Ministerstwo rozwoju regionalnego


Priorytet 2 SRK: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej



Pobieranie 0.94 Mb.
Strona6/16
Data26.10.2017
Rozmiar0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Priorytet 2 SRK: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej


W ramach Priorytetu 2. SRK realizowane zadania koncentrują się wokół tworzenia i modernizacji infrastruktury technicznej i społecznej, niezbędnej do prowadzenia konkurencyjnej działalności i wpływającej na poprawę poziomu życia i dostępu do wysokiej jakości usług społecznych.

Infrastruktura techniczna

Podejmowane inwestycje w infrastrukturę w ramach poszczególnych działań (infrastruktura transportowa, infrastruktura mieszkaniowa, infrastruktura teleinformatyczna, infrastruktura energetyki, infrastruktura ochrony środowiska) służą przyspieszeniu rozwoju, podnoszeniu konkurencyjności i atrakcyjności gospodarki oraz stopniowemu redukowaniu regionalnych dysproporcji.



a) Infrastruktura transportowa

W związku z wejściem w życie w dniu 8 czerwca 2009 r. ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 86, poz. 720), został wprowadzony nowy system finansowania budowy i przebudowy dróg krajowych poprzez Krajowy Fundusz Drogowy. Remonty, utrzymanie i zarządzanie siecią dróg krajowych (z wyjątkiem dróg krajowych w miastach na prawach powiatu) oraz prace przygotowawcze do momentu otwarcia tytułu inwestycyjnego w KFD są finansowane z budżetu państwa. W związku z powyższym, przestał obowiązywać „Program rzeczowo-finansowy dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego”. Aktualnie, zgodnie z ustawą, Bank Gospodarstwa Krajowego przygotowuje Plan finansowy KFD na dany rok, który to dokument jest uzgadniany z Ministrem Finansów i Ministrem Infrastruktury i opiniowany przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z programem wieloletnim „Program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012”, w 2009 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 36 umów na budowę dróg. Zostały wszczęte 54 postępowania przetargowe. W 2009 r. oddano do ruchu łącznie 88,9 km autostrad, w tym: A1 Sośnica – Bełk, A1 węzeł Sośnica na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4, A4 Zgorzelec – Wykroty, A4 Wykroty – Krzyżowa, A4 Kraków – Szarów.

Oddano do ruchu łącznie 119,1 km odcinków dróg ekspresowych, w tym fragmentów obwodnicowych. Dokonano wzmocnień i przebudowy 177,7 km dróg krajowych. Wybudowano 24,5 km obwodnic (z wyłączeniem odcinków w ciągu dróg ekspresowych). Po uwzględnieniu oddanych do ruchu w 2009 r. odcinków autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic i wzmocnień, w sumie do nośności 115 KN/oś dostosowano 410,2 km dróg krajowych.

W ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008–2011” dofinansowano z budżetu państwa realizację 1162 lokalnych inwestycji drogowych o łącznej wartości ponad 2 mld zł. Jednostki samorządu terytorialnego wykorzystały 960 mln zł dotacji celowych na przebudowę, budowę oraz remonty dróg powiatowych i gminnych. Zadaniami zrealizowanymi w ramach programu o łącznej wartości ponad 2 mld zł. objętych zostało łącznie 2 748 km dróg lokalnych. Ogółem przebudowano 1 931 km oraz wyremontowano 646 km dróg gminnych i powiatowych, a ponadto wybudowano 170 km nowych dróg lokalnych. Wdrożenie rządowego instrumentu wsparcia potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego przyczyniło się do intensyfikacji rozwoju i modernizacji infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

Zgodnie z harmonogramem programu wieloletniego, przeprowadzony został przez wojewodów nabór wniosków jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w roku 2010. Nabór przeprowadzono z uwzględnieniem zmodyfikowanych zasad realizacji programu, ustalonych uchwałą Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 -2011”. Ustalone przez wojewodów, na podstawie oceny dokonanej przez komisje wojewódzkie, listy wniosków jednostek samorządu terytorialnego, zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu państwa w 2010 r., zostały zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z dużym powodzeniem realizowany był „Krajowy program bezpieczeństwa ruchu drogowego 2005-2007-2013 GAMBIT 2005”, w tym w 2009 r. - „Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach (2005-2009)” - program Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa infrastruktury na drogach samorządowych. Do 31 grudnia 2009 r. we wszystkich województwach przebudowano 368 miejsc niebezpiecznych. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie ze strony władz samorządowych, sukces w realizacji inwestycji oraz wymierne efekty działań w postaci redukcji liczby ofiar śmiertelnych, rannych, wypadków i kolizji, program powinien być kontynuowany w następnych latach.

Przeprowadzono także kampanie społeczne, których celem było zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach oraz podniesienie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tej kwestii istotną rolę odegrał program „Drogi zaufania”10, który powstał, by chronić życie i zdrowie użytkowników dróg krajowych. Jego celem jest zmniejszenie do 2013 r. liczby śmiertelnych ofiar wypadków na drogach krajowych o 75 %. Programem zostały objęte wszystkie drogi krajowe. W rezultacie, w 2009 r. liczba wypadków spadła do 4554 (w 2008 roku - 5338), co daje poprawę o 14,6 %. Liczba rannych spadła o 14,6 % (2009 r. - 6146, 2008 r. - 7338), natomiast liczba zabitych aż o 27 % (2009 r. - 672, 2008 r. – 918.

Zrealizowano również działania informacyjno-edukacyjne, o kluczowym znaczeniu w przypadku kształtowania właściwych postaw i ochrony dzieci i młodzieży. Do innych działań realizowanych w tej dziedzinie należało upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, stworzenie bazy informacji o stanie bezpieczeństwa, jak również prowadzenie współpracy międzynarodowej, wymiana doświadczeń i implementacja nowatorskich rozwiązań na polski grunt.

W zakresie rozwoju infrastruktury lotniskowej w okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania:



 • W kwietniu 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. Nr 42, poz. 340) mająca na celu przyspieszenie realizacji inwestycji lotniczych.

 • Realizowano projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). W 2009 r. wnioski o dofinansowanie złożyły dwa porty lotnicze – PL Gdańsk (2 wnioski) i PL Wrocław. Ponadto, w 2009 r. zakończony został przetarg na wykonanie opracowania w ramach projektu – „Koncepcja lotniska centralnego dla Polski -  prace analityczne”. W dniu 22 października 2009 r. została podpisana umowa na wykonanie opracowania, które zgodnie z harmonogramem zaplanowano do realizacji w terminie 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

 • Realizowano 4 projekty, które uzyskały dofinansowanie z Funduszu TEN-T. W ramach tych projektów opracowywano dokumentację studialną dotyczącą rozwoju 4 polskich portów lotniczych znajdujących się w sieci TEN-T. Są to następujące projekty:

 • 2006-PL-92609-S Dostosowanie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach, węzła sieci TEN-T, kluczowego portu Małopolski (Polska Południowo-Wschodnia), do obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie ruchu z uwzględnieniem wymogów ochrony i bezpieczeństwa oraz wymogów ochrony środowiska;

 • 2007-PL-92105-S Prace studyjne związane z długofalowym rozwojem Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach;

 • 2008-PL-92004-S Kompleksowa dokumentacja studialna i techniczna rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław S.A.;

 • 2008-PL-92005-S Analiza długoterminowego dostosowania Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, węzła TEN-T w Polsce Północnej, do potrzeb transportu lotniczego.

Ponadto, w wyniku przeprowadzonego przez KE w 2009 r. konkursu, dofinansowanie z Funduszu TEN-T uzyskał projekt 2009-PL-92003-S Prace studialne związane z długofalowym rozwojem Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie.

 • W roku 2009 r. zrealizowano jeden z istotnych celów „Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych”, polegający na przekazywaniu byłych lub części istniejących lotnisk wojskowych do samorządów. Całe przedsięwzięcie jest realizacją ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 144, poz. 901) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 12). Przekazywanie nieruchomości lotniskowych do samorządów odbywało się przy współpracy resortów Obrony Narodowej, Infrastruktury i Skarbu Państwa. Na szczeblu centralnym przekazano w drodze darowizny 12 nieruchomości o łącznej powierzchni 2876,53 ha, w tym 6 lotnisk. W drodze użyczenia na co najmniej 30 lat przekazano do jednostek samorządu terytorialnego  nieruchomości o łącznej powierzchni 1475,09 ha, w tym 2 lotniska.

 • W ramach realizacji zadań „Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych” wdrożono na etapie testowania nowe procedury nawigacyjne (karty podejścia do lotnisk) dla 3 lotnisk w Polsce o różnych charakterystykach operacyjno-nawigacyjnych oraz dokonano implementacji na etapie monitoringu sygnału satelitarnego (EGNOS) wraz z przygotowaniem do certyfikacji podsystemu SBAS-EGNOS. Ponadto, stworzono trzy procedury podejścia nawigacyjnego do lotnisk
  w Katowicach, Gdańsku i Mielcu.

 • Dokonano identyfikacji obszarów i wstępnych potrzeb wdrożeniowych dla pierwszego pakietu implementacyjnego programu SESAR11. Zmodernizowano również system dozorowania – jako element wdrażania systemu Pegasus 2112.

Jednym z celów „Strategii rozwoju polskiej gospodarki morskiej do roku 2015” w zakresie rozwoju portów morskich jest włączenie ich do infrastruktury transportowej kraju, która jest częścią transeuropejskiej sieci transportowej. W tym celu niezbędne jest stworzenie łańcuchów lądowo-morskich w układzie Północ-Południe w oparciu o budowę autostrad A1 i A3 oraz przy wykorzystaniu autostrad morskich.

W 2009 r. trwały prace nad przygotowaniem przez MI propozycji modyfikacji sieci TEN-T.


W grudniu 2009 r. został przygotowany „Materiał dla Komisji Europejskiej dotyczący propozycji modyfikacji wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) w Polsce”.

W zakresie infrastruktury morskiej dokument ten zawiera propozycje utworzenia trzech autostrad morskich:

- Gdynia – Karlskrona,

- Świnoujście – Ystad,

- Gdańsk – Rotterdam

oraz objęcie siecią TEN-T portu Police jako zespołu portowego Szczecin – Świnoujście – Police.

W 2009 r. Komisja Europejska przyznała środki na współfinansowanie projektu „Baltic-Link: Gdynia-Karlskrona Motorways of the Sea” w ramach Programu TEN-T Multi Annual Call 2009 (konkurs rozstrzygnięto 7 grudnia 2009 r.). Całkowita wartości projektu wynosi 85,45 mln euro.

Ogólnym celem projektu jest poprawienie jakości przewozów drogą morską na już istniejącym połączeniu między Gdynią a Karlskroną oraz poprawienie infrastruktury portowej i kolejowej w obu portach, co umożliwi obsługiwanie prognozowanej rosnącej wielkości przewozów między Skandynawią a Regionem Adriatyckim. Realizacja tych zadań pozwoli na uzyskanie dla tego połączenia statusu „Autostrady morskiej”.

Ponadto trwały prace budowlane na A1 oraz S-3 (droga ekspresowa zamiast planowanej wstępnie A3).

W ramach „Strategii rozwoju portów morskich do 2015 roku” przewidziana jest realizacja projektów w zakresie budowy i modernizacji morskiej infrastruktury portowej oraz dostępu do portów finansowanych ze środków UE w ramach następujących programów: PO IiŚ, Programu TEN-T, PO Ryby 2007-2013, RPO Województwa Pomorskiego oraz RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Ponadto, szereg inwestycji wymienionych w „Strategii” realizowanych jest ze środków budżetowych, w tym w ramach programów wieloletnich oraz środków własnych podmiotów zarządzających portami i inwestorów prywatnych.

W 2009 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych trwała ocena wniosków o dofinansowanie następujących przedsięwzięć:


 • Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap I,

 • Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części półwyspu Ewa w porcie w Szczecinie,

 • Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu,

 • Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu,

 • Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta),

 • Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie,

 • Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) – prace przygotowawcze,

 • Budowa statku ratowniczego I kat. Typu SAR-3000/III,

 • Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu,

 • Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia.

W roku 2009 następowało przygotowanie wniosków o dofinansowanie oraz przygotowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskiwaniem niezbędnych decyzji i zezwoleń. Dopiero w latach następnych nastąpi faktyczna realizacja założonych zadań.

Trwały prace nad programem wieloletnim na lata 2008-2013 pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” (przygotowano projekt budowlano – wykonawczy oraz uzyskano decyzje i pozwolenia na realizację projektu) i programem wieloletnim na lata 2008-2017 „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” (w 2009 r. przeprowadzano procedurę określenia prognozowanego wpływu na środowisko inwestycji , ustalono dalszy zakres badań i monitoringu w celu uzyskania pełnej oceny wpływu na środowisko, złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o określenie zakresu raportu, wykonano inne prace merytoryczne, związane z programem).

Pozostałe inwestycje w portach morskich polegały na budowie nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu (do obsługi gazowców- terminal LNG) oraz głębokowodnego terminalu kontenerowego ( DCT) w Porcie Gdańsk.

Realizacja zadań w zakresie infrastruktury dostępu do portów od strony morza, infrastruktury portowej oraz dostępu do portów od strony lądu w zakresie budowy autostrady A1 i S-3 następowała zgodnie z przyjętym harmonogramem. Opóźnienia występują w zakresie dostępu kolejowego.

W ciągu 2009 r. weszły w życie regulacje usprawniające prowadzenie procesu inwestycyjnego w dziedzinie infrastruktury transportowej. Wprowadzono nowy, elastyczny model finansowania inwestycji drogowych, zapewniający bardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych oraz zmiany zakładające przyspieszenie budowy, przebudowy i modernizacji linii kolejowych.

W grudniu 2008 r. Rada Ministrów, przyjmując „Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku”, stworzyła nowe ramy dla długofalowego programowania i planowania rozwoju sektora kolejowego. Tym samym, w miejsce obowiązującej od kwietnia 2007 r. „Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013” konieczne stało się przygotowanie nowego dokumentu o charakterze średniookresowym, który precyzowałby zamierzenia Rządu w dziedzinie organizacyjno-prawnej dotyczącej transportu kolejowego, bazując jednocześnie na wytycznych „Master Planu”, a także uwzględniając zmiany, jakie zaszły na rynku transportu kolejowego w wyniku usamorządowienia. Warunki te będzie spełniać przygotowywany w Ministerstwie Infrastruktury „Program działań dla rozwoju transportu kolejowego do roku 2015”.

W związku z usamorządowieniem spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. i realizacją postanowień „Porozumienia” zawartego w dniu 9 grudnia 2008 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Marszałkami województw, w roku 2009 dokonano nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 966)). Do dyspozycji samorządów województw w 2009 r. postawione były środki w wysokości 200 mln zł z przeznaczeniem na cele inwestycyjne (zakupy i modernizacje), jak i operacyjne (naprawy) dotyczące pojazdów kolejowych służących do regionalnych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych.

Realizowane były elementy ”Strategii budowy Kolei Dużych Prędkości”, m.in.: dokonano wyboru wykonawcy Studium Wykonalności dla linii dużych prędkości Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa; sporządzono wniosek o dofinansowanie projektu budowy linii dużych prędkości w ramach POIiŚ i złożono do CUPT-u13; podjęto działania komplementarne związane z „Programem budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce”.

Dokonano przyspieszenia i poprawy koordynacji działań podejmowanych w ramach „Narodowego planu wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym”(NPW ERTMS), w tym w zakresie następujących projektów POIiŚ:


 • Projekt 7.1-16 „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna - w część GSM-R”14,

 • Projekt 7.1-25 „Budowa sieci telekomunikacji GSM-R zgodnie NPWERTMS”; projekt z listy podstawowej,

 • Projekt 7.1.-36 „Budowa infrastruktury systemu GSM-R; etap 1: na liniach kolejowych zgodnych harmonogramem NPWERTMS”; projekt z listy rezerwowej,

 • Projekt 7.1.-37 „Budowa infrastruktury systemu GSM-R; etap 2: na pozostałych liniach kolejowych zgodnych harmonogramem NPW ERTMS”.

NPW ERTMS powstał w celu wypełnienia zobowiązań nałożonych na państwa członkowskie przez Komisję Europejską zapisami Decyzji Komisji nr 2006/679/WE z 28 marca 2006 r., dotyczącej technicznej specyfikacji interoperacyjności dla podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych. Decyzja nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek ustanowienia krajowych strategii wdrażania ERTMS.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły 4 przetargi na projekty z zakresu ERTMS:



 • Nadzór i zarządzanie dla zadania pn: „Projekt i zabudowa systemu ETCS Poziom 1 na odcinku linii E 65, CMK, Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie”;

 • Projekt i zabudowa systemu ETCS poziom 1 na odcinku linii kolejowej E 65, CMK, Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie”;

 • Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu ,,Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna - w części ETCS II”;

 • Nadzór i zarządzanie projektem „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna - w części ETCS II”.

Ponadto złożono w Komisji Europejskiej wniosek o modyfikację Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 06.07.2009 r. na rzeczową realizację działań w ramach projektu „GSM-R Pilotaż”.

b) Infrastruktura mieszkaniowa

W ramach tego działania podejmowane są zadania związane z rozwojem infrastruktury mieszkaniowej oraz stwarzaniem bodźców instytucjonalnych i finansowych do inwestowania w mieszkalnictwo.

W tym obszarze realizowano m.in. następujące programy:

Program budownictwa mieszkań dla osób wymagających pomocy socjalnej”. W 2009 r. w ramach realizacji programu Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał wsparcie finansowe na realizację 97 przedsięwzięć, w wyniku których planuje się wybudowanie 1115 lokali socjalnych, 268 mieszkań komunalnych, 32 miejsca w domach dla bezdomnych oraz 6 mieszkań chronionych. W rezultacie realizacji programu w 2009 r. wybudowano 1714 lokali socjalnych, 91 miejsc w domach dla bezdomnych oraz 21 noclegowni.

Program budownictwa społecznego”. W ramach realizacji programu Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił 75 kredytów na łączną kwotę 435,7 mln zł. na finansowanie przedsięwzięć w wyniku których powstaną mieszkania na wynajem o umiarkowanym czynszu. W efekcie udzielonych w 2009 r. kredytów powstaną 4 562 mieszkania. W roku 2009 wybudowano 3 600 mieszkań.

Program „Rodzina na swoim”. W ramach realizacji tego programu kontynuowano udzielanie dopłat do odsetek od kredytów zaciągniętych w związku z zakupem/budową lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. W 2009 r. podpisano 30 868 umów kredytowych na łączną kwotę kredytów 5 416,5 mln zł. Aktualnie realizowany program powoduje coraz poważniejsze skutki dla budżetu państwa i obecnie prowadzone są prace w celu jego modyfikacji i stopniowego wygaszania.

Program termomodernizacji i remontów”. W ramach realizacji programu kontynuowano udzielanie premii termomodernizacyjnych oraz rozpoczęto udzielanie premii remontowych i kompensacyjnych. W 2009 r. przyznano 3267 premii termomodernizacyjnych na realizację inwestycji o wartości 1 137,3 mln zł oraz 65 premii remontowych na realizację inwestycji o wartości 22,2 mln zł.

W mieszkalnictwie, jak też w odniesieniu do infrastruktury środowiskowej, duże znaczenie miało przyjęcie przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r. programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Podpisano i rozliczono 93 umowy na realizację zadań wynikających z Programu, w tym udzielono dotacji dla 68 gmin, 4 powiatów i 3 województw na opracowanie programów usuwania azbestu i przeprowadzenie lokalnych akcji edukacyjno-informacyjnych. Kontynuowane były też działania edukacyjno-informacyjne. Rozpoczęto modernizację elektronicznego systemu monitorowania realizacji Programu (bazy azbestowej).

c) Infrastruktura teleinformatyczna

Jednym z celów SRK w ramach działania: infrastruktura teleinformatyczna jest rozwijanie technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu (zwłaszcza szerokopasmowego), jak również wspieranie przedsięwzięć rozwijających nowoczesne modele komunikacji.

Ważną rolę spełniły prace Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Programu Polska Cyfrowa. W 2009 r. wypracował on zbiór rekomendacji i zaleceń, w tym zmian legislacyjnych, nakierowanych na upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz rozwój elektronicznej administracji. W gestii Zespołu znalazły się takie wyzwania jak pobudzenie inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną, znoszenie barier prawnych, administracyjnych i technicznych oraz stworzenie najdogodniejszych warunków dla efektywnego wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na finansowanie inwestycji telekomunikacyjnych. Szczegółowe informacje podsumowujące efekty działalność Zespołu zawarte zostały w dwóch raportach przekazanych zgodnie z obowiązkiem sprawozdawczym Prezesowi Rady Ministrów – w marcu 2009 r. oraz w styczniu 2010 r. W ramach prac Zespołu przygotowana została ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (ustawa z dnia 7 maja 2010 o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Dz. U. Nr 106, poz. 675). Celem tej ustawy jest stworzenie ram prawnych powszechnego dostępu do telekomunikacji, ze szczególnym naciskiem na szerokopasmowy dostęp do Internetu. Projekt zawiera szereg uregulowań zmierzających do ułatwienia inwestycji telekomunikacyjnych, w tym w szczególności prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, np. w sytuacji gdy na danym terenie prywatni inwestorzy nie podejmują się rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Ponadto, projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych zawiera także regulacje przewidujące udogodnienia dla lokowania inwestycji z zakresu telekomunikacji, w szczególności tzw. regionalnych sieci szerokopasmowych.

Centrum Projektów Informatycznych MSWiA powierzono realizację projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (Decyzja Nr 36 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2009 r., zmieniona Decyzją Nr 56 Ministra SWiA z dnia 13 marca 2009 r.). Rozpoczęto także prace nad projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb. Jednocześnie przeprowadzone zostało przez CPI MSWiA postępowanie przetargowe na budowę i wdrożenie ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112, w celu wyłonienia wykonawcy przedsięwzięcia.

Utworzono Krajowe Forum Szerokopasmowe - platformę współpracy rządu, samorządu, operatorów, instytucji finansowych, organizacji pozarządowych i regulatora rynku. Realnym efektem działań Krajowego Forum Szerokopasmowego jest portal internetowy www.forumszerokopasmowe.pl służący komunikacji, wymianie wiedzy i doświadczeń wszystkich stron zaangażowanych w rozwój usług i sieci szerokopasmowych, a także stanowiący bazę wiedzy na temat inwestycji telekomunikacyjnych w Polsce.



Pobieranie 0.94 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16




©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna