Nowe zagadnienia na egzamin licencjacki od semestru zimowego 2008/2009Pobieranie 22.73 Kb.
Data21.02.2018
Rozmiar22.73 Kb.


Zagadnienia z fizyki ogólnej


 1. Zasady dynamiki Newtona. Pęd. Zasada zachowania pędu.

 2. Inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia. Siły bezwładności.

 3. Praca i energia. Energia kinetyczna i potencjalna. Siły zachowawcze. Zasada zachowania energii mechanicznej.

 4. Dynamika bryły sztywnej. Zasada zachowania momentu pędu.

 5. Oscylator harmoniczny i oscylator z tłumieniem oraz ich drgania niewymuszone. Drgania wymuszone i rezonans.

 6. Grawitacja: prawo grawitacji Newtona, prawa Keplera, grawitacyjna energia potencjalna

 7. Statyka i dynamika płynów: prawo Pascala, prawo Archimedesa, równanie ciągłości strugi, równanie Bernoulliego.

 8. Transformacje Galileusza. Transformacja Lorentza. Relatywistyczne transformacje długości, prędkości i czasu. Relatywistyczny pęd, relatywistyczny wzór na energię kinetyczną

 9. Gaz doskonały, jego przemiany i równanie stanu.

 10. Pierwsza zasada termodynamiki. Zasada ekwipartycji energii.

 11. Druga zasada termodynamiki. Ciepło zredukowane, entropia.

 12. Siły spójności: napięcie powierzchniowe, włoskowatość. Ruchy Browna.

 13. Zjawiska transportu w gazach: dyfuzja, przewodnictwo cieplne, lepkość, przewodnictwo elektryczne.

 14. Potencjał elektryczny, natężenie pola elektrycznego. Strumień pola elektrycznego. Prawo Gaussa.

 15. Dielektryk w polu elektrycznym. Polaryzacja dielektryka. Zjawiska elektrostrykcji i piezoelektryczności. Ferroelektryki. Pojemność kondensatora z dielektrykiem.

 16. Klasyczny model przewodnictwa elektrycznego.

 17. Prawo Ohma. Siła elektromotoryczna. Reguły Kirchhoffa. Praca i moc prądu.

 18. Prawo Ampere'a; oddziaływanie dwóch przewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya.

 19. Materia w polu magnetycznym. Diamagnetyki, paramagnetyki, ferromagnetyki.

 20. Drgania własne i wymuszone w obwodach LC i RLC. Rezonans obwodu.

 21. Zasada superpozycji fal; fale stojące, dudnienia.

 22. Interferencja fal z dwóch identycznych źródeł punktowych; warunki wzmocnienia i wygaszenia fal, warunki interferencji w punkcie bardzo odległym od źródeł. Doświadczenie Younga - rozkład natężeń fali w prążkach interferencyjnych. Interferometr Michelsona.

 23. Zjawisko Dopplera dla fal mechanicznych i elektromagnetycznych; fala uderzeniowa.

 24. Przegląd widma fal elektromagnetycznych; najważniejsze cechy poszczególnych rodzajów promieniowania.

 25. Dyfrakcja wiązki świetlnej; zasada Huygensa-Fresnela, dyfrakcja Fraunhofera na szczelinie, siatka dyfrakcyjna.

 26. Optyka geometryczna jako graniczny przypadek optyki falowej. Podstawowe przyrządy optyczne: lupa, luneta, mikroskop.

 27. Oddziaływanie światła z ośrodkiem; prawa odbicia i załamania, całkowite wewnętrzne odbicie, dyspersja normalna i anomalna.

 28. Polaryzacja fal elektromagnetycznych: prawo Malusa, kąt Brewstera, dwójłomność kryształów, dwójłomność wymuszona, aktywność optyczna ciał.

 29. Naturalna szerokość linii widmowej - czas życia stanów wzbudzonych. Stany metatrwałe.

 30. Doświadczenie Rutherforda - wpływ rezultatów tego doświadczenia na model budowy atomu.

 31. Widmo promieniowania rentgenowskiego; ogólna charakterystyka, promieniowanie charakterystyczne, promieniowanie hamowania.

 32. Wzbudzanie i deekscytacja jader i atomowych powłok elektronowych (kwanty gamma i X, elektrony konwersji wewnętrznej i elektrony Augera; zjawisko Mössbauera).

 33. Jądro atomowe, jego odkrycie, budowa, własności.

 34. Modele jądra atomowego – kroplowy, powłokowy.

 35. Spontaniczne przemiany jądrowe – rodzaje, teoria.

 36. Oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią.

 37. Rozszczepienie jąder atomowych, energetyka jądrowa.


Zagadnienia z fizyki teoretycznej


 1. Funkcja Lagrange’a i równania Lagrange’a na przykładzie oscylatora harmonicznego. Rozwiązania równania Lagrange’a

 2. Stopnie swobody, uogólnione położenia i prędkości na przykładzie swobodnego ruchu punktu materialnego po powierzchni kuli – równania Lagrange’a.

 3. Funkcja Hamiltona i równania Hamiltona na przykładzie oscylatora Harmonicznego. Rozwiązania równań Hamiltona.

 4. Położenia i pędy uogólnione na przykładzie wahadła matematycznego – równania Hamiltona; przybliżenie małych drgań.

 5. Pojecie ładunku próbnego i siła Lorentza – ruch ładunku próbnego w stałym polu elektrycznym i magnetycznym.

 6. Prawo Gaussa dla pola elektrycznego i magnetycznego (postać całkowa i różniczkowa). Prawo Coulomba jako konsekwencja prawa Gaussa.

 7. Prawo Faradaya (postać całkowa i różniczkowa); wzbudzanie siły elektromotorycznej w obwodach elektrycznych.

 8. Prawo Ampere’a – Maxwella (postać całkowa i różniczkowa); proces ładowania kondensatora płaskiego prądem o stałym natężeniu.

 9. Zasada zachowania ładunku jako konsekwencja równań Maxwella.

 10. Płaskie fale elektromagnetyczne jako rozwiązania równań Maxwella w próżni.

 11. Przykłady eksperymentów, które prowadziły do powstania teorii kwantowej; porównanie uzyskanych w nich wyników z zachowaniami wynikającymi z fizyki „klasycznej”.

 12. Zasada nieoznaczoności w fizyce kwantowej: pęd–położenie, kąt–moment pędu, energia– czas; kiedy należy oczekiwać, że wystąpi zasada nieoznaczoności dla danej pary wielkości fizycznych mierzonych w eksperymencie.

 13. Efekt tunelowy: wyznaczanie stacjonarnego rozwiązania równania Schrödingera odpowiadającego ruchowi cząstki w obecności prostokątnej bariery potencjału, której energia kinetyczna jest mniejsza od potencjału bariery; przykład zjawiska fizycznego, które można wyjaśnić efektem tunelowym.

 14. Równanie Schrödingera dla cząstki kwantowej: omów zachowanie się swobodnej cząstki kwantowej.

 15. Funkcje falowe układów cząstek kwantowych i równanie Schrödingera: czym charakteryzują się bozony i fermiony; podaj przykłady cząstek fizycznych będących bozonami albo fermionami.

 16. Sposób opisu stanu układu cząstek w termodynamice; zasady termodynamiki: pierwsza i druga.

 17. Rozkład kanoniczny układu cząstek klasycznych – jakiej sytuacji fizycznej odpowiada i jaki jest jego związek z makroskopowymi wielkościami opisującymi stan układu.

Zagadnienia dodatkowe dla poszczególnych specjalności
Fizyka komputerowa

 1. Jaka jest różnica między arytmetyką komputerową a arytmetyką liczb całkowitych i rzeczywistych?

 2. Jaka jest różnica między interpolacją a aproksymacją? Podaj przykłady zastosowań interpolacji i aproksymacji.

 3. Na czym polega eliminacja Gaussa?

 4. Na czym polega metoda stycznych Newtona?

 5. Jakie są zasadnicze powody trudności w różniczkowaniu numerycznym?

 6. Co to jest rekurencja? Wymień zalety i wady rekurencji.

 7. Napisz funkcję (podprogram) na jeden z poniższych tematów:

 • potęga lub silnia,

 • największy wspólny dzielnik,

 • obliczenie sumy elementów tablicy,

 • odwrócenie kolejności elementów tablicy,

 • obliczenie wartości wielomianu o współczynnikach zapisanych w tablicy.

 1. Jakie operacje wykonujemy na drzewach poszukiwań binarnych (BST)? Kiedy stosujemy drzewa, a kiedy tablice uporządkowane?

 2. Na czym polega sortowanie szybkie (quicksort)?

 3. Na czym polega sortowanie przez sklejanie (mergesort)?

 4. Co to jest kopiec i kolejka priorytetowa? Jak można sortować wykorzystując kopiec (heapsort)?

 5. Jakie jest dolne ograniczenie na pesymistyczny czas sortowania za pomocą porównań?


Pobieranie 22.73 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna