Ministerstwo rozwoju regionalnego


Działania systemowe System zarządzania rozwojemPobieranie 0.94 Mb.
Strona2/16
Data26.10.2017
Rozmiar0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Działania systemowe
System zarządzania rozwojem


Rząd podjął w ostatnich latach wiele inicjatyw na rzecz poprawy programowania strategicznego w Polsce oraz stworzenia kompleksowego systemu zarządzania rozwojem. Przygotowano szereg propozycji rozwiązań systemowych, prowadzono prace koordynujące opracowanie najważniejszych dokumentów strategicznych nakreślających średnio- i długookresową wizję rozwoju kraju oraz porządkujące dotychczas obowiązujące dokumenty strategiczne. Przyjęto również kompleksowe ustawy tworzące ramy prawne dla zaproponowanych rozwiązań systemowych („ustawa o zasadach”, zmieniona ustawa o finansach publicznych1).

W 2009 r. kontynuowano prace usprawniające zarządzanie polityką rozwoju kraju, rozpoczęto m.in. wdrażanie rozwiązań przyjętych w „ustawie o zasadach”. W oparciu o tę ustawę wypracowano m.in. propozycję nowego systemu zarządzania rozwojem, którą zawarto w dokumencie p.n. „Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r. Dokument przedstawia model systemu zarządzania rozwojem, zmierzający do zwiększenia skuteczności programowania i wdrażania polityki rozwoju oraz podniesienia jakości funkcjonowania instytucji publicznych.

W dokumencie określono typy podstawowych dokumentów strategicznych i zakres zależności między nimi, główne obszary programowania, odpowiedzialne podmioty, sposób koordynacji prac nad dokumentami oraz podstawowe zasady tworzenia i monitorowania realizacji dokumentów strategicznych. Zaproponowano jednocześnie nowe (wariantowe) zasady dotyczące finansowania polityki rozwoju.

Przedstawiony w dokumencie model stanowi podstawę dla dalszych działań reformujących sposób prowadzenia i realizacji polityki rozwoju. Poszczególne elementy przedstawionego modelu już obecnie funkcjonują lub są wprowadzane sukcesywnie w życie.

Zgodnie z zapisami „ustawy o zasadach” powołany został Zarządzeniem Nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2009 r. Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju (KK), którego prace koncentrują się wokół wypracowywania nowych rozwiązań usprawniających zarządzanie polityką rozwoju kraju oraz akceptowania najważniejszych dokumentów programowych2. W ramach Komitetu uzgodniono m.in. ostateczny kształt opracowanego przez MRR dokumentu „Plan uporządkowania strategii rozwoju.3

W 2009 r. rozpoczęto prace nad podstawowymi dokumentami strategicznymi wymienionymi w „ustawie o zasadach”, tj. długookresową strategią rozwoju kraju (DSRK), aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju (tj. „Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015”) oraz 9 zintegrowanymi strategiami rozwoju, wskazanymi w „Planie uporządkowania strategii rozwoju”.

W czerwcu 2009 r. opublikowany został opracowany przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów „Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”, który stanowi podstawę dla opracowania długookresowej strategii rozwoju kraju oraz dla ogólnospołecznej debaty nad przyszłością Polski. Jest to jeden z pierwszych tak szerokich i kompleksowych rządowych dokumentów, diagnozujący obecną sytuację, przedstawiający kluczowe wyzwania rozwojowe w perspektywie do 2030 r. i towarzyszące im dylematy, a także rekomendujący kierunki prowadzenia polityki państwa odpowiadające na te wyzwania. Raport ten był prezentowany i dyskutowany w ramach różnych grup interesariuszy: posłów i senatorów (odbyły się m.in. spotkania z klubami parlamentarnymi), resortów, środowisk akademickich i szkolnych, ekonomistów i dziennikarzy, pracodawców i pracowników, a także organizacji pozarządowych. W toku dalszych prac nad długookresową strategią rozwoju kraju w 2009 r. zostały podjęte przez KK prace nad pakietami realizacyjnymi dla określonych w Raporcie wyzwań. Przedstawienie projektu długookresowej strategii rozwoju kraju planowane jest na II połowę 2010 r.

Uzupełnieniem w zakresie przestrzennym dla długookresowej strategii rozwoju kraju, jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK). W okresie sprawozdawczym zaprezentowany został Ekspercki Projekt KPZK, który stanowił podstawę debaty publicznej nad wizją rozwoju przestrzennego zagospodarowania kraju, przeprowadzonej w I kwartale 2009 r. W III kw. 2009 r. rozpoczęto prace nad projektem rządowym dokumentu, które zakończą się w II połowie 2010 r.

W dniu 30 grudnia 2008 r. Rada Ministrów przyjęła „Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015” określające uwarunkowania oraz zakres zmian niezbędnych do wprowadzenia w Strategii Rozwoju Kraju. W dniu 1 czerwca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła „Informację uzupełniającą do dokumentu pn. „Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015”, która zmieniała horyzont czasowy strategii (2011-2020) oraz harmonogram jej przygotowania. W 2009 r. prowadzone były prace, we współpracy z ekspertami zewnętrznymi, nad uszczegółowieniem zakresu tematycznego poszczególnych części aktualizowanej strategii. Planowane zakończenie prac nad aktualizacją SRK to pierwszy kwartał 2011 r., tak aby zaktualizowany dokument uwzględniał wizję rozwoju kraju przyjętą w DSRK.

Ponadto, nawiązując do realizacji celów „Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015” prowadzono prace i przyjęto liczne akty prawne. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowanych instrumentów legislacyjnych (wraz z metryczkami promulgacyjnymi ustaw) znajdują się w zestawieniu tabelarycznym w Załączniku nr 1.

Porządkowanie dokumentów strategicznych


Prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wykaz obowiązujących dokumentów strategicznych wskazuje, że na koniec 2009 r. w kraju obowiązywało 210 dokumentów, z czego:

 • 44 dokumenty to strategie rozwoju (w tym SRK 2007-2015, NSRO 2007-2013 oraz strategie odnoszące się do rozwoju regionów, rozwoju przestrzennego, sektorów lub dziedzin);

 • 109 dokumentów to programy rozwoju, w tym programy wieloletnie;

 • 23 dokumenty to programy operacyjne;

 • 34 dokumenty to inne dokumenty o charakterze strategicznym (polityki, plany, założenia, koncepcje itp.) o perspektywie co najmniej dwuletniej.

Rada Ministrów przyjęła w 2009 r. 25 dokumentów strategicznych: 2 strategie rozwoju, 13 programów rozwoju oraz 10 innych dokumentów o charakterze strategicznym.

W roku 2009 kontynuowane były działania zmierzające do uporządkowania obowiązujących dokumentów strategicznych. Przygotowano „Plan uporządkowania strategii rozwoju”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 listopada 2009 r.4

Przedstawiona koncepcja uporządkowania strategii rozwoju wynika z potrzeby skonstruowania spójnej hierarchii dokumentów strategicznych i określenia ich wzajemnych zależności, tak by podejmowana w ich ramach problematyka odpowiadała na wyzwania rozwojowe kraju w perspektywie długookresowej. Podstawą dla określenia kluczowych obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego kraju był raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”.

Podejmowane działania mają doprowadzić do racjonalizacji systemu dokumentów strategicznych, co w konsekwencji ograniczy liczbę obowiązujących i opracowywanych dokumentów o charakterze strategicznym, w tym strategii rozwoju, które przyjmowane są przez Radę Ministrów. Ograniczenie liczby dokumentów strategicznych pozwoli na większą przejrzystość procesu programowania strategicznego, bardziej efektywne wydatkowanie środków z budżetu państwa oraz skuteczniejszą realizację celów rozwojowych kraju w perspektywie średnio i długookresowej.

W dokumencie zaproponowano przygotowanie 9 zintegrowanych strategii rozwoju, realizujących średnio i długookresową strategię rozwoju kraju. Będą to dokumenty przekrojowe, podchodzące w sposób kompleksowy do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju, a nie – tak jak to miało miejsce dotychczas – odnoszące się do wąskiego obszaru tematycznego. Takie podejście umożliwi znajdowanie najlepszych rozwiązań wychodząc poza dotychczas stosowane instrumenty typowe dla stymulowania rozwoju w określonych sektorach gospodarki. Przygotowywane strategie będą stanowiły tzw. „inne strategie rozwoju” w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Zintegrowane strategie rozwoju to: 1. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki

 2. Strategia rozwoju kapitału ludzkiego

 3. Strategia rozwoju transportu

 4. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko

 5. Sprawne państwo

 6. Strategia rozwoju kapitału społecznego

 7. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie

 8. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

 9. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa.

W dokumencie zostali wskazani koordynatorzy (liderzy), odpowiedzialni za opracowanie poszczególnych strategii rozwoju.

Ponadto, dokument przedstawia zasady, które powinny być uwzględniane w działaniach wszystkich strategii, jak również realizujących je programów rozwoju oraz najistotniejsze wyzwania, na których odpowiedź powinna się znaleźć we wszystkich dokumentach strategicznych.

Przygotowanie 9 zintegrowanych strategii rozwoju w istotny sposób wpłynie na system dokumentów strategicznych. Część z dotychczasowych dokumentów przestanie obowiązywać, inne zaś zmienią swoją formułę. W końcowej fazie prac nad zintegrowanymi strategiami rozwoju, zespoły międzyresortowe odpowiedzialne za przygotowanie tych strategii dokonają analizy przydatności dotychczas obowiązujących dokumentów, zarówno strategii/polityk, jak i programów. Część z dotychczasowych dokumentów, w zależności od ich przydatności oraz podstawy prawnej, zostanie uznanych za nieobowiązujące, część pozostanie w systemie do czasu zakończenia okresu ich obowiązywania, tematyka innych zaś zostanie ujęta w dokumentach typu „program rozwoju”.

Cele rozwojowe wskazane w 9 zintegrowanych strategiach rozwoju znajdą swoje odzwierciedlenie w budżetowych dokumentach planistycznych, w tym w szczególności w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Takie podejście sprzyjać będzie koncentracji dostępnych środków finansowych wokół działań uznanych za priorytetowe dla rozwoju kraju w perspektywie średnio- i długookresowej.W grudniu 2009 r. MRR przedstawiło dokument pn. „Plan uporządkowania strategii rozwoju – zarys prac nad strategiami docelowymi”, w którym została określona rola koordynatorów poszczególnych strategii oraz wstępny harmonogram prac nad 9 strategiami zintegrowanymi.
Pobieranie 0.94 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna