Nr sprawy: pu/791/2017Pobieranie 1.27 Mb.
Strona1/10
Data14.02.2018
Rozmiar1.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Nr sprawy: PU/791/2017


Zegrze, dn. … grudnia 2017 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.)

O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO

na: świadczenie usług medycznych dla celów badań profilaktycznych
(wstępnych, okresowych i kontrolnych) dla żołnierzy i pracowników wojska
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji będących


na jego zaopatrzeniu na rok 2018.
Kod CPV dla części od I do IX

Główny kod CPV: 85000000-9 - usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej.Dodatkowe kody CPV: 85121000-3 – usługi medyczne

85120000-6 – usługi medyczne i podobne

85121200-5 – specjalistyczne usługi medyczne

85148000-8 – usługi analizy medycznej

85121100-4 – ogólne usługi lekarskie.

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.


SKARB PAŃSTWA - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

tel. 261 883 782

faks: 261 883 868

e-mail: jw4809.zp@ron.mil.pl

www.26wog.wp.mil.pl

NIP: 536-190-2991, REGON 14297040 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych dla celów badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) dla żołnierzy
  i pracowników wojska 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu na rok 2018.


 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja
1996 r.
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 2016 r. poz. 2067)
w szczególności:

 1. Wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich żołnierzy i pracowników wojska – wstępnych, okresowych i kontrolnych,

 2. Wykonywanie badań laboratoryjnych i radiologicznych zleconych przez lekarza medycyny pracy,

 3. Wykonywanie opisów badań,

 4. Wykonywanie konsultacji lekarzy specjalistów,

 5. Wykonanie konsultacji okulistycznych wraz z wypisaniem recepty
  i wydaniem oddzielnego zaświadczenia dla osób mających wskazania do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. Nr 148, poz. 973).

 6. Wydanie przez lekarza okulistę orzeczeń o potrzebie używania okularów korygujących do pracy przy monitorze oraz, gdy zaistnieje taka konieczność, receptę na okulary,

 7. Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych, do których zapewnienia w myśl odrębnych przepisów jest zobowiązany pracodawca,

 8. Zapewnienie udziału lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną
  nad pracownikami w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
  Zamawiającego w ilości 20 godzin w roku,

 9. Przeprowadzenie badań lekarskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2015 roku w sprawie badań lekarskich
  i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U z 2015 r. poz. 2323) dotyczy jedynie części 1.

 10. Wykonywanie badań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
  17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich
  osób ubiegających się
  o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 949 z późn. zm. ). Badanie lekarza orzecznika na prawo jazdy zakończone wydaniem zaświadczenia lekarskiego (w 2 egz. – oryginał
  i kopia),

 11. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest przeprowadzane przez uprawnionego do wykonywania tych badań psychologa,
  w pracowni psychologicznej prowadzonej przez jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej – w zakresie badań osób na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 83 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978,
  z późn. zm.),

 12. Badania profilaktyczne, kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego
  w formie zaświadczenia (zgodnie z obowiązującym wzorem) stwierdzającego:

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.


 1. Organizacja świadczenia usług medycznych :

 1. Wykonawca będzie świadczył usługi medyczne sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, w zależności od terminu wystawionego pracownikowi
  czy żołnierzowi zawodowemu skierowania. Termin ważności skierowania wynosi 30 dni od daty wystawienia.

 2. Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne) wykonywane będą
  po osobistym zgłoszeniu się osoby skierowanej w godzinach pracy poradni medycyny pracy.

 3. Bieżąca realizacja usług medycznych będzie wykonywana w dni robocze
  od poniedziałku do piątku w przedziale czasowy w godzinach od 7.00 do 15.30
  ( za wyjątkiem dni urzędowo wolnych od pracy) w godzinach ustalonych
  z Zamawiającym, t. j:

- laboratorium analityczne: w godzinach 7.00 -11.00

- badania EKG, spirometryczne: w godzinach 8.00-15.00

- badania RTG: w godzinach 8.00-15.00

- lekarze posiadający uprawnienia z zakresu medycyny pracy:

w godzinach 8.00-15.30- lekarze specjaliści, w tym w szczególności:

- okulista w godzinach 8.00 – 15.00

- laryngolog w godzinach 8.00 -15.00

- neurolog w godzinach 8.00-15.00

 1. Wykonawca zapewni oddzielne godziny ( poza kolejnością ) wykonywania badań laboratoryjnych, konsultacji specjalistycznych, diagnostycznych oraz lekarza medycyny pracy wyłącznie dla żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz dla jednostek będących na zaopatrzeniu Zamawiającego ( dotyczy jedynie części 1).

 2. Zamawiający wymaga, aby badania profilaktyczne i konsultacje specjalistyczne wyszczególnione w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia (odpowiednio do części) były wykonywane
  w jednej placówce medycznej, to jest jednym obiekcie (pod pojęciem obiektu należy rozumieć kilka budynków zlokalizowanych pod tym samym adresem) lub budynku.


 3. W czasie przeprowadzania badań profilaktycznych żołnierzy zawodowych
  i pracowników wojska należy posługiwać się wskazówkami metodycznymi
  w sprawie przeprowadzania badań pracowników, będących załącznikiem
  nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2016 r. poz. 2067, z późn. zm.). Zakres wykonanych badań wynikający ze wskazówek metodycznych winien być traktowany jako niezbędne minimum diagnostyczne, ale jednocześnie rozszerzenie zakresu badań powinno mieć pisemne uzasadnienie medyczne i potwierdzone wpisem w dokumentacji.
 1. Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne może poszerzyć jego zakres
  o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe,
  a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono
  we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne
  do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika wojska czy żołnierza zawodowego (zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.
  w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2016 r. poz. 2067, z późn. zm.)
 1. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania specjalistycznego badania konsultacyjnego lub badania dodatkowego, niezbędnego dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika, termin oczekiwania na to badanie nie przekroczy 7 dni roboczych. Wykonawca, jest zobowiązany do merytorycznego uzasadnienia tej okoliczności w postaci notatki
  na załączniku do faktury lub dodatkowym dokumencie stanowiącym załącznik do faktury VAT.
 1. Dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne realizowane będą przez Zamawiającego wg cennika usług medycznych Wykonawcy z możliwością udzielenia rabatu.
 1. Wykonawca zapewnia bieżącą realizację usług medycznych, w szczególności dyżur od poniedziałku do piątku lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych, oraz zastępstwa w razie czasowej nieobecności lekarzy specjalistów.
 1. Wykonawca oświadcza, iż świadczenia zdrowotne wykonywane przez inne podmioty i osoby fizyczne, nie będą miały wpływu na ilość, jakość
  i terminowość oraz koszt świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy.
 1. Wykonawca na prośbę badanego zobowiązuje się do wystawienia kopii wyników przeprowadzonych badań i konsultacji. 1. Wykonawca będzie prowadził rejestr przyjmowanych pacjentów zawierający: nazwę i numer jednostki, identyfikator badanego (żołnierz zawodowy, pracownik cywilny), imię i nazwisko, PESEL, rodzaj wykonanego badania, cenę badania rodzaj wykonanego badania. Dane powyższe muszą być załączone
  do faktury w formie zestawienia zbiorczego.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania korekt ilościowych jednego rodzaju badań na rzecz drugiego rodzaju badań (tj. zwiększenia jednych badań kosztem zmniejszenia innych badań), przy założeniu, że niezmieniona zostanie ostateczna wartość umowy.

 1. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej reguluje:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010 r.
  Nr 149 poz. 1002).

 2. Wykonawca po zrealizowaniu umowy na świadczenia z zakresu medycyny pracy zobowiązany jest do przekazania stosownej dokumentacji do kolejnego podmiotu leczniczego wykonującego świadczenia z zakresu medycyny pracy, zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego – zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej.
 1. Wykonawca, ubiegający się o zamówienie musi dysponować potencjałem technicznym zapewniającym bezpieczeństwo osób kierowanych na badania profilaktyczne zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz osobami posiadającymi kwalifikacje (specjalizacje) umożliwiającymi przeprowadzenie kompletu badań z zakresu medycyny pracy zakończonych orzeczeniem lekarza medycyny pracy.

 2. Badania wykonywane będą przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie
  z posiadaną wiedzą diagnostyczną, obowiązującymi wymogami i standardami
  na zasadach wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać medyczne laboratoria diagnostyczne.

 3. Gabinety, gdzie będą przeprowadzane badania muszą spełniać standardowe wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r.
  w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
  i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739).

 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 9 części:


CZĘŚĆ I świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu,
tj.:


Rejon:

 1. 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu, Grupa Zabezpieczenia, Sekcja Obsługi Infrastruktury w Zegrzu,

 2. Skład 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Zegrzu Płd.,

 3. Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu ,

 4. Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu Płd.,

 5. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego w Olsztynie (dotyczy żołnierzy
  i pracowników z Rejonu Obsługi Abonentów w Legionowie, dotyczy Węzła Łączności w Zegrzu, Węzła Łączności w Białobrzegach, Węzła Łączności
  w Kazuniu),

 6. Grupy Zabezpieczenia w Legionowie,

 7. 9 Batalion Dowodzenia w Białobrzegach,

 8. Batalion Dowodzenia Wojsk Lądowych w Białobrzegach,

 9. Grupy Zabezpieczenia i Sekcji Obsługi Infrastruktury w Białobrzegach,

 10. Ośrodek Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach,

 11. Dowództwo 16 Dywizji Zmechanizowanej w Białobrzegach,

 12. Dowództwo 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego RSZ
  w Białobrzegach ,

 13. Centrum Operacji Cybernetycznych w Białobrzegach,

 14. Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach,

 15. 2 Pułk Saperów w Nowym Dworze Mazowieckim,

 16. Grupy Zabezpieczenia oraz Sekcji Obsługi Infrastruktury w Kazuniu,

 17. Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Modlinie,

 18. Warsztaty Uzbrojenia i Elektroniki Lotniczej 3 RBlog w Nowym Dworze Mazowieckim,

 19. Sekcji przechowywania wraz ze składami 2 Pułku Inżynieryjnego Inowrocław - Nowym Dworze Mazowieckim,

 20. Rejonowych Warsztatów Technicznych 2 RBlog w Nowym Dworze Mazowieckim,

 21. Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim,

 22. 140 Kompanii Radiotechnicznej w Dębinie ,

 23. 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej ( w Zegrzu Płd.),

 24. 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej (w Pomiechówku).

Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia musi dysponować gabinetem lekarskim medycyny pracy oraz bazą do wykonywania badań laboratoryjnych i innych określonych w załączniku nr 2.1 do ogłoszenia w odległości do 30 km od siedziby


26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu ( liczone po drogach publicznych – wg
https://maps.google.pl/).
CZĘŚĆ II - świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

Rejon:

 1. 1 Brygada Pancerna Warszawa Wesoła,

 2. Grupy Zabezpieczenia i Sekcji Obsługi Infrastruktury Warszawa Wesoła,

 3. Sekcji Obsługi Infrastruktury Rembertów

Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia musi dysponować gabinetem lekarskim medycyny pracy oraz bazą do wykonywania badań laboratoryjnych i innych określonych w załączniku nr 2.2 do ogłoszenia w odległości do 30 km od siedziby Jednostki Wojskowej 1230, ul. Okuniewska 1, 05-075 Warszawa ( liczone


po drogach publicznych – wg
https://maps.google.pl/).
CZĘŚĆ III – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

Rejon:

 1. 1 Batalion Zmechanizowany w Chełmie

Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia musi dysponować gabinetem lekarskim medycyny pracy oraz bazą do wykonywania badań laboratoryjnych


i innych określonych w 2.3 do ogłoszenia w odległości do 30 km od siedziby 1 Batalionu Zmechanizowanego w Chełmie, ul. Lubelska 139, 22-100 Chełm ( liczone po drogach publicznych – wg https://maps.google.pl/).
CZĘŚĆ IV – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

Rejon:

 1. 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Ostrowi Mazowieckiej,

 2. Grupy Zabezpieczenia Ostrów Mazowiecka ,

 3. Sekcji Obsługi Infrastruktury Ostrów Mazowiecka,

 4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego w Olsztynie dotyczy Węzła Łączności Ostrów Mazowiecka,

 5. Rejonowych Warsztatów Technicznych w Nowym Dworze Mazowieckim
  ( dotyczy pracowników i żołnierzy zawodowych – Ostrów Mazowiecka ),

 6. 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej (w Komorowie),

Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia musi dysponować gabinetem lekarskim medycyny pracy oraz bazą do wykonywania badań laboratoryjnych


i innych określonych w załączniku 2.4 do ogłoszenia w odległości do 30 km
od siedziby JW. 3470, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Bociańskiego 1
(liczone
po drogach publicznych – wg
https://maps.google.pl/).
CZĘŚĆ V – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

Rejon:

 1. 2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu,

 2. Grupy Zabezpieczenia w Przasnyszu,

 3. Sekcji Obsługi Infrastruktury w Przasnyszu,

 4. Placówka Żandarmerii Wojskowej MO ŻW Warszawa w Przasnyszu,

Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia musi dysponować gabinetem lekarskim medycyny pracy oraz bazą do wykonywania badań laboratoryjnych


i innych określonych w załączniku 2.5 do ogłoszenia w odległości do 30 km od siedziby 2 Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu ul. Makowska 1, 06-300 Przasnysz – ( liczone po drogach publicznych - wg https://maps.google.pl/).
CZĘŚĆ VI– świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

Rejon:

 1. Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie

Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia musi dysponować gabinetem lekarskim medycyny pracy oraz bazą do wykonywania badań laboratoryjnych i innych określonych w załączniku nr 2.6 do ogłoszenia w odległości do 70 km od siedziby Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie ul. Serocka 3 ( liczone po drogach publicznych – wg https://maps.google.pl/).
CZĘŚĆ VII – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.


Rejon:


 1. Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce

Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia musi dysponować gabinetem lekarskim medycyny pracy oraz bazą do wykonywania badań laboratoryjnych i innych określonych w załączniku 2.7 do ogłoszenia w odległości do 70 km od siedziby Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce ul. Sienkiewicza 45 ( liczone


po drogach publicznych – wg
https://maps.google.pl/).

CZĘŚĆ VIII – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.


Rejon:


 1. Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku,

 2. 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej ( w Płocku).

Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia musi dysponować gabinetem lekarskim medycyny pracy oraz bazą do wykonywania badań laboratoryjnych


i innych określonych w załączniku nr 2.8 do ogłoszenia w odległości do 70 km
od siedziby Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku ul. Kilińskiego 2
( liczone po drogach publicznych – wg https://maps.google.pl/)
CZĘŚĆ IX – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

Rejon:

 1. Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie,

 2. 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej (w Ciechanowie),

Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia musi dysponować gabinetem lekarskim medycyny pracy oraz bazą do wykonywania badań laboratoryjnych i innych określonych w załączniku nr 2.9 do ogłoszenia na terenie miasta Ciechanów ( liczone po drogach publicznych – wg https://maps.google.pl/).


Prawo opcji dla części od I do IX


 1. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym (załączniki nr 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9) oraz przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji maksymalnie do 100 % zamówienia podstawowego. Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa
  na zamówienie podstawowe według cen jednostkowych określonych
  w zamówieniu podstawowym.

 2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w jakim zakresie zostanie on zobowiązany wykonać zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym.

 1. Skorzystanie z prawa opcji zwiększenia asortymentu będzie miało zastosowanie
  w ramach zawartej umowy na zamówienie podstawowe w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości świadczenia usług medycznych. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej 2- tygodniowym wyprzedzeniem.

4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 1. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI.
    1. Termin realizacji zamówienia podstawowego: Zamawiający wymaga,
     aby zamówienie było realizowane według potrzeb Zamawiającego w okresie
     od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2018 roku
     albo do dnia wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 roku.
    1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia w ramach zamówienia opcjonalnego: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane według potrzeb Zamawiającego, w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości świadczenia usług medycznych. Wykonawca zostanie poinformowany
     o powyższym na piśmie z co najmniej 2 – tygodniowym wyprzedzeniem. Realizacja zamówienia w terminie do 31 grudnia 2018 r. albo do dnia wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia opcjonalnego nie później jednak niż do dnia
     31 grudnia 2018 roku.

    1. Directory: plik -> file -> PRZETARGI 2017 -> Ponizej 30.000 euro -> SN 2017 -> PU 791 2017 medycyna pracy
     file -> Przetarg nieograniczony
     file -> Polacy końCZĄ SŁUŻBĘ w ghazni po siedmioletniej obecności polscy żołnierze kończą 27 kwietnia działalność operacyjną w prowincji Ghazni. Z końcem kwietnia opuszczą bazę Ghazni I przeniosą się do Bagram
     file -> Rys historyczny
     file -> Inspektorat wojskowej słUŻby zdrowia
     file -> „z a t w I e r d z a m”
     file -> Centrum szkolenia na potrzeby sił pokojowych
     PRZETARGI 2017 -> Zatwierdza m komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego płk Rafał smuszkiewicz dnia
     PRZETARGI 2017 -> „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Dowódca 33. Bltr
     PRZETARGI 2017 -> Usługę polegającą na działaniach ograniczających występowanie ptaków I innych zwierząt na terenie lotniska w Powidzu

     Pobieranie 1.27 Mb.

     Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna