnie z celami wynikającymi z budżetu,

d) utracił trwałą zdolność do wykonywania czynności w zakresie koordynacji,

e) zrezygnował z pełnienia swoich obowiązków.

8. Prezes Urzędu może odwołać koordynatora w przypadku trzykrotnej odmowy zatwierdzenia budżetu na ten sam okres, biorąc pod uwagę przyczyny oraz okoliczności odmowy zatwierdzenia budżetu.

9. W przypadku odwołania koordynatora lub braku możliwości pełnienia przez dotychczasowego koordynatora obowiązków z innej przyczyny, Prezes Urzędu wyznacza koordynatora zastępującego, pełniącego obowiązki do czasu powołania koordynatora zgodnie z ust. 1 i przepisami wydanymi na podstawie art. 67g albo do czasu ustania przeszkód uniemożliwiających wykonywanie czynności przez dotychczasowego koordynatora. Koordynator zastępujący działa na podstawie budżetu dotychczasowego koordynatora.

10. Koordynatorem zastępującym może być koordynator lub organizator rozkładów lotów powołany dla innego portu lotniczego.

11. Do koordynatora zastępującego nie stosuje się przepisów dotyczących wyboru i powoływania koordynatora oraz opracowywania, zatwierdzania i odmowy zatwierdzania budżetu koordynatora.”;

32) w art. 67c:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Koordynator działa na własny rachunek i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.3)).”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Koordynator działa w sposób niezależny, neutralny, niedyskryminacyjny i przejrzysty.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Koordynator ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną wyłącznie z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa koordynatora.”;

33) art. 67d otrzymuje brzmienie:

„Art. 67d. 1. Koszty koordynacji rozkładów lotów w porcie lotniczym są pokrywane z opłat za koordynację rozkładów lotów wnoszonych do budżetu koordynatora. Budżet nowo powołanego koordynatora rozkładów lotów nie może przekraczać kwoty przewidzianej w planie gospodarczym załączonym do zgłoszenia kandydata ubiegającego się o powołanie na koordynatora rozkładów lotów. W kosztach koordynacji rozkładów lotów stanowiących podstawę ustalenia opłat za koordynację rozkładów lotów nie mogą być uwzględniane kary pieniężne, o których mowa w ustawie.

2. Opłaty za koordynację rozkładów lotów są wnoszone przez:

1) przewoźników lotniczych – za każdą wykonaną operację lotniczą, dla której zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 95/93/WE przyznane zostały czasy na start lub lądowanie – w wysokości obliczonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 67g;

2) zarządzającego lotniskiem, w porcie lotniczym, w którym wprowadzono koordynację rozkładów lotów i powołano koordynatora – w łącznej wysokości 50% budżetu koordynatora.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 6 rozporządzenia nr 95/93/WE, opłatę za koordynację rozkładów lotów w wysokości budżetu koordynatora, ponosi zarządzający lotniskiem w porcie lotniczym, w którym wprowadzono koordynację rozkładów lotów i powołano koordynatora na czas określony.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 6 rozporządzenia nr 95/93/WE, zarządzający lotniskiem ma prawo do rekompensaty za okres, na który wprowadzono koordynację rozkładów lotów, od podmiotów, którym przyznane zostały czasy na start lub lądowanie w rozumieniu rozporządzenia nr 95/93/WE, w łącznej wysokości 50% budżetu koordynatora.

5. Koordynator przedstawia Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia projekt budżetu koordynatora, opracowany po zasięgnięciu opinii podmiotów, o których mowa w ust. 2. W przypadku budżetu nowo powołanego koordynatora, koordynator przedstawia do zatwierdzenia projekt budżetu, opracowany po zasięgnięciu opinii przewoźników lotniczych regularnie korzystających z portu lotniczego, ich reprezentatywnych organizacji oraz organu zarządzającego portu lotniczego, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 95/93/WE. W przypadku prowadzenia koordynacji rozkładów lotów przez koordynatora w więcej niż jednym porcie lotniczym koordynator przedstawia do zatwierdzenia budżet dla każdego z portów lotniczych oddzielnie.

6. Prezes Urzędu odmawia zatwierdzenia budżetu koordynatora, jeżeli został on ustalony niezgodnie z przepisami dotyczącymi tego budżetu oraz gdy:

1) budżet ten przewiduje nadmierne obciążenie podmiotów, o których mowa w ust. 2;

2) budżet ten nie daje gwarancji zachowania ciągłości wykonywania działalności przez koordynatora;

3) nie zostały spełnione warunki zasięgnięcia opinii, o których mowa w ust. 5.

7. Zatwierdzenie oraz odmowa zatwierdzenia budżetu koordynatora następują w drodze decyzji administracyjnej.

8. W przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 6 rozporządzenia nr 95/93/WE, projekt budżetu przedstawia każdy z podmiotów ubiegających się o powołanie na koordynatora, a Prezes Urzędu zatwierdza budżet koordynatora wraz z jego powołaniem, po zasięgnięciu opinii w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 67g. Przepisu ust. 5 nie stosuje się.

9. W przypadku istotnej, uzasadnionej i niemożliwej do przewidzenia na etapie przedstawienia Prezesowi Urzędu budżetu do zatwierdzenia zmiany kosztów koordynacji w okresie, na który zatwierdzono budżet, koordynator przedstawia do zatwierdzenia nowy budżet w miejsce zatwierdzonego. Do momentu zatwierdzenia nowego budżetu koordynator działa w oparciu o budżet zatwierdzony.

10. Zarządzający lotniskiem dokonuje wpłaty zaliczki do budżetu koordynatora w łącznej wysokości 30% budżetu koordynatora na podstawie otrzymanej faktury lub innego równoważnego dokumentu.”;

34) w art. 67e ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do organizatora rozkładów lotów stosuje się odpowiednio przepisy art. 67b ust. 2 i ust. 4–11, art. 67c ust. 1–4 oraz art. 67d ust. 1 i 2, ust. 5–7 i ust. 9 i 10, z zastrzeżeniem, że w zakresie art. 67d ust. 2 pkt 1 opłaty są wnoszone przez przewoźników lotniczych za każdą operację wykonaną w czasie obowiązywania organizacji rozkładów lotów.”;

35) w art. 67f dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, dotychczasowy koordynator albo organizator rozkładów lotów jest obowiązany w ciągu 30 dni od dnia powołania nowego koordynatora albo organizatora rozkładów lotów przekazać nieodpłatnie posiadane przez siebie dane i dokumenty nowemu koordynatorowi albo organizatorowi rozkładów lotów w zakresie i w celach niezbędnych do skutecznej koordynacji albo organizacji rozkładów lotów, w tym uwzględniając możliwość przetwarzania i dalszego udostępniania danych przez nowego koordynatora albo organizatora rozkładów lotów.”;

36) po art. 67fa dodaje się art. 67fb–67fc w brzmieniu:

„Art.67fb. Zarządzający lotniskiem w porozumieniu z koordynatorem lub organizatorem rozkładów lotów przed każdym sezonem rozkładowym wyznacza parametry koordynacyjne, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia nr 95/93, i przekazuje je koordynatorowi lub organizatorowi rozkładów lotów.

Art. 67fc. Prezes Urzędu może zarezerwować czasy na start lub lądowanie w przypadkach, o których mowa w art. 9 rozporządzenia 95/93/WE.”;

37) art. 67g otrzymuje brzmienie:

„Art. 67g. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb wprowadzenia oraz znoszenia koordynacji i organizacji rozkładów lotów – mając na uwadze przepisy Unii Europejskiej w zakresie przyznawania czasów na start lub lądowanie w portach lotniczych, konieczność przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz przejrzystość postępowania;

2) sposób i tryb wyboru, powoływania oraz odwoływania koordynatora i organizatora rozkładów lotów oraz dokumenty i informacje, jakie powinny zostać złożone przez kandydata ubiegającego się o powołanie na koordynatora lub organizatora rozkładów lotów – mając na uwadze przejrzystość procesu wyboru koordynatora i organizatora rozkładów lotów;

3) szczegółowy sposób opracowywania i opiniowania projektu budżetu koordynatora oraz sposób i tryb zatwierdzania budżetu koordynatora oraz organizatora rozkładów lotów – mając na uwadze przejrzystość procesu sporządzania budżetu;

4) szczegółowy sposób obliczania wysokości opłat za koordynację i organizację rozkładów lotów – mając na uwadze zasadę niedyskryminacji oraz dostępność informacji umożliwiających ustalenie wysokości opłat;

5) szczegółowy sposób postępowania Prezesa Urzędu w razie zniesienia organizacji i koordynacji rozkładów lotów – mając na uwadze przepisy Unii Europejskiej w zakresie przyznawania czasów na start lub lądowanie w portach lotniczych, konieczność przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz przejrzystość postępowania;

6) tryb wyznaczania parametrów koordynacyjnych – mając na uwadze przepisy Unii Europejskiej w zakresie przyznawania czasów na start lub lądowanie w portach lotniczych oraz przejrzystość procesu wyznaczania parametrów;

7) szczegółowy sposób obliczania rekompensaty, o której mowa w art. 67d ust. 4 – mając na uwadze zasadę niedyskryminacji oraz dostępność informacji umożliwiających ustalenie wysokości rekompensaty.”;

38) w art. 68:

a) w ust. 2:

– uchyla się pkt 10,

– dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

„14) monitorować teren w granicach powierzchni ograniczających przeszkody pod względem obecności przeszkód lotniczych i innych zagrożeń dla statków powietrznych;

15) zgłaszać wnioski i uwagi do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów, na których znajduje się lotnisko lub są wyznaczone powierzchnie ograniczające przeszkody, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;”,

b) w ust. 3 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) przeprowadzić analizę przepustowości, o której mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia nr 95/93/WE, w przypadkach i terminie określonych w tym przepisie lub na pisemne żądanie Prezesa Urzędu w terminie określonym w tym żądaniu, nie krótszym niż 3 miesiące od dnia otrzymania żądania.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Prezes Urzędu żąda, zgodnie z ust. 3 pkt 8, przeprowadzenia analizy przepustowości w szczególności w przypadku:

1) przypuszczenia, że dostępna przepustowość jest niewystarczająca dla obecnych lub planowanych operacji;

2) uznania, że istnieją potencjalne, w szczególności środowiskowe, ograniczenia dla wykonywania operacji lotniczych, których istnienie może wymagać zmiany statusu portu lotniczego na port koordynowany albo z organizacją rozkładów lotów;

3) przypuszczenia, że przepustowość portu lotniczego lub inne czynniki, które były podstawą do wyznaczenia portu jako koordynowanego albo z organizacją rozkładów lotów, nie uzasadniają dalszej koordynacji albo organizacji rozkładów lotów.

3b. W przypadku gdy zarządzający lotniskiem nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 3 pkt 8, egzekucja tego obowiązku odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.4)), w formie wykonania zastępczego. Prezes Urzędu rekomenduje podmioty mogące zrealizować ten obowiązek.”;

39) art. 71a – 71e otrzymują brzmienie:

„Art. 71a. 1. Prezes Urzędu, na wniosek zarządzającego lotniskiem lub na wniosek wojewody właściwego terytorialnie dla portu lotniczego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 598/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń operacyjnych odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w ramach zrównoważonego podejścia oraz uchylającego dyrektywę 2002/30/WE (Dz. Urz. UE. L 173 z 12.6.2014, str. 65-78) może, w drodze decyzji administracyjnej, wprowadzić w porcie lotniczym ograniczenia operacyjne, o których mowa w art. 3 tego rozporządzenia.

2. Od decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu, wprowadzającej ograniczenia operacyjne, o których mowa w ust. 1, zarządzającemu portem lotniczym, którego ograniczenia dotyczą, służy odwołanie do ministra właściwego do spraw transportu. Przepisy rozdziału 10 działu II Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

Art. 71b. 1. Decyzję, o której mowa w art. 71a ust. 1, wydaje się w uzgodnieniu z właściwym terytorialnie ze względu na położenie portu lotniczego wojewodą oraz po przeprowadzeniu przez zarządzającego tym portem lotniczym konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. d rozporządzenia 598/2014/UE.

2. Zarządzający portem lotniczym przedkłada w ramach konsultacji informacje, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71e pkt 1, oraz propozycje ograniczeń operacyjnych, które mają być wprowadzone w porcie lotniczym.

3. Organy i jednostki właściwe ze względu na rodzaj informacji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71e pkt 1, są obowiązane do dostarczenia stosownych informacji zarządzającemu portem lotniczym, na jego wniosek.

4. Decyzję, o której mowa w art. 71a ust. 1, Prezes Urzędu wydaje w oparciu o przedstawiony przez zarządzającego portem lotniczym wynik konsultacji, o których mowa w ust. 1.

71c. 1. Ograniczenia operacyjne, o których mowa w art. 71a ust. 1, Prezes Urzędu ogłasza w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie później niż w terminie 6 miesięcy przed wprowadzeniem ograniczeń operacyjnych i nie później niż na 2 miesiące przed określeniem parametrów koordynacyjnych przydziałów czasu na start i lądowanie, o których mowa w art. 2 lit. m rozporządzenia 95/93/WE dla danego portu lotniczego w odpowiednim sezonie lotniczym.

2. W przypadku wprowadzenia ograniczeń operacyjnych w porcie lotniczym i na czas ich obowiązywania, zarządzający lotniskiem jest obowiązany do zamieszczenia na swojej stronie internetowej:

1) danych zebranych przez system pomiaru hałasu;

2) zasad zarządzania ruchem lotniczym w porcie lotniczym, w zakresie jego wpływu na poziom hałasu.

Art. 71d. 1. Prezes Urzędu na wniosek zainteresowanego podmiotu, wydaje, w drodze decyzji administracyjnej, zwolnienia, o których mowa w art. 9 i 10 rozporządzenia 598/2014/UE.

2. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze wyjątkowy charakter zwolnień, o których mowa w ust. 1, oraz zasadę niedyskryminacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki oraz tryb wydawania zwolnień, o których mowa w ust. 1;

2) dokumenty wymagane do wydania zezwoleń, o których mowa w ust. 1;

3) wzór wniosków o wydanie zwolnień, o którym mowa w ust. 1.

Art. 71e. Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie potrzebę ograniczenia lub zmniejszenia uciążliwości hałasu w porcie lotniczym, określi w drodze rozporządzenia:

1) zakres informacji wymaganych do przeprowadzenia konsultacji w celu wprowadzenia ograniczeń operacyjnych w porcie lotniczym, o których mowa w art. 71a ust. 1;

2) tryb i sposób prowadzenia konsultacji, o których mowa w art. 71b ust. 1;

3) katalog podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w konsultacjach;

4) szczegółowy sposób oraz terminy w jakich podmioty, o których mowa w art. 71b ust. 3, przekazują zarządzającemu portem lotniczym, o którym mowa w art. 2 pkt 2 rozporządzenia 598/2014/UE, informacje określone zgodnie z pkt 1.”;

40)_w art. 75:

a) po ust 4 dodaje się ust 4a w brzmieniu:

„4a. Na lotniskach użytku publicznego, na których występują problemy dotyczące ochrony środowiska związane z ochroną:

1) powierzchni ograniczających przeszkody przed naruszeniem ich przez drzewa lub krzewy,

2) wzrokowych pomocy nawigacyjnych przed zakłóceniami ich funkcjonowania przez drzewa lub krzewy

– zarządzający lotniskiem może ustalić dopłaty do opłat lotniskowych, o których mowa w ust. 1, albo wyodrębnić opłatę środowiskową. W takim przypadku zarządzający lotniskiem ma obowiązek utworzenia funduszu celowego w wysokości pobieranych dopłat albo opłat związanych z ochroną środowiska, którego środki są przeznaczane wyłącznie na pokrycie kosztów ochrony środowiska związanych z prowadzeniem działań zapobiegawczych, kosztów usuwania drzew lub krzewów oraz kosztów opinii biegłych, usług prawnych i zasądzonych odszkodowań z tym związanych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Środki funduszy, o których mowa w ust. 4 i 4a, są przechowywane na wyodrębnionych oprocentowanych rachunkach bankowych. Uzyskane odsetki bankowe powiększają środki tych funduszy.”;

41) w art. 79 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Prezes Urzędu wydaje, w drodze decyzji administracyjnej, wytyczne w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w ADR.AR.A.040 załącznika II do rozporządzenia nr 139/2014/UE.”;

42) w art. 82:

a) w ust. 1 pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7) wnioskuje o wydanie decyzji w sprawie:

a) usunięcia przeszkody, która nie jest obiektem budowlanym, w tym drzew i krzewów w rejonie podejścia do lądowania, a stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego do:

– Ministra Obrony Narodowej – w przypadku lotniska wpisanego do rejestru lotnisk wojskowych,

– Ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w przypadku lotniska wpisanego do rejestru lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego,

b) usunięcia drzew i krzewów stanowiących przeszkody lotnicze do starosty właściwego dla nieruchomości, na której znajduje się przeszkoda lotnicza – w przypadku lotniska wpisanego do rejestru lotnisk cywilnych,

c) usunięcia przeszkody, która nie jest obiektem budowlanym, drzewem lub krzewem, a stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego do Prezesa Urzędu – w przypadku lotniska wpisanego do rejestru lotnisk cywilnych,

8) zawiadamia niezwłocznie właściwy organ nadzoru budowlanego oraz Prezesa Urzędu, w przypadku stwierdzenia, że na terenie znajdującym się w granicach powierzchni ograniczających przeszkody są wznoszone lub znajdują się obiekty mogące stanowić przeszkody lotnicze, albo że istniejące przeszkody lotnicze nie są oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 92 ust. 2.”,

b) ust. 2–4 otrzymują brzmienie:

„2. Do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, jest uprawniony również zakładający lotnisko, o którym mowa w art. 55 ust. 2 pkt 1–3, i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Lasy Państwowe zarządzające na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) nieruchomościami w stosunku do których wydano decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 7 lit. b, są obowiązane do dokonania nieodpłatnie wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie ustalonym w odrębnym porozumieniu albo umowie między Lasami Państwowymi a zakładającym lotnisko, o którym mowa w art. 55 ust. 2 pkt 1–3, zarządzającym takim lotniskiem, o którym mowa w art. 174 ust. 2, lub Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się nieodpłatnie własnością Lasów Państwowych. Koszty wycinki drzew i krzewów w wieku do 20 lat oraz ich uprzątnięcia ponosi zakładający lotnisko użytku publicznego, o którym mowa w art. 55 ust. 2 pkt 1–3, zarządzający takim lotniskiem, o którym mowa w art. 174 ust. 2, lub Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

3. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją, o której mowa w ust. 1 pkt 7 lit. b, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1936).

4. Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzją, o której mowa w ust. 1 pkt 7 lit. b, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909, 1338 i 1695).”;

43) w art. 84 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarządzający lotniskiem jest obowiązany zapewnić ochronę przeciwpożarową lotniska zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 85, z tym że w przypadku lotnisk, o których mowa w art. 59a ust. 1 pkt 1, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 139/2014/UE.”;

44) w art. 86 dodaje się ust. 7–13 w brzmieniu:

„7. Prezes Urzędu uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opiniuje projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenów, na których znajduje się lotnicze urządzenie naziemne, wyznaczono powierzchnie ograniczające zabudowę lub wydano decyzję o wprowadzeniu zmian w systemie funkcjonalnym pod względem bezpieczeństwa ruchu lotniczego i prawidłowego funkcjonowania lotniczych urządzeń naziemnych.

8. W terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania decyzji o wpisie lotniczego urządzenia naziemnego do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych, decyzji o wprowadzeniu zmian w systemie funkcjonalnym lub każdej innej decyzji o zmianie powierzchni ograniczających zabudowę, właściciel lotniczego urządzenia naziemnego przekazuje do organu administracji samorządu terytorialnego właściwego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego na terenie, na którym wyznaczono powierzchnie ograniczające zabudowę, mapę w skali 1:25 000 z tymi powierzchniami, w celu uwzględnienia wskazanych ograniczeń wysokości zabudowy przy kształtowaniu lokalnego ładu przestrzennego.

9. Przepisów ust. 7 i 8, w zakresie powierzchni ograniczających zabudowę, nie stosuje się do:

1) nieruchomych obiektów o wysokości do 15 m nad poziomem otaczającego terenu lub wody, położonych w odległości większej niż 600 m od urządzenia;

2) nieruchomych obiektów o konstrukcjach kratowych, położonych w odległości większej niż 600 m od urządzenia;

3) nieruchomych obiektów, których rzut poziomy głównej konstrukcji zawiera się w okręgu o promieniu 5 m (w tym maszt z odciągami), położonych w odległości większej niż 600 m od urządzenia.

10. Powierzchnie ograniczające zabudowę wyznacza się z uwzględnieniem istniejących obiektów budowlanych o wysokości powyżej 15 m nad poziomem otaczającego terenu lub wody oraz ukształtowania terenu.

11. Prezes Urzędu wydaje opinie o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na wysokość zabudowy na obszarze obowiązywania powierzchni ograniczających zabudowę.

12.  Informacje o zewnętrznych granicach zasięgu poziomego powierzchni ograniczających zabudowę są udostępniane na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

13. Prezes Urzędu może udzielić zgody na odstąpienie od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających zabudowę po zasięgnięciu opinii właściciela naziemnego urządzenia lotniczego, jeżeli uzna, że obiekt nie będzie zakłócał działania lotniczego urządzenia naziemnego.”;

45) art. 87 otrzymuje brzmienie:

„Art. 87. 1. Obiekty nie mogą stanowić zagrożenia dla ruchu statków powietrznych.

2. Obiekty nie mogą być wyższe niż wysokość określona przez wyznaczone powierzchnie ograniczające przeszkody, przy czym przy obliczaniu wymiaru obiektu uwzględnia się także umieszczone na nim kominy, reklamy i anteny oraz inne urządzenia, a w przypadku dróg lub linii kolejowych również ich skrajnie, z zastrzeżeniem ust. 17 i 18.

3. Obiekty:

1) o wysokościach większych niż wysokości określone przez wyznaczone powierzchnie ograniczające przeszkody,

2) o wysokości od 100 m powyżej poziomu otaczającego terenu lub wody, zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej,

3) które zostały uznane przez Prezesa Urzędu jako stanowiące zagrożenie dla ruchu statków powietrznych

– zwane są dalej „przeszkodami lotniczymi”.

4. Przeszkody lotnicze powinny być zgłoszone Prezesowi Urzędu oraz oznakowane, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 92 ust. 2.

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, obciąża:

1) właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego albo osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, w zależności od tego, kto faktycznie włada nieruchomością, na której taka przeszkoda się znajduje,

2) zarządzającego lotniskiem, w którego powierzchniach ograniczających przeszkody przeszkoda się znajduje – w przypadku braku osób, o których mowa w pkt 1, albo gdy miejsce pobytu tych osób nie jest znane i nie jest możliwe do ustalenia na podstawie katastru nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.5)).

6. Zabrania się na terenie znajdującym się w granicach powierzchni ograniczających przeszkody sadzenia, uprawy lub dopuszczania do wzrostu drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, zasłaniających wzrokowe pomoce nawigacyjne lub zakłócających ich pracę. Obowiązek i koszt usunięcia tych drzew lub krzewów obciąża:

1) właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego albo osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, w zależności od tego, kto faktycznie włada nieruchomością, na której taka przeszkoda się znajduje,

2) zarządzającego lotniskiem, w którego powierzchniach ograniczających przeszkody przeszkoda się znajduje albo podmiot, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ̶̶ w przypadku braku osób, o których mowa w pkt 1, albo gdy miejsce pobytu tych osób nie jest znane i nie jest możliwe do ustalenia na podstawie katastru nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

7. Na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 6, starosta właściwy dla nieruchomości, na której znajduje się przeszkoda lotnicza wydaje decyzję zezwalającą na usunięcie albo odpowiednie przycięcie drzew lub krzewów. Przepisy art. 82 ust. 3 i 4 stosuje się.

8. W przypadku nie wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7, przez podmioty, o których mowa w ust. 6 pkt 1, starosta właściwy dla nieruchomości, na której znajduje się przeszkoda lotnicza wydaje, na wniosek zarządzającego lotniskiem, zakładającego lotnisko, o którym mowa w art. 55 ust. 2 pkt 1–3, albo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, decyzję zezwalającą na usunięcie albo odpowiednie przycięcie drzew i krzewów. Obowiązek i koszt usunięcia tych drzew lub krzewów obciąża:

1) właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego albo osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, w zależności od tego, kto faktycznie włada nieruchomością, na której taka przeszkoda się znajduje,

2) wnioskującego o wydanie decyzji – w przypadku braku osób, o których mowa w pkt 1, albo gdy miejsce pobytu tych osób nie jest znane i nie jest możliwe do ustalenia na podstawie katastru nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

9. Jeżeli w wyniku budowy, rozbudowy lub zmiany cech lotniska obiekt stał się przeszkodą lotniczą, jego oznakowanie, a w przypadku drzew lub krzewów ich usunięcie albo odpowiednie przycięcie po uzyskaniu decyzji starosty, o której mowa w art. 82 ust. 1 pkt 7 lit. b, wykonuje na własny koszt zarządzający lotniskiem. Właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości w zależności od tego, kto faktycznie włada nieruchomością, zapewnią dostęp do nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z oznakowaniem obiektów.

10. W sytuacji, o której mowa w ust. 9, usunięcie drzew lub krzewów albo ich odpowiednie przycięcie następuje za odszkodowaniem zarządzającego lotniskiem na rzecz właściciela, użytkownika wieczystego albo osoby, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości w zależności od tego, kto faktycznie włada nieruchomością, na której taka przeszkoda się znajduje albo w przypadku ich braku – posiadacza nieruchomości. Wysokość odszkodowania ustala się w drodze umowy stron.

11. W przypadku braku umowy stron zawartej w terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia albo przycięcia drzew i krzewów wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 10, ustala, z zastosowaniem zasad przewidzianych przy wywłaszczaniu nieruchomości, starosta właściwy ze względu na miejsce, w którym znajdowały się drzewa lub krzewy.

12. Usunięcie drzew lub krzewów mogących stanowić przeszkody lotnicze następuje za odszkodowaniem zarządzającego lotniskiem na rzecz właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego albo osoby, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe, w zależności od tego, kto faktycznie włada nieruchomością, na której taka przeszkoda się znajduje. Wysokość odszkodowania ustala się w drodze umowy stron.

13. Zabrania się:

1) w stosunku do lotnisk użytku publicznego:

a) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierząt i stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych w odległości do 7 km od punktu odniesienia lotniska ujawnionego w rejestrze lotnisk,

b) hodowania lub wypuszczania ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych w odległości do 3 km od progu drogi startowej lotniska (początku tej części drogi startowej, która wykorzystywana jest do lądowania) i 1,5 km od osi drogi startowej po obu stronach tej drogi, albo w odległości do 3 km od progu i końca drogi startowej;

2) w stosunku do lotnisk użytku wyłącznego:

a) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierząt i stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych w odległości do 4 km od punktu odniesienia lotniska ujawnionego w rejestrze lotnisk,

b) hodowania lub wypuszczania ptaków mogących stwarzać zagrożenie dla ruchu statków powietrznych w odległości do 3 km od progu i końca drogi startowej lotniska i 1,5 km od osi drogi startowej, po obu stronach drogi startowej.

14. Prezes Urzędu, w celu ochrony lotnisk przed działaniami i zdarzeniami, które mogą powodować niedopuszczalne zagrożenia dla ruchu statków powietrznych korzystających z lotniska:

1) uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opiniuje projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenów, na których:

a) znajduje się lotnisko,

b) wyznaczono powierzchnie ograniczające przeszkody,

c) wydano promesę zezwolenia, o której mowa w art. 57 ust. 1,

d) wydano zezwolenie na założenie lotniska;

2) wydaje opinie o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na wysokość zabudowy.

15. W terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania decyzji o wpisie lotniska do rejestru lotnisk, promesy zezwolenia, o której mowa w art. 57 ust. 1, zezwolenia na założenie lotniska lub każdej decyzji o zmianie powierzchni ograniczających przeszkody, zarządzający lotniskiem przekazuje do organu administracji samorządu terytorialnego właściwego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego na terenie, na którym wyznaczono powierzchnie ograniczające przeszkody, mapy w skali 1:25 000 z tymi powierzchniami, w celu uwzględnienia przy kształtowaniu lokalnego ładu przestrzennego wskazanych wysokości zabudowy na lotnisku i w jego otoczeniu.

16. Mapy, o których mowa w ust. 15, są publicznie dostępne w siedzibie organów administracji samorządu terytorialnego. Zarządzający lotniskiem udostępnia te mapy w swojej siedzibie lub na stronie internetowej.

17. Prezes Urzędu może, w drodze decyzji administracyjnej, udzielić zgody na odstąpienie od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających przeszkody, jeżeli uzna – po zasięgnięciu opinii zarządzającego lotniskiem i instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego, o ile taka służba funkcjonuje na lotnisku – że obiekt stały o charakterze trwałym nie stanowi zagrożenia dla ruchu statków powietrznych.

18. Zarządzający lotniskiem może, po uzgodnieniu z instytucją zapewniającą służbę ruchu lotniczego, o ile taka służba funkcjonuje na lotnisku, udzielić zgody na odstąpienie od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających przeszkody, jeżeli uzna, że obiekt stały o charakterze czasowym lub obiekt ruchomy nie stanowi niedopuszczalnego zagrożenia dla ruchu statków powietrznych korzystających z lotniska. W przypadku odmowy udzielenia zgody przez zarządzającego lotniskiem, ust. 17 stosuje się odpowiednio.”;

46) w art. 88:

a) w ust. 3 uchyla się pkt 4,

b) w ust. 5 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) granice poziome i pionowe oraz wartości liczbowe opisujące obszar powierzchni ograniczających zabudowę wokół urządzenia, przesłane w wersji elektronicznej, jako dane wektorowe.”;

47) art. 92 otrzymuje brzmienie:

„Art. 92. 1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem zasad bezpiecznej eksploatacji lotniczych urządzeń naziemnych, funkcji lotniczych urządzeń naziemnych oraz bezpieczeństwa operacji lotniczych:

1) klasyfikację lotniczych urządzeń naziemnych;

2) warunki techniczne, jakie powinny spełniać lotnicze urządzenia naziemne oraz warunki ich eksploatacji;

3) szczegółowy zakres danych ujęty we wniosku o wpis lotniczego urządzenia naziemnego do rejestru w zależności od rodzaju lotniczego urządzenia naziemnego;

4) szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki technicznej urządzenia;

5) szczegółowy sposób prowadzenia rejestru urządzeń naziemnych z uwzględnieniem wymagań dotyczących dokumentacji rejestrowej;

6) sposób wyznaczania powierzchni ograniczających zabudowę oraz nanoszenia ich na mapy;

7) warunki, jakie powinny spełniać obiekty na obszarze powierzchni ograniczających zabudowę.

2. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu statków powietrznych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób wyznaczania powierzchni ograniczających przeszkody;

2) sposób i rodzaj oznakowania oraz warunki, jakie powinny spełniać obiekty stanowiące przeszkody lotnicze;

3) rodzaje przeszkód lotniczych nie podlegających oznakowaniu;

4) sposób i tryb uznawania za przeszkody lotnicze obiektów, o których mowa w art. 87 ust. 3 pkt 3;

5) sposób udzielania odstępstw, o których mowa w art. 87 ust. 17 i 18;

6) sposób zgłaszania przeszkód lotniczych;

7) sposób i tryb przeprowadzania konsultacji w zakresie wpływu działalności człowieka i użytkowania gruntów na bezpieczeństwo operacji lotniczych.”;

48) w art. 93a w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) prowadzenia szkoleń z zakresu operacji śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego.”;

49) w art. 94:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych są uprawnieni wyłącznie członkowie personelu lotniczego, członkowie personelu pokładowego, o których mowa w art. 2 pkt 11 rozporządzenia nr 1178/2011/UE, osoby uczestniczące w szkoleniu lotniczym prowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 4 lit. e i art. 104 ust. 1a pkt 4 lit. e oraz osoby uczestniczące w zajęciach rekreacyjnych na lotniach i paralotniach prowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2.”,

b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) personel wchodzący w skład załóg statków powietrznych:

a) pilot samolotowy rekreacyjny,

b) pilot samolotowy turystyczny,

c) pilot samolotowy zawodowy,

d) pilot samolotowy liniowy,

e) pilot samolotowy w załodze wieloosobowej,

f) pilot śmigłowcowy rekreacyjny,

g) pilot śmigłowcowy turystyczny,

h) pilot śmigłowcowy zawodowy,

i) pilot śmigłowcowy liniowy,

j) pilot wiatrakowcowy turystyczny,

k) pilot wiatrakowcowy zawodowy,

l) pilot sterowcowy turystyczny,

m) pilot sterowcowy zawodowy,

o) pilot pionowzlotu turystyczny,

p) pilot pionowzlotu zawodowy,

q) pilot balonowy rekreacyjny,

r) pilot balonowy,

s) pilot szybowcowy rekreacyjny,

t) pilot szybowcowy,

u) nawigator lotniczy,

w) mechanik pokładowy;”,

c) uchyla się ust. 6a,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Z wyjątkiem licencji dyspozytora lotniczego, w licencji wpisuje się stanowiące jej część i związane z nią uprawnienia.”;

50) art. 95e otrzymuje brzmienie:

„Art. 95e. 1. Prezes Urzędu może wykreślić podmiot szkolący z rejestru podmiotów szkolących, jeżeli stwierdzi, że podmiot ten zagraża bezpieczeństwu w ruchu lotniczym, bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu albo przestał spełniać wymagania niezbędne dla prowadzenia działalności szkoleniowej.

2. Wykreślenie podmiotu szkolącego z rejestru podmiotów szkolących następuje po uprzednim wezwaniu podmiotu szkolącego do przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa, w określonym terminie, w zależności od stopnia stwierdzonych naruszeń bezpieczeństwa prowadzonej działalności szkoleniowej.

3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, wykreśla podmiot szkolący z rejestru podmiotów szkolących.”;

51) w art. 96:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2.  W celu uzyskania licencji członka personelu lotniczego osoba ubiegająca się o nią musi spełnić następujące wymagania dla poszczególnych specjalności w zakresie wieku lub wykształcenia:

1) pilot szybowcowy – ukończone 16 lat, a jeżeli z licencji wynika uprawnienie do wykonywania zawodowego czynności pilota – ukończone 18 lat;

2) pilot rekreacyjny samolotowy i śmigłowcowy – ukończone 17 lat;

3) pilot rekreacyjny szybowcowy i balonowy – ukończone 16 lat;

4) pilot turystyczny, bez względu na kategorię statku powietrznego, którego dotyczy licencja – ukończone 17 lat;

5) pilot zawodowy, bez względu na kategorię statku powietrznego, którego dotyczy licencja – ukończone 18 lat;

6) pilot liniowy, bez względu na kategorię statku powietrznego, którego dotyczy licencja – ukończone 21 lat;

7) pilot balonowy – ukończone 16 lat, a jeżeli z licencji wynika uprawnienie do wykonywania zawodowego czynności pilota – ukończone 18 lat;

8) mechanik lotniczy obsługi technicznej – ukończone 18 lat;

9) kontroler ruchu lotniczego – określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 8c rozporządzenia nr 216/2008/WE;

10) praktykant – kontroler ruchu lotniczego – określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 8c rozporządzenia nr 216/2008/WE;

11) dyspozytor lotniczy – ukończone 21 lat;

12) członek personelu lotniczego, o którym mowa w art. 94 ust. 9 – ukończone 16 lat;

13) pozostałe specjalności członków personelu lotniczego – ukończone 18 lat.

3. Prezes Urzędu:

1) wydaje, odmawia wydania, zmienia, zawiesza, przywraca, cofa, wznawia lub odmawia wznawiania ważności,

2) uznaje, odmawia uznania, zawiesza uznanie, przywraca uznanie albo cofa uznanie

– licencji, świadectw kwalifikacji lub uprawnień do nich wpisywanych w drodze decyzji administracyjnej.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Sposób oraz warunki przedłużenia ważności licencji, świadectw kwalifikacji i uprawnień do nich wpisywanych określają przepisy wydane na podstawie art. 104 ust. 1 i 1a.”,

c) w ust. 5b pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydana lub potwierdzona przez właściwy organ państwa obcego, zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi ustanowionymi przez Zrzeszenie Władz Lotniczych (JAA) albo Unię Europejską.”;

52) art. 97 otrzymuje brzmienie:

„Art. 97. 1. Zabrania się:

1) wykonywania czynności lotniczych przez osobę nieposiadającą licencji lub świadectwa kwalifikacji albo niespełniającą wymagań, o których mowa w art. 95g ust. 1,

2) wykonywania przez członka personelu lotniczego:

a) czynności lotniczych nieobjętych licencją lub świadectwem kwalifikacji,

b) czynności lotniczych niezgodnie z warunkami określonymi w licencji lub w świadectwach kwalifikacji

– o ile wymagane jest posiadanie licencji lub świadectwa kwalifikacji do wykonywania czynności lotniczych.

2. Zakazy określone w ust. 1 nie dotyczą szkolenia lotniczego oraz części praktycznej egzaminu państwowego.”;

53) w art. 98 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ważność licencji jest uzależniona od wyniku okresowego sprawdzenia sprawności psychicznej i fizycznej członka personelu lotniczego, stwierdzonej w badaniach lotniczo-lekarskich i utrzymania w okresie ważności licencji wiadomości i umiejętności nie mniejszych niż wymagane do uzyskania licencji lub uprawnień do niej wpisywanych, o ile są wymagane.”;

54) w art. 99:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Warunkiem uzyskania licencji jest pozytywny wynik egzaminu państwowego składającego się z części teoretycznej, praktycznej lub teoretyczno-praktycznej, złożonego przed komisją egzaminacyjną albo organizacją szkoleniową uprawnioną do przeprowadzania egzaminów, zgodnie z rozporządzeniem nr 1321/2014/UE, chyba że przepisy Unii Europejskiej w zakresie personelu lotniczego stanowią inaczej.

2.  Prezes Urzędu powołuje członków komisji egzaminacyjnej spośród osób wyróżniających się odpowiednimi kwalifikacjami, wiedzą i doświadczeniem w zakresie lotnictwa, z uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej w zakresie egzaminowania personelu lotniczego.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Prezes Urzędu odwołuje członka komisji, o której mowa w ust. 2, któremu przed upływem 3 lat zawieszono, ograniczono lub cofnięto posiadaną licencję lub wynikające z niej uprawnienia, o ile zawieszona, ograniczona lub cofnięta licencja lub wynikające z niej uprawnienia są niezbędne do pełnienia funkcji członka tej komisji.”;

55) uchyla się art. 101;

56) dodaje się art. 102a i 102b w brzmieniu:

„102a. 1. Czas pracy członków załóg statków powietrznych nie może przekraczać 1900 godzin w ciągu okresu rozliczeniowego wynoszącego rok kalendarzowy.

2. Członkom załóg statków powietrznych niezależnie od urlopu wypoczynkowego, przysługuje tyle dni wolnych od wszelkich zajęć, ile w przyjętym okresie rozliczeniowym przypada dni wolnych od pracy, w tym w każdym miesiącu co najmniej siedem dni w porcie macierzystym, z których jeden dzień przypada w niedzielę lub święto. Okresy wypoczynku mogą być udzielane w dniach wolnych od pracy.

102b. 1. Czas pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu, z wyłączeniem członków załóg, o których mowa w art. 103ca ust. 1, rozumie się jako okres służby, o którym mowa w pkt 11 ORO.FTL.105 podczęść FTL załącznika III do rozporządzenia nr 965/2012/UE.

2. Dyżur członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu, z wyłączeniem członków załóg, o których mowa w art. 103ca ust. 2, rozumie się jako gotowość, o której mowa w ORO.FTL.105 podczęści FTL załącznika III do rozporządzenia nr 965/2012/UE.”;

57) w art. 103:

a) dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. W przewozie lotniczym przy użyciu samolotu obowiązuje wczesny typ grafiku zakłócającego, o którym mowa w ORO.FTL.105 pkt 8 lit. a załącznika III do rozporządzenia nr 965/2012/UE.

3b. W przewozie lotniczym przy użyciu samolotu maksymalny okres pełnienia czynności lotniczych przez członka załogi na symulatorze lotu lub w przypadku lotów szkoleniowych nie może przekroczyć jednorazowo 10 godzin w ciągu kolejnych 24 godzin.

b) uchyla się ust. 4;

58) uchyla się art. 103a ust. 1;

59) dodaje się art. 103ca w brzmieniu:

„Art. 103ca. 1. Czas pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanych taksówką powietrzną, w lotach w załodze jednoosobowej oraz w lotniczym przewozie medycznym w nagłych wypadkach rozumie się jako okres służby, o którym mowa w pkt 1.2.OPS w części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91.

2. Dyżur członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanych taksówką powietrzną, w lotach w załodze jednoosobowej oraz w lotniczym przewozie medycznym w nagłych wypadkach rozumie się jako gotowość, o której mowa w pkt 1.14 OPS 1.1095 w części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91.

3. Maksymalny okres pełnienia czynności lotniczych członka załogi w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu w załodze jednoosobowej nie może przekraczać 10 godzin w ciągu kolejnych 24 godzin.

4. Maksymalny okres pełnienia czynności lotniczych członka załogi w służbie ratownictwa medycznego przy użyciu samolotu nie może przekraczać 12 godzin w ciągu kolejnych 24 godzin.

5. Służba ratownictwa medycznego przy użyciu samolotu jest misją składająca się z dolotu, transportu i powrotu do portu macierzystego, wykonywaną zgodnie z certyfikatem przewoźnika lotniczego, której celem jest udzielenie pomocy medycznej w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, kiedy zasadnicze znaczenie ma bezzwłoczny i szybki transport:

1) chorych lub rannych oraz innych osób, których to bezpośrednio dotyczy,

2) personelu medycznego, lub

3) materiałów biologicznych i materiałów lub urządzeń wykorzystywanych do udzielenia świadczeń zdrowotnych.

6. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze konieczność zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz zapobieżenia skutkom skumulowanego zmęczenia, określi, w drodze rozporządzenia, dla członków załóg w przewozie lotniczym wykonywanym przy użyciu samolotu w służbie ratownictwa medycznego i w operacjach lotniczych w załodze jednoosobowej oraz taksówką powietrzną:

1) szczegółowy sposób określania okresu pełnienia czynności lotniczych w zależności od czasu zgłoszenia się do lotu oraz liczby odcinków w odniesieniu do załogi jednoosobowej;

2) wydłużony okres pełnienia czynności lotniczych ze względu na udział w akcji ratowniczej lub wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności podczas operacji lotniczej w odniesieniu do załogi w służbie ratownictwa medycznego;

3) wydłużony okres pełnienia czynności lotniczych ze względu na zwiększenie składu personelu lotniczego w załodze wieloosobowej w odniesieniu do załogi w służbie ratownictwa medycznego oraz załogi taksówki powietrznej;

4) przerwy w pełnieniu czynności lotniczych oraz wydłużony okres pełnienia czynności lotniczych ze względu na zastosowaną przerwę w odniesieniu do załogi taksówki powietrznej;

5) warunki i okresy wypoczynku należne w związku z pełnieniem czynności lotniczych oraz sposób skracania i wydłużania okresu wypoczynku;

6) wypoczynek dodatkowy jako kompensatę wpływu różnic stref czasowych na członków załogi statku powietrznego;

7) formy i warunki pełnienia gotowości, ich limity oraz sposób wliczania gotowości do okresu służby i okresu pełnienia czynności lotniczych;

8) sposób wliczania czasu przemieszczania członka załogi w celu zajęcia stanowiska do okresu służby i okresu pełnienia czynności lotniczych w odniesieniu do załogi jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego.”;

60) art. 103d otrzymuje brzmienie:

„Art. 103d. W sprawach dotyczących czasu pracy członków załóg statków powietrznych, nieuregulowanych w przepisach art. 102a–103ca, stosuje się przepisy Kodeksu pracy.”;

61) w art. 106:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Badania lotniczo-lekarskie przeprowadzają i wydają orzeczenia lotniczo-lekarskie:

1) centra medycyny lotniczej;

2) lekarze orzecznicy medycyny lotniczej.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Od orzeczenia wydanego przez centrum medycyny lotniczej lub lekarza orzecznika medycyny lotniczej osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do Naczelnego Lekarza w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Do postępowania w sprawie odwołania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Naczelny Lekarz w celu zbadania zasadności odwołania, o którym mowa w ust. 3, może zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty lub specjalizację w dziedzinie medycyny związanej z przeprowadzanymi badaniami lotniczo-lekarskimi, który nie brał udziału w badaniach, na podstawie których wydano zaskarżone orzeczenie.”,

e) uchyla się ust. 6 i 7;

62) w art. 107 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zadań Naczelnego Lekarza należy:

1) pełnienie funkcji odwoławczych od orzeczeń lotniczo-lekarskich wydawanych przez centra medycyny lotniczej oraz lekarzy orzeczników medycyny lotniczej;

2) sprawowanie nadzoru nad działalnością centrów medycyny lotniczej oraz lekarzy orzeczników medycyny lotniczej;

3) wnioskowanie do Prezesa Urzędu o wydanie certyfikatu dla centrum medycyny lotniczej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej w zakresie medycyny lotniczej oraz o wpisanie pomiotów wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, spełniających wymagania, o których mowa w art. 109 ust. 1, na listę centrów medycyny lotniczej albo skreślenie z niej;

4) wnioskowanie do Prezesa Urzędu o wydanie lekarzowi orzecznikowi medycyny lotniczej certyfikatu zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej w zakresie medycyny lotniczej;

5) wnioskowanie do Prezesa Urzędu o wydanie albo cofnięcie lekarzowi orzecznikowi medycyny lotniczej upoważnienia do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich do:

a) świadectw kwalifikacji,

b) licencji wydanych dla specjalności personelu lotniczego, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 1 lit. j, k, u i w oraz pkt 5

– zwanego dalej „upoważnieniem”;

6) dokonywanie kontroli działalności podmiotów, o których mowa w art. 106 ust. 1;

7) zatwierdzanie i wdrażanie programu szkolenia dla kandydatów na lekarzy orzeczników medycyny lotniczej;

8) organizowanie szkoleń dla kandydatów na lekarzy orzeczników medycyny lotniczej lub lekarzy orzeczników medycyny lotniczej.”;

63) art. 108–110 otrzymują brzmienie:

„Art. 108. 1. Lekarzem orzecznikiem medycyny lotniczej może zostać lekarz, który uzyskał:

1) certyfikat lekarza orzecznika medyny lotniczej, lub

2) upoważnienie.

2. Warunki wydawania certyfikatów dla lekarzy orzeczników medycyny lotniczej określa Podczęść D Sekcja 1 załącznika IV oraz ARA.MED.200 w załączniku VI do rozporządzenia 1178/2011/UE.

3. Certyfikat lekarza orzecznika medycyny lotniczej jest wydawany na okres 3 lat.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uzyskuje lekarz, który:

1) posiada prawo wykonywania zawodu lekarza;

2) posiada tytuł specjalisty lub specjalizację w dziedzinie medycyny związanej z przeprowadzanymi badaniami lotniczo-lekarskimi;

3) odbył szkolenie dla kandydatów na lekarzy orzeczników medycyny lotniczej i złożył egzamin;

4) złożył wniosek do Naczelnego Lekarza o wydanie upoważnienia.

5. Upoważnienie jest wydawane na okres 3 lat.

6. Wydanie, ograniczenie, zawieszenie albo cofnięcie certyfikatu oraz wydanie albo cofnięcie upoważnienia dla lekarza orzecznika medycyny lotniczej następuje w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu, wydanej na wniosek zainteresowanego lekarza lub na wniosek Naczelnego Lekarza.

7. Po wydaniu certyfikatu lekarza orzecznika medycyny lotniczej lub upoważnienia Prezes Urzędu dokonuje wpisu lekarza na listę lekarzy orzeczników medycyny lotniczej.

8. Ograniczenie, zawieszenie albo cofnięcie certyfikatu lekarza orzecznika medycyny lotniczej następuje w przypadkach, o których mowa w ARA.MED.250 w załączniku VI do rozporządzenia nr 1178/2011/UE.

9.  Naczelny Lekarz występuje z wnioskiem o:

1) zawieszenie upoważnienia w przypadku nieusunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 112 ust. 1, potwierdzonej ponowną kontrolą, dokonaną nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy;

2) cofnięcie upoważnienia w przypadku:

a) utraty bądź zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza,

b) ograniczenia go w wykonywaniu czynności medycznych, związanych z orzekaniem.

10. Lekarz orzecznik medycyny lotniczej jest obowiązany poinformować Prezesa Urzędu, za pośrednictwem Naczelnego Lekarza, o zaistnieniu sytuacji, o których mowa w ust. 9 pkt 2 i 3, oraz o wszelkich zmianach w danych wpisywanych na listę lekarzy orzeczników medycyny lotniczej, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

11. O ile przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie medycyny lotniczej nie stanowią inaczej, do obowiązków lekarza orzecznika medycyny lotniczej należy:

1) przeprowadzanie badań lotniczo-lekarskich i wydawanie orzeczeń lotniczo-lekarskich;

2) udostępnianie wyników badań uprawnionym organom oraz zainteresowanemu, na ich żądanie;

3) udostępnianie dokumentacji medycznej na żądanie Naczelnego Lekarza;

4) przedstawienie Naczelnemu Lekarzowi corocznego sprawozdania z prowadzonej działalności nie później niż do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

12. Lekarze orzecznicy medycyny lotniczej mają prawo przetwarzać dane medyczne kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego, wyłącznie na potrzeby wykonywanych badań oraz prowadzonych postępowań.

13. Prezes Urzędu prowadzi listę lekarzy orzeczników medycyny lotniczej. Lista lekarzy orzeczników medycyny lotniczej jest jawna. Dokumenty stanowiące podstawę do dokonania wpisu na liście podlegają ochronie zgodnie z przepisami o tajemnicach prawnie chronionych.

14. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, w celu efektywnego prowadzenia nadzoru nad lekarzami orzecznikami medycyny lotniczej, określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór upoważnienia dla lekarza orzecznika medycyny lotniczej;

2) zakres danych wpisywanych na listę lekarzy orzeczników medycyny lotniczej oraz sposób jej prowadzenia.

„Art. 109. 1. Na listę centrów medycyny lotniczej może zostać wpisany podmiot, który spełnia następujące wymagania:

1) jest wpisany do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

2) zatrudnia lekarzy orzeczników medycyny lotniczej oraz lekarzy posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację w dziedzinie medycyny związanej z przeprowadzanymi badaniami lotniczo-lekarskimi;

3) zajmuje się w szczególności problemami klinicznej medycyny lotniczej i dziedzinami pokrewnymi.

2. Wpis na listę centrów medycyny lotniczej w zakresie:

1) świadectw kwalifikacji,

2) licencji wydanych dla specjalności personelu lotniczego, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 1 lit. j, k, u i w oraz pkt 5

– jest dokonywany na czas nieokreślony.

3. Warunki wydawania certyfikatów dla centrów medycyny lotniczej określa Podczęść AeMC załącznika VII do rozporządzenia 1178/2011/UE.

4. O ile przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie medycyny lotniczej nie stanowią inaczej, do obowiązków centrum medycyny lotniczej należy:

1) przeprowadzanie badań lotniczo-lekarskich i wydawanie orzeczeń lotniczo-lekarskich;

2) udostępnianie wyników badań uprawnionym organom oraz zainteresowanemu, na ich żądanie;

3) udostępnianie dokumentacji medycznej na żądanie Naczelnego Lekarza;

4) przedstawienie Naczelnemu Lekarzowi corocznego sprawozdania z prowadzonej działalności nie później niż do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

5. Centra medycyny lotniczej mają prawo przetwarzać dane medyczne kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego wyłącznie na potrzeby wykonywanych badań lotniczo-lekarskich oraz prowadzonych postępowań.

6. Wydanie certyfikatu dla centrum medycyny lotniczej i wpisanie centrum medycyny lotniczej na listę lub skreślenie z niej następuje na podstawie decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu wydanej na wniosek Naczelnego Lekarza lub zainteresowanego podmiotu.

7. Naczelny Lekarz wnioskuje o skreślenie centrum medycyny lotniczej z listy w razie:

1) ujemnej corocznej oceny działalności potwierdzonej ponowną oceną, która nie może być dokonana wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ostatniej oceny;

2) niespełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1;

3) złożenia wniosku przez zainteresowany podmiot.

8. Prezes Urzędu prowadzi listę centrów medycyny lotniczej.

9. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem do spraw zdrowia, w celu zapewnienia wyczerpującej informacji w zakresie podmiotów wykonujących badania lotniczo-lekarskie, określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb wpisywania centrów medycyny lotniczej na listę centrów medycyny lotniczej oraz skreślania z listy;

       2) wzór wniosku o wpis na listę centrów medycyny lotniczej;

       3) wzór karty ewidencyjnej księgi rejestrowej centrum medycyny lotniczej.

Art. 110. Posiadanie orzeczenia lotniczo-lekarskiego jest niezbędnym warunkiem wydania decyzji o wydaniu lub przedłużeniu ważności licencji członka personelu lotniczego.”;

64) w art. 112 w ust. 1:

„1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe zasady, warunki i tryb przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich kandydatów na członków personelu lotniczego, członków personelu lotniczego oraz kandydatów na członków personelu pokładowego i członków personelu pokładowego;

2) warunki i tryb:

a) wydawania i przechowywania orzeczeń lotniczoPobieranie 3.07 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna