Nazwa przedmiotu: Fizjoterapia w neurologiiPobieranie 115.39 Kb.
Data05.05.2018
Rozmiar115.39 Kb.

Nazwa przedmiotu: Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii


Kod przedmiotu:

Stopień studiów:


II r. studia I° dzienne, semestr letni

II r. studia I° zaoczne, semestr letni

II r. studia I° wieczorowe, semestr letni


Liczba punktów ECTS:

Imię i nazwisko prowadzącego przedmiot:
dr hab. n med. Janusz Mierzwa prof. nadzw.
Status przedmiotu: przedmiot obowiązkowy


Język wykładowy: polski

Wymagania wstępne:
Metody nauczania: wykłady, ćwiczenia

Cel przedmiotu:

Uzyskanie wiedzy klinicznej w zakresie schorzeń układu nerwowego oraz w zakresie charakterystyki klinicznej deficytów neurologicznych leczonych zachowawczo i chirurgicznie.

Uzyskanie umiejętności praktycznych w zakresie podmiotowej i przedmiotowej oceny deficytów neurologicznych.


Program przedmiotu:

Charakterystyka funkcji układu nerwowego. Charakterystyka typowych zespołów uszkodzeń układu nerwowego. Podstawy kliniczne neurologii i neurochirurgii. Epidemiologia i etiopatogeneza najczęstszych uszkodzeń układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem udaru mózgu, choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego, schorzeń i urazów rdzenia kręgowego, schorzeń i urazów nerwów obwodowych, urazów głowy oraz nowotworów układu nerwowego. Następstwa i powikłania uszkodzeń układu nerwowego. Zarys diagnostyki w schorzeniach układu nerwowego leczonych zachowawczo i operacyjnie. Profilaktyka pierwotna i wtórna. Podstawy badania i oceny deficytu neurologicznego. Zarys technik zabiegowych w neurochirurgii z uwzględnieniem kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz głowy.Zalecane lektury:

 1. Urazy kręgosłupa odcinka szyjnego i ich następstwa. J. Kiwerski, PZWL

 2. Schorzenia i urazy kręgosłupa. J. Kiwerski, PZWL

 3. Klinimetria w udarach mózgu. J. Opara, Katowice

 4. Podstawy kliniczne neurologii. Mazur R., Kozubski W., Prusiński A. PZWL Podstawy neurologii klinicznej. A Prusiński, PZWL

 5. Neurologia kliniczna w zarysie - podręcznik dla studentów medycyny. Wł. Jakimowicz, PZWL

 6. Neurochirurgia. Red. P. Stoniewski, Urban & Partner Wrocław, 1998.

 7. Rehabilitacja w chirurgii, Red. Kołodziej J., Woźniewski M. PZWL, Warszawa 2004.

 8. Badanie neurologiczne - to proste! Geraint Fuller, PZWL


Nazwa przedmiotu: Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i reumatologii


Kod przedmiotu:

Stopień studiów:


II r. studia I° dzienne, semestr letni

II r. studia I° zaoczne, semestr letni

II r. studia I° wieczorowe, semestr letni


Liczba punktów ECTS:

Imię i nazwisko prowadzącego przedmiot:
dr hab. n med. Szymon Dragan prof. nadzw.


dr Janusz BolanowskiStatus przedmiotu: przedmiot obowiązkowy


Język wykładowy: polski

Wymagania wstępne:
Metody nauczania: wykłady, ćwiczenia

Cel przedmiotu:

Uzyskanie wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej badania podmiotowego i przedmiotowego chorych ze schorzeniami układu ruchu dla potrzeb fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i reumatologii. Znajomość epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki ze szczególnym uwzględnieniem symptomatologii schorzeń ortopedycznych oraz problemów urazowych. Umiejętność prowadzenia fizjoterapii zarówno w warunkach szpitalnych jak i ambulatoryjnych, wyznaczenie programu fizjoterapii domowej, monitorowanie procedur fizjoterapeutycznych.

Program przedmiotu:

Umiejętności praktyczne i teoretyczne w zakresie prowadzenia fizjoterapii w ortopedii i traumatologii. Fizjoterapia w kolejnych okresach chorób oraz edukacja pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem znajomości i eliminacji czynników ryzyka tych schorzeń. Umiejętność doboru zastosowanych procedur fizjoterapeutycznych do określonego stanu klinicznego chorego. Monitorowanie procesu terapeutycznego oraz prowadzenie dokumentacji.
Zalecane lektury:

 1. Marciniak W. (red.): Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja. PZWL, Warszawa 2005

 2. Nowotny J. (red.): Podstawy kliniczne fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu. MediPage, Warszawa 2006

 3. Nowotny J. (red.):Podstawy fizjoterapii. wyd. KASPER, Kraków, cz. I – 2004, cz. II i III - 2005

 4. Kiwerski J. (red.): Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 2005

 5. Zembaty A. (red.): Kinezyterapia t. I i II. KASPER, Kraków 2003

 6. Skolimowski T.: Badania czynnościowe narządy ruchu w fizjoterapii. AWF Wrocław, Wrocław 2009

 7. Buckup K. :Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. PZWL, Warszawa 2007

 8. Sanders R.,red. A. Dziak.: Traumatologia układu ruchu. Seria Core Knowledge in Orthopaedics, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2009

 9. Gaździk T. S. (red.): Zespolenia śródszpikowe. PZWL, Warszawa 2006

 10. Bolanowski J., Wrzosek Z.: Choroby reumatyczne – podręcznik dla studentów fizjoterapii. AWF Wrocław, Wrocław 2007
Nazwa przedmiotu: Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej


Kod przedmiotu:

Stopień studiów:


St. Stacjonarne Iº II/4

St. Niestacjonarne Iº (Zaoczne) II/4

St. Niestacjonarne Iº (Wieczorowe) II/4


Liczba punktów ECTS:

Imię i nazwisko prowadzącego przedmiot:

dr hab. n med. Krzysztof Wronecki prof. nadzw.
Status przedmiotu: przedmiot kierunkowy, obligatoryjny


Język wykładowy: polski

Metody nauczania: wykłady, ćwiczenia

Cele nauczania przedmiotu:

Uzyskanie wiedzy z zakresu propedutyki pediatrii. Uzyskanie wiedzy klinicznej w zakresie zaburzeń i schorzeń wieku rozwojowego. Charakterystyka kliniczna deficytów rozwojowych. Podstawy badania podmiotowo-przedmiotowego w zakresie pediatrii i neurologii dziecięcej. Wybór badań diagnostycznych i funkcjonalnych dla potrzeb programowania fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej. Wskazania i przeciwwskazania do fizjoterapii pediatrycznej z uwzględnieniem neurokinezjologicznych metod usprawniania.

Uzyskanie umiejętności praktycznych w zakresie planowania i prowadzenia fizjoterapii w oparciu o wynik badania i postawione cele funkcjonalne u dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego.


Program przedmiotu:

Podstawy kliniczne pediatrii i neurologii dziecięcej. Rola fizjoterapii w procesu leczenia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Dobieranie testów diagnostycznych i funkcjonalnych oraz zabiegów fizjoterapeutycznych stosownie do rozpoznania klinicznego, wyniku oceny funkcjonalnej oraz sposobu leczenia. Fizjoterapia w różnych jednostkach chorobowych. Fizjoterapia szpitalna i ambulatoryjna. Kontrola efektów terapii i prowadzenie dokumentacji.
Zalecane lektury:

1. Rehabilitacja Medyczna, tom I. II. pod red A. Kwolka, U&P Wrocław 1. Rehabilitacja Medyczna, W. Dega, K. Milanowska, PZWL

 2. Leczenie ruchem. Badanie narządu ruchu w rehabilitacji.J. Z. Kilar, P. Lizis ,

Kraków

 1. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, tom I i II, pod red. Hellbriigge Th., Antykwa Kraków 1994

 2. Propedeutyka pediatrii, wyd.AM we Wrocławiu 1998 pod red. Jankowski A.

 3. Mózgowe porażenia dziecięce, PZWL Warszawa 2005, pod red. R. Michałowicz

 4. Pediatria, Górnicki, Dębiec, PZWL 1995

 5. Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego” Sadowska L., wyd. AWF Wrocław 2001

 6. Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju, Sadowska L., wyd. AWF Wrocław 2004,

 7. Leczenie inhalacyjne, rehabilitacja oddechowa dzieci i dorosłych, Alkiewicz J Volumed Wrocław 1995

 8. Kardiologia dziecięca, Keck E., PZWL Warszawa 1993

 9. Fizjoterapia pediatryczna, Tecklin J., PZWL, Warszawa 1996

 10. Neurologia dziecięca, J. Czochańska, PZWL 1990

Nazwa przedmiotu: Biomechanika


Kod przedmiotu:

Stopień studiów:


II r. studia I° dzienne, semestr zimowy

II r. studia I° zaoczne, semestr zimowy

II r. studia I° wieczorowe, semestr zimowy


Liczba punktów ECTS:

Imię i nazwisko prowadzącego przedmiot:
dr hab. n med. Szymon Dragan prof. nadzw.
Status przedmiotu: przedmiot obowiązkowy


Język wykładowy: polski

Wymagania wstępne:
Metody nauczania: wykłady, ćwiczenia

Cel przedmiotu:

Poznanie zagadnień mechaniki ciała człowieka w różnych dysfunkcjach ruchowych oraz porównanie normalnych i patologicznych zjawisk ruchu wraz z analizą możliwości korelacji tych patologii .

Zastosowanie praktyczne umiejętności badania, opisywania i diagnozowania dysfunkcji narządu ruchu oraz stosowania metod leczniczych w różnych stanach patologii.Program przedmiotu:

 1. Podstawowe pojęcia i prawa mechaniki, prawa rządzące zmianami zachodzącymi w organizmie człowieka. Strukturalna budowa narządu ruchu. Tkanka łączna – własności fizyczne.

 2. Kość jako tkanka i narząd – własności mechaniczne, wpływ warunków mechanicznych na budowę tkanki kostnej i rozwój kości.

 3. Przebudowa adaptacyjna kości w różnych stanach patologii.

 4. Własności mechaniczne tkanki chrzęstnej i mięśniowej. Własności fizyczne chrząstki, mięśni oraz więzadeł i powięzi.

 5. Kości, stawy i więzadła – kinematyka narządu ruchu.

 6. Biomechanika narządu ruchu – podstawowe pojęcia kinetyki.

 7. Fizjologia mięśni – jednostka motoryczna mięśnia i budowa mięśnia. Źródła energii mięśnia. Siła mięśnia.

 8. Biomechanika mięśni – prawa mechaniki w zastosowaniu do mięśni, morfologiczna adaptacja mięśni.

 9. Patomechanika mięśni - zmęczenie mięśnia, wydatek energetyczny a możliwości regeneracyjne mięśni. Stany chorobowe prowadzące do zaburzenia bilansu energetycznego mięśnia.

 10. Ciało ludzkie jako układ mechaniczny.

Zalecane lektury:

 1. Acta of Bioengineering and Biomechanice, roczniki,

 2. Będziński R. “Biomechanika inżynierska”. Politechnika Wrocławska, 1997,

 3. Bober T. „Biomechanika chodu i biegu”. Skrypt AWF Wrocław, 1989,

 4. Bober T., Zawadzki J. „Biomechanika układu ruchu człowieka”. BK AWF Wrocław 2001,

 5. Wiktora Degi ortopedia i Rehabilitacja, red. Marciniak W, Szulc A., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003, 2004,

 6. Zagrobelny Z., Woźniewski M. „Biomechanika kliniczna” AWF Wrocław, 1997

 7. Dziak A. Tayara S.H. „Bolesny bark”. Kraków, 1998.

 8. Rąpała K. „Bóle krzyża”, PZWL, 2005

Nazwa przedmiotu: Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i reumatologii


Kod przedmiotu:

Stopień studiów:


III r. studia I° dzienne, semestr zimowy

III r. studia I° zaoczne, semestr zimowy

III r. studia I° wieczorowe, semestr zimowy


Liczba punktów ECTS:

Imię i nazwisko prowadzącego przedmiot:
prof. dr hab. Zdzisława Wrzosek


dr Janusz BolanowskiStatus przedmiotu: przedmiot obowiązkowy


Język wykładowy: polski

Wymagania wstępne:
Metody nauczania: wykłady, ćwiczenia

Cel przedmiotu:

Umiejętność doboru zabiegów i metod z zakresu fizjoterapii w zależności od obrazu klinicznego i okresu choroby a także stanu funkcjonalnego pacjenta. Zasady profilaktyki zmian wtórnych. Fizjoterapia w zespołach bólowych kręgosłupa o różnej etiologii.Program przedmiotu:

Ogólne zasady fizjoterapii w ortopedii i reumatologii w zależności od metody leczenia. Fizjoterapia w wybranych wadach wrodzonych narządu ruchu (dysplazja i wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, wady w obrębie stóp, kręcz karku, skróty kończyn), w wybranych dysfunkcjach stawu biodrowego i kolanowego (choroba Perthesa, złuszczenie głowy kości udowej, chondromalacja rzepki i w chorobie zwyrodnieniowej). Fizjoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów, zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa i zmianach w tkankach okołostawowych (fibromialgie, zespoły bolesnego barku, łokieć tenisisty).
Zalecane lektury:

1. Bolanowski J., Wrzosek Z. (2007) Choroby reumatyczne: podręcznik dla studentów fizjoterapii. AWF, Wrocław.

2. Dziak A. (red.), (1995) Opatrunki unieruchamiające w ortopedii i traumatologii. PZWL, Warszawa.

3. Dziak A. (2007) Bóle i dysfunkcje kręgosłupa. Medicina Sportiva, Kraków.

4. Rosławski A. (2002) Ćwiczenia lecznicze w chorobach reumatycznych. Poradnik dla pacjentów. PZWL, Warszawa.

5. Szulc A. Marciniak W. (red) (2003,2004) Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja. PZWL, Warszawa.

6. Widuchowski J. (2001) Kolano-endoprotezoplastyka-całkowita wymiana stawu. Sport i Medycyna, Katowice.

7. Rehabilitacja ortopedyczna (2008) – S.B. Brotzman, K. E. Wilk ; Urban & Partner.

Nazwa przedmiotu: Fizjoterapia kliniczna wieku rozwojowego


Kod przedmiotu:

Stopień studiów:


III r. studia I° dzienne, semestr zimowy

III r. studia I° zaoczne, semestr zimowy

III r. studia I° wieczorowe, semestr zimowy


Liczba punktów ECTS:

Imię i nazwisko prowadzącego przedmiot:
dr Dorota Wójtowicz, dr Piotr Dominiak
Status przedmiotu: przedmiot obowiązkowy


Język wykładowy: polski

Wymagania wstępne:
Metody nauczania: wykłady, ćwiczenia

Cel przedmiotu:

Praktyczne umiejętności rozpoznawania zaburzeń rozwojowych u niemowląt, dzieci i młodzieży. Umiejętność doboru odpowiedniej terapii do konkretnych zakłóceń wzorca ruchowego. Poznanie metodyki postępowania fizjoterapeutycznego w leczeniu wybranych schorzeń. Zapoznanie z różnymi metodami fizjoterapii stosowanej w pediatrii.Program przedmiotu:

Rozwój metod diagnostyczno-terapeutycznych stosowanych w pediatrii na przełomie ostatnich lat. Chirurgia dziecięca a fizjoterapia. Choroby układu oddechowego u noworodków, niemowląt i dzieci oraz postępowanie fizjoterapeutyczne. Zasady badania dla potrzeb fizjoterapii pacjentów z chorobami układu oddechowego. Omówienie etiologii, obrazu klinicznego, schematów leczenia i fizjoterapii oddechowej pacjentów z zespołem aspiracji smółki, zapaleniem płuc, zespołem zaburzeń oddychania, dysplazją oskrzelowo-płucną, odmą opłucnową, mukowiscydozą, niewydolnością oddechową. Choroby układu krążenia. Omówienie etiologii, anatomii i hemodynamiki najczęściej występujących wad wrodzonych serca u dzieci. Rozwój dziecka z wadą wrodzoną serca. Powikłania po zabiegach kardiochirurgicznych istotne w praktyce fizjoterapeuty. Dysfunkcje górnego i dolnego neuronu ruchowego u dzieci a postępowanie fizjoterapeutyczne. Mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa, okołoporodowe uszkodzenie splotu barkowego, etiologia, podział, obraz kliniczny, metody fizjoterapii na każdym etapie rozwojowym. Choroby nerwowo-mięśniowe i ortopedyczne i ich fizjoterapia. Postępujący rdzeniowy dziecięcy zanik mięśni, dystrofie mięśniowe, wady stóp, kręcz karku a postępowanie fizjoterapeutyczne.
Zalecane lektury:

 1. 1. Banaszek G., Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Volty.

 2. Czochańska J., Neurologia dziecięca.

 3. Hellbrügge Th., Monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa, t. I i II.

 4. Michałowicz ., Mózgowe porażenie dziecięce.

 5. Sadowska L., Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. AWF, Wrocław 2001.

 6. Sadowska L., Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju. AWF, Wrocław 2004.

 7. Alkiewicz J., Leczenie inhalacyjne, rehabilitacja oddechowa dzieci i dorosłych. Wolumen, Wrocław 1995.

 8. Keck E., Kardiologia dziecięca. PZWL, Warszawa 1993.

 9. Tecklin J., Fizjoterapia pediatryczna. PZWL, Warszawa 1996.

 10. Kwolek A. (red.), Rehabilitacja medyczna, t. I i II. Urban&Partner, Wrocław.


Nazwa przedmiotu: Fizjoterapia kliniczna w traumatologii


Kod przedmiotu:

Stopień studiów:


III r. studia I° dzienne, semestr letni

III r. studia I° zaoczne, semestr letni

III r. studia I° wieczorowe, semestr letni


Liczba punktów ECTS:

Imię i nazwisko prowadzącego przedmiot:
dr hab. Anna Skrzek prof. nadzw.
Status przedmiotu: przedmiot obowiązkowy


Język wykładowy: polski

Wymagania wstępne:
Metody nauczania: wykłady, ćwiczenia

Cel przedmiotu:

Wykonywania ćwiczeń leczniczych i zabiegów fizykalnych u osób po urazach narządu ruch stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego; wykonywania badań i testów niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii; wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich metod terapeutycznych; kontrolowanie wyników rehabilitacji i prowadzenie dokumentacji.
Program przedmiotu:

Badanie narządu ruchu dla potrzeb traumatologii. Zasady fizjoterapii w traumatologii w zależności od metody leczenia zachowawczego lub operacyjnego. Opatrunki unieruchamiające, rodzaje wyciągów i urządzenia techniczne stosowane w traumatologii. Fizjoterapia po urazach kończyn górnych, kończyn dolnych, miednicy. Rehabilitacja po urazach kręgosłupa. Przydatność metody Ilizarowa dla potrzeb ortopedii i traumatologii.

Fizjoterapia przed i po zabiegu amputacji planowych i pourazowych. Profilaktyka wczesnych i późnych powikłań pourazowych.


Zalecane lektury:

 1. Tylman D., Dziak A., Traumatologia narządu ruchu, t.1, 2, 3. PZWL, Warszawa 1985.

 2. Tylman D., Czynnościowe leczenie złamań. PZWL. Warszawa 1998.

 3. Gaździk T.Sz., Ortopedia i traumatologia- podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 1998.

 4. Kiwerski J., Urazy kręgosłupa szyjnego i ich następstwa. PZWL. Warszawa 1993.

 5. Górecki A., Uszkodzenia stawu kolanowego. PZWL, Warszawa 2002.

 6. Tęsiorowski M., Zarzycka M., Podstawowe zasady wydłużania kończyn. Wydawnictwo Kasper. Kraków 1998.

Nazwa przedmiotu: Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii


Kod przedmiotu:

Stopień studiów:


III r. studia I° dzienne, semestr letni

III r. studia I° zaoczne, semestr letni

III r. studia I° wieczorowe, semestr letni


Liczba punktów ECTS:

Imię i nazwisko prowadzącego przedmiot:
dr Małgorzata Mraz
Status przedmiotu: przedmiot obowiązkowy


Język wykładowy: polski

Wymagania wstępne:
Metody nauczania: wykłady, ćwiczenia

Cel przedmiotu:

Uzyskanie wiedzy klinicznej w zakresie schorzeń układu nerwowego. Uzyskanie wiedzy w zakresie charakterystyki klinicznej deficytów neurologicznych leczonych zachowawczo i chirurgicznie.

Uzyskanie umiejętności praktycznych w zakresie podmiotowej i przedmiotowej oceny deficytów neurologicznych.


Program przedmiotu:

Charakterystyka funkcji układu nerwowego. Charakterystyka typowych zespołów uszkodzeń układu nerwowego. Profilaktyka pierwotna i wtórna. Podstawy badania i oceny deficytu neurologicznego. Analiza kliniczna zaburzeń funkcjonalnych u osób z uszkodzeniem układu nerwowego. Zasady fizjoterapii neurologicznej. Podstawy metod neurofizjologicznych i specjalistycznych wykorzystywanych w fizjoterapii neurologicznej. Specyfika fizjoterapii w okresie ostrym, podostrym i przewlekłym w schorzeniach układu nerwowego. Specyfika fizjoterapii w okresie przedoperacyjnym i pooperacyjnym w schorzeniach układu nerwowego leczonych chirurgicznie. Łączenie zabiegów fizykalnych z usprawnianiem ruchowym w fizjoterapii neurologicznej.
Zalecane lektury:

 1. Rehabilitacja Medyczna. tom II. pod red A. Kwolka, U&P Wrocław

 2. Schorzenia i urazy kręgosłupa. J. Kiwerski, PZWL

 3. Rehabilitacja po udarze mózgu. Laidler P. PZWL

 4. Rehabilitacja w chorobie Parkinsona. Red. Fries, Liebenstund, Kraków

 5. Klinimetria w udarach mózgu. J. Opara, Katowice

 6. Rehabilitacja w chirurgii, Red. Kołodziej J., Woźniewski M. PZWL, Warszawa 2004.

 7. Spastyczność – od patologii do leczenia. Sławek J., Gdańsk, 2007.

 8. Rehabilitacja. Podręcznik dla studentów medycyny. Wrzosek Z., Bolanowski J. – red. AM Wrocław, 2008

Nazwa przedmiotu: Zaopatrzenie ortopedyczne


Kod przedmiotu:

Stopień studiów:


III r. studia I° dzienne, semestr zimowy

III r. studia I° zaoczne, semestr letni

III r. studia I° wieczorowe, semestr zimowy


Liczba punktów ECTS:

Imię i nazwisko prowadzącego przedmiot:
dr Małgorzata Stefańska
Status przedmiotu: przedmiot obowiązkowy


Język wykładowy: polski

Wymagania wstępne:
Metody nauczania: wykłady, ćwiczenia

Cel przedmiotu:

Znajomość zasad działania przedmiotów ortopedycznych (ortem, protez i sprzętu pomocniczego) stosowanych w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu w oparciu o biomechaniczne uwarunkowania dysfunkcji kończyny górnej, dolnej i kręgosłupa.Program przedmiotu:

Wprowadzenie do przedmiotu. Czynnościowe badanie narządu ruchu. Mechanika i patomechanika stawu biodrowego, kolanowego i stopy. Mechanika i patomechanika obręczy barkowej, stawu łokciowego i ręki. Amputacje. Amputacje i protezowanie w obrębie kończyny górnej. Amputacje i protezowanie w obrębie kończyny dolnej. Protezowanie w wadach wrodzonych. Ortotyczna kontrola ruchów w stawach. Ortotyczne zaopatrzenie kończyny górnej. Ortotyczne zaopatrzenie kończyny dolnej i kręgosłupa. Sprzęt pomocniczy.
Zalecane lektury:

 1. Dega W., Ortopedia i rehabilitacja, t. II. PZWL 1984.

 2. Vitali M., Kingsley P., Robinson B., Andrews G., Harris E.E., Amputacje i protezowanie. PZWL, 1985.

 3. Milanowska K., Dega W., Rehabilitacja medyczna. PZWL.

Nazwa przedmiotu: Metodologia badań naukowych


Kod przedmiotu:

Stopień studiów:


I r. studia II° dzienne, semestr zimowy

I r. studia II° niestacjonarne, semestr zimowyLiczba punktów ECTS:

Imię i nazwisko prowadzącego przedmiot:
prof. dr hab. Marian Golema
Status przedmiotu: przedmiot obowiązkowy


Język wykładowy: polski

Wymagania wstępne:
Metody nauczania: wykłady, ćwiczenia

Cel przedmiotu:

Poznanie współczesnej i historycznej refleksji nad szeroko rozumianymi kryteriami naukowości wiedzy. W trakcie wykładów omówiona zostanie współcześnie prowadzona w kręgach naukowych (w szczególności humanistycznych) dyskusja nad pytaniem: czym jest nauka i w jaki sposób metoda badań wyznacza kryterium naukowości? Dodatkowym celem jest odniesienie rudymentarnych standardów (formalnych i metodologicznych) stawianych pracom naukowym do własnej pracy studentów, w szczególności przedstawione zostaną kryteria stawiane pisemnej pracy magisterskiej (licencjackiej), m.in. w zakresie metody badawczej, właściwego formułowania problemu badawczego, doboru i weryfikacji źródeł.
Program przedmiotu:

Kształtowanie się nowoczesnego paradygmatu naukowości na przykładzie przemian w nauce na przełomie XVI i XVII w., metodologiczne próby znalezienia uniwersalnej, racjonalnej metody naukowej. Krytyka racjonalizmu, krytyka związku koniecznego i indukcji w naukach empirycznych. Epistemologiczne koncepcje prawdy. Rola i znaczenie metody w poznaniu naukowym. Logika jako metoda współczesnych badań naukowych, indukcja jako podstawowa metoda nauk empirycznych, niezawodność dedukcji, metoda hipotetyczno-dedukcyjna, falsyfikacjonizm, fallibilizm. Rozwój refleksji nad nauką od czasu relatywizmu Sofistów do współczesnych badań opisujących i wyznaczających standardy naukowości wiedzy. Etos naukowca – problemy etyczno-moralne zawodu naukowca. Społeczna rola nauki. Nauka jako „produkt” odpowiadający zapotrzebowaniu rynku – praktyczny i aksjologiczny wymiar nauki.
Zalecane lektury:


 1. Hempel ., Filozofia nauk przyrodniczych. Warszawa 2001.

 2. Hume D., Badania dotyczące rozumu ludzkiego.

Nazwa przedmiotu: Protetyka i ortotyka


Kod przedmiotu:

Stopień studiów:


I r. studia II° dzienne, semestr letni

I r. studia II° niestacjonarne, semestr letni

V r. studia jednolite zaoczne, semestr letni


Liczba punktów ECTS:

Imię i nazwisko prowadzącego przedmiot:
dr Małgorzata Stefańska
Status przedmiotu: przedmiot obowiązkowy


Język wykładowy: polski

Wymagania wstępne:
Metody nauczania: wykłady, ćwiczenia

Cel przedmiotu:

Poznanie zasad działania przedmiotów ortopedycznych (ortem, protez, sprzętu pomocniczego) stosowanych w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu w oparciu o biomechaniczne uwarunkowania dysfunkcji kończyny górnej, dolnej i kręgosłupa.
Program przedmiotu:

Wprowadzenie do przedmiotu – krótki rys historyczny, biomechaniczne właściwości i odrębności narządu ruchu, kompensacyjne i adaptacyjne właściwości i odrębności narządu ruchu. Czynnościowe badanie narządu ruchu – ocena zmian statyczno-kinetycznych, ocena chodu patologicznego. Mechanika i patomechanika stawu biodrowego, kolanowego i stopy oraz obręczy barkowej, stawu łokciowego i ręki. Amputacje – wskazania dla odjęcia kończyny, wybór poziomu i techniki amputacji w zależności od wskazań, wartość funkcjonalna kikutów w zależności od poziomu odjęcia, pooperacyjne zmiany fizykalne i patologiczne. Amputacje i protezowanie w obrębie kończyny górnej i w obrębie kończyny dolnej. Protezowanie w amputacjach poniżej kolana, przezkolanowych i ponad stawem kolanowym. Protezowanie w wadach wrodzonych. Ortotyczna kontrola ruchów w stawach – poprawa statyki ciała, sprawności chodu i sprawności ręki. Ortotyczne zaopatrzenie kończyny górnej, dolnej i kręgosłupa. Sprzęt pomocniczy.
Zalecane lektury:

 1. Dega W., Ortopedia i Rehabilitacja, t. II. PZWL, Warszawa 1984.

 2. Witali M., Robinson K.P., Brian G.A., Harris E.E., Amputacje i protezowanie. PZWL, Warszawa 1985.

 3. Milanowska K., Dega W., Rehabilitacja medyczna, wyd. III uzupełnione. PZWL, Warszawa 1999.


Nazwa przedmiotu: Demografia i epidemiologia


Kod przedmiotu:

Stopień studiów:


II r. studia II° dzienne, semestr zimowy

II r. studia II° wieczorowe, semestr zimowy

II r. studia II° zaoczne, semestr zimowy


Liczba punktów ECTS:

Imię i nazwisko prowadzącego przedmiot:
dr hab. Krzysztof Wronecki, prof. nadzw.
Status przedmiotu: przedmiot obowiązkowy


Język wykładowy: polski

Wymagania wstępne:
Metody nauczania: wykłady

Cel przedmiotu:

Umiejętność oceny skali problemów niepełnosprawności w ujęciu demograficznym i epidemiologicznym; wykorzystywania badań przesiewowych w profilaktyce niepełnosprawności; wykorzystywania wiedzy z zakresu demografii i epidemiologii w profilaktyce niepełnosprawności.
Program przedmiotu:

Charakterystyka metod i zasad analizy demograficznej. Podstawowe parametry trwania życia. Współczesne podejście do zdrowia i choroby. Pojęcia statystyki epidemiologicznej – chorobowość, zapadalność, umieralność, swoiste współczynniki umieralności, współczynniki standaryzowane. Epidemiologia opisowa i behawioralna. Niepełnosprawność w ujęciu epidemiologicznym. Czynniki ryzyka w poszczególnych grupach chorób cywilizacyjnych. Badania przesiewowe – rola, rodzaje, sposób przeprowadzania. Wybrane zagadnienia higieny w kontekście demografii i epidemiologii.Zalecane lektury:

 1. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych. Wybrane rozdziały: 7-11, 12-14 oraz 18. PWN, Warszawa 1998.

 2. Dutkiewicz W., Podstawy metodologii badań. Stachurski, Kielce 2001.

 3. Frankfurt-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Nazwa przedmiotu: Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii (część 3)


Kod przedmiotu:

Stopień studiów:


II r. studia II° dzienne, semestr zimowy

II r. studia II° niestacjonarne, semestr zimowy

V r. studia jednolite zaoczne, semestr zimowy

II r. studia II° zaoczne, semestr zimowyLiczba punktów ECTS:

Imię i nazwisko prowadzącego przedmiot:
dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw.
Status przedmiotu: przedmiot obowiązkowy


Język wykładowy: polski

Wymagania wstępne:
Metody nauczania: wykłady, ćwiczenia

Cel przedmiotu:

Dobór badań diagnostycznych i funkcjonalnych dla potrzeb tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu rehabilitacji osób dorosłych i dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu oraz układu nerwowego; programowanie postępowania związanego z regeneracją, kompensacją, adaptacją i rehabilitacją osób dorosłych i dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu oraz układu nerwowego dostosowanego do stanu klinicznego i celów kompleksowej rehabilitacji.Program przedmiotu:

Rodzaj, stopień ciężkości i okresy przebiegu różnych dysfunkcji ograniczających aktywność ruchową kończyn i kręgosłupa; obiektywna ocena funkcji narządu ruchu w oparciu o testy prowadzone w warunkach statycznych i dynamicznych (izokinetycznych i izotonicznych); możliwości wykorzystania testów biomechanicznych do oceny, kontroli postępów prowadzonej terapii; kinematyczna i kinetyczna analiza ruchu mająca na celu zwiększenie ekonomiki wykonywanych aktów ruchowych; interpretacja wyników testów funkcjonalnych.Zalecane lektury:

 1. Kwolek A., Rehabilitacja medyczna, t. 1, 2, 3. Urban&Partner, Wrocław 2003.

 2. Nowotny J., Podstawy fizjoterapii, cz. 1, 2, 3. Wydawnictwo Kasper, Kraków 2004.

 3. Buckup K., Testy kliniczne w badaniach kości, stawów i mięśni. PZWL, Warszawa 2007.

Pobieranie 115.39 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna