Nr sprawy: pu/791/2017Pobieranie 1.27 Mb.
Strona5/10
Data14.02.2018
Rozmiar1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Uwaga: podatek VAT zwolniony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług


( Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)

Miejscowość ………………………………, dnia ……………………


........................................................................


(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy


Załącznik nr 2.2 do ogłoszenia

………………………………………


Pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym ogłoszeniem za cenę:
CZĘŚĆ II - świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji

wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.
Rejon:

  1. 1 Brygada Pancerna Warszawa Wesoła,

  2. Grupy Zabezpieczenia i Sekcji Obsługi Infrastruktury Warszawa Wesoła,

  3. Sekcji Obsługi Infrastruktury RembertówL. p.

Przedmiot zamówienia


J. m.

Ilość
w zamówieniu podstawowym


Cena
jednostkowa brutto w złotych


Wartość brutto
w złotych iloczyn kolumny 4 i 5 (4x5)


1

2

3

4

5

6
Zakres wykonanych badań laboratoryjnych wynikający ze wskazówek metodycznych
(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

1

Morfologia

szt.

7002

Morfologia z rozmazem

szt.

1003

OB

szt.

7004

Glukoza

szt.

7005

Cholesterol całkowity

szt.

7006

HDL

szt.

7007

LDL

szt.

7008

Mocz- badanie ogólne

szt.

7009

Kwas moczowy

szt.

10010

Mocznik

szt.

10011

Bilirubina całkowita

szt.

10012

Kreatynina

szt.

10013

Aspat

szt.

10014

Alat

szt.

10015

GGTP

szt.

10016

Trójglicerydy

szt.

10017

Elektrolity Na+ K+ Ca++( jonogram )

szt.

10018

APTT

szt.

1019

WR/VDRL

szt.

1020

CRP

szt.

1021

TSH

szt.

1022

ALP

szt.

1023

ASO

szt.

1024

HCV

szt.

1025

HIV

szt.

1026

HBS przeciwciała

szt.

1027

Antygen HBS

szt.

528

Ołów

szt.

1029

Ołów w moczu

szt.

10


Zakres wykonanych badań czynnościowych i obrazowych wynikający ze wskazówek metodycznych
(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

30

RTG odcinka L-S kręgosłupa

szt.

2031

RTG kręgosłupa szyjnego

szt.

2032

RTG klatki piersiowej z opisem lekarza

szt.

40033

RTG kości dolnych w projekcji AP i bocznej

szt.

2034

RTG kości górnych w projekcji AP i bocznej

szt.

20


Zakres wykonanych badań i konsultacji specjalistycznych wynikający ze wskazówek metodycznych

(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

35

Konsultacja okulistyczna z wypisaniem recepty i wydaniem oddzielnego zaświadczenia dla osób mających wskazania do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

( Dz. U. Nr 148, poz. 973)szt.

65036

Konsultacja neurologiczna

szt.

30037

Konsultacja laryngologiczna

szt.

50038

Audiogram

szt.

40039

Spirometria

szt.

40040

Ekg z opisem

szt.

30041

Konsultacja ortopedyczna

szt.

1042

Konsultacja kardiologiczna

szt.

1043

Konsultacja pulmonologiczna

szt.

1044

Konsultacja diabetologa

szt.

1045

Konsultacja psychiatryczna

szt.

1046

Konsultacja ginekologiczna

szt.

1047

Konsultacja dermatologiczna

szt.

1048

Echo serca


szt.

10


Zakres wykonywanych badań, usług medycznych dla celów badań profilaktycznych i orzecznictwa.

49

Wykonywanie badań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami
i kierowców ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2247).
Badanie lekarza orzecznika na prawo jazdy zakończone wydaniem zaświadczenia lekarskiego (z wyłączeniem badań psychotechnicznych).

szt.

6050

Badanie pracownicze wstępne, okresowe lub kontrolne przez uprawnionego lekarza wraz
z wydaniem zaświadczenia stwierdzającego: brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.

szt.

70051

Zapewnienie udziału lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy Zamawiającego
(w ilości 20 godzin w roku)

godzin

20RAZEM


Directory: plik -> file -> PRZETARGI 2017 -> Ponizej 30.000 euro -> SN 2017 -> PU 791 2017 medycyna pracy
file -> Przetarg nieograniczony
file -> Polacy końCZĄ SŁUŻBĘ w ghazni po siedmioletniej obecności polscy żołnierze kończą 27 kwietnia działalność operacyjną w prowincji Ghazni. Z końcem kwietnia opuszczą bazę Ghazni I przeniosą się do Bagram
file -> Rys historyczny
file -> Inspektorat wojskowej słUŻby zdrowia
file -> „z a t w I e r d z a m”
file -> Centrum szkolenia na potrzeby sił pokojowych
PRZETARGI 2017 -> Zatwierdza m komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego płk Rafał smuszkiewicz dnia
PRZETARGI 2017 -> „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Dowódca 33. Bltr
PRZETARGI 2017 -> Usługę polegającą na działaniach ograniczających występowanie ptaków I innych zwierząt na terenie lotniska w Powidzu

Pobieranie 1.27 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna