Ministerstwo rozwoju regionalnego


Przyjęcie „Strategii Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, Konkurencyjna gospodarka, Sprawne państwo.”Pobieranie 1.36 Mb.
Strona3/12
Data26.10.2017
Rozmiar1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Przyjęcie „Strategii Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, Konkurencyjna gospodarka, Sprawne państwo.”


W związku z koniecznością dostosowania „Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015”, przyjętej 29 listopada 2006 r., do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz do wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych, a także wymogów wprowadzanego systemu zarządzania polityką rozwoju, Rząd podjął decyzję o jej aktualizacji oraz o wydłużeniu horyzontu czasowego do 2020 roku.

Okresowa aktualizacja średniookresowej strategii rozwoju kraju jest też wymogiem ustawowym, wynika z art. 12a ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zgodnie z tą ustawą za opracowanie i uzgodnienie strategii średniookresowej odpowiada minister właściwy ds. rozwoju regionalnego we współpracy z właściwymi ministrami.

Prace nad aktualizacją, prowadzone w latach 2010-2012 realizowano tak, aby skorelować je z pracami nad innymi, opracowywanymi dokumentami strategicznymi, tj. długookresową strategią rozwoju kraju oraz strategiami zintegrowanymi.

W 2012 r. prace nad projektem SRK 2020 były już zaawansowane i przebiegały wg następującego harmonogramu: • styczeń 2012 r. – opracowanie Raportu z konsultacji społecznych i dołączenie go do projektu strategii średniookresowej jako załącznik nr 3.

Konsultacje społeczne przebiegały w dwóch etapach:

- na etapie tworzenia dokumentu - w okresie od września 2010 r. do kwietnia 2011 r. zorganizowano cykl spotkań eksperckich z udziałem poszczególnych resortów, środowisk naukowych, przedstawicieli przedsiębiorców oraz urzędów marszałkowskich, na których omawiane były poszczególne obszary problemowe aktualizowanej średniookresowej strategii rozwoju kraju;

- po opracowaniu projektu strategii – właściwe konsultacje społeczne, które trwały od 9.11. do 18.12.2011 roku. Obejmowały m.in. trzy konferencje tematyczne skierowane do regionów (28.11.2011), świata nauki (1.12.2011) oraz przedsiębiorców i organizacji pozarządowych (6 .12.2011). Projekt przedstawiono także w Olsztynie na posiedzeniu Zespołu ds. europejskiej i krajowej polityki strukturalnej przy Konwencie Marszałków RP (8.12.2011) oraz na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (21.12.2011).


 • 27 i 30.01.2012 r. – konferencje uzgodnieniowe z udziałem przedstawicieli poszczególnych resortów i innych instytucji, które zgłosiły uwagi do projektu strategii w trakcie konsultacji międzyresortowych, przeprowadzonych w okresie listopad-grudzień 2011 r.;

 • 8.03.2012 r. - Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju - projekt strategii był kilkakrotnie tematem obrad KK PR. W dniu 8 marca 2012 r. projekt SRK 2020 w wersji po konsultacjach społecznych i międzyresortowych został rozpatrzony i kierunkowo przyjęty przez Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju. MRR zostało zobowiązane do ostatecznego uzgodnienia ram finansowych z Ministrem Finansów oraz koordynatorem długookresowej strategii rozwoju kraju. Spotkanie z MF oraz koordynatorem DSRK odbyło się 13.03.2012 r.;

 • 11.04.2012 r. – przyjęcie projektu SRK 2020 przez Komitet ds. Europejskich;

 • 25.04.2012 r. - przyjęcie projektu SRK 2020 przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego;

 • 25.04.2012 r. - przyjęcie projektu SRK 2020 przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji;

 • 9.08.2012 r. - Stały Komitet Rady Ministrów (SKRM) – projekt został przyjęty przez SKRM i rekomendowany Radzie Ministrów;

 • 25.09.2012 r. – „Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo” została przyjęta przez Radę Ministrów (Uchwałą Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25.09.2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020);

 • 22.11.2012 r. ogłoszenie w Monitorze Polskim (poz. 882) i wejście Strategii w życie.

„Strategia Rozwoju Kraju 2020” - główna strategia rozwojowa w średnim horyzoncie czasowym, wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych).

SRK 2020 oparta jest na scenariuszu stabilnego rozwoju. Pomyślność realizacji wszystkich założonych w tej Strategii celów będzie uzależniona od wielu czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które mogą wpływać na dostępność środków finansowych na jej realizację. Szczególne znaczenie będzie miał rozwój sytuacji w gospodarce światowej, a w szczególności w strefie euro.

W najbliższych latach kluczowe będzie pogodzenie konieczności równoważenia finansów publicznych i zwiększania oszczędności, przy jednoczesnej realizacji rozwoju opartego na likwidowaniu największych barier rozwojowych, ale też rozwoju w coraz większym stopniu opartego na edukacji, cyfryzacji i innowacyjności. Szczególnie ważne będzie przeprowadzenie zmian systemowych, kompetencyjnych i instytucjonalnych sprzyjających uwolnieniu potencjałów i rezerw rozwojowych.

Celem głównym Strategii jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności.

Strategia wytycza trzy obszary strategiczne – Sprawne i efektywne państwo, Konkurencyjna gospodarka, Spójność społeczna i terytorialna, w których koncentrować się będą główne działania oraz określa, jakie interwencje są niezbędne w perspektywie średniookresowej w celu przyspieszenia procesów rozwojowych.

W obszarze Sprawne i efektywne państwo podejmowane działania służyć będą przede wszystkim poprawie jakości działania instytucji publicznych w sferze zarządzania rozwojem i komunikacji z obywatelem oraz rozwojowi kapitału społecznego.

W obszarze Konkurencyjna gospodarka działania zmierzać będą do zapewnienia stabilności makroekonomicznej oraz wypracowania nowych przewag opartych na wiedzy, kapitale intelektualnym oraz rezultatach impetu cyfrowego, przy jednoczesnym likwidowaniu istniejących barier rozwojowych. Celem jest wzrost gospodarczy zapewniający Polsce 74-79% poziomu PKB per capita UE w 2020 roku. Cele szczegółowe koncentrują się na wzmocnieniu stabilności makroekonomicznej, wzroście wydajności i zwiększeniu innowacyjności gospodarki, rozwoju kapitału ludzkiego, zwiększeniu wykorzystania technologii cyfrowych, bezpieczeństwie energetycznym i środowisku oraz zwiększaniu efektywności transportu.

W obszarze Spójności społecznej i terytorialnej interwencja publiczna będzie ukierunkowana na wykorzystanie potencjałów rozwojowych wszystkich regionów oraz na skoncentrowane przedsięwzięcia na rzecz obszarów problemowych, a także podejmowane będą działania w ramach polityk społecznych w zakresie profilaktyki i aktywizacji w przypadku takich zagadnień społecznych jak ubóstwo i wykluczenie społeczne. Cele szczegółowe wynikające z tego obszaru dotyczą integracji społecznej, zapewnienia dostępu i określonych standardów usług publicznych oraz wzmocnienia mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju, a także integracji przestrzennej dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych.

SRK 2020 stanowi odniesienie dla nowej generacji dokumentów strategicznych przygotowywanych w Polsce na potrzeby programowania środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020, tj. umowy partnerstwa i programów operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne.

Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które powinny przyczyniać się do realizacji założonych w niej celów, a zaprojektowane w nich działania rozwijać i uszczegóławiać reformy w niej wskazane.

Strategia jest skierowana nie tylko do administracji publicznej. Integruje ona wokół celów strategicznych wszystkie podmioty publiczne, a także środowiska społeczne i gospodarcze, które uczestniczą w procesach rozwojowych i mogą je wspomagać zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym. Wskazuje konieczne reformy ograniczające lub eliminujące bariery rozwoju społeczno-gospodarczego, orientacyjny harmonogram ich realizacji oraz sposób finansowania zaprojektowanych działań.

Strategia zwraca uwagę na wymiar terytorialny podejmowanych działań, wzmocnienie i lepsze wykorzystanie potencjałów regionalnych.

SRK 2020 zawiera ramy finansowe dla zaprojektowanych działań rozwojowych (skala pożądanego zaangażowania finansowego w realizację poszczególnych przedsięwzięć rozwojowych) – zastosowano tu podejście odgórne, przygotowane w oparciu o makroekonomiczne prognozy wydatków według klasyfikacji COFOG, z uwzględnieniem reform zaproponowanych w projektach DSRK, SRK 2020 oraz w expose Prezesa Rady Ministrów.

Podstawowym elementem procesu monitorowania Strategii Rozwoju Kraju 2020 będą zawarte w tym dokumencie wskaźniki kluczowe. Posłużą one przede wszystkim ocenie, w jakim stopniu udało się osiągnąć zamierzone cele poprawy poziomu życia obywateli. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:lp.

Wskaźnik

Wartość w roku bazowym (2010)

Wartość w roku docelowym (2020)

Źródła dla 2010 r.

1

PKB na mieszkańca w PPS (UE27=100)

63

74-79

Eurostat

2

Dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych ogółem (2010 =100)

100

138-142

GUS

3

Saldo strukturalne sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB (w %)

-7,8

-1

MF

4

Wskaźnik Globalnej Konkurencyjności // Miejsce w rankingu

4,51 // 39.

5,2 // 25.

WEF


Pierwsze sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2020 zostanie przedstawione za rok 2013.
  • Dokonywanie oceny zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju


W 2012 r. prowadzono w MRR stałe prace związane z dokonywaniem oceny zgodności opracowywanych strategii i programów rozwoju ze średniookresową strategią rozwoju kraju. Wymóg dokonywania ocen zgodności strategii i programów rozwoju wynika z przepisów „ustawy o zasadach” (art. 14 i art. 19). Opinie w oparciu o „Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015” wydawane były na podstawie decyzji nr 6 i 7 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania oceny zgodności projektów strategii i programów rozwoju ze średniookresową strategią rozwoju kraju.

Po wejściu w życie „Strategii Rozwoju Kraju 2020” (22 listopada 2012 r.) zmodyfikowano  procedury związane z oceną zgodności projektów strategii rozwoju i programów. Wydane zostały nowe decyzje nr 12 i 13 Ministra Rozwoju Regionalnego, odpowiednio z dnia 12 i 19 grudnia 2012 r., w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania oceny zgodności projektów strategii i projektów programów rozwoju ze „Strategią Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, Konkurencyjna gospodarka, Sprawne państwo”.

Opinie o zgodności opracowywanych strategii i programów rozwoju ze średniookresową strategią rozwoju kraju mają na celu zapewnienie zgodności celów tych dokumentów ze średniookresową polityką rozwoju. Pozwalają jednocześnie ujednolicić zasady i wymogi, także finansowo-prawne, jakie powinny spełniać dokumenty programowe przyjmowane przez Radę Ministrów.

Ponieważ w 2012 r. trwały prace nad aktualizacją strategii średniookresowej, a jednocześnie nad projektami niektórych strategii zintegrowanych, Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju podjął decyzję, że do projektów strategii zintegrowanych będą wydawane wstępne opinie o zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju (de facto z obowiązującą wtedy SRK 2007-2015, jednakże uwzględniając równocześnie cele zawarte w projekcie SRK 2020).

Ostateczne oceny zgodności do projektów strategii zintegrowanych zostały wydane po wejściu w życie SRK 2020: Strategia innowacyjności efektywności gospodarki, Strategia rozwoju transportu, Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko – 19.12.2012 r.; Strategia Sprawne Państwo – 24.12.2012 r.; Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP – 8.01.2013 r.; Strategia rozwoju kapitału społecznego – 21.01.2013 r.; Strategia zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa – 24.01.2013 r.; Strategia rozwoju kapitału ludzkiego – 3.04.2013 r.

W okresie sprawozdawczym Minister Rozwoju Regionalnego dokonał również oceny następujących programów rozwoju pod kątem ich zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju: V nowelizacja Programu wieloletniego „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Europejskiej w II połowie 2011 r.” (23.02.2012 r.)2; „Program działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystania systemów satelitarnych w Polsce” (30.03.2012 r.); „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej” (19.03.2012 r.); Program wieloletni „Budowa polskiego ośrodka szkoleniowego ratownictwa morskiego w Szczecinie” (4.07.2012 r.); „Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015” (3.08.2012 r.); „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II” (31.12.2012 r.); Program „Lepsze Regulacje” 2015 (31.12.2012 r.).


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu