Ministerstwo rozwoju regionalnego


I. Budowa i wdrażanie systemu zarządzania rozwojem krajuPobieranie 1.36 Mb.
Strona2/12
Data26.10.2017
Rozmiar1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

I. Budowa i wdrażanie systemu zarządzania rozwojem kraju

  • Finalizowanie prac nad głównymi dokumentami strategicznymi


W 2012 r. trwał ostatni etap prac nad głównymi dokumentami tworzącymi nowy system dokumentów strategicznych, tj. długo- i średniookresową strategią rozwoju kraju oraz 8 strategiami zintegrowanymi: Strategią innowacyjności i efektywności gospodarki, Strategią rozwoju kapitału ludzkiego, Strategią rozwoju transportu, Strategią Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, Strategią Sprawne państwo, Strategią rozwoju kapitału społecznego, Strategią rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP i Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa (dziewiąta strategia „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie” została przyjęta wcześniej - 13 lipca 2010 r.) .

W 2011 r. projekty poszczególnych strategii były prezentowane na kolejnych posiedzeniach Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju. Przeszły również proces konsultacji społecznych i międzyresortowych. Z początkiem 2012 r. rozpoczął się proces przyjmowania strategii przez poszczególne komitety Rady Ministrów (Komitet ds. Europejskich, Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, Stały Komitet Rady Ministrów) oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Minister Rozwoju Regionalnego wydał też wstępne opinie o zgodności projektów strategii zintegrowanych ze średniookresową strategią rozwoju kraju.

W ostatnim kwartale 2012 r. w ramach prac Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju dokonano ponownego przeglądu projektów tych strategii zintegrowanych, nad którymi trwały jeszcze prace, pod kątem spójności z przyjętą we wrześniu 2012 r. Strategią Rozwoju Kraju 2020 oraz pod katem jednolitości struktury i objętości tych dokumentów. Przeprowadzono cykl spotkań konsultacyjnych z koordynatorami strategii, sformułowano wnioski i opinie, które pozwoliły na poprawienie i dopracowanie projektów tych strategii oraz zapewnienie ich spójności, tak by możliwe było ich procedowanie przez Stały Komitet Rady Ministrów i Radę Ministrów. Minister Rozwoju Regionalnego wydał też ostateczne opinie o zgodności projektów strategii zintegrowanych ze Strategią Rozwoju Kraju 2020.

Bilans prac nad strategiami zintegrowanymi na koniec 2012 r. przedstawiał się następująco: • Strategia zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa - przyjęta przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2012 r.;

 • Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki, Strategia rozwoju transportu, Strategia Sprawne państwo – przyjęte przez Stały Komitet Rady Ministrów (20 grudnia 2012 r.) i rekomendowane Radzie Ministrów;

 • pozostałe strategie były na etapie prac poszczególnych komitetów Rady Ministrów.

Proces przyjmowania kolejnych strategii przez Radę Ministrów kontynuowano w I-II kwartale 2013 r.: Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki została przyjęta 15 stycznia 2013 r.; Strategia rozwoju transportu 22 stycznia 2013 r.; Strategia Sprawne państwo 12 lutego 2013 r.; Strategia rozwoju kapitału społecznego 26 marca 2013 r.

Przygotowywane dokumenty strategiczne są ściśle skorelowane i wzajemnie się determinują. Relacje te odpowiadają również przepisom określającym hierarchię strategii, zgodnie z którymi średniookresowa strategia rozwoju kraju uwzględnia ustalenia zawarte w długookresowej strategii rozwoju kraju oraz realizowana jest przez pozostałe strategie rozwoju.

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”

Finalizację trwających od 2011 roku prac nad projektem długookresowej strategii rozwoju kraju tj. „Długookresową Strategią Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” (DSRK) w 2012 r. powierzono Ministrowi Administracji i Cyfryzacji, wcześniej prowadził je Zespół Doradców Strategicznych Premiera w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, również pod przewodnictwem Ministra M. Boniego.

DSRK jest dokumentem ramowym o ogólnym charakterze, określającym trendy rozwojowe, wyzwania i scenariusze. Celem głównym dokumentu jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce. Założeniem jest, że rozwój Polski powinien odbywać się w trzech obszarach strategicznych: Konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, Równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski oraz Efektywności i sprawności państwa. DSRK stawia na wzrost wydatków na dziedziny prorozwojowe (w tym m.in. edukację, zdrowie, infrastrukturę, badania i rozwój, kulturę).

Strategie zintegrowane:

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 2010-2020 (KSRR)

Znaczenie tej strategii jest wyjątkowe w układzie dokumentów strategicznych i polega na integrowaniu i ukierunkowywaniu terytorialnym horyzontalnych interwencji publicznych. Dokument określa cel strategiczny krajowej polityki regionalnej polegający na efektywnym wykorzystaniu specyficznych regionalnych i terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie wieloletnim.Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa (SZRWRiR)

Głównym celem SZRWRiR jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju. Cel ten będzie realizowany w oparciu o: wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; poprawę warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawę ich dostępności przestrzennej; bezpieczeństwo żywnościowe, wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego oraz ochronę środowiska i adaptację do zmian klimatu na obszarach wiejskich.

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa zakłada wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich różnorodności. Ze względu na poziom ich rozwoju, charakterystyczne potencjały i bariery rozwojowe, interwencja publiczna dostosowywać będzie instrumenty do różnych typów obszarów wiejskich.

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki na lata 2012-2020 „Dynamiczna Polska” (SIiEG)

Celem głównym Strategii jest stworzenie warunków dla wysoce konkurencyjnej gospodarki (innowacyjnej i efektywnej) opartej na wiedzy i współpracy. Idea przyświecająca tej strategii to wzmacnianie współpracy oraz tworzenie warunków sprzyjających przedsiębiorczości, powstawaniu i wdrażaniu innowacji, a także efektywnemu korzystaniu z dostępnych zasobów: ludzkich, finansowych, rzeczowych i naturalnych dla rozwoju kraju.

Osiągnięciu zarysowanego celu będzie służyć: dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki; stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy; wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców; wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki.

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (SRT)

Głównym celem SRT jest zwiększenie dostępności terytorialnej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego poprzez utworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym (lokalnym) i europejskim.

Cel ten będzie osiągany poprzez m.in.: stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej, poprawę sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym, ograniczanie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz przewożonych towarów.

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ)

Strategia stawia sobie za cel zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń poprzez ochronę środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego. Cel ten uwzględnia zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska i poprawę jego stanu oraz zapewnienie gospodarce bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię.Strategia Sprawne Państwo (SSP)

Strategia stawia sobie za cel zwiększenie skuteczności i efektywności państwa otwartego na współpracę z obywatelami. Chodzi zatem o stworzenie systemu zarządzania efektywnie wykonującego zadania państwowe i realizującego oczekiwania obywateli.

Strategia koncentruje się na przygotowaniu i wdrożeniu zmian systemowych, organizacyjnych i zarządczych, aby osiągnąć pozytywne zmiany służące podniesieniu konkurencyjności państwa i jego rozwoju, przy równoczesnym wzroście zaangażowania obywateli w proces rządzenia, zapewniając dostęp do swoich zasobów informacyjnych.

Postawionemu celowi służyć będzie wprowadzenie zasad otwartego rządu, zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa, zapewnienie sprawnego zarządzania i koordynacji obszarów istotnych dla rozwoju kraju i podniesienie prestiżu państwa na arenie międzynarodowej, upraszczanie procedur administracyjnych i usprawnienie procesu tworzenia regulacji prawnych, podniesienie efektywności i dostępności świadczenia usług publicznych, kompleksowa reforma wymiaru sprawiedliwości oraz usprawnienie funkcjonowania prokuratury, poprawa sprawności, wizerunku i zaufania do poszczególnych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny.Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 (SRKS)

Głównym założeniem tej strategii jest wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. SRKS opiera się na przekonaniu, iż kapitał społeczny jest ważnym czynnikiem rozwoju kraju, wymagającym wzmocnienia. Podejmowane działania powinny przyczyniać się do wzrostu wzajemnego zaufania Polaków i sprzyjać poprawie zaufania do instytucji i organów państwa. Ważnym elementem inicjowanych zmian powinno być wzmacnianie gotowości Polaków do działania na rzecz dobra wspólnego. Cel główny SRKS będzie realizowany poprzez kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji, poprawę mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne, usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy, rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego.Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL)

Celem głównym Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób, tak aby mogły one w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia. SRKL stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie stoją przed Polską, w zakresie lepszego wykorzystania potencjału ludzkiego dla poprawy jakości życia ludzi i zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki. Do wyzwań tych należą także m.in.: uczynienie z Polski bardziej atrakcyjnego miejsca do życia, rozwijania wiedzy i podejmowania pracy, a w konsekwencji lokowania inwestycji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Niezbędnym elementem realizacji strategii będą działania nakierowane na podnoszenie kompetencji obywateli, w tym zwiększanie potencjału kreatywności i innowacyjności, które odgrywają coraz większą rolę we współczesnym świecie. Ponadto działania przedstawione w SRKL służyć będą: wzrostowi zatrudnienia, wydłużeniu okresu aktywności zawodowej i zapewnieniu lepszej jakości funkcjonowania osób starszych, wzrostowi spójności społecznej, poprawie efektywności systemu opieki zdrowotnej i zdrowia obywateli oraz podniesieniu poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli.Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP (SRSBN RP)

Za cel główny SRSBN RP uznano wzmocnienie efektywności i spójności systemu bezpieczeństwa narodowego, który powinien być zdolny do identyfikacji i eliminacji źródeł, przejawów oraz skutków zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Efektywność systemu zostanie osiągnięta poprzez podnoszenie sprawności zasadniczych elementów systemu bezpieczeństwa narodowego, spójność – poprzez zwiększanie integracji między politykami publicznymi a polityką bezpieczeństwa oraz wzmacnianie współpracy i koordynacji, a docelowo osiągnięcie integracji wewnątrz systemu bezpieczeństwa narodowego.

Po raz pierwszy strategia z obszaru bezpieczeństwa narodowego została opracowana w powiązaniu z polityką społeczno-gospodarczą kraju.

Przyjęcie przez Radę Ministrów 9 zintegrowanych strategii rozwoju w istotny sposób wpłynie na system dokumentów strategicznych. Część z dotychczasowych dokumentów, w zależności od ich przydatności oraz podstawy prawnej, zostanie uznanych za nieobowiązujące, część pozostanie w systemie do czasu zakończenia okresu ich obowiązywania, tematyka innych zaś zostanie ujęta w dokumentach typu „program rozwoju”.

Według danych z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na koniec 2012 r., w kraju obowiązywało 201 dokumentów o charakterze strategicznym, w skład których wchodziły:


 • Strategia Rozwoju Kraju 2020 (aktualizacja średniookresowej strategii rozwoju kraju);Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie/Narodowa Strategia Spójności oraz

 • 35 dotychczasowych strategii rozwoju (odnoszących się do rozwoju regionów, rozwoju przestrzennego, sektorów lub dziedzin);

 • 2 dokumenty nowej generacji – strategie zintegrowane („Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”; „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020”);

 • 99 programów rozwoju, w tym 69 programów wieloletnich;

 • 15 programów operacyjnych (współfinansowanych ze środków UE)1;

 • 48 pozostałych dokumentów o charakterze strategicznym (plany, założenia, koncepcje, programy pomocy).

Należy podkreślić, że w 2012 r. liczba obowiązujących programów rozwoju uległa dalszemu zmniejszeniu w porównaniu z rokiem poprzednim. Wynikało to m.in. z faktu zakończenia w 2011 r. realizacji części dotychczasowych programów oraz uchwalenia przez Radę Ministrów w 2012 r. ograniczonej liczby nowych programów.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu