Nr sprawy: pu/791/2017



Pobieranie 1.27 Mb.
Strona8/10
Data14.02.2018
Rozmiar1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Uwaga: podatek VAT zwolniony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług


( Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)
Miejscowość ………………………………, dnia ……………………

........................................................................


(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy


Załącznik nr 2.5 do ogłoszenia

………………………………………


Pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym ogłoszeniem za cenę:
CZĘŚĆ V – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek
i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.


Rejon:


  1. 2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu,

  2. Grupy Zabezpieczenia w Przasnyszu,

  3. Sekcji Obsługi Infrastruktury w Przasnyszu,

  4. Placówka Żandarmerii Wojskowej MO ŻW Warszawa w Przasnyszu,




L. p.

Przedmiot zamówienia


J. m.

Ilość

w zamówieniu podstawowym

Cena
jednostkowa
brutto w złotych


Wartość brutto
w złotych iloczyn kolumny 4 i 5 (4x5)


1

2

3

4

5

6




Zakres wykonanych badań laboratoryjnych wynikający ze wskazówek metodycznych
(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

1

Morfologia z rozmazem

szt.

500







2

OB

szt.

500







3

Glukoza

szt.

500







4

Cholesterol całkowity

szt.

500







5

HDL

szt.

500







6

LDL

szt.

500







7

Mocz- badanie ogólne

szt.

500







8

Kwas moczowy

szt.

50







9

Mocznik

szt.

50







10

Bilirubina całkowita

szt.

50







11

Kreatynina

szt.

50







12

Aspat

szt.

50







13

Alat

szt.

50







14

GGTP

szt.

50







15

Trójglicerydy

szt.

50







16

Elektrolity Na+ K+ Ca++( jonogram )

szt.

50







17

APTT

szt.

50







18

WR/VDRL

szt.

5







19

CRP

szt.

5







20

TSH

szt.

5







21

ALP

szt.

5







22

ASO

szt.

5







23

HCV

szt.

5







24

HIV

szt.

5







25

HBS przeciwciała

szt.

5







26

Antygen HBS

szt.

5










Zakres wykonanych badań czynnościowych i obrazowych wynikający ze wskazówek metodycznych
(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

27

RTG odcinka L-S kręgosłupa

szt.

15







28

RTG kręgosłupa szyjnego

szt.

15







29

RTG klatki piersiowej z opisem lekarza

szt.

350







30

RTG kości dolnych w projekcji AP i boczn

szt.

15







31

RTG kości górnych w projekcji AP i bocznej

szt.

15










Zakres wykonanych badań i konsultacji specjalistycznych wynikający ze wskazówek metodycznych

(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

32

Konsultacja okulistyczna z wypisaniem recepty i wydaniem oddzielnego zaświadczenia dla osób mających wskazania do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. Nr 148, poz. 973)

szt.

435







33

Konsultacja neurologiczna

szt.

300







34

Konsultacja laryngologiczna

szt.

300







35

Audiogram

szt.

100







36

Spirometria

szt.

100







37

Ekg z opisem

szt.

150







38

Konsultacja ortopedyczna

szt.

5







39

Konsultacja kardiologiczna

szt.

5







40

Konsultacja psychiatryczna

szt.

5







41

Konsultacja ginekologiczna

szt.

5







42

Konsultacja dermatologiczna

szt.

5










Zakres wykonywanych badań, usług medycznych dla celów badań profilaktycznych i orzecznictwa.

43

Wykonywanie badań zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami
i kierowców ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2247).
Badanie lekarza orzecznika na prawo jazdy zakończone wydaniem zaświadczenia lekarskiego (z wyłączeniem badań psychotechnicznych).

szt.

10







44

Badanie pracownicze wstępne, okresowe lub kontrolne przez uprawnionego lekarza wraz
z wydaniem zaświadczenia stwierdzającego: brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.

szt.

550







45

Zapewnienie udziału lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami w pracach komisji bezpieczeństwa
i higieny pracy Zamawiającego
(w ilości 20 godzin w roku)

godzin

20







RAZEM



Directory: plik -> file -> PRZETARGI 2017 -> Ponizej 30.000 euro -> SN 2017 -> PU 791 2017 medycyna pracy
file -> Przetarg nieograniczony
file -> Polacy końCZĄ SŁUŻBĘ w ghazni po siedmioletniej obecności polscy żołnierze kończą 27 kwietnia działalność operacyjną w prowincji Ghazni. Z końcem kwietnia opuszczą bazę Ghazni I przeniosą się do Bagram
file -> Rys historyczny
file -> Inspektorat wojskowej słUŻby zdrowia
file -> „z a t w I e r d z a m”
file -> Centrum szkolenia na potrzeby sił pokojowych
PRZETARGI 2017 -> Zatwierdza m komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego płk Rafał smuszkiewicz dnia
PRZETARGI 2017 -> „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Dowódca 33. Bltr
PRZETARGI 2017 -> Usługę polegającą na działaniach ograniczających występowanie ptaków I innych zwierząt na terenie lotniska w Powidzu

Pobieranie 1.27 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna