Nauczyciele informatykiPobieranie 70.21 Kb.
Data23.05.2018
Rozmiar70.21 Kb.

Nauczyciele informatyki

WYMAGANIA EDUKACYJNE - INFORMATYKA KLASA I

dla uczniów z opinią PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych
Rok szkolny 2011/2012


Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:


ORGANIZACJA PRACY Z KOMPUTEREM:

- zna i przestrzega regulaminu pracowni

- potrafi zalogować się do sieci

- dba o własność intelektualną innych użytkowników komputera

- potrafi przedstawić obszar zastosowań komputera

- potrafi wymienić niezbędne elementy zestawu komputerowego

- wymienia nośniki pamięci zewnętrznej

- rozumie różnice pomiędzy pamięcią zewnętrzną i wewnętrzną komputera

- potrafi otworzyć i zamknąć program

- potrafi założyć folder we wskazanym miejscu

- potrafi zapisać dokument do wskazanego katalogu

- odróżnia folder od pliku

- potrafi zmienić nazwę pliku lub folderu

- wymienia elementy środowiska graficznego Windows

- potrafi dostosować rozmiar okna

- potrafi usuwać niepotrzebne dokument lub foldery ze struktury katalogów


SIECI KOMPUTEROWE:

- zna pojęcie sieci komputerowej

- potrafi podać znane sieci komputerowe

- potrafi określić, jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą korzystanie z zasobów Internetu

- zna nazwy podstawowych wyszukiwarek internetowych i potrafi z nich korzystać

- odbiera pocztę elektroniczną
MULTIMEDIA:

- zna zasady tworzenia prezentacji i je stosuje

- potrafi dodać, usunąć lub zmodyfikować slajd
EDYTOR TEKSTU:

- podaje różnice między edytorem tekstu a edytorem grafiki,

- zna pojęcie akapitu i wiersza

- wprowadza i kasuje znaki dostępne z klawiatury, w tym polskie znaki diakrytyczne

- potrafi dokonać formatowania czcionki

- uzupełnia dane we wskazanej tabeli (z wykorzystaniem tabulatorów),

- potrafi przenieść poznane zasady zapisu i odczytu plików na pliki tekstowe,

- potrafi poprawić błędy lub uzupełnić tekst w istniejącym pliku – wg poleceń nauczyciela,

- potrafi kopiować, wycinać lub przenosić wskazane fragmenty tekstu – w obrębie tego samego pliku korzystając ze Schowka
ARKUSZ KALKULACYJNY:

- potrafi podać przykłady problemów, w których rozwiązaniu jest pomocny arkusz

- zna pojęcie adres komórki i potrafi się nim posługiwać

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz:


ORGANIZACJA PRACY Z KOMPUTEREM:

- potrafi wskazać korzyści wynikające z zastosowania komputera

- potrafi przedstawić wykorzystanie urządzeń komputerowych w życiu codziennym

- wymienia urządzenia dodatkowe przyłączane do zestawu komputerowego

- potrafi określać urządzenia wejścia-wyjścia

- potrafi sprawdzić prawidłowość połączenia elementów zestawu komputerowego

- wymienia elementy budowy wewnętrznej komputera

- wymienia rodzaje pamięci wewnętrznej komputera

- zna podstawowe jednostki pamięci

- podaje własności pamięci operacyjnej

- rozumie możliwość uzależnienia się od komputera

- potrafi dostosować pulpit do bieżącej pracy

- rozkłada okna na pulpicie kaskadowo lub sąsiadująco

- potrafi tworzyć własną strukturę katalogów na dysku i sprawnie się po niej poruszać

- zna pojęcie pliku i folderu

- rozumie rolę systemu operacyjnego

- zna budowę okna Windows

- wykonuje podstawowe operacje na oknach

- potrafi wykonywać proste operacje na elementach Pulpitu

- zna pojęcie programu • zna pojęcie aplikacji


SIECI KOMPUTEROWE:

- potrafi wymienić rodzaje sieci komputerowych

- zna rolę Internetu w życiu współczesnego człowieka

- rozumie różnicę pomiędzy przeglądarką a wyszukiwarką

- potrafi podczas wyszukiwania informacji dokonywać wyboru prawidłowych treści

- zna prawa chroniące własność intelektualną innych

- wysyła wiadomości elektroniczne
MULTIMEDIA:

- zna sposoby prezentowania informacji

- potrafi zaprojektować i wykonać prezentację multimedialną

- potrafi wstawić do slajdu obrazek i pole tekstowe
EDYTOR TEKSTU:

- potrafi napisać krótki tekst na zadany temat,

- potrafi zaznaczyć dowolny fragment tekstu określonym sposobem,

- potrafi sformatować akapit wg zaleceń nauczyciela,

- potrafi przetwarzać dokument z użyciem bloku

- potrafi wykorzystać tabulatory domyślne w zadaniu zaleconym przez nauczyciela,

- potrafi zdefiniować i podać proste przykłady wyliczania i numerowania.

- umie zmodyfikować dowolny plik tekstowy,

- potrafi skorzystać z odpowiednich narzędzi, aby utworzyć tabelę

- potrafi wypełnić tabelę tekstem


ARKUSZ KALKULACYJNY:

- Potrafi w komórkę wpisać lub poprawić zapisane tam dane lub formuły

- Potrafi poruszać się po arkuszu i zaznaczać zakresy komórek lub pojedyncze komórki


Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocena dostateczną oraz:


ORGANIZACJA PRACY Z KOMPUTEREM:

 • zna przeznaczenie elementów budowy wewnętrznej komputera

- potrafi określić pojemność podstawowych nośników pamięci zewnętrznej

- potrafi zamieniać jednostki pamięci

- wskazuje rolę pamięci zewnętrznej i wewnętrznej

- potrafi modyfikować strukturę katalogów na dysku

- rozumie znaczenie rozszerzenia nazwy pliku

- potrafi utworzyć skrót do programu • zna podstawowe cechy systemu Windows

- zna pojęcie sytemu operacyjnego

 • podaje przykłady kilku systemów operacyjnych

 • potrafi wykonać wybrane polecenia systemu operacyjnego DOS

 • zna rodzaje plików i ich rozszerzenia

 • potrafi znaleźć wybrany plik lub folder, wykorzystując dostępne narzędzia

 • włączać rysunki (fragmenty) do innego rysunku przez Schowek

 • zna cele i zasady porządkowania dysku

 • sprawnie operuje na zbiorach


SIECI KOMPUTEROWE:

- potrafi założyć skrzynkę pocztową

- potrafi określić warunki przyłączenia do sieci komputerowej

- potrafi stosować odpowiednie metody w celu zawężenia poszukiwanych informacji

- wysyła i odbiera pocztę elektroniczną z załącznikiem
MULTIMEDIA:

- potrafi podać przykłady, w których informacje zostały przedstawione w sposób dynamiczny

- potrafi zaprojektować i wykonać prezentację multimedialną z zastosowaniem hiperłączy pomiędzy slajdami

- potrafi wypełnić slajd tekstem i grafiką oraz wstawić tłoEDYTOR TEKSTU:

- potrafi wstawić rysunek do tworzonego tekstu

- potrafi odpowiednio otoczyć tekstem wybraną grafikę

- definiuje pojęcie redakcja tekstu i wskazuje na różnice między redakcją tekstu i redakcją rysunku,

- potrafi przełączać układ klawiatury, korzystając ze wskaźnika klawiatury,

- potrafi napisać krótki tekst, używając znaków podziału i znaków końca akapitu,

- potrafi zaznaczyć dowolny fragment tekstu różnymi sposobami,

- potrafi kopiować, wycinać lub przenieść fragmenty tekstu – i innego pliku, korzystając z mechanizmów schowka,

- potrafi dobrać odpowiednio format akapitu i uzasadnić wybór; zmienić czcionkę akapitu lub jego części,

- potrafi utworzyć nieskomplikowane tabele danych

- potrafi skorzystać z odpowiednich narzędzi, aby sformatować tabelę

- potrafi sformatować tekst znajdujący się w tabeli

- potrafi dokonać sortowania tabeli zgodnie z przyjętymi założeniami

- potrafi zastosować wyliczanie lub numerowanie do tworzenia list

- potrafi dostosować wygląd pasków narzędzi
ARKUSZ KALKULACYJNY:

- potrafi poprawnie zapisać formułę oraz zastosować ją do prostych obliczeń

- potrafi dodać lub usunąć wiersz lub kolumnę arkusza

- potrafi dostosować szerokość wiesza lub kolumny do długości danych w niej zawartych

- potrafi dodać obramowanie do utworzonej tabeli oraz wypełnić tło komórek kolorem

- potrafi sformatować zawartość komórki, uwzględniając czcionkę oraz sposób wyrównania


Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na oceną dobrą oraz:


ORGANIZACJA PRACY Z KOMPUTEREM:

 • potrafi wymienić urządzenia peryferyjne i wskazać ich zastosowanie

- charakteryzuje rodzaje pamięci wewnętrznej komputera

 • charakteryzuje elementy budowy wewnętrznej komputera

 • zna proces przetwarzania danych,

 • używa klawiszy skrótów do operowania na oknach oraz do zarządzania zbiorami na dysku lokalnym

 • potrafi przedstawiać liczby w sposób binarny

 • korzysta w różny sposób z operacji na blokach z zastosowaniem skrótów klawiszowych

 • potrafi określić rodzaje wirusów i uzasadni ich szkodliwość


SIECI KOMPUTEROWE:

- wymienia i charakteryzuje podstawowe topologie sieciowe

- zna warunki, jakie należy spełnić, aby komputer podłączyć do sieci Internet

- zna warunki, jakie należy spełnić, aby połączyć się z Internetem


MULTIMEDIA:

- potrafi wypełnić slajd tekstem i grafiką oraz wstawić tło z wykorzystaniem rozmaitych formatów

- potrafi wstawić dźwięk lub tekst lektora do slajdu
EDYTOR TEKSTU:

- potrafi zmodyfikować rysunek wstawiony do tekstu

- potrafi wstawić do tekstu wykres lub grafikę, wykorzystując połączenie plików

- potrafi wydrukować dowolny fragment tekstu

- potrafi odpowiednio zmodyfikować ustawienie tabulatorów,

- potrafi napisać krótki, sformatowany tekst,

- potrafi utworzyć przykładowy plik stosując wszystkie sposoby formatowania dokumentu (dosunięcie do

marginesów, centrowanie, justowanie)

- potrafi użyć w swoim dokumencie wyliczania z numerowaniem,

- umie edytować tabelę w celu jej modyfikacji

- potrafi sformatować tabelę, zmieniając obramowanie oraz dodając tło do komórek tabeli

- potrafi sformatować tekst znajdujący się w tabeli z numerowaniem i punktowaniem

- potrafi dokonać konwersji tabeli na tekst i odwrotnie

- potrafi dostosować wygląd numeracji lub wypunktowania do własnych potrzeb

- potrafi zastosować wielostopniową numerację list

- ustawia parametry wydruku
ARKUSZ KALKULACYJNY:

- potrafi samodzielnie zbudować formułę zgodnie z określonymi warunkami

- potrafi formatować obramowania komórek arkusza

- stosuje scalanie komórek do tworzenia niestandardowych tabel

- stosuje formaty wyrównywania i zawijania tekstu w komórkach arkusza

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:


ORGANIZACJA PRACY Z KOMPUTEREM:

 • prawidłowo wyłącza komputer wykorzystując skróty klawiszowe

 • zna inny edytor grafiki (obsługa programu w zakresie podstawowym)

 • tworzyć skomplikowane rysunki (np. wykorzystując różne efekty)


EDYTOR TEKSTU:

- potrafi wprowadzić i kasować (usuwać) znaki niedostępne bezpośrednio z klawiatury,

- potrafi zmodyfikować dowolny plik tekstowy z wstawionym obiektem,

- potrafi samodzielnie dobrać i ustawić tabulatory – odpowiednio do zawartości dokumentu,

- samodzielnie projektuje i wykonuje sformatowaną tabelę danych
Opracowała J. Poniedziałek na podstawie programu zatwierdzonego przez MEN, nr decyzji DKOS 5002-36/03

Podręcznik: „Informatyka w ćwiczeniach dla gimnazjum” - praca zbiorowa pod redakcją Bożena Kwaśny, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun.WYMAGANIA EDUKACYJNE - INFORMATYKA KLASA II

dla uczniów z opinią PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych

Rok szkolny 2011/2012

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował nawet podstawowych

technik związanych z obsługą komputera i oprogramowania.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- przestrzega regulamin pracowni oraz BHP w pracowni

- potrafi włączyć komputer i zalogować się do sieci szkolnej

- wymienia zastosowanie techniki komputerowej w życiu codziennym

- potrafi uruchomić zadany przez nauczyciela program
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który posiada umiejętności jak wyżej oraz:

- posiada podstawowe umiejętności korzystania z systemu operacyjnego przy pomocy

nauczyciela,

- potrafi wskazać przykłady zastosowania programów (Kalkulator, Notatnik, PowerPoint, WordPad)

- potrafi samodzielnie uruchomić program Kalkulator oraz dokona prostych obliczeń

- uruchamia edytor grafiki oraz wybiera potrzebne opcje z menu edytora

- rozróżnia pasek narzędzi i objaśnia jego funkcje

- wykorzystuje narzędzia do kreślenia: linii, figur geometrycznych w prostych rysunkach

- zamknąć okno programu

- podaje różnice pomiędzy edytorem grafiki a tekstu

- wpisuje i usuwa znaki dostępne z klawiatury

- wpisuje tekst na zadany temat

- porusza się po tekście za pomocą klawiatury

- zna pojęcie słowa Internet

- wprowadza do komórki tekst lub liczbę

- zna działania matematyczne wykonywane w arkuszu

- wpisuje prostą formułę
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który posiada umiejętności jak wyżej oraz:

- wykonuje obliczenia na kalkulatorze przy pomocy podstawowych działań matematycznych

- potrafi skopiować wynik i wkleić go do edytora tekstowego przy pomocy schowka

- potrafi przygotować projekt prostego rysunku z wykorzystaniem poznanych narzędzi

- zapisać rysunek w miejscu wskazanym przez nauczyciela

- kopiuje i wkleja fragmenty rysunku lub całe bloki rysunku

- odczytać rysunek z katalogu domyślnego zapisać zmiany i wyjść z programu

- zna narzędzia z paska formatowania

- poprawia błędy w tekście

- zaznacza dowolny fragment tekstu

- przenosi i wycina wskazany fragment tekstu

- kopiuje fragmenty tekstu z innego dokumentu

- wstawia rysunek do tekstu

- zapisuje dokument we wskazanym katalogu, wychodzi z programu

- uruchamia przeglądarkę oraz wpisuje adres strony www.

- porusza się po stronie internetowej

- dociera do potrzebnych informacji

- zna budowę adresu e-mail;

- potrafi założyć darmową skrzynkę pocztową

- wysyła i odbiera wiadomości

- zapisuje dokument w katalogu domyślnym (Moje dokumenty)

- potrafi wpisać formuły działań matematycznych

- zmienia wielkość komórki

- formatuje komórkę oraz tabelę


Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który posiada umiejętności jak wyżej oraz:

- samodzielnie otwiera przeglądarkę oraz wpisuje adres

- zna znaczenie wszystkich przycisków kalkulatora

- samodzielnie wykonuje złożone działania matematyczne

- wykorzystuje wszystkie poznane narzędzia do projektowania rysunku

- nazywa dokument i samodzielnie wybiera miejsce zachowania go

- formatować tekst według wskazań nauczyciela

- wstawiać obiekt do tekstu oraz modyfikować go

- modyfikować tekst wykorzystując wszystkie możliwości edytora

- przenosić fragmenty tekstu przy pomocy schowka

- zapisać dokument do wskazanego folderu i odszukać go

-poprawnie zamknąć dokument

- odszukać potrzebne informacje w Internecie, zaznaczyć fragment i skopiować go

- zapisać stronę www na dysku

- dociera do potrzebnych informacji nie znając adresu internetowego (wyszukiwarka)

- samodzielnie konfiguruje skrzynkę pocztową

- wysyła i odbiera e-mail z załącznikiem

- wykorzystanie arkusz kalkulacyjnego do rozwiązywania problemów z innych przedmiotów

oraz życia codziennego

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- rozwiązuje sam wszystkie zadania bez pomocy nauczyciela i jego wsparcia
Ocenianie bieżącej pracy ucznia zawsze odbywa się przy komputerze

____________________________________________________________________________________________


Opracowała B. Strzykała na podstawie programu zatwierdzonego przez MEN, nr decyzji DKOS 5002-36/03

Podręcznik: „Informatyka w ćwiczeniach dla gimnazjum” - praca zbiorowa pod redakcją Bożena Kwaśny, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun.

Pobieranie 70.21 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna