Nr sprawy: pu/791/2017Pobieranie 1.27 Mb.
Strona3/10
Data14.02.2018
Rozmiar1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

  1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

  2. Formularz cenowy – załączniki nr 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9.

  3. Projekt umowy – załącznik nr 3 ( dla części od I do IX)KOMENDANT

26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
cz. p. o. ppłk Dariusz NOWAKOWSKI


Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
----------------------------------------

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: świadczenie usług medycznych dla celów badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych
i kontrolnych)
dla żołnierzy i pracowników wojska 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu na rok 2018, nr sprawy: PU/791/2017.

Ofertę składam samodzielnie*:
Nazwa/Firma Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………...….

…………………………………………………………………………….……………..

Siedziba Wykonawcy:

ulica, nr domu, nr lokalu ....................................................................................................

kod ……………..……miejscowość ...................................................................................

województwo ……………………………………………………..………………….

tel. ..................................................................... faks ..........................................................

REGON ........................................................... NIP ...........................................................


Ofertę składam w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna*)*

Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /jeżeli dotyczy/

Lider: …………………………………………… Adres ………………………..……….

Partnerzy:

Nazwa ………………………………………… Adres ………………….……………...

Nazwa ………………………………………… Adres ………………………………..…

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze jest:

Stanowisko: ………………………………… imię i nazwisko …….………….………tel. kontaktowy ……………………………… faks ………..…..………………………

    1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Ogłoszenia za cenę:

CZĘŚĆ I – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.


Rejon:

 1. 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu, Grupa Zabezpieczenia, Sekcja Obsługi Infrastruktury w Zegrzu,

 2. Skład 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Zegrzu Płd.,

 3. Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu ,

 4. Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu Płd.,

 5. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego w Olsztynie (dotyczy żołnierzy i pracowników
  z Rejonu Obsługi Abonentów w Legionowie, dotyczy Węzła Łączności w Zegrzu, Węzła Łączności w Białobrzegach, Węzła Łączności w Kazuniu),

 6. Grupy Zabezpieczenia w Legionowie,

 7. 9 Batalion Dowodzenia w Białobrzegach,

 8. Batalion Dowodzenia Wojsk Lądowych w Białobrzegach,

 9. Grupy Zabezpieczenia i Sekcji Obsługi Infrastruktury w Białobrzegach,

 10. Ośrodek Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach,

 11. Dowództwo 16 Dywizji Zmechanizowanej w Białobrzegach,

 12. Dowództwo 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego RSZ

w Białobrzegach ,

 1. Centrum Operacji Cybernetycznych w Białobrzegach,

 2. Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach,

 3. 2 Pułk Saperów w Nowym Dworze Mazowieckim,

 4. Grupy Zabezpieczenia oraz Sekcji Obsługi Infrastruktury w Kazuniu,

 5. Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Modlinie,

 6. Warsztaty Uzbrojenia i Elektroniki Lotniczej 3 RBlog w Nowym Dworze Mazowieckim,

 7. Sekcji przechowywania wraz ze składami 2 Pułku Inżynieryjnego Inowrocław - Nowym Dworze Mazowieckim,

 8. Rejonowych Warsztatów Technicznych 2 RBlog w Nowym Dworze Mazowieckim,

 9. Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim,

 10. 140 Kompanii Radiotechnicznej w Dębinie ,

 11. 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej ( w Zegrzu Płd.),

 12. 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej (w Pomiechówku).

Wartość brutto: ……………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….…zł)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – zał. nr 2.1

Miejsce świadczenia usług medycznych przez Wykonawcę i/ lub podwykonawcę
dla części I …………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
CZĘŚĆ II - świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek
i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

Rejon:

 1. 1 Brygada Pancerna Warszawa Wesoła,

 2. Grupy Zabezpieczenia i Sekcji Obsługi Infrastruktury Warszawa Wesoła,

 3. Sekcji Obsługi Infrastruktury Rembertów

Wartość brutto: ……………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….…zł)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – zał. nr 2.2
Miejsce świadczenia usług medycznych przez Wykonawcę i/ lub podwykonawcę
dla części II …………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
CZĘŚĆ III – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

Rejon:

 1. 1 Batalion Zmechanizowany w Chełmie


Wartość brutto: ……………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….…zł)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – zał. nr 2.3
Miejsce świadczenia usług medycznych przez Wykonawcę i/ lub podwykonawcę
dla części III …………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………

CZĘŚĆ IV – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

Rejon:


 1. 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Ostrowi Mazowieckiej,

 2. Grupy Zabezpieczenia Ostrów Mazowiecka ,

 3. Sekcji Obsługi Infrastruktury Ostrów Mazowiecka,

 4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego w Olsztynie dotyczy Węzła Łączności Ostrów Mazowiecka,

 5. Rejonowych Warsztatów Technicznych w Nowym Dworze Mazowieckim ( dotyczy pracowników i żołnierzy zawodowych – Ostrów Mazowiecka )

 6. 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej (w Komorowie),

Wartość brutto: ……………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….…zł)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – zał. nr 2.3
Miejsce świadczenia usług medycznych przez Wykonawcę i/ lub podwykonawcę
dla części IV …………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………

CZĘŚĆ V – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

Rejon:


 1. 2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu,

 2. Grupy Zabezpieczenia w Przasnyszu,

 3. Sekcji Obsługi Infrastruktury w Przasnyszu,

 4. Placówka Żandarmerii Wojskowej MO ŻW Warszawa w Przasnyszu,


Wartość brutto: ……………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….…zł)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – zał. nr 2.5
Miejsce świadczenia usług medycznych przez Wykonawcę i/ lub podwykonawcę
dla części V …………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………

CZĘŚĆ VI– świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

Rejon:

 1. Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie


Wartość brutto: ……………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….…zł)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – zał. nr 2.6
Miejsce świadczenia usług medycznych przez Wykonawcę i/ lub podwykonawcę
dla części VI …………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………

CZĘŚĆ VII – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

Rejon:


 1. Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce

Wartość brutto: ……………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….…zł)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – zał. nr 2.7
Miejsce świadczenia usług medycznych przez Wykonawcę i/ lub podwykonawcę
dla części VII …………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
CZĘŚĆ VIII – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

Rejon:

 1. Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku,

 2. 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej ( w Płocku).
Wartość brutto: ……………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….…zł)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – zał. nr 2.8
Miejsce świadczenia usług medycznych przez Wykonawcę i/ lub podwykonawcę
dla części VIII …………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
CZĘŚĆ IX – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

Rejon:


 1. Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie,

 2. 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej (w Ciechanowie),

Wartość brutto: ……………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….…zł)


Directory: plik -> file -> PRZETARGI 2017 -> Ponizej 30.000 euro -> SN 2017 -> PU 791 2017 medycyna pracy
file -> Przetarg nieograniczony
file -> Polacy końCZĄ SŁUŻBĘ w ghazni po siedmioletniej obecności polscy żołnierze kończą 27 kwietnia działalność operacyjną w prowincji Ghazni. Z końcem kwietnia opuszczą bazę Ghazni I przeniosą się do Bagram
file -> Rys historyczny
file -> Inspektorat wojskowej słUŻby zdrowia
file -> „z a t w I e r d z a m”
file -> Centrum szkolenia na potrzeby sił pokojowych
PRZETARGI 2017 -> Zatwierdza m komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego płk Rafał smuszkiewicz dnia
PRZETARGI 2017 -> „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Dowódca 33. Bltr
PRZETARGI 2017 -> Usługę polegającą na działaniach ograniczających występowanie ptaków I innych zwierząt na terenie lotniska w Powidzu

Pobieranie 1.27 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna