Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznychPobieranie 2.28 Mb.
Strona1/2
Data01.03.2019
Rozmiar2.28 Mb.
  1   2
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/17 NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorami autorskimi.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Załączniki do SIWZ
 1. Załącznik nr 1: formularz ofertowy

 2. Załącznik nr 2: oświadczenie z art. 24 PZP

 3. Załącznik nr 3: oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

 4. Załącznik nr 4: wykaz usług

 5. Załącznik nr 5: wykaz osób

 6. Załącznik nr 6: Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia

 7. Załącznik nr 7: wzór umowy

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Specyfikacja istotnych warunkówów zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

 2. Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.
 1. ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP: 648-270-05-83

Regon: 241127857

KRS: 0000328484

telefon/ fax: 32 277-62-12

Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane są na stronie www.bip.szpitalzabrze.pl,


 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (Projekt budowlany bez wykonawczego) na zadanie pn: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorami autorskimi.

2. Dokumentacja projektowa oraz STWiORB będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia do dokumentacji przetargowej, dla przetargu ogłoszonego w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych. W związku z powyższym dokumentacja oraz STWiORB muszą spełniać warunki określone w art. 29 – 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.,) w zakresie określenia przedmiotu zamówienia, tzn. m.in. bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (nazw własnych), źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi.

3. Wymagany okres rękojmi –5 lat.

Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji kończy się wraz z upływem rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej na te roboty.3.1. Rozwiązania równoważne

Ilekroć w specyfikacji, umowie i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np.” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.

Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) oraz załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych


i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp,
w tym dokumenty równoważne.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego (dostawy, usługi, roboty budowlane) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Niezłożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

  1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ wraz z załącznikami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji, stanowiącym formularz ofertowy.

3.3 Kod CPV: Główny przedmiot zamówienia:

71.22.00.00–6 – usługi projektowania architektonicznegoDodatkowy przedmiot zamówienia:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000 - 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
 1. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy zrealizować zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. i ust 5 ustawy Pzp.

 2. spełniają warunki udziału w postepowaniu w zakresie jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy tego warunku udziału. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ

 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: suma gwarancyjna w wysokości co najmniej
  400 000 zł,

 3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

 • dwie usługi polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji budowlanej i projektowo-kosztorysowej budowy obiektu użyteczności publicznej o powierzchni brutto min. 1500m2.,

oraz

 • jednej usługi polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji budowlanej, projektowo-kosztorysowej, budowy lądowiska dla helikopterów.

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali odpowiedni potencjał kadrowy. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem odpowiednim do pełnienia poniższych funkcji:

 • minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (generalny projektant), która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała (rozumiane jako osoba pełniąca funkcję generalnego projektanta) co najmniej dwa projekty w zakresie wielobranżowej dokumentacji budowlanej i projektowo-kosztorysowej budowy obiektu użyteczności publicznej o pow. brutto min. 1500 m2;

 • minimum jedną osobą, która posiada, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu projektującego i wykonała co najmniej dwa projekty w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji budowlanej, projektowo-kosztorysowej budowy obiektu użyteczności publicznej o pow. brutto min. 1500 m2;

 • minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych kanalizacyjnych i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu projektującego i wykonała co najmniej dwa projekty w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji budowlanej, projektowo-kosztorysowej budowy obiektu użyteczności publicznej o pow. brutto min. 1500 m2;

 • minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu projektującego i wykonała co najmniej dwa projekty w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej budowy obiektu użyteczności publicznej o pow. brutto min. 1500 m2;

 • minimum jedną osobą, która posiada doświadczenie zawodowe przy projektowaniu w zakresie lotnisk lub lądowisk i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu projektującego co najmniej dwóch projektów w zakresie lądowiska dla helikopterów.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia/nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunki udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

 1. Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). W takim przypadku:

 1. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie obowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

 2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (wyznaczają lidera) do reprezentowania ich
  w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich
  w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

 3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 4. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (składa oddzielnie dokumenty o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału).

 5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

 6. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę,
  w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy w przypadku składania oferty przez konsorcjum należy wpisać dane dotyczące wszystkich członków konsorcjum, natomiast w przypadku spółki cywilnej dane wszystkich wspólników oraz nazwę, siedzibę i adres spółki.

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZE ZAMAWUIAJĄCEGO

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia, Załącznik nr 3.

Informację z otwarcia ofert, o których mowa w art 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert.

 1. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

 • Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 • Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokumenty dotyczą, nie wydaje się dokumentów wymienionych w niniejszym podpunkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności żądanych ww. wymienionych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

 1. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 400 000,00 zł,

 2. wykaz wykonanych usług, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ - z ostatnich (3) trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej:

 • dwie usługi polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji budowlanej
  i projektowo-kosztorysowej budowy obiektu użyteczności publicznej o powierzchni brutto min. 1500m2.

oraz

 • jedną usługę polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji budowlanej, projektowo-kosztorysowej, budowy lądowiska dla helikopterów.

wraz , z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,


a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ) – składane na wezwanie Zamawiającego,

 1. wykaz osób /stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ/, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem odpowiednim do pełnienia poniższych funkcji:

 • minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (generalny projektant), która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała (rozumiane jako osoba pełniąca funkcję generalnego projektanta) co najmniej dwa projekty w zakresie wielobranżowej dokumentacji budowlanej i projektowo-kosztorysowej budowy obiektu użyteczności publicznej o pow. brutto min. 1500 m2;

 • minimum jedną osobą, która posiada, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu projektującego i wykonała co najmniej dwa projekty w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji budowlanej, projektowo-kosztorysowej budowy obiektu użyteczności publicznej o pow. brutto min. 1500 m2;

 • minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych kanalizacyjnych i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu projektującego i wykonała co najmniej dwa projekty w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji budowlanej, projektowo-kosztorysowej budowy obiektu użyteczności publicznej o pow. brutto min. 1500 m2;

 • minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu projektującego i wykonała co najmniej dwa projekty w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej budowy obiektu użyteczności publicznej o pow. brutto min. 1500 m2;

 • minimum jedną osobą, która posiada doświadczenie zawodowe przy projektowaniu w zakresie lotnisk lub lądowisk i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu projektującego co najmniej dwóch projektów w zakresie lądowiska dla helikopterów.

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

  2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy PZP), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

  3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.

  4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres email podany przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

  5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Dorota Kijowska e-mail: dkijowska@szpitalzabrze.pl

  1. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania: 07/PN/17.

  2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: dkijowska@szpitalzabrze.pl.
   W przypadku zwracania się o udzielenie wyjaśnień prosimy o przesyłanie ich treści również
   w wersji elektronicznej na powyższy adres.

 1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ- www.bip.szpitalzabrze.pl

  1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także udostępni ją na swojej stronie internetowej.

  2. W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  3. W przypadku, gdy zmiana SIWZ spowoduje zmianę ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

  4. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający również w tym przypadku, przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej.

  5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7

  6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8200,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu;

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 3. gwarancjach bankowych;

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804 oraz z 2015r poz. 987 i 1240).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 50 1240 4272 1111 0010 3193 5570.

 1. Najpóźniej w dniu podpisania umowy (przed jej podpisaniem) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  1. pieniądzu;

  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  3. gwarancjach bankowych;

  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804 oraz z 2015r poz. 987 i 1240)). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 50 1240 4272 1111 0010 3193 5570.

 1. Zabezpieczenie wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

 1. Kompletna oferta składa się z:

  1. Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego i podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  2. Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, podpisane przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

 2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

 1. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolności lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/17 NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorami autorskimi.

 1. Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty (zszyta, zbindowana itp.).

 2. Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz
  o ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczętowanie oferty pieczątką firmową.

 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. art. 96 ust 3 ustawy PZP ofert składane
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili otwarcia, z wyjątkiem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r nr 153, poz. 1503
  z późniejszymi zmianami), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być ujawnione oraz wskazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, tj. że:

 1. Nie zostały one ujawnione do wiadomości publicznej

 2. Posiadają wartość gospodarczą

 3. Podjęto niezbędne działania w celu zachowania tych informacji w poufności.

Przyczyny utajnienia wykazane przez Wykonawcę muszą mieć charakter zobiektywizowany i nie mogą polegać na przytoczeniu orzecznictwa czy cytowaniu treści obowiązujących przepisów.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie oznakowanej napisem TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, lub jako spięte, zszyte, oddzielone od pozostałych jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszystkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminów wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp).


 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

    1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4,
     w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.08. do dnia 10 kwietnia 2017r. do godz. 1000.

    2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2017r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego
     w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, w pokoju nr 1.08

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 1. Wykonawca w przedstawionej ofercie (Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ) zaoferuje cenę brutto, na którą składa się cena ryczałtowa brutto za wykonanie dokumentacji projektowej oraz cena brutto za pełnienie nadzorów autorskich. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, winna uwzględniać wszystkie zobowiązania, być kompletna, jednoznaczna i ostateczna.

 2. Cena musi być podana cyfrowo i słownie.

 3. Podana cena powinna zostać wskazana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 4. Cena oferty przez cały okres realizacji umowy nie będzie podlegała zmianom.

 5. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

 1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ.

 2. Oferta będzie oceniana zgodnie z kryteriami oceny ofert:

CENA: 100 punktów

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.

Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:


cena najniższa
X =

------------------------------------

x 100 punktów
cena badanej ofertyJest to cena brutto oferty wraz z wszystkimi kosztami wykonania przedmiotu umowy. 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, , oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację, wykonawcach którzy zostali wykluczeni, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

a w przypadkach o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne lub prawne.

 1. Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 5-7 ustawy PZP zostanie również podany na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzabrze.pl. Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 i 7 ustawy PZP jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie www.szpitalzabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Począwszy od tego dnia płynie termin wskazany w art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

 2. Zamawiający, zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 1 ustawy PZP, zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwota określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,

o którym mowa w ust. 3 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę.

 1. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy PZP.

 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

 1. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące opracowania, decyzje i opinie:

 1. Mapę do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania przebudowy
  i rozbudowy Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., o nowy budynek szpitalny wraz
  z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu. Wykonawca uwzględni pozyskanie, własnym staraniem
  i kosztem, dodatkowych materiałów geodezyjno-kartograficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania kierunku startów/lądowań, powierzchni ograniczających wysokość zabudowy i obiektów naturalnych oraz identyfikacji i ewentualnego oznakowania przeszkód lotniczych dla lądowiska wyniesionego.

 2. Koncepcję lokalizacji lądowiska ze wskazaniem wybranego wariantu.

 3. Badania geotechniczne dla planowanej inwestycji dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o..

 4. Zamawiający uzyska i przekaże Wykonawcy prawomocną Decyzję środowiskową lub decyzję
  o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, oraz Decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

 5. Zamawiający będzie dokonywał uzgodnień projektowanych rozwiązań, przedstawiał uwagi lub odrzucał z podaniem przyczyn i wskazaniem alternatywnych rozwiązań niezwłocznie po ich przedstawieniu przez Wykonawcę. Czynność będzie dokonywana w formie pisemnej.

Zakres map i opracowań zgodny z następującymi aktami i przepisami prawa:


  1. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze — tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 605 z późniejszymi zmianami.

  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lądowiska, Dz. U. Nr 130, poz. 1192
   z późn. zm..

  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych, Dz. U. Nr 130 poz. 1193 z późniejszymi zmianami.

  4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 795.

  5. Ustawa z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1868.

  6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1420

  7. ICAO Załącznik 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, tom II, HELIPORTS.

  8. Heliport Manual third edition 1995, DOC-9261-AN/903.

  9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 487.

  10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422.

  11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 109, poz. 719.

 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych na zasadach i trybie tam przewidzianych.

 1. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, to jest takich, które przewidują odmienny niż określony warunkami w SIWZ sposób wykonania zamówienia publicznego.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 1. INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie
   z art. 144 PZP oraz na warunkach określonych we wzorze umowy.

  2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

  5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierza podwykonawcom.

Przewodniczący komisji:

Dorota Kijowska .................................................

P.o. Kierownik Działu Administracji, Zamówień i Logistyki


Członkowie Komisji:

Weronika Lorek ......................................................

Po Kierownika Działu Techniczno-Gospodarczego

Główny Użytkownik


Celina Hołda …………………………………

Specjalista

Osoba z Działu Księgowości
Sekretarz Komisji:

Mariola Badura …………………………………

Starszy Referent Działu Administracji Zamówień i Logistyki

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZAM


..........................................................................
Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

data, miejscowość
Pobieranie 2.28 Mb.

Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna