Nazwa przedmiotu/modułu OkulistykaPobieranie 70.31 Kb.
Data27.10.2017
Rozmiar70.31 Kb.


SYLABUS

rok akademicki 2016/2017
Nazwa przedmiotu/modułu

Okulistyka

Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

Klinika Okulistyki USK i DSK

e-mail jednostki

mariakzo@umb.edu.pl

Wydział

Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Nazwa kierunku studiów

lekarski

Poziom kształcenia

Studia jednolite magisterskie

Forma studiów

stacjonarne niestacjonarne

Język przedmiotu

polski angielski 

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy fakultatywny 

Rok studiów/semestr

I  II  III  IV V  VI 1  2  3  4  5  6  7 8 9 X 10  11  12 
Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Nie ma przedmiotów wprowadzających do nauczania okulistyki.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

48 – ćwiczenia; 8 – seminaria; 14 – wykłady; 20 – fakultety

Założenia i cele przedmiotu

Celem nauczania okulistyki jest nabycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu: anatomii i fizjologii układu wzrokowego u dzieci i dorosłych; symptomatologii, diagnostyki i leczenia najczęstszych chorób oczu i aparatu ochronnego; powikłań okulistycznych chorób ogólnoutrojowych; zasad stosowania leków w okulistyce oraz powikłań okulistycznych po stosowaniu leków ogólnie.

Założeniem przedmiotu jest też nabycie przez studenta umiejętności z zakresu: podstawowego badania narządu wzroku; zaplanowania i zinterpretowania badań dodatkowych niezbędnych do postawienia rozpoznania choroby oczu; rozpoznania stanu nagłego w okulistyce wymagającego natychmiastowej pomocy specjalistycznej; udzielenie wtępnej pomocy w urazach oczu oraz założenie opatrunku na oko.Metody dydaktyczne


Metody nauczania obejmują:

1) przekazywanie wiedzy w formie wykładów

2) przekazywanie wiedzy w formie seminariów, połączone z dyskusją

3) ćwiczenia praktyczne z pacjentem, nauka badania przedmiotowego i podmiotowego

4) prezentacja najciekawszych przypadków klinicznych na ćwiczeniach, połączona z dyskusją

5) uczestniczenie w zabiegach okulistycznych na bloku operacyjnym

6) konsultacje raz w miesiącu, w ostatni piątek od godz. 11-12.00


Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych zatrudnionych w Klinice Okulistyki USK i DSK

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

Dr hab. med. Iwona Obuchowska – Klinika Okulistyki USK

Dr n. med. Beata Urban – Klinika Okulistyki DSK


Symbol

i numer efektu kształcenia

zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Forma zajęć

Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

wiedza

F.W3

zna zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno–leczniczych w okulistyce, zna najczęstsze powikłania wyżej wspomnianych zabiegów i procedur

seminaria, ćwiczenia

Metody podsumowujące

- zaliczenie pisemne na koniec bloku z okulistyki

- egzamin końcowy pisemny w formie testu w sesji letniej
Metody formujące, np.

- obserwacja pracy studenta na ćwiczeniach

- ocena aktywności w czasie zajęć

- zaliczenie poszczególnych czynności

- ocena przygotowania do zajęć

- dyskusja w czasie zajęć
F.W4

zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia miejscowego w okulistyce

seminaria, ćwiczenia

F.W11

posiada wiedzę z zakresu chorób narządu wzroku:

a) zna i wyjaśnia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach okulistycznych,

b) zna okulistyczne powikłania chorób ogólnoustrojowych wraz z ich okulistyczną symptomatologią oraz prawidłowe metody postępowania w tych przypadkach,

c) dotyczącą postępowania chirurgicznego w określonych chorobach oka,

d) zna podstawowe grupy leków stosowanych w okulistyce, ich działania niepożądane i interakcje,

e) zna grupy leków stosowanych ogólnie, z którymi wiążą się powikłania i przeciwwskazania okulistyczne oraz wyjaśnia ich mechanizmwykłady, seminaria, ćwiczenia

umiejętności

F.U1

asystuje poprzez obserwację przy typowym zabiegu okulistycznym

ćwiczenia

Metody podsumowujące

- zaliczenie u asystenta na koniec bloku z okulistyki


Metody formujące

- obserwacja pracy studenta na ćwiczeniach

- ocena aktywności w czasie zajęć

- zaliczenie poszczególnych czynności
F.U2

zna podstawowe narzędzia stosowane w okulistyce

ćwiczenia

F.U3

stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki

ćwiczenia

F.U4

potrafi zaopatrzyć prostą ranę, założyć i zmienić jałowy opatrunek

ćwiczenia

F.U19

przeprowadza okulistyczne badanie przesiewowe

ćwiczenia

F.U20

rozpoznaje stany okulistyczne wymagające natychmiastowe pomocy specjalistycznej i udziela wstępnej, kwalifikowanej pomocy w przypadkach urazów fizycznych i chemicznych oka

ćwiczenia

kompetencje społeczne

K2

potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym
Metody podsumowujące

- ocenianie ciągłe przez nauczyciela (obserwacja)Metody formujące
- obserwacja pracy studenta

- dyskusja w czasie zajęć- opinie pacjentów, kolegów

K3

kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu
K4

posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się
K1

Przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjentaPunkty ECTS

4

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)
  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)
  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)
  1. Realizacja przedmiotu: fakultety
  1. Udział w konsultacjachgodziny razem:

Samodzielna praca studenta:

1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)
  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów
  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowegogodziny razem:Treści programowe przedmiotu:

Efekty kształcenia

(symbol i numer)

tematyka

F.W3 i F.W4 - zna zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno–leczniczych w okulistyce, zna najczęstsze powikłania wyżej wspomnianych zabiegów i procedur zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia miejscowego w okulistyce

Odwarstwienia siatkówki i choroby ciała szklistego, Chirurgia soczewki, Choroba zezowa i metody operacyjne, Jaskra – podstawowe zabiegi operacyjne, Procedury inwazyjne w okulistyce: angiografia fluoresceinowa

F.W11 - posiada wiedzę z zakresu chorób narządu wzroku:

a) zna i wyjaśnia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach okulistycznych,

b) zna okulistyczne powikłania chorób ogólnoustrojowych wraz z ich okulistyczną symptomatologią oraz prawidłowe metody postępowania w tych przypadkach,

c) dotyczącą postępowania chirurgicznego w określonych chorobach oka,

d) zna podstawowe grupy leków stosowanych w okulistyce, ich działania niepożądane i interakcje,

e) zna grupy leków stosowanych ogólnie, z którymi wiążą się powikłania i przeciwwskazania okulistyczne oraz wyjaśnia ich mechanizmWady wzroku i metody ich korekcji, Cukrzyca i nadciśnienie tętnicze – powikłania oczne, Problem czerwonego i suchego oka, Wpływ leków stosowanych ogólnie i miejscowo na narząd wzroku, Podstawy neurookulistyki, zaburzenia wzroku w chorobach ośrodkowego układu nerwowego, Retinopatia wcześniaków, siatkówczak, wrodzone zespoły zaburzeń ruchomości gałek ocznych, zez porażenny, Aparat ochronny oka – podstawy anatomii, symptomatologia podstawowych chorób oczodołu i powiek, zagadnienia orbitopatii tarczycowej, Jaskra – patomechanizm, objawy, diagnostyka i leczenie, Choroby rogówki i soczewki, Zapalenia błony naczyniowej oka, Niedrożności naczyń siatkówki, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, Różnice anatomiczne i fizjologiczne miedzy narządu wzroku osoby dorosłej i dziecka, wady refrakcji, jaskra wrodzona, zaćma wrodzona, Zapalenie spojówek u noworodków, wrodzona niedrożność dróg łzowych, zespół dziecka potrząsanego.

F.U1, F.U2, F.U3, F.U4 - asystuje poprzez obserwację przy typowym zabiegu okulistycznym, zna podstawowe narzędzia stosowane w okulistyce, stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki, potrafi zaopatrzyć prostą ranę, założyć i zmienić jałowy opatrunek

Chirurgia soczewki oka, Chirurgia siatkówki, Zabiegi operacyjne w chirurgii jaskry, Postępowanie w ropnym zapaleniu worka łzowego i wrodzonej niedrożności dróg łzowych

F.U20 - rozpoznaje stany okulistyczne wymagające natychmiastowe pomocy specjalistycznej i udziela wstępnej, kwalifikowanej pomocy w przypadkach urazów fizycznych i chemicznych oka

Urazy narządu wzroku, zasady pierwszej pomocy okulistycznej, Postępowanie w stanach nagłych w okulistyce, Problemy ostrego dyżuru

F.U19 - przeprowadza okulistyczne badanie przesiewowe

Badanie oczodołu, egzoftalmometria, ocena stanu powiek i spojówek, Badanie ostrości wzroku i korekcja wad wzroku, ocena widzenia barwnego; Badanie w lampie szczelinowej, podstawy rozpoznawania zaćmy i chorób rogówki; Zastosowanie gonioskopii, oceny ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz pola widzenia w diagnostyce jaskry; Badanie dna oka, ocena zmian na dnie oka w stanie fizjologii i w podstawowych zaburzeniach siatkówki i nerwu wzrokowego; Ocena przedniego odcinka oka za pomocą mikroskopu spekularnego, pachymetru, ultrabiomikroskopii; Ocena tylnego odcinka oka za pomocą ultrasonografii, angiografiii fluoresceinowej, optycznej koherentnej tomografii
Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

red. H. Niżankowska: Okulistyka. Podstawy kliniczne. PZWL, wyd 2010 r i późniejsze

Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

Red. J.J. Kański: Okulistyka kliniczna. Wydawnictwo Medyczne Górnicki, wyd 2005 i późniejsze
Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych obejmujących 2 tygodniowy blok z okulistyki. W przypadku jednej nieobecności usprawiedliwionej nie ma obowiązku jej odrabiania. W przypadku większej ilości nieobecności usprawiedliwionych lub każdej liczby nieobecności nieusprawiedliwionych istnieje obowiązek odrobienia zajęć po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Zaliczenie całego bloku z okulistyki (w jego ostatnim dniu) ma charakter pisemny.

Student zostaje dopuszczony do egzaminu po spełnieniu w/w warunków. Egzamin końcowy ma formę testu w sesji letniej.

….………………………………………………...(data i podpis osoby sporządzającej sylabus)

…………………………………………………….. …………………………..(data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia oraz koordynatora przedmiotu)

Pobieranie 70.31 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna