Nazwa zadania: Roboty remontowe węzłów sanitarnych, wymiana posadzek w salachPobieranie 0.64 Mb.
Strona1/7
Data15.03.2018
Rozmiar0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

NAZWA ZADANIA: Roboty remontowe węzłów sanitarnych, wymiana posadzek na korytarzu

malowanie korytarza w Zespole Szkół Specjalnych im.UNICEF w Rzeszowie

przy ul. Ofiar Katania 1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

SPIS TRESCI

ST-00. INFORMACJE OGÓLNE

1. WSTEP. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

SST-01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTEP

2. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
SST-02. ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

2. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
ST-03. ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

2. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

SST-04. INSTALOWANIE DRZWI

1. WSTEP

2. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE


SST-05. KLADZENIE TERAKOTY I GLAZURY

1. WSTEP

2. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
SST-06. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

2. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
SST-07. ROBOTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ ,ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZĄDZEŃ SANITARNYCH
1. WSTEP

2. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
ST – 00. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna S-00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót .

Zakres robót obejmuje ;

a) wymianę posadzki na korytarzu II piętra i przy sali gimnastycznej na posadzkę z płytek gressowych,

b) wymiana stolarki drzwiowej na korytarzach parteru , I-go i II-go piętra ,

c) roboty remontowe łazienek na parterze, I i II piętrze i przy sali gimnastycznej ,

d) roboty remontowe pozostałych łazienek przy sali gimnastycznej z przystosowaniem dla osób

niepełnosprawnych ,

e) malowanie korytarza przy sali gimnastycznej

f) wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazienkach ,

g) dostosowanie instalacji elektrycznej w węzłach sanitarnych

h)montaż barierki chromoniklowej na tarasie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią cześć Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i

wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót budowlanych zadania pn.: Roboty remontowe węzłówsanitarnych, wymiana posadzek na korytarzu malowanie korytarza w Zespole Szkół Specjalnych

im.UNICEF w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katania 1.
Zakres robót objętych w niniejszej Specyfikacji obejmuje:

a/ zakres rzeczowy robót wymienionych w punkcie 1.1.,

b/ zakres ilościowy ujety w przedmiarze jako załączniku do kosztorysu inwestorskiego,

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione

w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględnić zgodność ich realizacji z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych elementów robót. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania z dokumentacja budowlana , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarze

Dokumentacji Projektowej i ST.


1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać :

1/ Specyfikacje Techniczna wykonania robót,

2/ Przedmiar robót,

3/ Kosztorys ofertowy,

4/ Zestawienie materiałów.

5/ Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, która Zamawiający przekaże Wykonawcy po

podpisaniu Umowy będzie zawierać następujące części:

1/ Specyfikacje Techniczna wykonania robót,

2/ Przedmiar robót,

3/ Kosztorys ofertowy,

4/ Zestawienie materiałów.

5/ Informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6/ Projekt budowlany.

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót.

2. Projekt organizacji i harmonogram Robót.

3. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.Pobieranie 0.64 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna