Nr sprawy : dzp. 341. 04. 2015Pobieranie 1.12 Mb.
Strona1/7
Data19.02.2020
Rozmiar1.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

NR SPRAWY :

DZP.341.04.2015SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

(SIWZ)
NA

USŁUGĘ NADZORU AUTORSKIEGO i SERWISU ZINTEGROWANEGO SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(tj. Dz. U. z 2013r. nr 907 ze zm.)

tj. poniżej 207.000 euro.

Radom, luty 2015 r.

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ):


 1. INFORMACJE WSTĘPNE ( nazwa i adres Zamawiającego, numer postępowania, tryb udzielenia zamówienia oraz informacje uzupełniające)

 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
 1. OFERTY WARIANTOWE

 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  1. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM

  2. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

  3. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA W/W WARUNKÓW

  4. ODRZUCENIE OFERTY

 1. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH I INNYCH MATERIAŁACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
 1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
 1. WADIUM
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
13.1.

Wymagania podstawowe

13.2.

Forma oferty
 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

14.1.

Miejsce i termin składania ofert

14.2.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

14.3.

Miejsce i termin otwarcia ofert

14.4

Tryb otwarcia ofert
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY PRZEZ WYKONAWCĘ

 2. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
 1. TRYB OCENY OFERT

17.1.

Wyjaśnienia treści ofert

17.2.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

17.3.

Sposób oceny ofert w kryterium "Cena"

17.4

Sposób oceny ofert w kryterium "Czas reakcji"17.5.

Ocena punktowa oferty


 1. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 2. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
 1. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, KTÓRYCH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
 1. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE WYBRANA
 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. ZAŁĄCZNIKI1. INFORMACJE WSTĘPNE.

Zamawiający:

Zamawiającym jest: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o

Adres: 26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

Telefon: (48) 361 39 06; fax: (48) 345 10 43

Email: dzp@wss.com.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.wss.com.pl,

Godziny urzędowania: od 7 30 do 15 05

Godziny otwarcia kasy: od 8 00 do 10 00 i od 12 00 do 14 00

Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. 70 1240 5703 1111 0000 4905 3449Numer NIP: 796 29 63 679; Numer REGON: 670209356
Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DZP.341.04.2015
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.
Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., Nr 907 ze zm.).
Informacje uzupełniające:

 1. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., Nr 907ze zm.).

 2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
  Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, (art. 2 ust. 11 ustawy), która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcach wspólnie ubiegających się o zamówienie lub ofercie wspólnej - należy przez to rozumieć Wykonawców - lub odpowiednio ofertę Wykonawców - którzy, działając na podstawie art. 23 PZP, wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, w szczególności jako Wykonawcy działający w formie konsorcjum ustanowionego w celu założenia oferty w niniejszym postępowaniu. Ilekroć w dalszej części specyfikacji mowa będzie o Wykonawcy bez bliższego określenia należy przez to rozumieć wszystkich Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie objęte niniejszym postępowaniem.

Podwykonawcach należy przez to rozumieć osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą), osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które Wykonawca, na warunkach ustalonych w specyfikacji, wskaże Zamawiającemu jako podmioty uprawnione do wykonania części lub całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, na podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy innej niż umowa o pracę.

 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej. W takim przypadku podmioty działające wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. (Proponowany wzór pełnomocnictwa stanowi załacznik nr 7 do siwz)

 3. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy.

 4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający prześle w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnej prośby od Wykonawcy (decyduje data wpływu oryginału pisma zamówienia do siedziby Zamawiającego).

 5. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 1. Przedmiot zamówienia stanowi:


Pobieranie 1.12 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna