Ministerstwo rozwoju regionalnegoPobieranie 0.94 Mb.
Strona1/16
Data26.10.2017
Rozmiar0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO


Informacja o realizacji

Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015

w roku 2009

Warszawa, lipiec 2010 r.Wprowadzenie 3

I.Działania systemowe 5

System zarządzania rozwojem 5

Porządkowanie dokumentów strategicznych 7

Dokonywanie oceny zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju („Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015”) 9II.Działania podejmowane w 2009 r. w celu realizacji Strategii Rozwoju Kraju w ramach głównych dokumentów strategicznych 10

Działania podjęte w związku z globalnym kryzysem finansowym 14

Priorytet 1 SRK: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 21

Priorytet 2 SRK: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 36

Priorytet 3 SRK: Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 62

Priorytet 4 SRK: Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa 73

Priorytet 5 SRK: Rozwój obszarów wiejskich 83

Priorytet 6 SRK: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej 91III.Finansowanie SRK 2007-2015 96

IV.Podstawowe wskaźniki realizacji SRK 101

Załącznik nr 1 105


Wprowadzenie


  • Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2009” stanowi wykonanie przepisu art. 12a ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o zasadach”. Nakłada ona na Prezesa Rady Ministrów obowiązek przekazania Sejmowi i Senatowi, do dnia 31 lipca każdego roku, informacji o realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju w roku poprzednim. „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”, zwana dalej „SRK”, została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. Pierwsza informacja o realizacji SRK przekazana została Sejmowi i Senatowi w 2008 roku.

  • Niniejsze sprawozdanie powstało w oparciu o informacje, nadesłane z poszczególnych resortów, prezentujące podejmowane przez nie działania realizujące poszczególne priorytety wskazane w SRK oraz o analizy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Podstawę dla opracowania części finansowej stanowiła „Informacja z realizacji wydatków w układzie zadaniowym za rok 2009” przygotowana przez Ministerstwo Finansów.

  • Informacja składa się z 4 rozdziałów. Rozdział I przedstawia działania systemowe podejmowane w 2009 r. usprawniające zarządzanie rozwojem kraju. Rozdział II opisuje w sposób syntetyczny najważniejsze działania, jakie zostały podjęte w celu realizacji SRK w 2009 r. na podstawie obowiązujących dokumentów strategicznych. Wykaz środków finansowych wykorzystanych na działania podejmowane w celu realizacji SRK prezentuje rozdział III. W rozdziale IV zestawiono podstawowe wskaźniki obrazujące osiągnięte efekty. Załącznik nr 1 zawiera działania legislacyjne rozpoczęte i kontynuowane w 2009 roku.

  • Należy podkreślić, że przedmiotowa informacja ma charakter sprawozdawczy - przedstawia działania, jakie zostały podjęte w danym roku oraz zmiany w zakładanych wskaźnikach. W przypadku dokumentów strategicznych długo- i średniookresowych ocenianie stopnia realizacji celów i priorytetów strategicznych jest celowe głównie w perspektywie kilkuletniej. Perspektywa roczna uniemożliwia właściwą ocenę zmian strukturalnych w gospodarce. Ponadto, na dokonywanie rocznej oceny efektów większy wpływ będą miały tzw. czynniki niezależne, jak np. cykle koniunkturalne, sytuacje kryzysowe itp. Raport oceniający efekty podejmowanych działań rozwojowych przewidziany został w „ustawie o zasadach”. Nakłada ona w art. 35b. na Ministra Rozwoju Regionalnego obowiązek przygotowywania co trzy lata raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym. Raport ten, po przyjęciu przez Radę Ministrów, przekazywany będzie do wiadomości Sejmu i Senatu. Raport powinien zawierać m.in. ocenę skuteczności realizacji celów rozwoju kraju wskazanych w strategiach i programach oraz rekomendacje dla polityki rozwoju kraju, w tym dotyczące modyfikacji instrumentów jej wdrażania. Na podstawie wniosków przedstawianych w raporcie podejmowane będą decyzje o aktualizacji obowiązujących strategii i programów.

  • Rada Ministrów podjęła decyzję o aktualizacji SRK. Podjęto także decyzję o zmianie jej horyzontu czasowego. Zgodnie z art. 12a ust. 7 „ustawy o zasadach” średniookresowa strategia rozwoju kraju podlega okresowej aktualizacji, co najmniej raz na cztery lata. Zaktualizowany dokument będzie obejmował lata 2011-2020, co wynika z konieczności szerszego spojrzenia na działania rozwojowe (wychodzące poza okres przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu), a także z prac nad Długookresową Strategią Rozwoju Kraju do roku 2030 oraz Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Wydłużenie horyzontu czasowego ma także na celu ujęcie w zaktualizowanej SRK nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, stanowiącej istotne zewnętrzne źródło finansowania działań rozwojowych Polski.

W zaktualizowanej SRK, zgodnie z wymogami „ustawy o zasadach”, zostaną określone cele strategiczne polityki rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym, wynikające z przyjętych długookresowych wyzwań, oraz strategiczne zadania państwa. Średniookresowa SRK będzie uwzględniać rekomendacje wynikające z długookresowej strategii, w tym wskazania obszarów problemowych o znaczeniu krajowym.


  1. Pobieranie 0.94 Mb.

    Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna